Samospráva města

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 14.3.2022

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 21. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 14.3.2022 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 21. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 14.3.2022

od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Mgr. Jan Krakovič

Soňa Macháčková

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: <dle prezenční listiny>

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Lubomír Buchta

Mgr. Hana Knapčoková

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.05 hod. se dostavil pan Josef Košík a v 18.03 Ing. Ilona Komínková (předem avizovala pozdější příchod).

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line streamován na Facebook a YouTube.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: pan Martin Junek – dotazoval se stav účtů města u Sberbank

Starosta města konstatoval, že účet u Sberbank byl městem založen v roce 2016 zejména z důvodu nabídky nejlepších podmínek úročení vkladů s tím, že město má své finanční prostředky uloženy ve více bankách (KB, Česká spořitelna, ČSOB).

Městu se podařilo převést ve dvou krocích z běžného účtu u Sberbank na příjmový účet u KB 29 683 tis. Kč. V současné chvíli město má ještě u Sberbank částku 6 476 tis. Kč na „spořícím účtu s výpovědní lhůtou“, u kterého byla ale již dne 24.2. 2022 uplatněna výpověď ze strany města.

Téma: Mgr. Jiří Maděra – vyslovil poděkování všem občanům, kteří se zapojili do pomoci občanům Ukrajiny, s tím, že se při této pomoci často naráží na legislativní problémy (např. očkování dětí jako povinnost při přijetí do mateřských škol, problém s výměnou finančních prostředků).

V této souvislosti vedoucí odboru ŠKSV MěÚ Mgr. Lenka Klapačová k dotazu konstatovala, že k dnešnímu dni by mělo být v našem městě, dle informace MV ČR, 75 osob ukrajinské národnosti, dále pak další v obcích spadajících do našeho ORP. Dále uvedla, že bude do školní výuky zařazeno 17 ukrajinských dětí a ta bude probíhat na I. ZŠ.

Téma: Mgr. Pavel Peňáz – dotazoval se na realizaci rekonstrukce mostku ve Slavkovicích u kostela.

Místostarosta města pan Stanislav Marek konstatoval, že veřejná zakázka bohužel nebyla ukončena uzavřením smlouvy z důvodů na straně dodavatele, bude opětovně vypsána veřejná zakázka s možností realizace až do 09/2022.

Téma: MUDr. Jindřich Hauk – sdělil informace k možné zdravotnické péči o děti občanů z Ukrajiny – mohou se dle jeho informací registrovat u jakéhokoliv pediatra.

Téma: pan Roman Wolker – dotazoval se na stav provádění úklidu města po zimním období

Ing. Ondřej Šandera, jednatel TS služeb s.r.o. NMNM, konstatoval, že úklid již byl zahájen minulý týden v lokalitách, kde tolik nevadila vyšší prašnost, neboť nebyla díky počasí možnost zkrápění, veškerá úklidová technika je již v provozu a do konce března by mělo být z velké části uklizeno.

Mgr. Jiří Maděra – dotazoval se na využití nové čtyřkolky při najíždění lyžařských tratí.

Ing. Ondřej Šandera, jednatel TS služeb s.r.o. NMNM, sdělil, že s ní bylo najeto cca 1000 km lyžařských tras, spolupráci s Mikroregionem stran najíždění lyžařských okruhů hodnotí pozitivně.

JUDr. Libor Černý – dotazoval se na používaný druh inertního posypu, zaznamenal stížnosti ze strany občanů (vytváří se mlat) a doporučil hledat pro příští rok jiné varianty posypu.

Ing. Ondřej Šandera, jednatel TS služeb s.r.o. NMNM konstatoval, že se letos jako každoročně používal keramzit s tím, že budou do budoucna zvažovat případné změny.

starosta města – tlumočil dotaz z FCB týkající se problematiky odklízení shrabaných hromad listí z podzimu v lokalitě Koruny – k dotazu uvedl, že je samozřejmě třeba, pokud se neodklidilo na podzim, dokončit úklid ze strany TS s.r.o. co nejdříve.

