Samospráva města

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 27.2.2023

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 3. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 27.2.2023 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 3. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,
které se konalo dne 27.2.2023
od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni:

Ing. Tomáš Blažek
JUDr. Libor Černý
Martin Drápalík
Ing. Mgr. Hana Janů
Mgr. Ivana Kadlecová
Mgr. Hana Knapčoková
Ing. Ilona Komínková
Ing. Tomáš Krejčí
Ing. František Laštovička
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
MUDr. Mgr. Tomáš Müller
Ing. Petr Nepustil
MUDr. Václav Peňáz
Mgr. Miroslav Skalník
MVDr. Dan Sokolíček
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Mgr. Petr Teplý Dis.
Helena Zelená Křížová

Omluveni:

Lubomír Buchta
Mgr. Pavel Peňáz

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

Mgr. Petr Hanych

Předsedající:

Michal Šmarda

Ověřovatelé:

Ing. Tomáš Blažek
Mgr. Jiří Maděra

Návrhová komise:

<dle prezenční listiny>

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line streamován na Facebook a You Tube.

 

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

 

Téma: Ing. Mgr. Hana Janů, ředitelka Novoměstských sociálních služeb a Centra Zdislava – vyjádřila se k problematice sociálních služeb v Novém Městě na Moravě v návaznosti na korespondenci rodičů klientů, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, se členy zastupitelstva města. V rámci připravené prezentace seznámila členy zastupitelstva města s tím, jak Centrum Zdislava funguje (co denní stacionář musí dle zákona o sociálních službách dělat, naopak co dělat nemůže, reagovala na korespondenci rodičů se zástupci města, informovala o jiných dostupných službách a zařízeních, které na území Kraje Vysočina fungují).

V rámci diskuse odpovídala na dotazy členů zastupitelstva města, které se týkaly zejména otázky naplňování kapacity sociálního zařízení Centra Zdislava, které musí probíhat v režimu zákona o sociálních službách (z dosavadní praxe je doporučeno podat žádost měsíc před požadovaným termínem nástupu do sociálního zařízení), dále se hovořilo o existenci kritérií pro přijetí (nepříznivá  sociální situace, stupeň postižení, trvalé bydliště v Novém Městě na Moravě – občané města nemohou mít přednost).
Starosta města k tomuto uvedl, že předmětná žádost je zaevidovaná a v případě uvolnění místa  budou žadatelé ze strany Centra Zdislavy o tomto vyrozuměni a jednotlivé žádosti budou individuálně posuzovány a řešeny.

Diskuse k této problematice dále pokračovala v bodě 21) Soupis korespondence adresované zastupitelstvu města.

 

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1.1.

1/3/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Mgr.Jiřího Maděru.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což přítomná ověřovatelka Mgr. Hana Knapčoková potvrdila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

1.2.

2/3/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Ing. Tomáše Blažka.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

1.3.

3/3/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 12.12.2022 do 13.2.2023

3) Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM

4) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

5) NKZ – Dodatek č. 2 zřizovací listiny NKZ

6) Změna č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě

7) Odměňování samosprávných orgánů města

8) Bytová problematika – návrh na odpis pohledávky

9) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 622/3 v k.ú. Pohledec (EG.D)

10) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 280/4 v k.ú. Hlinné

11) Dispozice s majetkem – nákupy + směna pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice x NMNM)

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 260/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

13) Dispozice s majetkem – pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (podílnické obce LDO Přibyslav)

14) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM – Kraj Vysočina (okružní křižovatka)

15) Dispozice s majetkem – uplatňování inflační doložky v roce 2023

16) Dispozice s majetkem – záměr směny p.č. 51/1 x 58 v k.ú. Olešná na Moravě

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.255/1 v k.ú. NMNM

18) Informace o průběhu investičních akcí města 2023

19) Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

20) Plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města

21) Soupis korespondence – podnět k OV Jiříkovice, služby Centra Zdislava

22) Diskuse

23) Závěr

 

