Samospráva města

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 25.9.2023

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 25.9.2023 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 6. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 25.9.2023

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

Martin Drápalík

Ing. Mgr. Hana Janů

Mgr. Ivana Kadlecová

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MUDr. Václav Peňáz

Mgr. Miroslav Skalník

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Mgr. Petr Teplý Dis.

Helena Zelená Křížová

Omluveni: Ing. Tomáš Blažek

Bc. Jaroslav Lempera

MVDr. Dan Sokolíček

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. Mgr. Hana Janů

Ing. František Laštovička

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ing. Petr Nepustil avizoval předem pozdější příchod, paní Helena Zelená Křížová zase zřejmě dřívější odchod.

Ing. Tomáš Blažek, Bc. Jaroslav Lempera a MVDr. Dan Sokolíček byli řádně omluveni z celého zasedání.

 

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

 

Téma: XXX – dotazoval se, zda má město vytipované prostory pro budoucí zájemce o podnikání ve městě a zda v současné době má konkrétní zájemce o podnikání – s tím souvisí vznik nových pracovních míst, dále se dotazoval na bytovou výstavbu ve městě a na záměr s bytovým domem nemocnice „Okál“.

Starosta města k tomuto uvedl, že je připraven projekt pro vytvoření průmyslové zóny Centrum služeb a řemesel na Soškově ul. – zasíťování areálu, město čeká na vývoj dotačních titulů od Czechinvestu. Pokud nebude možnost dotační tituly využít, dojde k přehodnocení projektu, případně bude přistoupeno k zasíťování vlastními prostředky. Dále konstatoval, že dochází k rozšiřování výrobních prostor Kässtle, změna územního plánu umožní rozvoj společnosti Medin, další velkou průmyslovou zónu město nepřipravuje.

Ohledně další bytové výstavby ve města starosta města sdělil, že město nemá vhodné prostory pro novou výstavbu bytů – existuje možnost výstavby bytových domů na Holubce a na ul. Hornické, jedná se však o problematické lokality. V současné době se realizuje výstavba rodinných domů v místní části Pohledec, město má záměr na revitalizaci bytového domu nemocnice – kraj připravuje demolici současného objektu, následně majetkoprávní převod na město a poté výstavbu nových bytových jednotek. Sociální bydlení město umožňuje, v městských bytech se uvolňují především menší garsoniéry.

Dokončuje se výstavba bytového domu ve vlastnictví soukromé firmy v lokalitě u nemocnice na pozemku města.

Téma: Mgr. Ivana Kadlecová – tlumočila připomínky od občanů – požadavek na umístění lékárničky u pumtracku, upozornění na dopravní situaci na ul. Zahradní (ve staré části) – rychlá jízda vozidel. Dále se dotazovala na vývoj jednání s Novoměstskou teplárenskou, a.s. a na stav přípravy vodohospodářská studie na koupaliště.

Starosta města k těmto připomínkám uvedl, že v areálu Vysočina Arény je lékárnička k dispozici v Testcentru s tím, že by bylo vhodné u pamtracku o této skutečnosti informovat prostřednictvím např. cedule, ohledně Zahradní ul. požádal městskou policii o zvýšený dohled, vhodné by bylo třeba i nějaké technické opatření. Ohledně situace v NT a.s. uvedl, že vstup města do společnosti není aktuální, neboť společnost nyní strategického partnera/investora nehledá, uvažuje o alternativních palivech (biomasa), cena tepla by měla zůstat dle deklarace od NT, a.s. beze změny, případně může být mírně snížena.

Vodohospodářská studie je připravována ve spolupráci s externisty, žádost o dotaci na projekt byla podána dnes, v 1. čtvrtletí příštího roku je možnost požádat o dotaci na realizaci, břeh koupaliště bude upraven nezávisle na studii.

 

Téma: Mgr. Miroslav Skalník – požádal o možnost umístění dalších odpadkových košů v prostoru křižovatky Nad Městem (ke koupališti) a zvážení zřízení dětského hřiště v areálu Vysočina Arény.

