Samospráva města

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.6.2023

/ Gabriela Holovičová

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 5. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 26.6.2023 od 16:30 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,
které se konalo dne 26.6.2023
od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Blažek
Lubomír Buchta
JUDr. Libor Černý
Martin Drápalík
Ing. Mgr. Hana Janů
Mgr. Ivana Kadlecová
Mgr. Hana Knapčoková
Ing. Ilona Komínková
Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
MUDr. Mgr. Tomáš Müller
Ing. Petr Nepustil
Mgr. Pavel Peňáz
MUDr. Václav Peňáz
Mgr. Miroslav Skalník
MVDr. Dan Sokolíček
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Mgr. Petr Teplý Dis.
Helena Zelená Křížová
Omluveni: Ing. František Laštovička
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Lubomír Buchta
Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Ing. Mgr. Hana Janů byla po celou dobu jednání přítomna on-line prostřednictvím videokonference.

Ing. Ilona Komínková a Mgr. Pavel Peňáz předem avizovali pozdější příchod, Mgr. Jiří Maděra a pan Lubomír Buchta zase zřejmě dřívější odchod. V průběhu jednání byla zaznamená omluva Mgr. Pavla Peňáze z jednání.

Ing. František Laštovička byl z jednání řádně omluven.

 

V rámci Hovorů  občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: Mgr. Petr Teplý – poukázal na rozbitý mostek v lese Ochoza u rybníka Předehřívák a dále na projíždění vozidel po hrázi Černého rybníka, dotazoval se na opravu oken na radnici a dále uvedl, že by bylo dle něho vhodné u bezpečnostních důvodů zamezit průjezd vozidel při farmářských trzích pod kaštany u sochy Pohřeb v Karpatech 
Starosta města požádal vedoucí odboru investic MěÚ Ing. Andreu Kramárovou a správy majetku města MěÚ Ing. Radka Filu o řešení výše uvedených záležitostí.

 

Téma: pan Martin Drápalík – doporučuje používat při upozornění na určitý problém ve města aplikaci hlášení závad na www města, má s touto aplikací dobré zkušenosti a dále poukázal na potřebu včasného úklidu odpadů po akcích města i v ostatních lokalitách než je náměstí – v areálu koupaliště, u kulturního domu apod. 
Starosta města k tomuto uvedl, že úklid po akcích by měl zajišťovat primárně organizátor akce nebo jím objednaný dodavatel úklidu (např. TS služby), dále konstatoval, že venkovní prostory u smuteční síně, kde se schází mládež, jsou monitorovány kamerou a situaci zde sleduje městská policie.

 

Téma: Mgr. Hana Knapčoková – poděkovala za zřízení převlékárny na koupališti, ještě by bylo vhodné doplnit podlážku, věšák a sezení a dále upozornila na špatný stav asfaltových chodníků na starém sídlišti.
Starosta města k tomuto uvedl, že v letošním roce na opravu chodníků již dojde a dále požádal vedoucího odboru správy majetku města MěÚ Ing. Radka Filu o dořešení drobností v převlékárně.

 

Téma: Ing. Tomáš Krejčí – dotazoval se na současný stav budování infrastruktury pro nové RD v Pohledci, zda je dodržen harmonogram jednotlivých prací a v jakém časovém horizontu budou nabízeny poslední volné stavební pozemky k prodeji.
Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic uvedla, že akce by měla být dokončena v termínu dle smlouvy, tj. do konce srpna letošního roku a starosta města sdělil, že návrh na řešení zbývajících parcel bude připraven na září letošního roku.

 

Téma: Ing Petr Nepustil – požádal o informaci ohledně realizace nového multifunkčního hřiště pod Betlémem, zda bylo přihlédnuto k požadavkům občanů z této lokality.
Starosta města seznámil k vývojem záměru hřiště a konstatoval, že bylo vyhověno požadavku na zmenšení hřiště na rozměry 36 x 16 m a jinou plochu (místo travnatého povrchu na umělý povrch) s  tím, že hřiště bude oploceno ze všech stran.

 

Téma: Mgr. Ivana Kadlecová – poděkovala  Ing. Andree Kramárové za práci odvedenou ve funkci vedoucí odboru investic a dále se dotázala tajemníka MěÚ Mgr. Petra Hanycha, na počet podaných  přihlášek v rámci vyhlášeného výběrového řízení na uvolněné vedoucí místo na odboru investic MěÚ.

Tajemník MěÚ Mgr. Hanych konstatoval, že termín pro podání přihlášek nevypršel, proto není jasné kolik bude přihlášených.

 

Téma: Mgr. Petr Teplý – upozornil na suché smrky na starém sídlišti u dětského hřiště.
Starosta města sdělil, že stav stromů řešili s odborem správy majetku města MěÚ při obchůzce a požádal správce zeleně města Ing. Karolínu Šimkovou, aby tento stav řešila.