V úvodu projednávání programu dnešního zasedání zastupitelstva města starosta města informoval o požadavku Mgr. Miroslava Skalníka zaslaného emailem 23.2.2023 zastupitelům města na rozšíření programu o dalším bod s názvem „Personální změny na MěÚ, v příspěvkových organizacích města a změny v měsíčníku Novoměstsko.“
Starosta města navrhl Mgr. Skalníkovi, a to i s ohledem na termín zaslání požadavku, nerozšiřovat oficiálně program dnešního zasedání, neboť nebyl dostatečný časový prostor na zpracování písemného podkladového materiálu a záležitost projednat v rámci bodu 23) Diskuse s tím, že tajemník MěÚ i ředitelé příspěvkových organizací města byli s požadavkem seznámeni a jsou připraveni dnes k tomuto podat informace.
Mgr. Skalník s navrženým postupem vyjádřil souhlas.
Dále starosta města uvedl, že počínaje dubnovým zastupitelstvem budou na zastupitelstvu města opět předkládány zprávy o činnosti jednotlivých příspěvkových organizací města a organizací s majetkovou účastí města, tak jak tomu bylo zvykem v uplynulém období. Na příštím zasedání budou předloženy zprávy od Novoměstských kulturních zařízení včetně účasti nového redaktora Novoměstska Mgr. Marka Homolky a dále Novoměstských sociálních služeb a Centra Zdislava.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

2.

4/3/ZM/2023 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 12.12.2022 do 13.2.2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 12.12.2022 do 13.2.2023 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci diskuse k tomuto bodu programu se hovořilo o případné možnosti zvyšování nájemného v městských bytech (Mgr. Hana Knapčoková) s ohledem na rostoucí inflaci s tím, že starosta města konstatoval, že nájmy pro rok 2023 nebyly zvyšovány,  a to s ohledem na nejistý vývoj v cenách energií a zvýšení cen základních životních potřeb občanů.  O případném zvýšení na rok 2024 bude teprve jednáno.
Ze strany JUDr. Libora Černého bylo kladně hodnoceno zveřejňování kompletních materiálů projednaných radou města pro zastupitele na portále zastupitele s tím, že by ještě uvítal pro členy zastupitelstva města i zpřístupnění materiálů o činnosti komisí rady města.
Starosta města přislíbil tuto možnost prověřit, a to i ve vazbě na projednávání řady citlivých údajů např. v komisi bytové nebo sociální.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

3.

5/3/ZM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová

 

Úvodní slovo k předkládanému návrhu přednesla vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Martina Slámová.
V diskusi se Mgr. Jiří Maděra zeptal na plánovanou investiční akci na ulici Budovatelů (probíhá projekční příprava s předpokladem zahájení realizace v 2023), o způsobu tvorby schodku hospodaření města. MVDr. Dan Sokolíček konstatoval, že z důvodu absence stanoviska finančního výboru, nebude hlasovat pro rozpočtové opatření.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 5 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

4.

6/3/ZM/2023 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí investiční dotace Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČ: 00839345 na spolufinancování Dodatku č. 1 ze dne 10.11.2022 smlouvy o dílo ze dne 8.12.2021 uzavřené mezi Diakonií ČCE – středisko v Myslibořicích, IČ: 00839345 a firmou RONELI Stavby SE, IČ: 29316731 v rámci projektu Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě (Novostavba domova pro seniory s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence) ve výši 120.000Kč dle přílohy č. 1 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace uzavřené mezi žadatelem Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČ: 00839345 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy č. 2 materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření – převod částky ve výši 120.000,-Kč z odvětví finanční operace do investičních výdajů na navýšení investiční akce Pomněnka – investiční dotace.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.

7/3/ZM/2023 NKZ – Dodatek č. 2 zřizovací listiny NKZ

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 3 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6.

8/3/ZM/2023 Změna č.3 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě ve zkráceném postupu dle § 55a stavebního zákona, v platném znění na základě předloženého návrhu dle přílohy č. 1 s podmínkou úhrady nákladů ve výši 95.000Kč vč. DPH na pořízení této změny ze strany MEDIN, a.s., IČ: 43378030 a za tímto účelem schvaluje uzavření dohody o způsobu úhrady nákladů dle přílohy č. 3 materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

Obsah Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě dle přílohy č. 2 „Obsah Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě pořizované zkráceným postupem dle ustanovení § 55a stavebního zákona, v platném znění“.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7.