Starosta města k tomuto uvedl, že umístění odpadkového koše zajistíme s tím, že je diskutován i přesun kontejnerů na tuto křižovatku. Co se týče zřízení dětského hřiště konstatoval, že pozemky města jsou v současnosti pronajaty majiteli hotelu SKI, je to věc jednání.

 

 

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/6/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Ing. Mgr. Hanu Janů.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl ověřovateli zápisu panem Lubomírem Buchtou a Ing. Tomášek Krejčím ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/6/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Ing. Františka Laštovičku.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/6/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu o bod 23) Dispozice s majetkem – žádost o prodloužení termínu „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/16 k.ú. Pohledec

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/6/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 12.7. 2023 do 18.9.2023 (včetně informativních zpráv o činnosti 1. ZŠ a 2. ZŠ)

3) Rozpočtové opatření na rok 2023

4) Fond rozvoje bydlení

5) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina

6) Žádost o změnu účelu dotace – Spolek Lysina

7) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Sportovní klub

8) Změna č. 3 ÚP Nové Město na Moravě – vydání

9) NSS – žádost o schválení kapacity denního stacionáře pro seniory a žádost o schválení navýšení kapacity odlehčovací pobytové služby

10) PeruTě NMNM s.r.o. – sociální podnik

11) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 5 st. pozemků RD, 3 st. pozemky řadové RD v k.ú. Pohledec

12) Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 515/2 x 503/3, 512/2 v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice – NMNM)

13) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.183 v k.ú. Petrovice u NMNM

14) Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/17 k.ú. Pohledec (RD Pohledec)

15) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 124 a 125/1 v k.ú. Olešná na Moravě

16) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2024/1 v k.ú. NMNM (Technické sporty)

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/1 v k.ú. NMNM

18) Dispozice s majetkem – kupní smlouva a darovací smlouva – bytový dům (pod KoDuSem)

19) Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků p.č. 363/13 x části p.č. 3960 v k.ú.NMNM

20) Daňové milostivé léto 2023

21) Činnost kontrolního výboru zastupitelstva města

22) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

23) Dispozice s majetkem – žádost o prodloužení termínu „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/16 k.ú. Pohledec

24) Diskuse

25) Závěr

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/6/ZM/2023 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 12.7.2023 do 18.9.2023 (včetně informativních zpráv o činnosti 1. ZŠ, 2. ZŠ)

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 12.7.2023 do 18.9.2023 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Ve vazbě na příslib starosty města, postupně na jednáních zastupitelstva města seznamovat členy zastupitelstva města s činností příspěvkových organizací města a organizací s majetkovou účastí města s jejich činností, jsou na portále zastupitele k dispozici zprávy o činnosti 1. ZŠ a 2. ZŠ.

V této souvislosti se Mgr. Miroslav Skalník dotazoval na důvody rozdílného způsobu v právní formě užívání budov škol (1. ZŠ má budovu v pronájmu, 2. ZŠ má budovu předanou k hospodaření a z tohoto důvodu se tento majetek odepisuje) – s tím souvisí rozdílné přístupy k financování ze strany města, daňové dopady. Starosta města k tomuto konstatoval, že v rozpočtu města je na rozdíl ve výši příspěvku od zřizovatele pamatováno, požádal vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Martinu Slámovou o přípravu podkladu se listopadový seminář, kde by byla tato problematika vysvětlena.

 

V diskusi k činnosti rady města se hovořilo zejména o hospodaření v městských lesních (TS služby s.r.o. připraví na listopadový seminář předpoklad celoročního hospodaření), budování cyklostezek (problematické vyústění cyklostezek v prostoru Petrovické ul, a dále od křižovatky na Betlém, propoj – cyklotrasa (přírodní povrch) na Petrovice, cyklostezka na Žďár nad Sázavou – problémy s pozemky mimo k.ú. Nové Město na Moravě), nové možnosti placení parkovného ve městě i prostřednictvím mobilní aplikace (spuštění od 15.10.2023 ve všech placených lokalitách).