JUDr. Libor Černý – dotazoval se na dokončení prací na chodníku na ul. Malá.

Starosta města sdělil, že dokončení těchto prací je v plánu v letošním roce v rámci oprav.

MUDr. Petr Konečný, st. – tlumočil obavy obyvatel lokality Betlém, zejména ulic Podlouckého a Německého stran záměru výstavby odstavného parkoviště u čerpací stanice Shell soukromým investorem (zhoršení životních podmínek obyvatel ve prospěch cizího podnikatele) a apeloval na zastupitele, aby názor občanů (nesouhlas se záměrem) zohlednili při svém rozhodování.

Starosta města konstatoval, že město obdrželo petici občanů proti realizaci uvedeného záměru, proběhlo společné jednání vedení města se zástupci petičního výboru a soukromým investorem, jehož cílem bylo vyjasnění si stanovisek a případné možnosti řešení dané problematiky s tím, že stanoviska obou stran zůstala beze změn a členové zastupitelstva tak názory znají.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/21/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Mgr. Hanu Knapčokovou.

Starosta města konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé JUDr. Libor Černý a Ing. Petr Nepustil potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/21/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Lubomíra Buchtu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/21/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města stahuje

z programu dnešního zasedání zastupitelstva města bod 17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 194/1 v k.ú. Jiříkovice.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/21/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 17.1.2022 do 28.2.2022 (včetně informativních zpráv MHD, městské lázně, I.ZŠ, architekt města – smuteční síň)

3) Rozpočtové opatření na rok 2022

4) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2022

5) Změna č.2 ÚP Nové Město na Moravě – návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek

6) Založení nové obchodní společnosti města v oblasti sociální

7) Darování hasičského vozidla VW Transportér

8) Dispozice s majetkem – darování přípojky pro parc. č. 947 ul. Malá v k.ú. NMNM

9) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3024/1 v k.ú. NMNM (hráz Zichova rybníka)

10) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 1788/9, 3034/1, 3037/158, 3037/174, 3034/3 (id.2/12) a 3037/163 (id. 2/12) v k.ú. NMNM (Brožkův kopec)

11) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3037/139 v k.ú. NMNM (Brožkův kopec)

12) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3912/14 v k.ú. NMNM (pod MK Lesní ul.)

13) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM od Kraje Vysočina (přechod pro chodce-Maršovská)

14) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 2581/5 a 2583 v k.ú. NMNM (směr Horní Dvůr)

15) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 25/7 v k.ú. Hlinné

16) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 122 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 194/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM – STAŽENO Z PROGRAMU

18) Dispozice s majetkem – směna částí pozemků + nákupy pozemků v k.ú. Pohledec

19) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Staré Ransko x k.ú. Žďírec nad Doubravou (LDO Přibyslav x fyzická osoba)

20) Dispozice s majetkem – Smlouva o smlouvě budoucí darovací a Smlouva o smlouvě budoucí kupní – „Vybudování parkovacích míst na ul. Pavlovova“

21) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 18/2 v k.ú. Petrovice u NMNM

22) Volba přísedících pro okresní soud na období 2022 – 2026

23) Aktualizace mediální koncepce města

24) Informace o průběhu investičních akcí města 2022

25) Soupis korespondence adresované zastupitelstvu města – zřízení příjezdu přes pozemek p.č. 2398/1 v k.ú. NMNM k Částkovým rybníkům

26)Diskuse

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/21/ZM/2022 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 17.1.2022 do 28.2.2022

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 17.1.2022 do 28.2.2022 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci tohoto bodu programu byl přítomen na zasedání smluvní architekt města Ing.arch Zbyněk Ryška, který podal v rámci své prezentace bližší informace k přípravě smuteční síně.

Dále ve vazbě na dotazy a diskusi na předešlých zasedáních zastupitelstva města vystoupil se zprávou o výchovně vzdělávací činnosti I.ZŠ ředitel Mgr. Otto Ondráček, se zprávou o provozu městských lázní a sportovní haly jednatel Novoměstských služeb s.r.o. Mgr. Jiří Janeček a se zprávou o provozu MHD tajemník Mgr. Petr Hanych.