9/3/ZM/2023 Odměňování samosprávných orgánů města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu s ust. § 72, § 74 a § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce:

a) člena zastupitelstva města ve výši 1.500,- Kč s účinností od 1.3.2023, v případě nastoupení náhradníka pak bude odměna náležet ode dne složení slibu s tím, že u člena zastupitelstva města, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství se s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvyšuje jeho měsíční odměna o 700,- Kč/oddací den

b) člena rady města ve výši 5.000,-Kč s účinností od 1.3.2023, v případě zvolení nového člena do tohoto orgánu města pak bude odměna náležet ode dne zvolení

c) předsedy kontrolního, finančního, osadního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 2000,-Kč s účinností od 1.3. 2023, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu obce,

přičemž ve všech výše uvedených případech a), b), c) náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna pouze za jednu funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce:

a) předsedy osadního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 2000,-Kč s účinností od 1.3.2023, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu obce

b) člena kontrolního, finančního, osadního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 500,-Kč s účinností od 1.3.2023, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města

c) předsedy komise rady města zřízené radou města v celkové výši 1500,- Kč s účinností od 1.3.2023, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu města

d) člena komise rady města zřízené radou města v celkové výši 500,- Kč s účinností od 1.3.2023, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města,

přičemž ve všech výše uvedených případech a), b), c), d) náleží fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města odměna pouze za jednu funkci, za kterou jí náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města.

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Petr Hanych

 

V rámci diskuse k tomuto bodu programu se Mgr. Miroslav Skalník dotázal na nevyplacení odměny  některým členům komisí za jejich činnost v komisi v minulém volebním období.
Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ sdělil, že pokud nejsou k dispozici nezbytné doklady potřebné pro související odvody zdravotního pojištění, nelze odměny vyplatit s tím, že v současnosti jsou již podklady k dispozici a bude odměna doplacena zpětně a do budoucna bude úřad případně opakovaně upozorňovat členy komisí/výborů na nutnost dodání potřebných dokladů.
Mgr. Ivana Kadlecová a Mgr. Miroslav Skalník se spíše přiklánějí ke způsobu nastavení výplat odměn za činnost ve vazbě na účast členů na jednání komisí/výborů.
MVDr. Dan Sokolíček konstatoval, že odměňování orgánů města je spíše pod průměrem v porovnání s okolními městy.
JUDr. Libor Černý uvedl, že nepovažuje za spravedlivé, že v případě souběhu více funkcí u členů zastupitelstva města dochází k tomu, že pokud je člen zastupitelstva města současně např. předsedou osadního výboru nebo výboru a komise, nemá nárok na více odměn za práci v těchto orgánech.
Starosta města k tomuto konstatoval, že kumulaci odměn za více funkcí v některých případech neumožňuje ani zákon o obcích a k otázce vazby odměny na účast členů na jednání orgánů města nesouhlasí,  neboť pouhá účast  nevypovídá o práci daného člena s tím, že jak zastupitelstvo tak rada města mohou mít k dispozici informace o účastech jednotlivých členů komisí, výborů a složení komisí a výborů lze případně změnit.
Tajemník MěÚ sdělil, že měsíční odměňování je naproti odměňování za účast i zásadně efektivnější v tom, že odpadá neustálé přihlašování/odhlašování osob ve vazbě na platby zdravotního pojištění a dále, že nastavení výše odměn je pouze v kompetenci zastupitelstva města.
Mgr. Ivana Kadlecová sdělila, že bude v příslušném bodě programu navrhovat usnesení a úkol pro kontrolní výbor zkontrolovat odměňování členů komisí v uplynulém volebním období.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 7 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

8.

10/3/ZM/2023 Bytová problematika – návrh na odpis pohledávky

I. Zastupitelstvo města schvaluje

odpis pohledávky ze samostatné působnosti města v celkové výši 904.135,00 Kč představující jistinu pohledávky za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytové jednotky ve výši 76.516,00 Kč, příslušenství jistiny pohledávky  tj. poplatky a úroky z prodlení ve výši 823.799,00 Kč a náklady na soudní řízení ve výši 3.820,00 Kč za bytovou jednotku 1+1 č. 1011/░░░░ na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě bývalého nájemce této bytové jednotky ░░░░ ░░░░ ░░░░  trvale bytem Puškinova░░░░ , Vyškov, a to na základě usnesení o zastavení exekuce č.j. 179 EX 321/22-32 ze dne 14.07.2022 a vyrozumění o zániku exekuce č.j.179 EX 321/22-35 ze dne 08.08.2022, kterým bylo exekuční řízení pravomocně zastaveno.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

9.