 

Z proběhlé diskuse nevzešel žádný protinávrh, a proto po jejím ukončení přistoupil starosta města ke hlasování o předloženém návrhu usnesení.

 

V 16.10 hod. se dostavil Ing. Petr Nepustil.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/6/ZM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a bere na vědomí žádost TJ Nové Město na Moravě z.s. č.j. MUNMNM/26183/2023 o spolufinancování opravy povrchu dráhy atletického stadionu s tím, že problematika bude řešena v rámci přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2024.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová

 

Starosta města informoval o žádosti TJ Nové Město na Moravě o zařazení bodu programu na dnešní jednání zastupitelstva města, jehož předmětem by byla informace o stavu problematiky opravy povrchu atletického stadionu a žádost o podporu v příštím roce. Konstatoval, že žádostí se zabývala rada města na své schůzi 11.9.2023 a uložila finančnímu odboru vyjmout částku ve výši 1.400.000, Kč z letošní rezervy rozpočtu města, případná podpora města může být projednána v rámci přípravy rozpočtu města na rok 2024. Toto řešení je zapracováno v dnes předkládaném návrhu rozpočtového opatření.

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz konstatoval, že finanční výbor navrhované rozpočtové opatření projednal a doporučuje ho zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lucie Filová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/6/ZM/2023 Fond rozvoje bydlení

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Pravidla pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě dle aktualizované přílohy materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz konstatoval, že nová pravidla reflektují na doporučení finančního výboru zrevidovat parametry pravidel zápůjček (výše úroků, horní hranice zápůjček).

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/6/ZM/2023 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace SFK Vrchovina Nové Město na Moravě z.s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 66610371 na zlepšení podmínek pro trénování, umožnění dopravy na tréninkové jednotky a pokrytí osobních nákladů trenérů hráčů dle aktualizované přílohy č. 1 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi příjemcem dotace SFK Vrchovina Nové Město na Moravě z.s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 66610371 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace přílohy č. 2 materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření – převod částky ve výši 670.000,-Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

MUDr. Václav Peňáz oznámil, s ohledem na to, že je předsedou SFK Vrchovina, možný střet zájmů a sdělil, že hlasování se ale zúčastní. Ing František Laštovička sdělil, že již není aktivním činovníkem SFK Vrchovina a rovněž se zúčastní hlasování.

 

Žádost SFK Vrchovina o poskytnutí dotace byla předmětem jednání finančního výboru s tím, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města žádosti vyhovět.

 

V aktualizované žádosti došlo ke změně v rozpisu částek na položce nemateriálové a personální náklady, touto úpravou nedochází ke změně celkové výše dotace.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/6/ZM/2023 Žádost o změnu účelu dotace – Spolek Lysina

I. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu účelu neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč Spolku Lysina, Křídla č.p. 73, 592 31 Křídla, IČ: 26597225, a to na pokrytí nákladů na realizaci projektu „Noc literatury“ a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci výzvy „Mimořádné počiny 2023“ uzavřené mezi žadatelem, Spolkem Lysina, Křídla č.p. 73, 592 31 Křídla, IČ: 26597225 jako příjemcem dotace a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy č. 2 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/6/ZM/2023 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Sportovní klub NMNM

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

žádost Sportovního klubu Nové Město na Moravě z.s. o poskytnutí investiční dotace na nákup rolby č.j.: MUNMNM/26542/2023 a ukládá finančnímu odboru zapracovat do návrhu rozpočtu 2024 částku 9.800.000,- Kč na poskytnutí investiční dotace žadateli na nákup rolby za účelem najíždění lyžařských tratí ve Vysočina Aréně.

V rámci obsáhlé diskuse se řešila zejména forma podpory Mistrovství světa v biatlonu v roce 2024 – mimořádná akce, benefit pro celý region (výrazná podpora od Kraje Vysočina), zazněla podpora formy dotace na konkrétní věc nikoliv dotovat provoz akce, zmiňovala se nutnost vzájemné komunikace mezi městem a organizátory, poukazovalo se na problematickou spolupráci běžeckého lyžování a biatlonu na úrovni dětí a mládeže.

