Samospráva města

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 25.11.2019

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 8.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 25.11.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 8.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 25.11.2019

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Lubomír Buchta

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: <dle prezenční listiny>

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. František Laštovička

Ing. Petr Nepustil

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.12 hod. se dostavil pan Josef Košík.

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam. Přenos bude zveřejněn nejpozději následující den na kanále YouTube Nové Město na Moravě.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: pan XXX – přednesl svoje negativní stanovisko k záležitosti výstavby zastávky MHD na ul. Německého v Novém Městě na Moravě, která má být umístěna u jejich RD s tím, že město s nimi tento záměr dopředu neprojednávalo, jejich argumenty nebyly akceptovány, dále upozornil na chybu v rozhodnutí o povolení a v neposlední řadě také na dočasné zamezení příjezdu na svou zahradu. Závěrem požádal zastupitelstvo města o odvolání rady města.

Starosta města k tomuto uvedl, že manželům XXX přislíbil zkusit vyjednat jiné místo pro umístění zastávky MHD v této lokalitě, přesun se však nepodařil, toto místo po projednání všech možných aspektů vyšlo jako jediné možné místo na ulici Německého pro umístění zastávky MHD. Přiznává, že bohužel opomněl, i přes svůj slib, toto definitivní rozhodnutí manželům XXX dopředu sdělit, za což se omluvil a omluvil se rovněž za to, že nebyli městem dopředu informováni o termínu vlastní realizace stavby. K požadavku na odvolání rady města konstatoval, že tento návrh si může osvojit a navrhnout kterýkoliv z členů zastupitelstva města.

Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru SŽP MěÚ Nové Město na Moravě, se vyjádřila k chybě ve vydaném rozhodnutí – stavebním povolení s tím, že zřejmá nesprávnost v čísle parcely byla opravena v souladu se správním řádem. Dále uvedla, že podané odvolání proti územnímu řízení na stavbu bylo zamítnuto odvolacím orgánem KrÚ Kraje Vysočina, stavební povolení již odvoláním napadeno nebylo a rozhodnutí tak jsou pravomocná.

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru INV MěÚ Nové Město na Moravě, konstatoval, že stavba byla ze strany TS služby s.r.o. provedena plně v souladu se smlouvu o dílo v platném znění s tím, že projektantem zvolená technická řešení stavby jsou standardní pro obdobné stavby. Za neinformování o dočasném omezení vjezdu na zahradu se omluvil s tím, že omezení trvalo nezbytnou dobu cca 10 dnů po dobu výstavby, kdy zčásti bylo způsobeno i výpadkem na straně subdodavatele TS služby s.r.o.

Dále se diskutovalo využívání MHD v této lokalitě, k čemuž pan místostarosta Stanislav Marek uvedl, že opakovaně zavedení MHD do lokality požadovali zejména senioři a linka tam začne jezdit až od ledna 2020.

K diskusi o informování veřejnosti o této problematice starosta požádat redakci Novoměstska o objektivní a komplexní informování o celé záležitosti v novinách.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany byl zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/8/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Ing. Františka Laštovičku.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé MUDr. Jindřich Hauk a Mgr. Hana Knapčoková potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/8/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Ing. Petra Nepustila.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/8/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města :

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 21.10.2019 do 15.11.2019

3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

4) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

5) Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

6) Revolvingový úvěr

7) Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2020

8) Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu města

9) Žádost spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

10) Projekt „Memento 2020“ – návrh na vznik nové ulice věnované památce Jiřího Bradyho

11) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 741 v k.ú. NMNM (pod garáži ul. Dukelská)

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 735 v k.ú. NMNM (pod garáži ul. Dukelská)

13) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2993/1 v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)

14) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2977/1 v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)

15) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č.1223/4, 1223/5, 3412/6 v k.ú. NMNM do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK Brněnská, vozovka Maršovská

16) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 2096/4, 2096/5 v k.ú. NMNM do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK Karníkova – Čapkova

17) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 81/2, 81/3 v k.ú. Olešná na Moravě do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK

18) Dispozice s majetkem – přijetí daru – pozemků v k.ú. NMNM (lokalita ul. Vlachovická)

19) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. NMNM (lesní cesta Svážnice – od Hubertky k Buku)

20) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 135/3 v k. ú.NMNM (ul. Malá)

21) Koncepce dlouhodobé obnovy městských lesů po kůrovcové kalamitě

22) Rozhodnutí o členství města ve Svazu města a obcí ČR

23) Diskuse

24) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/8/ZM/2019 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 21.10.2019 do 15.11.2019

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 21.10.2019 do 15.11.2019 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Diskutovala se otázka kompetencí rady města při schvalování dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na realizaci modernizace učeben I. ZŠ. Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych sdělil, že je dle zákona o obcích schválení dodatku ke smlouvě o dílo v kompetenci rady města, totéž sdělil i vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Tomáš Vlček z hlediska kompetencí vyplývajících ze schváleného rozpočtu města.