V návaznosti na dotazy MVDr. Dana Sokolíčka a JUDr. Libora Černého byly přislíbeny jednatelem Novoměstských služeb s.r.o. bližší informace ke struktuře návštěvníků lázní a k výši doplatku města na návštěvníka, ze strany tajemníka MěÚ Mgr. Petra Hanycha pak bližší informace k uživatelům MHD a výši platby za cestujícího.

Mgr. Helena Šustrová tlumočila zájem ze strany seniorů o zajíždění MHD na Holubku, starosta města sdělil, že byl rovněž nově projeven zájem z lokality Brožkova kopce. Mgr. Petr Hanych sdělil, že tyto možné nové lokality se musí prověřit a případně následně zadat zpracování příslušné projektové dokumentace pro následnou realizaci.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/21/ZM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

V rámci diskuse k tomuto bodu programu vystoupil JUDr. Libor Černý s tím, že opakovaně při přípravě rozpočtu upozorňoval na nutnost rezerv pro případné zvyšování provozních nákladů např. energií, přičemž s čerpáním kontokorentního úvěru na provozní potřeby nesouhlasí a návrh tak nepodpoří.

Starosta města sdělil, že město dlouhodobě hospodaří s provozním přebytkem a provozní náklady jsou nižší než běžné provozní příjmy s tím, že rovněž převody akcí z jednoho do druhého roku jsou z různých důvodů obvyklé.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/21/ZM/2022 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí neinvestičních dotací (příspěvků) na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2022, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a současně schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (příspěvku) podle přílohy č. 3 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5.1. Změna č.2 ÚP Nové Město na Moravě – návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek

I. Zastupitelstvo města ukládá

pořizovateli zpracovat nový návrh vypořádání připomínky č. 3 uplatněné při projednávání Změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě včetně odůvodnění s tím, že bude zohledněna a předložit k projednání ZM.

Úvodní slovo k předkládanému materiálu přednesl místostarosta města a zároveň určený člen zastupitelstva pro projednávání ÚP města Bc. Jaroslav Lempera.

Starosta města konstatoval, že dnes je zastupitelům města předkládán návrh na rozhodnutí o námitkách a vypořádání obdržených připomínek ke změně č. 2 ÚP města s tím, že schválení vlastní změny ÚP č. 2 by bylo předkládáno na dalším zasedání zastupitelstva.

Ing. Petr Nepustil sdělil, že námitky z lokality Betlém byly opětovně projednány mezi zástupci petičního výboru a soukromého investora parkoviště a bohužel se nepodařilo najít nějaké pro obě strany přijatelné řešení. Vzhledem k tomu předkládá protinávrh, ve kterém navrhuje upřednostnit zájmy občanů Betléma (tj. vyhovět jejich námitkám) před zájmy soukromého investora.

JUDr. Libor Černý uvedl, že uplatnil k návrhu Změny č. 2 ÚP NMNM připomínku v tom smyslu, aby byl zachován v lokalitě „Purkyňova ulice“ rozsah stávající zastavitelné plochy pro bydlení hromadné, tj. aby její část nebyla převáděna na zastavitelnou plochu určenou pro výstavbu rodinných domů, neboť je to dle jeho názoru vhodná lokalita pro výstavbu bytových domů nikoliv RD. V rámci svého protinávrhu navrhl, aby k jeho připomínce bylo přihlédnuto a bylo k tomu zpracováno i nové odůvodnění.

Ing. Sylva Urbancová, referentka odboru SŽP na úseku územního plánování konstatovala, že k navržené zastavitelné ploše Z150 (BH) v lokalitě Purkyňova ulice bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko CHKO Žďárské vrchy z hlediska dotčení lokálního biocentra a nesouhlasné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, orgánu ochrany ZPF, z hlediska dotčení vysoce chráněných půdy (I. třída ochrany). Další rozvoj výstavby v této lokalitě tak v současné době není možný.

MVDr. Dan Sokolíček podpořil návrh Ing. Nepustila vyhovět požadavkům občanů Betléma.