 

 

 

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1.1. 1/5/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pna Ing. Tomáše Krejčího.

 

Starosta města konstatoval, ze zápis z předchozího zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé JUDr. Libor Černý a pan Martin Drápalík potvrdili.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
1.2. 2/5/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Lubomíra Buchtu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
1.3. 3/5/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu o bod 15) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pč. 1075/1 a 1072/2 v k.ú. NMNM (Správa železnic).

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
1.4. 4/5/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

 

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 17.4.2023 do 5.6.2023 (včetně informativních zpráv o činnosti ZUŠ a DDM)

3) Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM

4) Návrh investic a velkých oprav pro rok 2024

5) Dotační výzvy města Nové Město na Moravě pro rok 2024

6) Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o nočním klidu

7) Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ zřizovaných městem

8) Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací města

9) Žádost o změnu účelu dotace SRPG Vincence Makovského

10) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 255/3 (515 m2) v k.ú. NMNM – Sportovní

11) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3799/1 (155 m2) v k.ú. NMNM – Podlouckého

12) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 628/31 v k.ú. Slavkovice

13) Členství města ve Sdružení obcí Vysočiny

14) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

15) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1075/1 a 1072/2 v k.ú.NMNM (Správa železnic)

16) Diskuse

17) Závěr

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 5/5/ZM/2023 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 17.4.2023 do 5.6.2023 (včetně informativních zpráv o činnosti ZUŠ, DDM)

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 17.4.2023 do 5.6.2023 a nemá k činnosti rady města připomínky.

 

K tomuto bodu byli přizván: Ing. Radek Fila Ing. Andrea Kramárová

 

V diskusi k činnosti rady města se hovořilo zejména o problematice pronájmu koupaliště – provozování stánku, jeho podmínkách a způsobu výběru nájemce, zápisů do kronik města, aktualizaci plánu sociálních služeb a s tím související možnosti zaměstnání osob s postižením, areálu Vysočina Arény, problematice neoprávněného užívání pozemku města u Medin a.s. pro chov zvířat, možnosti vybudování kruhového objezdu na ul. Žďárské.

Z proběhlé diskuse nevzešel žádný protinávrh, a proto po jejím ukončení přistoupil starosta města ke hlasování o předloženém návrhu usnesení.

V 16.18 hod. se dostavila Ing. Ilona Komínková.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 6/5/ZM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4.1. Návrh investic a velkých oprav pro rok 2024

I. Zastupitelstvo města schvaluje

schvaluje zařadit do plánu investic na rok 2024 na projekční práce akce koupaliště částku 2 mil. Kč.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová

 

V rámci obsáhlé diskuse k tomuto bodu programu se řešila zejména otázka koncepčního řešení lokality Koupaliště, řešení lokality starého sídliště před Enpekou, záměrů města v areálu na ul. Soškova.
Po ukončení diskuse byl Mgr. Ivanou Kadlecovou předložen protinávrh usnesení týkající se plánu investic v lokalitě koupaliště.

 

Starosta Michal Šmarda prohlásil první hlasování z technických důvodů za zmatečné – u Ing. Mgr. Hany Janů se přerušilo on-line spojení a přistoupil k opětovnému hlasování o potinávrhu předloženém Mgr. Ivanou Kadlecovou.

V 18.02 hod. se omluvil Mgr. Jiří Maděra, který předem avizoval dřívější odchod z jednání.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 10 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
4.2. 7/5/ZM/2023 Návrh investic a velkých oprav pro rok 2024

I. Zastupitelstvo města ukládá

radě města pokračovat v přípravě koncepce rozvoje koupaliště tak, aby bylo možné do rozpočtu na rok 2024 zařadit konkrétní částku na projektování a případnou realizaci, a to včetně hydrologické studie, na kterou je možno žádat dotaci do září 2023.

 

Po neodsouhlasení protinávrhu usnesení Mgr. Kadlecové na zařazení 2 mil Kč do plánu investic na rok 2024 na projekční práce akce koupaliště bylo na základě připomínky vznesené Mgr. Miroslavem Skalníkem hlasováno o již dříve starostou města formulovaném a navrhovaném usnesení, které deklaruje zájem města na pokračování přípravy rozvoje koupaliště.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4.3. 8/5/ZM/2023 Návrh investic a velkých oprav pro rok 2024

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do rozpočtu města na rok 2024 seznam investic a velkých oprav uvedených v příloze č.1, části A.

Investice a velké opravy uvedené v příloze č.1, část B budou do rozpočtu zařazeny až v okamžiku získání finančních prostředků schválených v rámci podaných žádostí o dotaci do jednotlivých vyhlášených dotačních výzev či programů.