11/3/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 622/3 v k.ú. Pohledec (EG.D)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 622/3 o výměře 26 m2 (dle GP  p.č. 622/40) v k. ú. Pohledec, a to EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za dohodnutou kupní cenu 13.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V úvodu projednávání majetkových dispozic seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek s návrhem na společné hlasování o majetkových dispozicích s tím, že pokud některý z členů zastupitelstva města požádá o samostatné hlasování k určité dispozici, bude mu vyhověno. Vzhledem k avizovanému střetu zájmů ze strany Ing. Mgr. Hany Janů bude majetková dispozice pod bodem 10 programu hlasována samostatně.
Poté seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 9, 11, 12, 13 a místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 14, 15.
V rámci diskuse zaznělo, že otázka uplatňování inflační doložky u dalších pronajímaných nebytových prostor v objektech města byla řešena v kompetenci rada města, přičemž u nebytových prostor by město uplatňovalo nárůst o 60% inflace u pachtu pozemků pak 100% nárůst s tím, že rozpočet města počítá pouze se základním nájmem.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno ke společnému hlasování o majetkových dispozicích s tím, že body  9, 11, 12, 13, 14, 15 budou hlasovány společně a bod 10 samostatně.
Tato majetková dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

10.

12/3/ZM/2023 Dispozice s majetkem – nákupy + směna pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice x NMNM)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to části pozemku p.č. 502/1 (dle GP p.č. 502/5) o výměře 102 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to z majetku  manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Petrovice░░ Nové Město na Moravě do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 10.200 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to části pozemku p.č.510/2 (dle GP p.č. 510/6) o výměře 27 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to z majetku manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Jamborova░░░░ ░░ Nové Město na Moravě do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu  2.700 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░ bytem Nečasova ░░░ Nové Město na Moravě:

p.č. 510/4 (2645 m2), p.č. 506/4 (134 m2), p.č. 508/2 (5 m2), p.č. 509/2 (77 m2)

– převod z majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Nečasova░░░ Nové Město na Moravě do majetku města:

p.č. 503/4 (916 m2), část p.č. 504 (dle GP p.č. 504/2) – 39 m2, část p.č. 510/3 (dle GP p.č. 510/7) – 4 m2 a část p.č. 510/3 (dle GP p.č. 510/8) – 26 m2

s tím, že pan ░░░░ ░░░░ bytem Nečasova░░░ Nové Město na Moravě doplatí městu finanční částku 24.388 Kč a město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato majetková dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.

13/3/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 260/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 260/1 o výměře 32 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Tyršova░░░ , Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 8.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato majetková dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

12.

14/3/ZM/2023 Dispozice s majetkem – pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (podílnické obce LDO Přibyslav)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dle soupisu nových pozemků zapsaných na LV 3644), a to pro podílnické obce Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav v ideálních podílech (město Nové Město na Moravě v podílu 13/710) dle přílohy č. 1.

Tato majetková dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13.

15/3/ZM/2023 Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM – Kraj Vysočina (okružní křižovatka)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 136/4 o výměře 89 m2 (dle GP p.č. 136/18), části pozemku p.č. 136/4 o výměře 17m2 (dle GP p.č. 136/19),  části p.č. 136/4 o výměře 16 m2 (dle GP p.č. 136/20),  části pozemku p.č. 136/4 o výměře 166 m2 (dle GP p.č. 136/21), části pozemku p.č. 136/4 o výměře 35 m2 (dle GP p.č. 136/22), části pozemku p.č. 136/4 o výměře 4 m2 (dle GP p.č. 136/23), části pozemku o.č. 136/4 o výměře 6 m2 (dle GP p.č. 136/24), části pozemku p.č. 1086 o výměře 370 m2 (dle GP p.č. 1086/2) a části pozemku p.č. 1086 o výměře 44 m2 (dle GP p.č. 1086/3 s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to části pozemku 308 o výměře 135 m2 (dle GP p.č. 308/7), části pozemku p.č.358 o výměře 10 m2 (dle GP p.č. 358/2), části p.č. 367/1 o výměře 36 m2 (dle GP p.č. 367/6), části p.č. 382 o výměře 54 m2 (dle GP p.č. 382/7) a části p.č. 1095 o výměře 2 m2 (dle GP p.č. 1095/2) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 do majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749.