 

Starosta města připomněl, že ale dnes nerozhodujeme o přidělení samotné dotace, žádost o dotaci na nákup rolby bereme na vědomí a ukládáme finančnímu odboru zapracovat částku 9,8 mil. Kč do návrhu rozpočtu města na rok 2024.

Starosta města zdůraznil, že kromě požadavku o dotaci na koupi rolby, bude město ze strany organizátorů ještě pravděpodobně požádáno o další příspěvek cca ve výši do 5 mil. Kč na přípravu mistrovství světa a dovybavení areálu.

 

Žádost SK Nové Město na Moravě o poskytnutí dotace byla předmětem jednání finančního výboru s tím, že z 6ti přítomných hlasovali pro poskytnutí dotace pouze 3 přítomní, tudíž usnesení finančního výboru nevzniklo.

 

Mgr. Ivana Kadlecová sdělila svoje výhrady k záměru poskytnutí dotace od města (nutná spoluúčast i SK, nutná větší podpora mládeže ze strany SK) s poskytnutím dotace nesouhlasí, bude hlasovat proti.

 

JUDr. Libor Černý oznámil možný střed zájmu, s ohledem na to, že je členem orgánů SK, ale sdělil, že se hlasování zúčastní.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/6/ZM/2023 Změna č. 3 ÚP Nové Město na Moravě – vydání

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, že uvedená změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění; se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění; se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, o vydání Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě, uvedené v přílohách č. 1-11.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Lenka Jamborová

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/6/ZM/2023 NSS – žádost o schválení kapacity denního stacionáře pro seniory a žádost o schválení navýšení kapacity odlehčovací pobytové služby

I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě žádosti Centra Zdislavy, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, zařazení kapacity 20 klientů denního stacionáře pro seniory do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, a to dle § 46 zák. č. 108/2006,Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě žádosti Novoměstských sociálních služeb, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, navýšení kapacity odlehčovací pobytové služby o 1 lůžko a zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, a to dle § 44 zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Místostarosta pan Stanislav Marek sdělil, že aktualizovaný návrh usnesení spočívá v doplnění textu o konkrétní zařazení, a to do „Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina“.

 

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/6/ZM/2023 PeruTě NMNM s.r.o. – sociální podnik

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– změnu zakladatelské listiny společnosti PeruTě NMNM s.r.o., Žďárská 68, Nové Město na Moravě, IČ: 17244633, jejímž jediným společníkem je město Nové Město na Moravě s navýšením základního kapitálu společnosti o částku 5 mil. Kč, a to dle přílohy č.1 materiálu a pověřuje místostarostu města Bc. Jaroslava Lemperu k podpisu příslušného notářského zápisu o změně zakladatelské listiny společnosti PeruTě NMNM s.r.o., Žďárská 68, Nové Město na Moravě, jejímž jediným společníkem je město Nové Město na Moravě

– rozpočtové opatření, a to přesun částky 5 mil. Kč z odvětví finanční operace do investičních výdajů na navýšení základního kapitálu společnosti PeruTě NMNM s.r.o.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

– zastavení nemovité věci, a to pozemku parc. č. 192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, jehož součástí je stavba Maršovice č. p. 80 stavba občanské vybavenosti a parc. č. 193/1 zahrada o výměře 1073 m2, vše v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě v majetku města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí čp. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, a to ve prospěch Národní rozvojové banky, a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 44848943, na zajištění úvěru, pro společnost PeruTě NMNM s.r.o., se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17244633, jejímž zakladatelem je město Nové Město na Moravě

– pověřuje starostu města Michala Šmardu k podpisu příslušné zástavní smlouvy.

III. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci, že v souvislosti se zahájením činnosti společnosti PeruTě NMNM s.r.o. bude v roce 2024 případně nezbytné řešit další zajištění fin. prostředků v předpokládané výši do 4 mil. Kč.