Starosta města vyzval zastupitele, aby v případě, že s postupem rady města nesouhlasí, navrhli vyhrazení si tohoto rozhodnutí, případně jiné řešení. Takový návrh již nikdo z přítomných nepodal.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/8/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že finanční výbor doporučuje jak vyhlášku o místním poplatku z pobytu, tak i vyhlášku o místním poplatku ze psů, zastupitelstvu města k odsouhlasení. Uvedla, že finanční výbor požádal o prověření, zda je možné zvýšení poplatku za vlastnictví více psů (za 3., 4 a dalšího psa), k tomu se Ing. Tomáš Vlček vyjádřil v rámci příslušného bodu programu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/8/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Tomáš Vlček, vedoucí finančního odboru MěÚ, k možnosti zvýšení poplatku za další psy konstatoval, že výše poplatku za psa je stanovena v max. výši dle zákona, pokud by se poplatek měl zvednout u dalších psů, tak se musí zvednout již u prvního psa.

Na základě proběhlé diskuse starosta města konstatoval, že budou hledány možnosti, jak případně v tomto vyhlášku upravit (např. formou slevy pro občany, kteří nahlásí čislo čipu).

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/8/ZM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že předkládané rozpočtové opatření bylo předmětem jednání finančního výboru s tím, že bylo finančním výborem doporučeno zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Proběhlá diskuse se týkala zejména formulace usnesení a jeho vazby na přílohy materiálu, k čemuž Ing. Tomáš Vlček sdělil, že zastupitelstvo města schvaluje přesuny částek v rámci rozpočtu, které jsou v přílohách uvedeny a textová část příloh má informativní charakter, obdobně jako důvodová zpráva k rozpočtu.

Starosta města přislíbil členům zastupitelstva města pravidelné podrobné informování o průběhu a vývoji investičních akcí města.

Zároveň informoval, že pokud by měla být v budoucnu měněna struktura rozpočtu (schvalování paragrafů místo odvětví), je možné to navrhnout v rámci projednávání rozpočtu na rok 2020.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 8/8/ZM/2019 Revolvingový úvěr

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí revolvingového úvěru ve výši 40.000.000,- Kč za účelem předfinancování dotací a financování investičních akcí města, splatným v mimořádných splátkách do 31.12. 2022 a v řádných měsíčních splátkách od 31.1.2023 do 31.12.2024, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,0714% p.a. po celou dobu úvěru dle příloh materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor problematiku revolvingového úvěru projednal a jeho přijetí doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 3Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 9/8/ZM/2019 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje

I.návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 275 336,4

z toho: daňové příjmy 164 549,0

nedaňové příjmy 42 055,1

kapitálové příjmy 9 767,0

přijaté transfery 58 965,3

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 58 653,8

Provozní výdaje celkem (tis. Kč) 214 950,9

z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO: 173 690,8

vodní hospodářství 2 224,5

zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 4 565,0

průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 545,0

doprava 18 408,0

civilní připravenost na krizové stavy 8,5

kultura, církve a sdělovací prostředky 1 753,5

bezpečnost a veřejný pořádek 5 004,3

požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 379,9

státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 53 987,2

sociální věci a politika zaměstnanosti 257,0

zdravotnictví 0,0

sport a zájmová činnost 6 911,0

bydlení, kom.služby, územní rozvoj 25 041,6

ochrana životního prostř. 18 768,5

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 50,0

vzdělávání a školské služby 12 065,3

jiné veřejné služby a činnosti 8,5

ostatní činnosti 843,0

finanční operace 20 870,0

provoz.příspěvky PO celkem 41 260,1

z toho: Mateřská škola 4 262,0

ZŠ Vratislavovo nám. 5 008,4

ZŠ L. Čecha 4 770,0

Zákl.umělecká škola 1 087,0

Novoměst. kultur. zařízení 14 455,1

Dům dětí a mládeže 783,0

Novoměst. soc. služby 8 683,7

Centrum Zdislava 2 210,9

dotace PO ze SR a kraje 0,0

Investiční výdaje celkem (tis. Kč) 127 302,0

VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci 342 252,9

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 58 653,8

financování

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 10 000,0

splátka přechodné fin. výpomoci 0,0

změna stavu FP na bankovních účtech 56 916,5

Financování celkem (tis. Kč) 66 916,5

limit mezd MěÚ 32.837,3 tis. Kč

limit mezd Městské policie 3.420 tis. Kč

II.krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 1.341 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.513 tis. Kč, 10.000 tis. Kč z revolvingového úvěru a 5.062,5 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města.

III.poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2020 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.

IV.poskytnutí návratných finančních výpomocí Mikroregionu Novoměstsko v částce 3.700.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

V.poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2020

VI.provádění klíčování rozpočtu města Nového Města na Moravě na jednotlivé místní části města Nového Města na Moravě rozpisem v příjmové i výdajové části na jednotlivé místní části

VII.návrh závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací

Příspěvek na provoz limit mzdových prostředků odvod z fondu limit celkových nákladů přepočtený stav pracovníků

Mateřská škola 4 262,0 530,6 971,3 7 107,3

ZŠ Vratislavovo nám. 5 008,4 183,0 927,4 11 708,4

ZŠ L. Čecha 4 770,0 60,0 1 314,0 9 086,0

Zákl.umělecká škola 1 087,0 0,0 1 137,0 2 827,0

Novoměst. kultur. zařízení 14 455,1 6 764,5 1 060,6 17 640,3 22,5

Dům dětí a mládeže 783,0 73,4

Novoměst. soc. služby 8 683,7 12 798,3 99,9 19 075,9 kmenoví zaměstnanci dotovaná místa z ÚP

33,0 5

Centrum Zdislava 2 210,9 4 717,8 140,1 8 026,7 13,5

VIII.zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

•k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje Vysočina a jiných institucí a jejich použití

•k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch, o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

IX.ukládá osadním výborům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě navrhnout způsob zajištění krytí případných schodků hospodaření jednotlivých místních částí

X.ukládá převádět splátky kupní ceny z prodeje akcií společnosti SATT a.s. do fondu rezerv a rozvoje.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček, Miloš Hemza

Starosta města prostřednictvím své prezentace seznámil s návrhem rozpočtu města na příští rok, zejména s návrhem provozního rozpočtu, provozního salda roku 2019, s důvody, proč je navrhovaný schodek hospodaření i s významnými akcemi na rok 2020: Tyršova – parkovací místa a chodník, Petrovice – kanalizace, sportovní hala a další, v celkové výši cca 110 mil. Kč. a informoval o způsobu jejich financování. Rovněž informoval o zapracovaných změnách v návrhu rozpočtu vzešlých ze semináře zastupitelstva.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že návrh rozpočtu města na rok 2020 byl finančním výborem jako celek doporučen k odsouhlasení.

Dále uvedla, že obdržela podnět od občana města na zvýšení finanční částky na zřízení veřejného osvětlení v úseku od Mercedesky k chatě Policie ČR.

Na žádost Ing. Ilony Komínkové starosta města informoval o aktuální situaci na stavbě modernizace učeben I. ZŠ a stručně popsal stávající stav s tím, že práce nadále probíhají, nicméně dosud není shoda na podmínkách změny smlouvy o dílo ve vazbě na zajištění statiky objektu tělocvičny, dále probíhají v této věci jednání s tím, že na prosincovém zasedání by mělo již být jasno.

V rámci další diskuse se zejména hovořilo o podmínkách schvalování jednotlivých investičních akcí města (plánu) a změn v jejich seznamu (ve vlastním rozpočtu), k čemuž Ing. Tomáš Vlček uvedl, že v rozpočtu města je schválena hodnota celkových investičních výdajů a v důvodové zprávě, která ale není schvalována a má pouze informativní charakter, je uveden seznam investic, ze kterého hodnota v rozpočtu vychází. Dále starosta k dotazu uvedl, že se dotáže Trip teamu z.s. na v minulosti nabízené možnosti spolufinancování sportovní haly.