Tato majetková dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

14.

16/3/ZM/2023 Dispozice s majetkem – uplatňování inflační doložky v roce 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uplatnění inflační doložky u nájemních a pachtovních smluv nebytových prostor ve výši 60 % průměrné roční inflace 15,1% vyhlášené ČSÚ pro rok 2022, a to u následujících subjektů:

1) Novoměstská teplárenská a.s., IČ: 25335057 – pronájem objektu č.p. 973 v NMNM (provoz teplárny)

2) TS služby s.r.o., IČ: 25509187 – pronájem budov, ostatních staveb a pozemků v areálu TS služeb na ul. Soškova (provozovna a zázemí)

3) Novoměstské služby s.r.o., IČ: 03022641 – pacht objektu č.p. 1495 v NMNM (Městské lázně)

4) ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (lékárna Dr. Max)

Tato majetková dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

15.

17/3/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 280/4 v k.ú. Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p. č. 280/4 o výměře 141 m2 (dle GP  p. č. 280/14) v k. ú. Hlinné, a to manželům ░░░░ ░░░ bytem Polní░░ Brno ░░░░ ░░░ bytem Kosinkova░░░░ Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní cenu 35.250 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato majetková dispozice byla hlasována samostatně.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

16.

Dispozice s majetkem – záměr směny p.č. 51/1 x 58 v k.ú. Olešná na Mor.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.č.51/1 za část p.č. 58 (v rozsahu dle situačního zákresu) v k.ú. Olešná  na Moravě.

S obsahem majetkové dispozice pod bodem 16 seznámil místostarosta pan Stanislav Marek a pod bodem 17 místostarosta Bc. Jaroslav Lempera.

 

 

Tato majetková dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 16,17.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 0 Proti: 17 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

17.

Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 255/1 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části p.č. 255/1- cca 230 m2 (v rozsahu dle situačního zákresu) v k.ú. Nové Město  na Moravě.

Tato majetková dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 16,17.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 0 Proti: 17 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

18.

18/3/ZM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města a objednávek pro TS služby s.r.o.

V rámci tohoto bodu zastupitelé obdrželi základní informace k investičním akcím města vč. akce  vybudování odborných učeben na I. ZŠ a jejich vybavení a měli k dispozici i soupis a průběh objednávek zadaných TS službám s.r.o.
Starosta města přislíbil, že tabulka prací pro TS služby bude vždy součástí podkladového materiálu k pravidelnému bodu jednání zastupitelstva „Informace o průběhu investičních akcí města“.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

19.1.

19/3/ZM/2023 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

s účinností od 1.3. 2023 za předsedu finančního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana MUDr. Václava Peňáze.

V úvodu projednávání tohoto bodu programu starosta města konstatoval, že se nepodařilo, i přes společné jednání všech volebních stran, najít dohodu na obsazování pozic výborů zastupitelstva města (předseda, členové) všemi stranami.
Mgr. Miroslav Skalník uvedl, že se zástupci opozičních stran shodli na tom, že předsedy výborů by měly zastával osoby z řad opozice, přičemž konkrétní návrhy nebyly většinou zastupitelů města akceptovány, a proto jako opozice se práce ve výborech účastnit nebudou a nebudou dnes tudíž ani předkládat svoje nominace na členy výborů.

 

Volba předsedy finančního výboru:

Mgr. Tomáš Krejčí – navrhl na funkci předsedy finančního výboru MUDr. Václava Peňáze.

 

Starosta města konstatoval, že pokud nezazní i další návrhy na doplnění finančního výboru o další členy do počtu 9, předloží návrh na snížení počtu členů finančního výboru na 7.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další nominace na členy finančního výboru, předložil návrh na snížení počtu členů finančního výboru na 7.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 6 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

19.2.

20/3/ZM/2023 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města stanoví

v návaznosti na ust. § 118 odst. 2) a § 119 odst. 1)  zákona o obcích v platném znění, s účinností od 1.3.2023 počet členů finančního výboru zastupitelstva města na 7 členů.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 1 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

19.3.