Po proběhlé diskusi přistoupil starosta města k hlasování o předložených protinávrzích, a to v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města v opačném pořadí, než byly předloženy – tj. nejprve bude hlasováno o posledním protinávrhu JUDr. Černého a následně o předchozím protinávrhu Ing. Nepustila.

Hlasováno o protinávrhu předloženém JUDr. Liborem Černým:

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Sylva Urbancová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 6 Proti: 15 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

5.2. 8/21/ZM/2022 Změna č.2 ÚP Nové Město na Moravě – návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek

I. Zastupitelstvo města ukládá

pořizovateli zpracovat nový návrh rozhodnutí o námitkách č. 4a), 4b) uplatněných při projednávání Změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě uvedené v příloze materiálu včetně odůvodnění s tím, že oběma bude vyhověno a ukládá předložit nový návrh k rozhodnutí ZM.

Hlasováno o protinávrhu předloženém Ing. Petrem Nepustilem:

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Sylva Urbancová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5.3. 9/21/ZM/2022 Změna č.2 ÚP Nové Město na Moravě – návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o námitkách č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 uplatněných při projednávání Změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě dle přílohy materiálu a bere na vědomí vypořádání připomínek č. 1, 2 uplatněných při projednávání Změny č.2 ÚP Nové Město na Moravě dle přílohy materiálu.

Po vypořádání předložených protinávrhu bylo přistoupeno ke hlasování o původním návrhu usnesení s vypuštěním připomínky č. 3 a námitky č. 4 a, 4 b, o kterých již bylo rozhodnuto.

Návrh usnesení upravený starostou města:

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Sylva Urbancová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 10/21/ZM/2022 Založení nové obchodní společnosti města v oblasti sociální

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

– o založení obchodní společnosti PeruTě NMNM s.r.o. se sídlem Žďárská 68, Nové Město na Moravě, 592 31

– schvaluje zakladatelskou listinu obchodní společnosti PeruTě NMNM s.r.o. dle přílohy č. 1 materiálu včetně ustanovení Stanislava Marka jako prvního jednatele společnosti

– schvaluje rozpočtové opatření spočívající v převodu fin. částky 10.000,-Kč,-Kč z odvětví finanční operace do investičních výdajů za účelem splacení základního kapitálu nově založené obchodní společnosti PeruTě NMNM s.r.o.

– zmocňuje místostarostu města Bc. Jaroslava Lemperu k podpisu příslušného notářského zápisu o založení obchodní společnosti PeruTě NMNM s.r.o., a to v termínu do 10.6.2022.

Úvodní slovo k předkládanému návrhu na založení nové obchodní společnosti města v oblasti sociální přednesla ředitelka Novoměstských sociálních služeb Ing. Mgr. Hana Janů. Společnost s ručením omezeným by byla založena za účelem vytvoření sociálního podniku, který se bude řídit a naplňovat standardy sociálního podnikání a bude vytvářet pracovní místa pro osoby s postižením, které o práci projevují velký zájem. Bude zaměřena na poskytování služeb v oblasti čistění a praní textilu a oděvů.

Předsedkyně finančního výboru Ing. Ilona Komínková konstatovala, že finanční výbor uvedenou problematikou projednal a po obsáhlé diskusi, ve které se řešilo zejména možné úskalí s financováním v budoucnu, nakonec záměr čtyřmi hlasy podpořil.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno ke hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 11/21/ZM/2022 Darování hasičského vozidla VW Transportér

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí daru vozidla VW Transportér specifikovaného v příloze č. 1 materiálu, a dále elekrocentrál, případně zdravotnického materiálu, v max. hodnotě 100 000,- Kč, a to partnerskému městu Mižhrja, Ukrajina, Zakarpatská oblast, ul. Ševčenko 77, 90000.

Z diskuse k tomuto bodu programu vzešel ze strany Mgr. Heleny Šustrové návrh na zvážení rozšíření daru o elektrocentrály a zdravotnický materiál.

