Samospráva města

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 17.4.2023

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 4. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 17.4.2023 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 4. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 17.4.2023

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Blažek

JUDr. Libor Černý

Martin Drápalík

Ing. Mgr. Hana Janů

Mgr. Ivana Kadlecová

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Ing. Tomáš Krejčí

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MUDr. Václav Peňáz

Mgr. Miroslav Skalník

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Mgr. Petr Teplý Dis.

Helena Zelená Křížová

Omluveni: Lubomír Buchta

Ing. František Laštovička

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: JUDr. Libor Černý

Martin Drápalík

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Pan Lubomír Buchta a Ing. František Laštovička se z dnešního jednání omluvili. Ing. Ilona Komínkova předem avizovala pozdější příchod (dostavila se v 16.33 hod.)

 

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line streamován na Facebook a You Tube.

 

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

 

Téma: pan Martin Drápalík – dotazoval se na informace o změně majitele Novoměstské teplárenské a.s. a dále na obnovu hřišť v lokalitě pod železniční zastávkou u nemocnice a na Brožkově kopci za viaduktem.

Starosta města k tomuto uvedl, že jednání mezi současným soukromým majitelem a zájemcem o koupi probíhají a město o nich má základní informaci s tím, že město má zájem aktivně do jednání vstoupit. Blíže s problematikou seznámí v bodě diskuse.

K obnově hřišť starosta města konstatoval, že hřiště za viaduktem se obnovovat nebude z důvodu jeho nevyužívání a v místě dojde k úpravě zeleně a bude vytvořena klidová zóna, hřiště pod železniční zastávkou u nemocnice bude kompletně zrekonstruováno nyní v jarních měsících.

 

Téma: Mgr. Miroslav Skalník – poukázal na stav pozemků (nejsou v majetku města) v lokalitě Horní Dvůr, které jsou poničeny od terénních vozidel a motorek a dále na neutěšený stav autobusového nádraží, a to jak budovy (v hale se schází problematická mládež), tak i venkovní plochy (poškozené chodníky).

Starosta města požádal městskou policii o namátkový dohled nad lokalitou u Horního Dvora. K situaci autobusového nádraží sdělil, že na žádost radní Mgr. Heleny Šustrové již starosta uspořádal společné jednání s majitelem budovy společností Zdar, a.s., zástupcem městské policie a zástupcem Portimo o.p.s. s dohodou na dalším společném postupu k řešení situace.

 

Téma: Mgr. Jiří Maděra – konstatoval, že již v minulosti proběhla diskuse ke stavu hřišť – hřiště za viaduktem nebylo využíváno, proto se přistoupilo k jeho zrušení, dále se dotazoval, zda je kontrolován stav budov města, zaznamenal zatékání do fasád městských domů.

Starosta města sdělil, že víme o problémech u budovy DPS a ZUŠ a bude to třeba řešit.

Téma: Mgr. Ivana Kadlecová – dotazovala se na výsledek prověření možnosti zveřejňování zápisu z jednání komisí rady města pro potřeby členů zastupitelstva města a dále požádala o možnost opravy nápisu na bustě pana Josefa Svítila na ul. Malé.

Starosta města sdělil, že bude problematika zpřístupnění zápisů z komisí rady města řešena od 05/2023, kdy bude přistoupeno ke zveřejňování zápisů z komisí rady města na webových stránkách města. K opravě sochy uvedl, že město má zájem ji získat do svého majetku od stávajícího vlastníka, kterým je nemocnice a následně přistoupit k nezbytné údržbě/opravě.

 

Téma: Mgr. Miroslav Skalník – přivítal by, kdyby se v zápisech z jednání výborů zastupitelstva města a komisí rady města uvádělo jmenovité hlasování členů a i důvody jejich hlasování (proč byli proti, zdrželi se).

Starosta města konstatoval, že by měla být odlišná stanoviska zaznamenávána a nový vzorový formulář toto ještě více zdůrazní.

