Samospráva města

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.9.2019

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 6.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 23.9.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 6.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 23.9.2019

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: <dle prezenční listiny>

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. Ilona Komínková

Soňa Macháčková

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.07 hod. se dostavil pan Josef Košík. V 17.30 hod. se omluvil Ing. František Laštovička.

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam. Přenos bude zveřejněn nejpozději následující den na kanále Yutobe Nové Město na Moravě.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: představení nové ředitelky příspěvkové organizace města Mateřská škola Nové Město na Moravě Mgr. Soňi Šikolové

Téma: Ing. František Laštovička – upozornil na přerostlou vrbu u kruhového objezdu, která omezuje průchod po chodníku v tomto místě a dále zasahuje i do sousedních pozemkům.

Ing. Zdeněk Krejčí, správce městské zeleně, konstatoval, že vrba není na pozemku města a může proto zajistit pouze nezbytný ořez vrby nad chodníkem v majetku města s tím, že současně upozorní vlastníka Lesy ČR s.p. na nutnost zajišťování nutné údržby.

Téma: starosta města – informoval o návratu ředitelky příspěvkové organizace města Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě Bc. Aleny Sobotkové z dlouhodobé pracovní neschopnosti zpět do pracovního procesu.

Téma: starosta města – informoval o probíhajících investičních akcí města, zejména těch, u kterých je zaznamenáno zpoždění při jejich realizaci (střecha radnice, výdejna stravy v Pohledci, rekonstrukce Tyršovy ulice – předpoklad ukončení 11/2019, oprava povrchu komunikace od KD k ul. Malá – k opravě se přistoupilo vzhledem k nutné koordinaci se stavbou sportovní haly, I. ZŠ – výstavba učeben) i důvodech zpoždění s tím, že naopak akce např. výstavba sportovní haly a kanalizace v Petrovicích probíhají dle plánu.

Téma: starosta města – požádal správce městské zeleně Ing. Zdeňka Krejčího o předložení informativní zprávy zastupitelstvu města o situaci v městských lesích z hlediska kůrovcové kalamity.

Téma: starosta města – informoval členy zastupitelstva města o nutnosti svolat zasedání ZM mimo plán, a to na termín 14.10.2019 k problematice výstavby Domu se zvláštním režimem na Žďárské ul. v Novém Městě na Moravě (investor Diakonie Myslibořice).

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/6/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Soňu Macháčkovou.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé JUDr. Libor Černý a Ing. Tomáš Krejčí potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/6/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Ing. Ilonu Komínkovou.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/6/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 1.7.2019 do 16.9.2019

3) Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – Novocantus,z.s.

4) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z.s.

5) Dar Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě

6) Dotační program na protihluková opatření

7) NSS – žádost o změnu kapacity pobytové služby a prodloužení termínu zařazení do Krajské sítě sociálních služeb

8) Dispozice s majetkem – revokace + odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul. (žádost o opakované projednání)

9) Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 3015/4 v k. ú. NMNM (Purkyňova ul.) do majetku města od ČR – SPU

10) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 367/1 v k.ú. NMNM (SVJ Masarykova)

11) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 137/3 v k.ú. Olešná na Moravě (pod MK)

12) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 172 v k.ú. Petrovice u NMNM

13) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.81/15 (dle GP) v k.ú. Petrovice u NMNM

14) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Slavkovice

15) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 310 v k.ú. Slavkovice

16) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/8 a 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě do majetku města od ÚZSVM) – pod MK + ochranné pásmo

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 225 a 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

19) Dispozice s majetkem – odprodej pozemků p.č. 176/2, 178 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

20) Změna názvů ulic, veřejných prostranství

21) Politik Zdravého města Nové Město na Moravě

22) Diskuse

23) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/6/ZM/2019 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 1.7.2019 do 16.9.2019