V tomto smyslu starosta města doplnil návrh usnesení a přistoupil ke hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Petr Kos

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 12/21/ZM/2022 Dispozice s majetkem – darování přípojky pro parc. č. 947 ul. Malá v NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem jsou přípojky pro pozemek parc. č. 947 na ul. Malá v Novém Městě na Moravě, a to mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně dárce) a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Drobného░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě (na straně obdarovaného) dle přílohy materiálu.

V úvodu projednávání majetkových dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek s návrhem na společné hlasování o majetkových dispozicích s tím, že pokud některý z členů zastupitelstva požádá o samostatné hlasování k určité dispozici, bude mu vyhověno.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19 a 21, místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera s obsahem bodu 8, 10, 11, 12 a starosta města s obsahem bodu 20.

Pan Martin Junek sdělil, že se zdrží hlasování u majetkové dispozice pod bodem 20).

V rámci diskuse k projednávané majetkové dispozici bod bodem 20) se diskutovaly v minulosti použité způsoby při budování parkovacích míst a jejich vhodnost/nevhodnost v předkládaném případu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Miloš Hemza

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 13/21/ZM/2022 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3024/1 v k.ú. NMNM (hráz Zichova rybníka)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to části pozemku p.č. 3024/1 o výměře 615 m2 (dle GP p.č. 3024/5) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ Havlíčkův Brod do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 61.500,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 14/21/ZM/2022 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 1788/9, 3034/1, 3037/158, 3037/174, 3034/3 (id.2/12) a 3037/163 (id. 2/12) v k.ú. NMNM (Brožkův kopec)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 1788/9 o výměře 121 m2, p.č. 3034/1 o výměře 191 m2, p.č. 3037/158 o výměře 675 m2, p.č. 3037/174 o výměře 504 m2, p.č. 3034/3 o výměře 315 m2 v podílu vyjádřeném id. 2/12 a p.č. 3037/163 o výměře 13 m2 v podílu vyjádřeném id. 2/12 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 225.800,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3037/139 v .k.ú. NMNM (Brožkův kopec)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části p.č. 3037/139 (v rozsahu dle situačního zákresu) v k.ú. Nové Město na Moravě.

Tato dispozice byla hlasována samostatně.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

12. 15/21/ZM/2022 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3912/14 v k.ú. NMNM (pod MK Lesní ul.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 3912/14 o výměře 56 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 5.600 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/21/ZM/2022 Dispozice s majetkem- bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM od Kraje Vysočina (přechod pro chodce-Maršovská)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to části pozemku 3408/6 o výměře 3 m2 (dle GP p.č. 3408/32), části pozemku p.č. 3408/6 o výměře 1 m2 (dle GP p.č. 3408/33) a části p.č. 3432/25 o výměře 3 m2 (dle GP p.č. 3432/41) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 17/21/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 2581/5 a 2583 v k.ú. NMNM (směr Horní Dvůr)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 2581/5 , díl c1 o výměře 97 m2 a části p.č. 2583, díl c2 o výměře 3 m2 (dle GP sloučeno do p.č. 2581/7 o výměře 100 m2 ) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Podlouckého░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 25.000,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 18/21/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 25/7 v k.ú. Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 25/7 o výměře 41 m2 v k. ú. Hlinné, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Hlinné░░ , za dohodnutou kupní cenu 4100,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 19/21/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 122 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 122 o výměře 76 m2 v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to paní ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 15.200,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 194/1 v k.ú. Jiříkovice – STAŽENO Z PROGRAMU

Tato dispozice byla při schvalování programu dnešního zasedání stažena z projednávání.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

18. 20/21/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna částí pozemků + nákupy pozemků v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Pohledec, a to jak následuje:

– převod části p.č. 617/2 o výměře 830 m2 (dle GP p.č. 617/7) a převod části p.č. 617/2 o výměře 211 m2 (dle GP p.č. 617/6) z majetku města do majetku pana░░░░ ░░░░ , bytem Pohledec░░░