Ing. Mgr. Hana Janů se dotazovala na trasu nově budované cyklostezky vedoucí také okolo DPS.

Starosta města popsal trasu první i druhé etapy cyklostezky (od mlýna s vyústěním na Německého ul.) s tím, že pěšina k DPS není součástí cyklostezky a bude zachována.

Mgr. Petr Teplý – dotazoval se, zda byla řešena problematika rozšíření počtu defibrilátorů na vhodných místech v objektech města.

Starosta města sdělil, že je umístěn v městských lázních, ve sportovní hale nikoli. O nákupu a umístění dalších zatím rozhodnuto nebylo.

Helena Zelená Křížová informovala, že Nemocnice Nové Město na Moravě pořádá kurzy první pomoci pro veřejnost přičemž nejbližší se koná v červnu.

Mgr. Ivana Kadlecová – považovala by za vhodné rozdělovat zvukový a obrazový záznam ze zastupitelstva města na části – snadněji by se tak dohledával záznam k určitému bodu.

Starosta města přislíbil, že tuto možnost s oddělením IT prověří.

 

Ing. Tomáš Blažek – dotazoval se na inovaci vzhledu webových stránek města.

Starosta města sdělil, že problematiku projednává komise rady města, některé změny mohou nastat okamžitě (zpřehlednění webu), do budoucna se uvažuje o dalších funkcionalitách (platební portál atd.)

Mgr. Jiří Maděra poděkoval oddělení IT MěÚ za vyřešení problému se zasílám jednorázových kódů pro ověření a přihlášení na portál zastupitele.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/4/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Martina Drápalíka.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé Mgr. Jiří Maděra a Ing. Tomáš Blažek potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/4/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana JUDr. Libora Černého.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/4/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu o bod 14) Informativní zpráva k funkci městského architekta.

V úvodu projednávání programu dnešního zasedání zastupitelstva města starosta města informoval o požadavku Mgr. Ivany Kadlecové zaslaného emailem dne 5.4.2023 o rozšíření programu o další bod s názvem „Funkce městského architekta a jeho začlenění do struktury města“. Konstatoval, že žádost o rozšíření programu přišla včas a bod je součástí programu dnešního zasedání s tím, že zpracovaný podkladový materiál byl stejně jako u ostatních bodů programu k dispozici na portále zastupitele. Dále navrhuje jeho projednání, s ohledem na přítomnost Ing. arch. Ryšky, hned po zahájení jednání.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/4/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 13.3.2023 do 3.4.2023 (včetně informativních zpráv o činnosti NSS, Centra Zdislava a NKZ)

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2022

4) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2022

5) Fond rozvoje bydlení

6) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2023

7) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2022

8) Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1010/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

9) Dispozice s majetkem – nákupy pozemků v k.ú. NMNM (pod MK Lesní ul.)

10) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM

11) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 63, p.č. 64/1, p.č. 64/2 a části p.č. 65/1 v k.ú. Slavkovice

12) Politik Zdravého města Nové Město na Moravě

13) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

14) Informativní zpráva k funkci městského architekta

15) Diskuse

16) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/4/ZM/2023 Informativní zpráva k funkci městského architekta

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

předložené informace o spolupráci města s externí architektonickou kanceláří Refuel, s.r.o.

V 16.33 hod. se na jednání dostavila Ing. Ilona Komínková.

 

V rámci toho bodu programu byl přítomen na zasedání zástupce Refuel, s.r.o. Ing. arch. Zbyněk Ryška, který podal v rámci své prezentace bližší informace ke spolupráci s městem (proběhlá a ukončená spolupráce – např. soutěž o návrh smuteční síně, změna územního plánu, v řešení je zpracování manuálu veřejných prostranství – městský mobiliář, vzhled kontejnerových stání a manuálu zeleně – výsadba nové zeleně a péče o zeleň stávající. Dále seznámil s jeho vizí do budoucna: brána do města – dopravní terminál, městský bulvár – Masarykova ulice, koncepce rozvoje centra města a za příklady neúspěchu označil úpravy ul. Budovatelů, Gymnázia V. Makovského a Vysočina Arény.

