Samospráva města

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 24.6.2019

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 5.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 24.6.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 5.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 24.6.2019

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: <dle prezenční listiny>

Nepřítomni: Ing. Pavel Štorek

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: JUDr. Libor Černý

Ing. Tomáš Krejčí

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.13 hod. se dostavil pan Josef Košík, v 17.02 hod. se dostavil Bc. Jaroslav Lempera (předem avizoval svoji neúčast od 16 do 17 hod.), v 16.25 se dostavila Mgr. Hana Knapčoková (předem se omluvila na začátek jednání). Mgr. Pavel Štorek je veden jako nepřítomen, vzhledem k tomu, že jeho omluva byla z technických důvodů zaregistrována až v závěru jednání.

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma.: pan Miloš Brabec – seznámil přítomné se stavem koncepce rozvoje cyklostezek v rámci Mikroregionu Novoměstsko. V současné době je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na cyklostezku Nové Město na Moravě – Nová Ves s tím, že Mikroregion podá žádost do dotaci dle dotačního programu MAS Zubří země. Dalším projektem, který je připraven v rámci výzvy MAS Zubří země je úsek Nové Město na Moravě – Jiříkovice. Žádost o dotaci bude v tomto případě podávat město.

Téma: pan XXX, žadatel o dotaci z dotačního programu na protihluková opatření, požádal o přehodnocení návrhu na vyloučení jeho žádosti o dotaci na betonové oplocení u jeho rodinného domu v m.č. Pohledec z důvodu neobdržení min. počtu bodů v kritériu účinnost opatření vzhledem k chybějící certifikaci. Předložil svoji podrobnou argumentaci ke zvukové neprozvučnosti betonových tvárnic, které budou na stavbu plotu použity.

Starosta poděkoval za informace a sdělil, že problematika bude projednávána v rámci samostatného bodu programu.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/5/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města JUDr. Libora Černého.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé pan Roman Wolker a pan Lubomír Buchta potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/5/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Ing. Tomáše Krejčího.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/5/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 13.5.2019 do 10.6.2019

3) Dotační programy a výzvy města na rok 2020

4) Dotační program na protihluková opatření

5) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na EZOP – Portimo, o.p.s. NMNM

6) Žádost o poskytnutí investiční dotace – p.s. OREL jednota NMNM

7) Žádost o změnu názvu projektu ve veřejnoprávní smlouvě (Dodatek č. 1) – Novocantus, z.s., NMNM

8) Příspěvkové organizace města – návrh nového úplného znění zřizovacích listin

9) Darovací smlouva na movité věci

10) Fond rozvoje bydlení v roce 2019 – dotace

11) Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2020

12) Odstoupení od kupní smlouvy- BJ 1011/10 v k.ú. NMNM

13) Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.727/7 na ul. Tyršova v NMNM

14) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3728/3 v k.ú. NMNM (záměr komunikace) – SVaK

15) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3728/1 v k.ú. NMNM a p.č. 732, 733/2, 731/2, 737/2 v k.ú. Nová Ves u NMNM (záměr komunikace)

16) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 25 v k.ú. Olešná na Moravě (dle GP p.č. 1741)

17) Dispozice s majetkem – odprodej nemovitostí na ul. Monseova v NMNM

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemků p.č. 3188/1 a 3188/2 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna)

19) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 172 v k. ú. Rokytno na Moravě

20) Problematika účasti města v SATT a.s. – úplatný převod akcií

21) Plán práce kontrolního výboru zastupitelstva města

22) Diskuse

23) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/5/ZM/2019 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 13.5.2019 do 10.6.2019

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 13.5.2019 do 10.6.2019 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Ing. Zdeněk Krejčí, správce městské zeleně, seznámil přítomné se záměrem obnovy zeleně v parku na Vratislavově nám. v Novém Městě na Moravě. Práce budou probíhat ve třech etapách několik let.

Náklady na první etapu budou činit cca 720 tis. Kč, na druhou etapu cca 420 tis. Kč a na 3. etapu cca 150 tis. Kč.