– převod části p.č. 617/3 o výměře 297 m2 (dle GP p.č. 617/8), převod části p.č. 617/3 o výměře 97 m2 (dle GP p.č. 617/9), převod části p.č. 617/3 o výměře 1009 m2 (dle GP p.č. 617/5) a převod části p.č. 213/1 o výměře 598 m2 (dle GP p.č. 213/7 ) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Pohledec░░░░ ░░░░ ░ do majetku města

s tím, že ze strany města bude panu ░░░░ ░░░░ doplacena finanční částka 144.000,-Kč a město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

nákup části p.č. 622/20 (dle GP p.č. 622/24) o výměře 1425 m2 a části p.č. 623/1 (dle GP p.č. 623/6) o výměře 2608 m2 v k.ú. Pohledec z majetku paní ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Neumannova░░░░ ░ , Žďár nad Sázavou do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 604.950,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

nákup části p.č. 622/18 (dle GP p.č. 622/25) o výměře 540 m2 v k.ú. Pohledec z majetku pana░░░░ ░░░░ , bytem Pohledec ░░░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 81.000,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19. 21/21/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Staré Ransko x k.ú. Žďírec nad Doubravou (LDO Přibyslav x fyz. osoba)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav a panem░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle přílohy materiálu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. 22/21/ZM/2022 Dispozice s majetkem – Smlouva o smlouvě budoucí darovací a Smlouva o smlouvě budoucí kupní – „Vybudování parkovacích míst na ul. Pavlovova“

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně budoucího obdarovaného a společností NTSUP s.r.o., se sídlem Pražská 1470/18b, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 29307872 na straně budoucího dárce, a to dle přílohy č. 2.

2.

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně budoucího prodávajícího a společností NTSUP s.r.o., se sídlem Pražská 1470/18b, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 29307872 na straně budoucího kupujícího, a to dle přílohy č. 3 a za cenu 900,-Kč / m2 bez DPH.

Tato dispozice byla hlasována samostatně.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 18/2 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje p.č. 18/2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě.

Tato dispozice byla hlasována samostatně.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 21 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

22. 23/21/ZM/2022 Volba přísedících pro okresní soud na období 2022 – 2026

I. Zastupitelstvo města volí

v souladu s ust. § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění a v souladu s dopisem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou č.j. MUNMNM/46534/2021 ze dne 29.11.2021, za přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou na funkční období 2022 – 2026 osoby uvedené v příloze materiálu – paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

23. 24/21/ZM/2022 Aktualizace mediální koncepce města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci Mediální koncepce města dle přílohy č. 1 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Aneta Linková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

24. 25/21/ZM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

– informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022

– předloženou studii koupaliště, s tím, že v roce 2022 se počítá s realizací prací v objemu cca 250 tis. Kč a v dalších letech s dalšími pracemi dle příslušného rozpočtu města na daný kalendářní rok.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

25. 26/21/ZM/2022 Soupis korespondence – zřízení příjezdu přes pozemek p.č. 2398/1 v k.ú. NMNM k Částkovým rybníkům, petice k záměru myčky v k.ú. Maršovice

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dopis pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ JID: NMNM12578631 doručený městu dne 17.02.2022.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

podání (petici) JID: NMNM12581662 doručený městu dne 9.3.2022.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

26. Diskuse

V rámci tohoto bodu byly vzneseny následující příspěvky:

– informace o členství města a členských příspěvcích

– prezentace organizace destinačního managementu KORUNA VYSOČINY (přítomen ředitel kanceláře Koruna Vysočiny pan David Štěpánek a ředitelka Vysočina Tourismu paní Olga Königová).

– Ing. Ilona Komínková pozvala přítomné členy zastupitelstva města na divadelní představení novoměstských ochotníků

– JUDr. Libor Černý – konstatoval, že plánované zúžení komunikace na 4 m v rámci akce „Chodník Bělisko“ je dle jeho názoru špatné řešení

– pan Josef Košík – poděkoval všem, kteří se aktivně zapojili do pomoci Ukrajině

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

27. Závěr

Starosta města ukončil v 19.46 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Hana Knapčoková

zastupitel

Lubomír Buchta

zastupitel