 

V rámci obsáhlé diskuse zazněla ze strany členů zastupitelstva města (Mgr. Ivana Kadlecová, Mgr. Petr Teplý, Mgr. Miroslav Skalník, MVDr. Dan Sokolíček) nutnost spolupráce nejen na konkrétních věcech, ale zejména i spolupráce na koncepčních projektech a zapojení do územního plánování s tím, že Ing. arch. Ryška konstatoval, že koncepce rozvoje města obsahuje zejména územní plán a ten má město kvalitně zpracovaný.

 

Bc. Jaroslav Lempera konstatoval, že ze strany vedení města je vůle akceptovat doporučení architekta s tím, že současnými největšími prioritami jsou zpracování mobiliáře veřejných prostranství, dále koncepční řešení koupaliště a dalších území, Masarykova ulice a koncepce zeleně.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/4/ZM/2023 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 13.3.2023 do 3.4.2023 (včetně informativních zpráv o činnosti NSS, Centra Zdislava a NKZ)

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 13.3.2023 do 3.4.2023 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Ve vazbě na příslib starosty města, postupně na jednáních zastupitelstva města seznamovat členy zastupitelstva města s činností příspěvkových organizací města a organizací s majetkovou účastí města s jejich činností, vystoupila se zprávou o činnosti ředitelka Novoměstských sociálních služeb a Centra Zdislava Ing. Mgr. Hana Janů a ředitelka Novoměstských kulturních zařízení Mgr. Veronika Teplá (prezentace). Jednání byl účasten i nový redaktor Novoměstska Mgr. Marek Homolka.

 

V diskusi k NSS a Centru Zdislava se hovořilo zejména o přípravě projektu PeruTě Nové Město na Moravě (prádelny) s tím, že se připravuje projektové dokumentace na úpravu prostor bývalé jednoty v Maršovicích, současně se bude připravovat žádost o dotaci na MPSV. Dále se diskutovalo o nabídce služeb Centra Zdislava a případných možnostech rozšiřování s tím, že se bude jednat o spolufinancování provozu tohoto stacionáře i s obcemi, které tam mají své klienty. Ze strany místostarosty Stanislava Marka zazněly informace o stavu budovy DPS i připravovaných opravách.

 

V diskusi o službách NKZ se řešilo zejména uzavření smlouvy mezi NKZ a Mgr. Markem Homolkou na post redaktora Novoměstska a souběhu této smlouvy se smlouvou na „propagaci“, kterou má již uzavřenou přímo s městem. V podobném duchu byla řešena i smlouva o zajištění audiovizuální produkce. V tomto souběhu byl zmíněn možný konflikt zájmů.

Dále se hovořilo o provozu kulturního domu (teplo v budově, provoz baru v přísálí při kulturních akcích).

 

Z proběhlé diskuse, jak k činnosti výše uvedených organizací, tak k činnosti rady města, nevzešel žádný protinávrh a proto po ukončení diskuse přistoupil starosta města ke hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/4/ZM/2023 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2022, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2022 bez výhrad.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2022 bez výhrad.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová

 

Starosta města se v promítané prezentaci zaměřil zejména na hospodaření města za rok 2022, které skončilo přebytkem ve výši 17.572,3 tis. Kč, na kterém se podílela provozní část rozpočtu, kdy bylo ušetřeno celkem 29.501,8 tis. Kč a nebylo zapojeno plánované čerpání úvěru. Zmínil nejvýznamnější investice v roce 2022 (infrastruktura pro nové RD v Pohledci, lávka a chodník v Olešné, Zahradníkům kout – lesní cesta, rekonstrukce komunikace na ul. Lesní, kanalizace v Hlinném, cyklostezka Vlachovická) s tím, že investiční výdaje celkem činily 82 mil. Kč. Dále informoval o zůstatcích na fondu rezerv a rozvoje a fondu rozvoje bydlení. Součástí prezentace byla i přehledná tabulka vývoje provozních a investičních výdajů města, porovnání výsledků hospodaření a vývoje provozního salda v předchozích letech.