MVDr. Dan Sokolíček se dotazoval na neposečení trávy v okolí řeky Bezděčky s tím, že v této době je tráva již hodně přerostlá.

Ing. Zdeněk Krejčí, správce městské zeleně, k tomuto uvedl, že okolí řeky Bezděčky patří mezi vytipované lokality, ve kterých se na jaře tráva nesekala a byl tak vytvořen efekt rozkvetlé louky.

Tento způsob napomáhá zadržování vlhkosti v krajině, první sečení bude provedeno v červnu. Další lokalita je např. za DPS na Žďárské ulici.

Co se týče obnovy zeleně v parku MVDr. Dan Sokolíček konstatoval, že se mu nelíbí rozsah osázení stromů v okolí soch Raněný a busty T.G.Masaryka, dle jeho názoru by měl být v nejbližším okolí soch volný prostor. Starosta města v této souvislosti uvedl, že je ještě čas na diskusi a případnou korekci projektu, tento krok je navrhován až v druhé etapě.

Roman Wolker upozornil na nutnost posečení zahrady za objektem bývalé ZUŠ na Monseově ulici. Starosta města přislíbil nápravu.

JUDr. Libor Černý se dotazoval, zda je na dnešním zasedání přítomna nově zvolené ředitelka MŠ. Starosta města k tomuto konstatoval, že oficiální nástup paní ředitelky je až od 1.8. a do té doby je nadále ve svém dosavadním zaměstnání.

JUDr. Libor Černý poukázal na, dle jeho názoru, nedostatečné podklady o činnosti rady města, zápis z jednání rady města se odkazuje na schválené přílohy, které však nejsou zastupitelům k dispozici a požádal o zpřístupňování podkladových materiálů rady města zastupitelům. Starosta města přislíbil do dalšího ZM navrhnout řešení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/5/ZM/2019 Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– zapracování částky ve výši 4 265 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2020 určené pro dotační programy a výzvy města

– rozpis této částky pro jednotlivé dotační programy a výzvy na rok 2020 dle Přílohy č. 1 materiálu „Návrh objemu prostředků pro dotační programy a výzvy na rok 2020 “

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že návrh na zapracování částky v celkové výš 4 265 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2020 určené pro dotační programy a výzvy města, které mají za cíl podpořit činnost novoměstských spolků, klubů a obecně prospěšných společnosti, byl finančním výborem doporučen zastupitelstvu města ke schválení.

V rámci tohoto bodu programu rovněž uvedla, že finanční výbor rovněž doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení předložený návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu města na protihluková opatření, jehož cílem je snížení hlukové zátěže a omezení světelného smogu, a to za účelem zlepšení kvality životních podmínek občanů žijících v místech se zvláštní dopravní zátěží.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/5/ZM/2019 Dotační program na protihluková opatření

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

1.o vyloučení žádosti číslo 2 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a to z důvodu nesplnění minimálního počtu bodů v hodnotícím kritériu dopravní zatížení

2. o určení žádosti číslo 7 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k dalšímu projednání v komisi po doplnění nových informací

II. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smluv a poskytnutí dotací s žadateli 1, 3-6 v upravené výši dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 446 tis. Kč z odvětví kultura církve a sdělovací prostředky na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj.

V návaznosti na příspěvek jednoho z žadatelů přednesený v Hovorech s občany předložil starosta města upravený návrh usnesení v bodě I. a v bodě II. s tím, že by se o žádosti rozhodlo na dalším zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/5/ZM/2019 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na EZOP – Portimo,o.p.s.

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na rok 2019 od společnosti Portimo,o.p.s., se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě na realizaci sociálních služeb EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 445 000,- Kč ze dne 15.05.2019 s tím, že navrhuje žádosti vyhovět částečně dle bodu II.

II. Zastupitelstvo města rozhoduje

– poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 174 000,-Kč obecně prospěšné společnosti Portimo, o.p.s. se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 45659028 na realizaci sociální služby EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Městě na Moravě v roce 2019, a za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem jako příjemcem dotace.

– schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sociální služby o částku 174 tis. Kč.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že problematika poskytnutí individuální neinvestiční dotace Portimu byla projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor doporučil poskytnutí dotace ve výši 174.000,- Kč na realizaci sociálních služeb a s tím související rozpočtové opatření.

Dále uvedla, že finanční výbor požádá ředitele Portima o účast na příštím zasedání finančního výboru v měsíci záři 2019 za účelem představení programu a činnosti organizace.

V rámci diskuse vystoupil ředitel Portimo, o.p.s. Ing. Tomáš Pospíšil, který na žádost Ing. Ilony Komínkové a starosty města, blíže seznámil přítomné členy zastupitelstva města s činností a chodem organizace a odpovídal na vznesené dotazy.

Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych navrhl změnu textu usnesení pod II., kdy formulace „doporučuje schválit“ uzavření veřejnoprávní smlouvy musí znít „schvaluje“.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

6. 8/5/ZM/2019 Žádost pobočného spolku OREL jednota Nové Město na Mor. – poskytnutí investiční dotace

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout individuální investiční dotaci ve výši 2,5 mil. Kč pobočnému spolku OREL jednota Nové Město na Moravě se sídlem Hájkova 403, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 488 95 920 za účelem realizace I. etapy víceúčelového sportovního areálu na Soškové ulici v Novém Městě na Moravě (výstavba budovy) dle příloh č. 1. a 2. materiálu s termínem čerpání v roce 2020, a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální investiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem jako příjemcem dotace.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že finanční výbor, který nebyl v úplném složení a jeden člen se z důvodu střetu zájmu zdržel hlasování, problematiku poskytnutí individuální investiční dotace Orel jednotě ve výši 2,5 mil. Kč za účelem realizace I. etapy sportovního areálu projednal s tím, že nedoporučuje zastupitelstvu města žádosti vyhovět.

Mgr. Pavel Peňáz oznámil střet zájmů při projednávání tohoto bodu programu s tím, že v této záležitosti nebude hlasovat.

Na dotaz MVDr. Dana Sokolíčka starosta města konstatoval, že rada města jednohlasně předkládaný návrh doporučila.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

7. 9/5/ZM/2019 Žádost o změnu názvu projektu ve veřejnoprávní smlouvě (Dodatek č. 1) – Novocantus, z.s., NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem jako poskytovatelem a spolkem Novocantus z.s. se sídlem Wolkerova 1250, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 05031109 jako žadatelem, jehož předmětem je změna názvu podpořeného projektu, kdy stávající název „1. ročník mezinárodního hudebního festivalu „Novoměstský Martinů“ v Novém Městě na Moravě je nahrazen zněním „1. ročník mezinárodního hudebního festivalu Pódium NMNM v Novém Městě na Moravě“ s tím, že obsah a cíle schváleného projektu zůstanou zachovány.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

8. 10/5/ZM/2019 Příspěvkové organizace města – návrh nového úplného znění zřizovacích listin

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nové úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města:

– Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou

– Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

– Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Palackého nám. č.p. 16, okres Žďár nad Sázavou

– Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Drobného 299, okres Žďár nad Sázavou

– Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

– Novoměstské sociální služby, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

– Centrum ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

a to dle příloh materiálu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

9. 11/5/ZM/2019 Darovací smlouva na movité věci

I. Zastupitelstvo města schvaluje

darovací smlouvu mezi městem Nové Město na Moravě jako dárcem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování používaného movitého vybavení bytu, a to dle přiloženého návrhu darovací smlouvy.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Rita Skalníková DiS.