Tajemník se omluvil za špatnou přílohu č. 1 vloženou na portálu zastupitele s tím, že byla na portál vložena poslední verze přílohy č. 1 materiálu, s tím, že ve této změně zakladatelské listiny jsou zapracovány znaky sociálního podniku, vlastní zvýšení základního kapitálu o 5 mil. Kč se ale nemění a rovněž usnesení není třeba měnit.

 

MUDr. Václav Peňáz, předseda finančního výboru konstatoval, že finanční výbor uvedenou problematiku projednal a doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh na změnu zakládací listiny, zřízení zástavního práva k nemovitosti i peněžní vklad města do společnosti jako jediného společníka a zakladatele k odsouhlasení.

Dále finanční výbor doporučuje prověřit problematiku odpočtu DPH v souvislosti s rekonstrukcí budovy provozovny a připravit koncepci možnosti navýšení objemu prádla v časovém horizontu do 2 let od zahájení provozu.

 

V 18.53 hod. se z jednání omluvila paní Helena Zelená Křížová.

 

Starosta Michal Šmarda vyhlásil v 18.53 hod. krátkou přestávku – jednak k seznámení s nově vloženou přílohou č. 1, jednak hygienickou.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

11.1. 14/6/ZM/2023 Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/17 k.ú. Pohledec (RD Pohledec)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úpravu přílohy č. 3 s tím, že dojde ke změně výše sankce z 50.000,- Kč na 20.000,- Kč.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Diskutovala se otázka obsahu kupní smlouvy a povinností budoucího kupujícího a oprávnění budoucího prodávajícího, výše sankce za nedodržení smlouvy o smlouvě budoucí ze strany budoucího kupujícího.

 

Mgr. Ivana Kadlecová následně předložila protinávrh spočívající ve snížení sankce za nedodržení smlouvy o smlouvě budoucí ze strany budoucího kupujícího na 20.000,- Kč.

Starosta města nechal o tomto protinávrhu hlasovat.

 

Poté starosta města přistoupil ke hlasování o upraveném návrhu usnesení na základě odsouhlaseného protinávrhu.

 

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11.2. 15/6/ZM/2023 Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/17 k.ú. Pohledec (RD Pohledec)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní spolu s ujednáním o zřízení předkupního práva ze dne 15.9.2022, uzavřené mezi městem, jakožto budoucím prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Pavlovova░░░░ Nové Město na Moravě, jakožto budoucím kupujícím, na budoucí prodej p.č. 617/17 (861 m2) v k.ú. Pohledec, a to ke dni 30.9.2023 dle upravené přílohy č. 3.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření – převod částky ve výši 250.000 Kč z odvětví finanční operace na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 16/6/ZM/2023 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 5 st. pozemků RD, 3 st. pozemky řadové RD v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje 5 stavebních pozemků pro výstavbu samostatných RD a 3 stavebních pozemků jako jednoho celku pro výstavbu řadových RD v k. ú. Pohledec za min. kupní cenu 2.575 Kč/m2 vč. DPH dle podmínek uvedených v záměru v příloze č. 1, 2 materiálu.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23.

 

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 17/6/ZM/2023 Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 515/2 x 503/3, 512/2 v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice – NMNM)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Radňovice░░ Nové Město na Moravě:

část p.č. 515 (dle GP p.č. 515/2) o výměře 358 m2

– převod z majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Radňovice ░░░░ ░ Nové Město na Moravě do majetku města:

p.č. 503/3 o výměře 229 m2 a část p.č. 512/2 (dle GP p.č. 512/3) o výměře 129 m2

a to vše bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23.

 

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 18/6/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.183 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, části pozemku p.č. 183 o výměře 138 m2 (dle GP p.č. 183/1) v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Palachova ░░░░ , Žďár nad Sázavou a paní ░░░░ ░░░░ , bytem Slavkovice░░ , Nové Město na Moravě, a to každému v podílu vyjádřeném id. 1/2, za dohodnutou kupní cenu 34.500 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23.