 

K předkládanému materiálu se vyjádřila i vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Martina Slámová s konstatováním, že závěrečný účet města byl podroben přezkumu hospodaření města ze strany Krajského úřadu Kraje Vysočina s výrokem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz sdělil, že závěrečný účet hospodaření města za loňský rok byl předmětem jednání finančního výboru s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení jak závěrečný účet, tak i účetní závěrku města bez výhrad.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 7 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/4/ZM/2023 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nabytí majetku pořízeného vlastní činností v roce 2022 dle přílohy tohoto materiálu, v celkové hodnotě 26.957.770,22 Kč.

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz konstatoval, že finanční výbor uvedenou problematiku projednal a doporučuje zastupitelstvu města nabytí majetku pořízeného vlastní činností k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/4/ZM/2023 Fond rozvoje bydlení

I. Zastupitelstvo města stahuje

z programu dnešního zasedání bod 5) Fond rozvoje bydlení a ukládá radě města přepracovat podmínky pro poskytnutí zápůjček i dotací dle doporučení finančního výboru.

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz konstatoval, že se finanční výbor pravidly fondu rozvoje bydlení zabýval s tím, že doporučuje, vzhledem k nulovému využití zápůjček z fondu rozvoje bydlení v roce 2022, přehodnotit parametry pravidel zápůjček (výše úroků, horní hranice zápůjček).

Vzhledem ke stanovisku finančního výboru starosta města navrhl tento bod stáhnout z programu dnešního jednání zastupitelstva města a podmínky pro poskytnutí zápůjček i dotací přepracovat dle doporučení finančního výboru a v tomto smyslu předložil návrh na hlasování.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/4/ZM/2023 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí neinvestičních dotací (příspěvků) na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2023, a to dle přílohy č. 1 materiálu a současně schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (příspěvku).

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz sdělil, že finanční výbor předložený návrh na poskytnutí dotace doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.

 

MVDr. Dan Sokolíček konstatoval, že je jedním z žadatelů, proto se při hlasování zdrží. Zároveň poděkoval za spolupráci města s vlastníky nemovitostí v MPZ.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/4/ZM/2023 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2022

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2022.

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz uvedl, že někteří členové finančního výboru považují objem finančních prostředků získaných z výběru pokut městskou policií za nízký.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Jiří Hradil

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/4/ZM/2023 Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1010/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 1010/100 o výměře 42,11 m2 v domě č.p. 1010,1011 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4211/133504 na společných částech domu č.p. 1010,1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4211/133504 na pozemku p.č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ , bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.478.007 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

jako náhradníky z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č.1010/10 v domě č.p. 1010,1011 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě zájemce na 2., 3. a 4. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu I. tohoto usnesení, za dohodnutou kupní cenu 1.450.000 (1. náhradník), 1.361.111 Kč (2. náhradník), 1.360.000 Kč (3. náhradník) s úhradou příslušného správního poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN ze strany náhradníka dle protokolu o otevírání obálek ze dne 15.3.2023 uvedeného v příloze materiálu.

Se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 8) seznámil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/4/ZM/2023 Dispozice s majetkem – nákupy pozemků v k.ú. NMNM (pod MK Lesní ul.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3912/12 o výměře 65 m2 a p.č. 3912/13 o výměře 32 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 9.700 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3912/7 o výměře 80 m2 a p.č. 3912/8 o výměře 150 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░ ░░░░ , bytem Rudolfa Těsnohlídka ░░░░ ,░░░░ ░░░ Prostějov, do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 23.000 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 3912/16 o výměře 65 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ oba bytem ░░░░ ░░░ Brno-město, 602 00, každý v podílu vyjádřeném id. 1/2,do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 6.500 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 9) seznámil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje p.č. 1233 o výměře 423 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Se základním obsahem majetkové dispozice pod bodem programu 10) seznámil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10,11.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 1 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

12. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 63, p.č. 64/1, p.č. 64/2 a části p.č. 65/1 v k.ú. Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 63 (89 m2), p.č. 64/1 (16 m2), p.č. 64/2 (13 m2) a části p.č. 65/1 (cca 108 m2) v k.ú. Slavkovice.