21/3/ZM/2023 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

s účinností od 1.3. 2023 za člena kontrolního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Ing. Pavla Šustra st.

 

Volba člena kontrolního výboru:

Ing. František Laštovička– navrhl na funkci člena kontrolního výboru Ing. Pavla Šustra st.

 

 

Starosta města konstatoval, že pokud nezazní i další návrhy na doplnění kontrolního výboru o další členy do počtu 9, předloží návrh na snížení počtu členů kontrolního výboru na 7. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další nominace na členy kontrolního výboru,  předložil návrh na snížení počtu členů kontrolního výboru na 7.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 3 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

19.4.

22/3/ZM/2023 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města stanoví

v návaznosti na ust. § 118 odst. 2) a § 119 odst. 1)  zákona o obcích v platném znění, s účinností od 1.3.2023 počet členů kontrolního výboru zastupitelstva města na 7 členů.

Starosta města na závěr konstatoval, že vedení města je do budoucna připraveno se kdykoliv vrátit k diskusi o problematice, včetně možného rozšíření počtu členů a změn v konkrétních funkcích.
Mgr. Miroslav Skalník k tomuto uvedl, že zástupci opozice jsou připraveni pro město pracovat, avšak za předpokladu přenechání postů předsedů nominantům opozičních stranám.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 2 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

20.1.

23/3/ZM/2023 Plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města pověřuje

kontrolní výbor zastupitelstva města k prověření případného nevyplacení odměn členům komisí rady města v uplynulém volebním období.
V návaznosti na upozornění MVDr. Dana Sokolíčka na silný kouř z komína teplárny se diskutovaly kompetence příslušných orgánů samosprávy i státní správy.
Mgr. Ivana Kadlecová předložila již v bodě 7) avizovaný protinávrh návrh usnesení spočívající v požadavku provést ze strany kontrolního výboru kontrolu vyplácení odměn členům komisí v předešlém volebním období.

 

 

Předkladatel: Ing. Petr Nepustil
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

20.2.

24/3/ZM/2023 Plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v příloze č. 2 předložený plán práce kontrolního výboru zastupitelstva města na období 2022 – 2026 a pověřuje kontrolní výbor kontrolními úkoly obsaženými v plánu.

Předkladatel: Ing. Petr Nepustil
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

21.

25/3/ZM/2023 Soupis korespondence – podnět k OV Jiříkovice, služby Centra Zdislava

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

podání občanů Jiříkovic, ve kterém vyjádřili podporu Osadnímu výboru MČ Jiříkovice (JID: NMNM12631861/2023) doručený městu dne 24.1.2023.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

žádost o informace k sociálním službám v Novém Městě na Moravě (JID: NMNM12631516/2023) doručenou městu dne 20.1.2023, s tím, že žadatelům bude zaslána odpověď uvedená v příloze materiálu a dále bere na vědomí dopis ze dne 10.2.2023 (JID:NMNM12634516).

V rámci diskuse k tomuto bodu programu pokračovala diskuse k tématu, o kterém se hovořilo již v Hovorech s občany. Dále se hovořilo o nedostatečné nabídce obdobných služeb, jako poskytuje stacionář Centrum Zdislava, v okolních městech a obcích, o realizaci záměru provozu prádelny nově založenou společnosti PeruTě Nové Město na Moravě, o obsahu návrhu odpovědi na uvedenou žádost rodičů.
Mgr. Miroslav Skalník sdělil, že i toto téma by mělo být obsahem setkání s hejtmanem Kraje Vysočina Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA. a poslankyní za ODS dne 3.4.2023 v Novém Městě na Moravě.
K problematice krátkodobých pronájmů v KD v Jiříkovicích místostarosta pan Stanislav Marek konstatoval, že je odsouhlaseno nové řešení využívání objektů v místních částech, které bylo po projednání s osadními výbory schváleno radou města a byly tak sjednoceny podmínky a ceníky pro pronájem prostor v obecních budovách města na všech místních částech.

Pro proběhlé diskusi bylo přistoupeno ke hlasováním o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

22.

Diskuse

Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

23.

Závěr

Starosta města ukončil v 20.08 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Stanislav Marek
místostarosta

Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará
zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Maděra
zastupitel

Ing. Tomáš Blažek
zastupitel