 

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 19/6/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2024/1 v k.ú. NMNM (Technické sporty)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to dílu „a“ z p.č. 2024/1 o výměře 222 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, vč. lesního porostu, spolku Technické sporty p.s., Bělisko 1349, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 749 díl „a“ z p.č. 2024/1 o výměře 222 m2, za dohodnutou kupní cenu 111.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 20/6/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/1 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 690/1 o výměře 134 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Žďárská░░ ,Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 46.900 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17. 21/6/ZM/2023 Dispozice s majetkem – kupní smlouva a darovací smlouva – bytový dům (pod KoDuSem)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.

úplatný převod nemovitých věcí:

– části pozemku parc. č. 1686/1 ostat. plocha jiná plocha o výměře 622 m2 a části pozemku parc. č. 1697 ostat. plocha jiná plocha o výměře 9 m2 (dle GP nově vzniklý pozemek parc. č. 1686/7 o výměře 631 m2)

– části pozemku parc. č. 1686/1 ostat. plocha jiná plocha o výměře 207 m2 a části pozemku parc. č. 1697 ostat. plocha jiná plocha o výměře 0,08 m2 (dle GP nově vzniklý pozemek parc. č. 1686/1 ostat. plocha ostat. komunikace o výměře 207 m2)

vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě, a to z majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 do majetku společnosti STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495, za sjednanou kupní cenu 2.375.899,17 Kč bez DPH, tzn. 2.874.838 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.

bezúplatný převod nemovitých věcí:

– příjezdová komunikace, parkoviště o deseti stáních a zpevněné plochy (chodník) včetně všech součástí a příslušenství, umístěné na pozemcích parc. č.1686/1 vše v kat. území Nové Město na Moravě, a to z majetku společnosti STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495, do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, v celkové hodnotě daru ve výši 426.937 Kč, viz příloha č. 5 a 6.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. 22/6/ZM/2023 Dispozice s majetkem – žádost o prodloužení termínu „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/16 k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě spolu s ujednáním o zřízení předkupního práva ze dne 2.10.2018, uzavřené mezi městem jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Pavlovova░░░ Nové Město na Moravě, jakožto kupujícím, jehož předmětem je prodloužení doby, a to do 31.12.2023, pro zaevidování RD postaveného na předmětu prodeje do KN.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23.

 

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 124 a 125/1 v k.ú. Olešná na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části p.č. 125/1 o výměře cca 200 m2 a části p.č. 124 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Olešná na Moravě, a to v rozsahu dle situačního zákresu.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 1 Proti: 17 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

20. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků p.č. 363/13 x části p.č. 3960 v k.ú.NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 363/13 o výměře 9 m2 za část p.č. 3960 o výměře cca 62 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to v rozsahu dle situačního zákresu.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 17 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

21. 23/6/ZM/2023 Daňové milostivé léto 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

použití zákona č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů pro místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který spravuje Městský úřad Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Kotovicová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22. 24/6/ZM/2023 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dosavadní kontrolní činnost kontrolního výboru a její výsledky za období 03/2023 – 09/2023.

Předkladatel: Ing. Petr Nepustil

Zpracovatel: Gabriela Holovičová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

23. 25/6/ZM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

– aktuální verzi studie smuteční síně v Novém Městě na Moravě

V rámci diskuse k tomuto bodu programu se diskutovala např. problematika umístění zastávky MHD na Brožkově kopci, nutnost opravy chodníku na Nezvalově ulici – oprava se odkládala kvůli plánované akci SATT a.s., dětského hřiště na Kárníkově ul. – v této souvislosti starosta města požádal Ing. Karolínu Šimkovou z odboru správy majetku města o zpracování prezentace záměrů s dětskými hřišti ve městě.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

24. Diskuse

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

25. Závěr

Starosta města ukončil v 20.17 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

 

Starosta města s ohledem, že zastupitelstvo města včas nerozhodlo o pokračování v jednání i po 20 hod., ukončil v 20.17 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města s tím, že neprojednané body programu budou předloženy na další zasedání zastupitelstva města.

 

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Ing. Mgr. Hana Janů

zastupitel

Ing. František Laštovička

zastupitel