Se základním obsahem majetkové dispozice pod bodem programu 11) seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10,11.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 1 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

13. 14/4/ZM/2023 Politik Zdravého města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v rámci Projektu Zdravé město – Nové Město na Moravě a Místní Agendy 21 ustanovení politika Zdravého města Nového Města na Moravě a MA 21, a to starosty města Michala Šmardy.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14.1. 15/4/ZM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023 AKTUALIZOVÁNO

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s pokračováním dnešního jednání zastupitelstva města po 20 hod.

V rámci diskuse MUDr. Václav Peňáz požádal o monitoring vhodných dotačních titulů a případné podání žádost o dotaci na investiční akci výstavba nového fotbalového hřiště v lokalitě Vlachovická ul.

JUDr. Libor Černý se dotazoval na plánované opravy městského majetku v souvislosti s konáním MS v biatlonu v příštím roce. Starosta města k tomuto uvedl, že Sportovní klub na začátku května sdělí konkrétní požadavky na město, jinak bude počítáno s provozní částí – zejména likvidace odpadů (nutnost větší kapacity nádob na odpady), apod.

Dále starosta města přislíbil dát zastupitelům k dispozici na portál zastupitele souhrn připomínek sestavený odborem SMM MěÚ, ke kterým mohou členové ZM případně sdělovat další poznatky a náměty.

Dále se hovořilo o přípravě výstavby chodníku v Pohledci, realizaci workoutového hřiště na starém sídlišti.

 

V průběhu projednávání tohoto bodu programu starosta města předložil v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města k odsouhlasení návrh na pokračování dnešního jednání zastupitelstva města po 20 hod.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

14.2. 16/4/ZM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023 AKTUALIZOVÁNO

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

II. Zastupitelstvo města souhlasí

se zapracováním akcí uvedených v příloze č. 3 do návrhu akcí pro rok 2024, případně do střednědobého výhledu rozpočtu města, dle vývoje stavu podávání a vyřizování žádostí o dotace.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. Diskuse

V rámci tohoto bodu programu byly vzneseny následující příspěvky:

 

– Jiří Plieštik prezentoval výstavu soch pod širým nebem, která bude v Novém Městě na Moravě instalována ve spolupráci s Horáckou galerií a městem.

 

– starosta města ve vazbě na dotaz vznesený v rámci Hovorů s občany základní informace k Novoměstské teplárenské a.s. – město má informaci o záměru vstupu nového soukromého investora do společnosti, tato jednání ale nejsou ukončena s tím, že i město projevilo zájem zejména o možnost získat do majetku města především rozvody tepla, kterými je dodáváno teplo odběratelům. K dotazu ohledně možné ceny sdělil, že ji dnes není možné seriózně odhadnout, ale považuje to za klíčovou věc pro zásobování odběratelů teplem. V rámci diskuse zazněly názory na možnost rozšíření rozvodů tepla i do dalších lokalit, možnosti spolupráce s nemocnicí v zásobování teplem, další zastupitelé podpořili možnost investic v této oblasti. JUDr. Libor Černý vyjádřil pochybnost o vhodnosti případného nákupu infrastruktury od Novoměstské teplárenské a.s.

 

– Mgr. Miroslav Skalník upozornil na problematické parkování aut u gymnázia a II. ZŠ, kdy jsou místa trvale obsazena i vozidly z jiných lokalit.

Starosta města k tomuto sdělil, že bude nutné situaci v lokalitě prověřit a případně přehodnotit režim parkování.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

16. Závěr

Starosta města ukončil v 20.39 hod. dnešní zasedání zastupitelstva měsfa.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

JUDr. Libor Černý

zastupitel

Martin Drápalík

zastupitel