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

10. 12/5/ZM/2019 Fond rozvoje bydlení v roce 2019 – dotace

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smluv a poskytnutí jednotlivých dotací dle přílohy č. 3 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2019 ve výši 893.3 tis. Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

navýšení příjmů z přijatých splátek ze zápůjček z FRB o částku 208,9 tis. Kč. a současně navýšení výdajů na poskytnuté dotace a zápůjčky z FRB v částce 893,3 tis. Kč a navýšení schodku hospodaření na položce financování 8115 o částku 684,4 tis. Kč.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

Pravidla pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že finanční výbor uvedenou problematiku poskytnutí dotací z Fondu rozvoje města projednal a doporučuje zastupitelstvu města uzavření smluv a poskytnutí jednotlivých dotací z Fondu rozvoje bydlení na rok 2019 dle předloženého návrhu a s tím související úpravu rozpočtu města k odsouhlasení. Dále doporučuje k odsouhlasení upravená Pravidla pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města, která jsou aktualizována dle legislativních změn a jsou doplněna o ustanovení o neposkytnutí půjčky v případě špatné platební morálky žadatele vůči městu.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

11. 13/5/ZM/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Nového Města na Moravě na roky 2020-3 dle přílohy č. 1.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

objem finančních prostředků na investice a velké opravy pro rok 2020 ve výši 116 238 tis. Kč a schvaluje zapracování částky 116 238 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2020.

III. Zastupitelstvo města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na akci „Společná stezka pro chodce a cyklisty I.etapa Nová Ves -kamenolom“ v rámci 12. Výzvy MAS Zubří země,o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (III.) prostřednictvím Mikroregionu Novoměstsko (financování 95%) se závazkem dofinancování nákladů na výstavbu části cyklostezky na katastrálním území Nové Město na Moravě Mikroregionu Novoměstsko nad rámec dotace.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru uvedla, že finanční výbor problematiku projednal a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení předložený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 – 2023, objem finančních prostředků na investice a velké opravy pro rok 2020 ve výši 116 238 tis. Kč a s tím související rozpočtové opatření.

V rámci tohoto bodu programu proběhla prezentace starosty města, ve které byli členové zastupitelstva města seznámeni s výsledky hospodaření města v předchozích letech, čerpáním fondu rezerv a rozvoje, úvěry města na městské lázně a sportovní halu, aktuálním stavem fondů a úvěrů k 1.1.2019 a výhledem rozpočtu do roku 2023.

JUDr. Libor Černý upozornil na nutnost provedení „protipovodňových“ opatření souvisejících se zaplavováním ul. Žďárská a dále se dotazoval zejména na předpoklad řešení překladiště pro TS služby s.r.o, (plánováno v roce 2021), možnost zpevnění komunikace na Brožkově kopci, přeložky E.ON na Brožkově kopci (ul. Lesní) z nadzemního do podzemního vedení (místostarosta města sdělil, že město dosud žádnou informaci od E.ON nemá), opravu chodníku z ul. Drobného na ul. Horní (místostarosta sdělil, že bude projednáno na výrobním výboru) a dále na opravu chodníku z ul. Malé k viaduktu (starosta města sdělil, že bude plánováno v rámci údržby).

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

12. 14/5/ZM/2019 Odstoupení od kupní smlouvy (BJ 1011/10 v k.ú. NMNM)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

odstoupení od kupní smlouvy ze dne 29.1.2019 uzavřené mezi městem na straně prodávajícího a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě na straně kupujícího, jejímž předmětem byla koupě:

a/ bytové jednotky č. 1011/10 (č.p./č.b.) – byt o velikosti 56,30 m2 označený číslem 1011/10, umístěný v 5. nadzemním podlaží

b/ spoluvlastnického podílu o velikosti 5630/133504 na společných částech domu č.p. 1010, 1011 na ulici Křičkova v kat. území Nové Město na Moravě

c/ spoluvlastnického podílu o velikosti 5630/133504 na pozemku parc. č. 1029/2 o výměře 430 m2, vše v kat. území Nové Město na Moravě; (dále jen „Smlouva“)

z důvodu porušení povinnosti kupujícího stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy t.j. nedoplacení úhrady zbývající části kupní ceny ve výši 1.345.000 Kč prodávajícímu nejpozději do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, a to dle přílohy č. 2 Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy ze dne 29.1.2019.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 13, 14, 15 a 16 a Mgr. Zuzana Koudelová s obsahem bodu 12.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