 

Hlasování o původním návrhu usnesení doporučeném radou města (uvedeném v materiálu):

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 7 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
5. 9/5/ZM/2023 Dotační výzvy města Nové Město na Moravě pro rok 2024

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dotační výzvy města Nové Město na Moravě uvedené v příloze č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materiálu vč. příloh č. 8 a 9 materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Soňa Ošmerová

 

V 18.12 hod. byla zaznamenaná dodatečná omluva Mgr. Pavla Peňáze z jednání.

 

Ing. Soňa Ošmerová k dotazu odpověděla, že i fyzické nepodnikající osoby mohou o dotace žádat tak jako v minulosti v rámci individuálních žádostí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 10/5/ZM/2023 Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o nočním klidu

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě o nočním klidu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byli přzváni: Mgr. Jaroslava Homolková

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 11/5/ZM/2023 Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ zřizovaných městem

I. Zastupitelstvo města vydává

v souladu ust. § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2) písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě dle přílohy č. 2 materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Lenka Klapačová

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 12/5/ZM/2023 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

dodatky ke zřizovacím listinám:

– Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 2

– Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Novoměstských sociálních služeb se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 4

–  Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 6

–  Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 8

–  Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou se sídlem Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 10

–  Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy č. 12

– Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Bradyových 16, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 14

 

 

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Lenka Klapačová

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 13/5/ZM/2023 Žádost o změnu účelu dotace SRPG Vincence Makovského

I. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu účelu žádosti o dotaci Spolku rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 04645456, na pokrytí nákladů na realizaci projektu „Mezinárodní partnerství a soutěž škol“ a za tímto účelem schváluje uzavření dodatku č. 1 k  veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci výzvy „Mimořádné počiny 2023“ uzavřené mezi žadatelem, Spolkem rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 04645456 jako příjemcem dotace a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle příloh materiálu

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
10. 14/5/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 255/3 v k.ú. NMNM – Sportovní ul.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 255/3 o výměře 515 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, včetně stavby místní komunikace umístěné na části převáděného pozemku, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Nad Městem░░░░ Nové Město na Moravě, v podílu vyjádřeném id. 1/4, ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Radešínská Svratka ░░░  v podílu vyjádřeném id. 1/4,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Horácké náměstí░░░░ ░ 612 00 Brno Řečkovice ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Německého░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě v podílu vyjádřeném id. 1/4 a manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Německého░░░ Nové Město na Moravě v podílu vyjádřeném id. 1/4 za dohodnutou kupní cenu 257.500 Kč (každý podíl id. 1/4 činí 64.375 Kč) s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to společně a nerozdílně.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Radek Fila

 

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera.

V rámci diskuse se Mgr. Miroslav Skalník dotazoval na způsob stanovování návrhu ceny pozemků, od čeho se cena konkrétního pozemku odvíjí, a to i v souvislosti s odpovědností zastupitelů jako řádného hospodáře s veřejným majetkem.
Vedoucí odboru správy majetku města MěÚ Ing. Radek Fila sdělil, že návrh vychází z v minulosti zpracovaného ceníku i dosud realizovaných prodejů. Tajemník Mgr. Petr Hanych sdělil, že stanovení tržní ceny může být u takovéhoto pozemku problematické.
Starosta města k tomto uvedl, že v rámci bodu diskuse bude navrhovat v návaznosti na dotaz Mgr. Skalníka usnesení v tom smyslu, aby byl  dosud užívaný znalcem zpracovaný ceník aktualizován a byl předložen k diskusi zastupitelstvu města.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 15/5/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3799/1 v k.ú. NMNM – Podlouckého ul.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části p.č. 3799/1 (dle GP p.č. 3799/17) o výměře 155 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  bytem Podlouckého░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 46.500,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického a práva věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera.

 

V 18.50 hod. se z jednání omluvil pan Lubomír Buchta, který předem avizoval dřívější odchod z jednání.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 628/31 v k.ú. Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části p.č. 628/31 o výměře cca 950 m2 v k.ú. Slavkovice, a to v rozsahu dle situačního zákresu.

 

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 16 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
13. 16/5/ZM/2023 Členství města ve Sdružení obcí Vysočiny

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o rezignaci na členství a ukončení členství města Nového Města na Moravě ve Sdružení obcí Vysočiny, Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČ: 70812853 k 31.12.2023.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
14.1. 17/5/ZM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Bc. Petr Pazour

 

V rámci diskuse k tomuto bodu programu se řešilo zejména umístění zastávek MHD v lokalitě Brožkův kopec (promítnut návrh umístění s tím, že bude dodatečně upřesněný vložen i na portál ZM) a rekonstrukce sídliště před Enepkou na starém sídlišti.