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 1.7.2019 do 16.9.2019 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci diskuse byli zastupitelé informování starostou města zejména o současném provozu kamenolomu, který probíhá v souladu s uzavřenými smlouvami, dále o zveřejňování krycích listů podkladových materiálů pro jednání rady města na webových stránkách města z důvodu vyšší informovanosti jak členů zastupitelstva města (tajemník přislíbil umístění přímého odkazu i na portál zastupitele), tak i veřejnosti o činnosti rady města, o zpracování analýzy novin Novoměstsko s tím, že tato problematika bude předmětem jednání na některém z dalších zasedání zastupitelstva města, o záměru propagace města prostřednictvím společnosti SATT, a.s.- zpravodajství Televize Vysočina i o plánu zimní údržby.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/6/ZM/2019 Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – Novocantus,z.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí penále, vyměřeného platebním výměrem č.j. MUNMNM/15427/2019, ve výši 4 931,- Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace spolku Novocantus, z.s., se sídlem Wolkerova 1250, 592131 Nové Město na Moravě, IČ: 05031109.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že problematika prominutí penále spolku Novocantus byla finančním výborem doporučena zastupitelstvu města ke schválení.

V rámci tohoto bodu programu rovněž uvedla, že finanční výbor taktéž doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení předložený návrh na poskytnutí dotace SFK Vrchovina Nové Město na Moravě ve výši 450.000,- Kč na činnost a daru Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě ve výši 300.000,- Kč na opravu spojovacích komunikací Zubří – Pohledec a Zubří – Olešná.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/6/ZM/2019 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z.s.

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 450 000,- Kč spolku SFK Vrchovina z.s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 66610371 na zajištění účasti družstev klubu v soutěžích FAČR (Fotbalové asociace ČR) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a SFK Vrchovina z.s. jako příjemcem dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sport a zájmová činnost o částku 450 tis. Kč.

Za SFK Vrchovina, z.s. se jednání zúčastnil místopředseda spolku pan Ondřej Poul.

Pan Roman Wolker a Ing. František Laštovička oznámili střet zájmů při projednávání tohoto bodu programu s tím, že v této záležitosti nebudou hlasovat.

Po proběhlé diskusi o již poskytnutých výších dotací od města i připomínkách k nutnosti žádat ze strany SFK i o jiné zdroje než od města (např. dotace z Kraje Vysočina) bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/6/ZM/2019 Dar Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí daru Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě, Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě IĆ:00144924, ve výši 200.000,- Kč, na opravu spojovací pozemní komunikace Zubří – Pohledec.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí daru Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě, Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě IĆ:00144924, ve výši 100.000,- Kč, na částečnou opravu spojovací pozemní komunikace Zubří – Olešná.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 300 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví doprava.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

6. Dotační program na protihluková opatření

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě ve výši 160 tis. Kč dle přiložené žádosti o dotaci a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 160 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor nedoporučil zastupitelstvu města dotaci v rámci dotačního programu na protihluková opatření poskytnout.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 1Proti: 22Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

7. 8/6/ZM/2019 NSS – žádost o změnu kapacity pobytové služby a prodloužení termínu zařazení do Krajské sítě sociálních služeb – AKTUALIZACE

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. na základě žádosti Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, požádat Kraj Vysočina o změnu kapacity pobytové služby, a to dle zák. 108/2006 S., o sociálních službách § 49 Domov pro seniory s upravenou kapacitou 30 lůžek a dle § 50 Domovy se zvláštním režimem s upravenou kapacitou 60 lůžek a současně požádat o prodloužení termínu předběžného zařazení do Krajské sítě sociálních služeb

2. na základě žádosti Diakonie ČCE – středisko Myslibořice, 675 60 Myslibořice 1, IČ: 00839345, vyčlenit kapacitu 30 lůžek pro jejich záměr výstavby Domova se zvláštním režimem v Novém Městě na Moravě.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 9/6/ZM/2019 Dispozice s majetkem-revokace + odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul. (žádost o opakované projednání)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

revokaci usnesení 20/23/ZM/2018 ze dne 23.4.2018

„Zastupitesltvo města schvaluje úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.1841/1 (ostatní plocha, jiná plocha) – dle GP p.č.1841/4 o výměře 245 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 74.113 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN.“

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.1841/1 (ostatní plocha, jiná plocha) – dle GP p.č.1841/4 o výměře 245 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 44.468 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN.

Pan Stanislav Marek, místostarosta města, seznámil přítomné členy zastupitelstva se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 8, 10, 11, 12, 13 a 15 a Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, s obsahem bodu 9 a 16 s tím, že bylo navrženo společné hlasování o těchto dispozicích.