13. 15/5/ZM/2019 Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.727/7 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č.727/7 o výměře 54,92 m2 v domě č.p. 726,727, 728 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5492/211483 na společných částech domu č.p. 726,727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5492/211483 na pozemku p.č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 621 00 Brno, za dohodnutou kupní cenu 1.560.000 Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a příslušného správního poplatku spojeného s podání návrhu na vklad vlastnického práva do KN.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

jako náhradníky z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č. 727/7 v domě č.p.726,727,728 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě zájemce na 2., 3. a 4. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu I. tohoto usnesení, a to dle výše jejich nabídek kupní ceny – viz příloha: protokol o otevírání obálek ze dne 5.6.2019 a nabídky kupní ceny.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

14. 16/5/ZM/2019 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3728/3 v k.ú. NMNM (záměr komunikace) SVaK

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3728/3 o výměře 2458 m2 (dle GP shodně p.č. 3728/3) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou, IČ: 433 83 513 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 98.320 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

15. 17/5/ZM/2019 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3728/1 v k.ú. NMNM a p.č. 732, 733/2, 731/2, 737/2 v k.ú. Nová Ves u NMNM (záměr komunikace)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3728/1 o výměře 781 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, p.č. 732 o výměře 604 m2, části p.č. 731 o výměře 168 m2 (dle GP p.č. 731/2 ), části p.č. 733 o výměře 526 m2 (dle GP p.č. 733/2), části p.č. 737 o výměře 69 m2 (dle GP p.č. 737/2) v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 85.920 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

16. 18/5/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 25 v k.ú. Olešná na Moravě ( dle GP p.č. 1741 )

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 25 o výměře 34 m2 v k.ú. Olešná na Moravě (dle GP 328-17/2019 p.č. 1741 o výměře 34 m2), manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Brno, za dohodnutou kupní cenu 6.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

17. 19/5/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej nemovitostí na ul. Monseova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod pozemku parc. č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 438 m2 jehož součástí je stavba č. p. 351 (rodinný dům) a pozemku parc. č. 106 (zahrada) o výměře 194 m2, včetně všech součástí a příslušenství v kat. území Nové Město na Moravě jež byl realizován formou prodeje „na určení pořadí“, a to podílu v rozsahu id. 1/2 manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě do jejich společného jmění manželů a podílu v rozsahu id. 1/2 panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za kupní cenu 4.730.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

jako náhradníka, o úplatný převod nemovitostí dle bodu I. tohoto usnesení, zájemce na 2. místě pořadí, a to pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ pro případ, že nebude realizován úplatný převod nemovitostí dle bodu I. tohoto usnesení, a to za kupní cenu 4.720.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Starosta města uvedl, že město bohužel nemá efektivní využití pro objekt, o možnost pronájmu se žádný uchazeč nepřihlásil, a proto je navrhován prodej.

Mgr. Helena Šustrová oznámila střet zájmů při projednávání této majetkové dispozice a konstatovala, že nebude v této hlasovat.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemků p.č. 3188/1 a 3188/2 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemků p.č. 3188/1 a 3188/2 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 20Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Nevzniklo

19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 172 v k. ú. Rokytno na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 172 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Rokytno na Moravě.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 21Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Nevzniklo

20. 20/5/ZM/2019 Problematika účasti města v SATT a.s. – úplatný převod akcií

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

indikativní nabídku společnosti ŽĎAS a. s. doručenou městu 7.6.2019, č.j.: MUNMNM/12453095/2019 uvedenou v příloze č. 25 materiálu, s tím, že souhlasí s projednáním dalšího postupu se zástupci Velkého Meziříčí, Dolní Rožínky, Žďáru nad Sázavou, SATT a. s. a ŽĎAS a.s. vč. poskytnutí součinnosti města ke kompletnímu pověření SATT a.s. požadovanému ze strany ŽĎAS a.s.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