 

Po proběhlé diskusi předložil JUDr. Libor Černý doplňující návrh usnesení pod III. stran rekonstrukce sídliště před Enpekou a požádal starostu města o jeho prohlasování.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14.2. 18/5/ZM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Zastupitelstvo města zařazuje

nově do rozpočtu města na rok 2023 investiční akci úpravy před Enpekou – staré sídliště projektovou dokumentaci.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 19/5/ZM/2023 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p. č. 1075/1 a 1072/2 v k. ú. NMNM (SŽ)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 1075/1 a p. č. 1072/2 o celkové výměře do 100 m2 v kat. území Nové Město na Moravě, a to dle situačního zákresu plánovaného odprodeje.

 

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera s tím, že cena by měla být stanovena znaleckým posudkem.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16.1. 20/5/ZM/2023 Diskuse

I. Zastupitelstvo města ukládá

radě města připravit ve spolupráci s externím znalcem podklady pro cenotvorbu v případě dispozic s pozemky ve vlastnictví města.

 

Starosta města, v návaznosti na diskusi vedenou při projednávání bloku majetkových dispozice  v záležitosti stanovování cen v případě dispozice s pozemky města,  předložil na základě připomínky Mgr. Miroslava Skalníka následující návrh usnesení a nechal o něm hlasovat:

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16.2. 21/5/ZM/2023 Diskuse

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o jednání  města s SK NMNM o potřebě změny nájemní smlouvy v souvislosti s dostavbou areálu a jejím financováním. Žádá radu města o přípravu a schválení příslušného dodatku smlouvy. Zároveň ukládá radě města jednat o změnách smluvních vztahů dle proběhlých diskusí.

 

Starosta města informoval členy zastupitelstva města o požadavku Sportovního klubu Nové Město na Moravě na úpravu nájemní smlouvy na pozemky města spočívající v jejím prodloužení o 30 let ve vazbě na avizované nové dotační podmínky Národní sportovní agentury a požádal zastupitele o vyjádření názoru na tuto změnu, přestože odsouhlasení změny nájemní smlouvy je v kompetenci rady města. V diskusi se zmiňovala např. vhodnost aktualizovat nájemní smlouvu jako celek (připomínky k nájemní smlouvě projednává kontrolní výbor), výše ročního nájemného (v současnosti cca 95 tis. Kč), podpora pořádání velkých sportovních akcí ve městě i jejich přínos pro region.

Po proběhlé diskuse starosta města formuloval návrh následující návrh usnesení a nechal o něm hlasovat:

 

– další vznesené příspěvky

JUDr. Libor Černý poukázal na situaci na Vlachovické ulici, kdy již dochází k budování kanalizačních přípojek k nemovitostem v soukromém vlastnictví (akce SVK Žďársko) a město zároveň plánuje v této lokalitě realizovat chodník, považuje za vhodné sdělit záměr města vlastníkům, aby s tímto počítali už nyní, při připojování objektů na kanalizaci.
Dále JUDr. Černý sdělil své stanovisko k záměru města na odkup a revitalizaci bytového domu nemocnice (okálu) na Purkyňově ul. s tím, že investorem nového objektu by měl být kraj Vysočina.
Starosta Michal Šmarda sdělil, že pro kraj Vysočina revitalizace nebo výstavby nového bytového domu není priorita, ale je ochoten jednat o převodu na město.

 

Mgr. Miroslav Skalník požádal o informaci na dalším zasedání zasedání stran účasti města ve spolcích a přínosu členství pro město, což starosta přislíbil.

 

Mgr. Helena Zelená Křížová pozvala přítomné na akci Rokytenská harmonika, která proběhne 16.7.2023 v areálu Obůrka.

MUDr. Václav Peňáz informoval o jednání finančního výboru, který se mimo jiné zabýval ekonomikou provozu K Clubu s tím, že finanční výbor doporučuje vedení NKZ a zastupitelstvu města tuto situaci řešit.

Starosta města v této souvislosti požádal ředitelku NKZ Mgr. Veroniku Teplou připravit na příští zasedání zastupitelstva města zprávu o hospodaření K Clubu.

 

Ve vazbě na příslib starosty města, postupně na jednáních zastupitelstva města seznamovat členy zastupitelstva města s činností příspěvkových organizací města a organizací s majetkovou účastí města s jejich činností, vystoupila se zprávou o činnosti a prezentací ředitelka Domu dětí a mládeže Bc. Alena Sobotková a ředitelka Základní umělecké školy paní Eva Mošnerová.

 


 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. Závěr

 

Starosta města ukončil v 20.21 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Lenka Stará
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel


Lubomír Buchta
zastupitel