Pan Josef Košík oznámil střet zájmů při projednávání bodu programu 14) s tím, že v této záležitosti nebude hlasovat.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 10/6/ZM/2019 Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č.3015/4 v k. ú. NMNM (Purkyňova) do majetku města od ČR – SPU

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s podáním žádosti o bezúplatný převod nemovité věci dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., a to pozemku parc.č. 3015/4 trvalý travní porost o výměře 710 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do majetku města Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 11/6/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 367/1 v k.ú. NMNM (SVJ Masarykova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 367/1 o výměře 989 m2 (dle GP p.č. 367/3) v k.ú. Nové Město na Moravě, Společenství vlastníků Masarykova 225, 226, IČ: 277 07 253, se sídlem Masarykova 225, 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 39.560 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 12/6/ZM/2019 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 137/3 v k.ú. Olešná na Moravě (pod MK)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 137/3 o výměře 352 m2 (dle GP p.č. 137/11) v k.ú. Olešná na Moravě, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v podílu vyjádřeném id. 1/2 a pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v podílu vyjádřeném id. 1/2 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 17.600 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 13/6/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 172 (2 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.172 o výměře 2 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě (dle GP p.č. 172/4), a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za dohodnutou kupní cenu 400 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 14/6/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.81/15 (dle GP) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to dílu „b“ o výměře 46 m2 z pozemku p.č. 81/1 a dílu „a“ o výměře 55 m2 z pozemku p.č. 81/9, jež jsou sloučeny do pozemku p.č. 81/15 o výměře 101 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 13.663 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 15/6/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 310 v k.ú. Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 310 o výměře 25 m2 v k.ú. Slavkovice, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za dohodnutou kupní cenu 5.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 16/6/ZM/2019 Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č. 367/8 a 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK + ochranné pásmo

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j.UZSVM/BZR/1585/2019-BZRM, a to pozemku p.č. 367/8 v obci Nové Město na Moravě a k.ú. Rokytno na Moravě z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě dle přílohy č. 2 materiálu, a to vč. omezujících podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci, a to pozemku p.č. 367/7 (989 m2) v obci Nové Město na Moravě a k.ú. Rokytno na Moravě z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 17/6/ZM/2019 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Slavkovice, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ : p.č. 506/4 o výměře 30 m2 a░░░░ část p.č.218 o výměře 120 m2 ( dle GP p.č. 218/2 )

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města: část p.č. 213 o výměře 95 m2 ( dle GP p.č. 213/4 )

s finančním doplatkem pana ░░░░ ░░░░ ░░ městu ve výši 8.500 Kč s tím, že pan ░░░░ ░░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č.225 a 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků p.č. 225 a p.č. 214/1 o výměře cca 330 m2 a části pozemku p.č. 225 o výměře cca 370 m2 v k.ú. Studnice u Rokytna, v rozsahu dle situačního zákresu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků p.č. 225 a p.č. 214/1 a části pozemku p.č. 225 v k.ú. Studnice u Rokytna, v rozsahu dle přílohy č.1 ( cca v polovičním rozsahu ve srovnání s návrhem usnesení ad I.)

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Uvedl, že je v zájmu města řešit předmětné území komplexně, a vzhledem k tomu není radou města doporučována ani varianta prodeje pozemku cca v polovičním rozsahu, jak navrhla dopravní komise. Předmětné pozemky by tak i nadále zůstávaly v nájemním vztahu.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 2Proti: 20Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje částí pozemku p.č. 28/1 o výměře cca 73 m2 a cca 25 m2 v k.ú. Sudnice u Rokytna, v rozsahu dle situačního zákresu.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 22Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

19.1. 18/6/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej pozemků p. č. 176/2, 178 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 176/2 zastavěná plocha o výměře 71 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou v podílu vyjádřeném id. 3/4 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Přibyslav v podílu vyjádřeném id. 1/4, za dohodnutou kupní cenu 14.200 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19.2. Dispozice s majetkem – odprodej pozemků p. č. 176/2, 178 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 178 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v podílu vyjádřeném id. 3/4 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v podílu vyjádřeném id. 1/4, za dohodnutou kupní cenu 2.500 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 23Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

20. 19/6/ZM/2019 Změna názvů ulic, veřejných prostranství – AKTUALIZACE

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.

s účinností od 1.1. 2020 přiřazení objektů č.p. 584, 585, 586 Nové Město na Moravě pod ul. Petrovická, s tím, že nové zařazení objektů je ul. Petrovická č.p. 584, Nové Město na Moravě, ul. Petrovická č.p. 585, Nové Město na Moravě, ul. Petrovická 586, Nové Město na Moravě.