z důvodů uvedených v bodech č. 1. až 5. důvodové zprávy materiálu, úplatný převod akcií společnosti SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 607 49 105 ve jmenovité hodnotě 62.101.000,-Kč z vlastnictví města Nového Města na Moravě do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 591 31, IČ: 002 95 841 dle nabídky města Žďár nad Sázavou (č.j.: MUNMNM/12450530/2019 ze dne 21.5.2019) za celkovou dohodnutou cenu 80.281.591,- Kč a za dalších podmínek uvedených v návrhu smlouvy o úplatném převodu akcií uvedené v příloze č. 20 materiálu, a to v případě, že městu Novému Městu na Moravě bude ze strany ŽĎAS a.s. sdělen, v souvislosti s prováděným kompletním prověřením SATT a.s., nezájem o odkoupení akcií SATT a.s.

Starosta města, v návaznosti na dnešní jednání se zástupci Velkého Meziříčí, Dolní Rožínky a valné hromady SATT a.s., předložil upravený návrh usnesení, který umožňuje, v případě, že ze strany společnosti ŽĎAS a.s. nebude předložená závazná nabídka na koupi akcií, která by navázala na předběžnou informativní nabídku, možný podpis smlouvy o úplatném převodu akcií SATT, a.s. s městem Žďár nad Sázavou za celkovou dohodnutou cenu 80.281.591,- Kč dle předchozích jednání.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

21. 21/5/ZM/2019 Plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

předložený návrh plánu práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města na období 2019 – 2022 a pověřuje kontrolní výbor kontrolními úkoly obsaženými v plánu.

V rámci tohoto bodu programu starosta města informoval o aktuální situaci na stavbě I. ZŠ a stručně popsal stávající stav i komplikace, které stavbu provází, vč. možných dopadů na výši dotace s tím, že nelze vyloučit ani zásadní kroky související s uzavřenými smlouvami o dílo. Opětovně uvedl, že realizace této stavby je nekomplikovanější ze všech staveb, které město dosud realizovalo.

Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic, k diskusi o statice – únosnosti části základů tělocvičny uvedla, že nijak nesouvisí se zatékáním do budovy, ale je to nedostatek, který souvisí s prvotní výstavbou tělocvičny.

MVDr. Dan Sokolíček apeloval na další aktivní účast starosty města při těchto složitých jednáních, bez ohledu na případná další rozhodnutí starosty města o nabídkách, o kterých informují média. Starosta města uvedl, že nadále hodlá pracovat pro město, ale současně si je vědom toho, že se nelze naplno věnovat pozici starosty města a nabídnuté pozici ministra kultury.

Předkladatel:Ing. Pavel Štorek

Zpracovatel:Bc. Denisa Hallerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

22. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

MVDr. Dan Sokolíček – uvedl, že je nespokojený s úrovní jarního komerčního trhu, kde se prodává zejména textilní zboží. Tuto námitku vznáší i za živnostníky z náměstí s tím, že pro občany tento trh nic zásadního nepřináší, podobné zboží si mohou zakoupit v několika kamenných prodejnách ve městě, naopak provozovatelům obchodů na náměstí komplikuje jejich činnost.

Starosta města k tomuto uvedl, že komerční trhy byly postupně nahrazeny farmářskými trhy a řemeslným jarmarkem, podobné názory již obdržel s tím, že je již zadáno v těchto trzích dále nepokračovat, toto podpořili i další přítomní členové zastupitelstva města.

Mgr. Jan Krakovič – dotazoval se na opravu obrubníků po zimní údržbě na ul. Sportovní

Ing. Jiří Brychta, jednatel TS služeb uvedl, že se postupně opravuje po celém městě, přislíbil prověřit stav na této konkrétní ulici

Starosta města – informoval členy zastupitelstva města o dosud proběhlých jednáních v záležitosti jemu nabídnutému postu ministra kultury a o předpokládaném vývoji této záležitosti.

Na dotaz MUDr. Jindřicha Hauka zda lze sloučit uvolněné funkce ministra kultury a starosty města bylo starostou města sděleno, že nelze.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

23. Závěr

Starosta města ukončil v 18.40 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

JUDr. Libor Černý

zastupitel

Ing.Tomáš Krejčí

zastupitel