2.

s účinností od 1.1. 2020 zrušení pomístních názvů „Borovina, Pod Novoveskou silnicí, K Nové Vsi, Pod tratí ČSD, U Zastávky ČSD, U Jelínkova mlýna, Jarošova louka“ a přiřazení objektů následovně

– zrušuje Borovina č. p. 132 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Soškova č.p. 132 Nové Město na Moravě

– zrušuje Pod Novoveskou silnicí č.ev. 31, 37 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Nečasova č. ev. 31, 37 Nové Město na Moravě

– zrušuje Pod Novoveskou silnicí č. ev. 32 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Petrovická č. ev. 32 Nové Město na Moravě

– zrušuje K Nové Vsi č. ev. 7 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Nečasova, č. ev. 7 Nové Město na Moravě

– zrušuje u Jelínkova mlýna č. ev. 808, 810, 811, 815, 820, 825, 827, 829, 832, 834, 842, 851, 854, 856, 858, 861, 864 – 866, 870, 871, 873, 875 – 877, 879, 881, 884 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Nečasova, č. ev. 808, 810, 811, 815, 820, 825, 827, 829, 832, 834, 842, 851, 854, 856, 858, 861, 864 – 866, 870, 871, 873, 875 – 877, 879, 881, 884 Nové Město na Moravě

– zrušuje Jarošova louka č. ev. 503, 504, 508-510, 513, 514, 518, 519, 523-525, 528, 530, 533, 541, 548, 550-552,556, 560, 564, 565, 568, 570, 577, 951 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Dukelská, č. ev. 503, 504, 508-510, 513, 514, 518, 519, 523-525, 528, 530, 533, 541, 548, 550-552,556, 560, 564, 565, 568, 570, 577, 951 Nové Město na Moravě

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. 20/6/ZM/2019 Politik Zdravého města Nové Město na Moravě a Místní Agendy 21.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

a ustanovuje v rámci Projektu Zdravé město – Nové Město na Moravě a Místní Agendy 21 politika Zdravého města Nového Města na Moravě a MA 21 pana starostu města Michala Šmardu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22. 21/6/ZM/2019 Diskuse-problematika prodeje akcií SATT, a.s. – AKTUALIZACE

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

vyjádření ŽĎAS a.s. ze dne 12.9.2019 k záměru odkupu akcií SATT a. s. a souhlasí s tím, že starosta města požádá ŽĎAS a.s. o předložení konečného stanoviska a závazné nabídky k odkupu akcií SATT a.s. do 31.10.2019, s tím, že pokud v uvedeném termínu město neobdrží závaznou nabídku od ŽĎAS a.s. bude ze strany starosty města postupováno podle usnesení č. 20/5/ZM/2019 z 24.6.2019, části II. – tj. dojde k realizaci prodeje akcií SATT a.s. městu Žďár nad Sázavou za cenu 80.281.591,-Kč.

Starosta města uvedl, že s předkládaným návrhem seznámil jak místostarostu města Žďár nad Sázavou tak i zástupce ŽĎAS a.s.

Další diskusní příspěvky:

Na žádost MVDr. Dana Sokolíčka starosta města zopakoval jím uvedené aktuální informace k průběhu výstavby odborných učeben na I. ZŠ.

Starosta města pozval všechny přítomné do Horácké galerie na koncert uměleckého souboru Tango Quartetto Re Campo (26.9.2019) a vídeňské filharmonie Stratos Quartett Wien (12.10.2019).

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

23. Závěr

Starosta města ukončil v 17.40 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Soňa Macháčková

zastupitel

Ing. Ilona Komínková

zastupitel