Z diskuse nevzešel žádný protinávrh, a proto starosta města přistoupil k hlasování o předloženém návrhu rozpočtu města na rok 2020.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 3Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 10/8/ZM/2019 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě IČ: 05220041 se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu města bylo zastupitelstvu města finančním výborem doporučeno.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 11/8/ZM/2019 Žádost spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 300 tis. Kč spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 480 za účelem zajištění kvalitních podmínek pro přípravu a závodní činnost (celorepublikové i zahraniční starty) sportovců SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s, a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a SPORTOVNÍM KLUBEM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. jako příjemcem dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sport a zájmová činnost o částku 300 tis. Kč.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor nedoporučil zastupitelstvu města poskytnutí dotace Sportovnímu klubu k odsouhlasení a dále si vyžádal upřesnění ve věci využívání skokanského můstku.

Bližší informace k podané žádosti o dotaci podal přítomný výkonný ředitel Sportovního klubu Nové Město na Moravě Mgr. Jan Skřička, který se dále vyjádřil k plánu údržby lyžařských tratí i k využívání skokanských můstků.

Z diskuse nevzešel žádný protinávrh, a proto starosta města přistoupil k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 12/8/ZM/2019 Projekt „Memento 2020“ – návrh na vznik nové ulice věnované památce Jiřího Bradyho

I. Zastupitelstvo města schvaluje

s účinností od 1.1.2020 nový název ulice „Bradyových“, a to pro území Nového Města na Moravě vymezeného v příloze č. 1 materiálu s tím, že do této ulice Bradyových jsou nově zařazeny objekty č.p. 13, 14, 15, 44, 16, 38 Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu byli přizváni: PhDr. Žofie Řádková

PhDr. Žofie Řádková, referentka odboru ŠKSV MěÚ, informovala přítomné o tom, že gramatická správnost navrhovaného názvu byla konzultována s Ústavem pro jazyk český AV Praha.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 13/8/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 741 v k.ú. NMNM (pod garáži ul. Dukelská)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 741 o výměře 20 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 7.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera seznámil přítomné členy zastupitelstva se základním obsahem majetkových dispozice po body programu 11, 12, 13, 14, 15 a 16 a místostarosta města pan Stanislav Marek s obsahem bodu 17, 18, 19 s tím, že bylo navrženo společné hlasování o těchto bodech programu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

12. 14/8/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 735 v k.ú. NMNM (pod garáži ul. Dukelská)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 735 o výměře 19 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 6.650 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

13. 15/8/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2993/1 v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 2993/1 o výměře 13 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za dohodnutou kupní cenu 4.550 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

14. 16/8/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2977/1 v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 2977/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za dohodnutou kupní cenu 1.750 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

15. 17/8/ZM/2019 Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č.1223/4, 1223/5, 3412/6 v k.ú. NMNM do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK Brněnská, vozovka Maršovská

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem, a to pozemků p.č. 1223/4 o výměře 85 m2, p.č. 1223/5 o výměře 14 m2 a p.č. 3412/6 o výměře 709 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 do majetku města.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

16. 18/8/ZM/2019 Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 2096/4, 2096/5 v k.ú. NMNM do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK Karníkova – Čapkova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem, a to pozemků p.č. 2096/4 o výměře 5 m2 a p.č. 2096/5 o výměře 4 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 do majetku města.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

17. 19/8/ZM/2019 Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 81/2, 81/3 v k.ú. Olešná na Moravě do majetku města (ÚZSVM) – pod MK

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem, a to pozemků p.č. 81/2 o výměře 8 m2 a p.č. 81/3 o výměře 6 m2 v k.ú. Olešná na Moravě z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 do majetku města Nového Města na Moravě.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

18. 20/8/ZM/2019 Dispozice s majetkem – přijetí daru – pozemků v k.ú. NMNM (lokalita ul. Vlachovická)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3889/2 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 568 m2, p.č. 3890/9 orná půda o výměře 108 m2, p.č. 3894/1 orná půda o výměře 28 m2 a p.č. 3895/2 orná půda o výměře 69 m2 s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 19900 Praha – Letňany v podílu vyjádřeném id. 1/6 a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha- Braník v podílu vyjádřeném id. 1/6 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

19. 21/8/ZM/2019 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. NMNM (lesní cesta Svážnice – od Hubertky k Buku)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města dílu „b“ z p.č. 3232/1 o výměře 55 m2 do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Třebíč v podílu id. 1/2 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4

– převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Třebíč v podílu id. 1/2 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4 do majetku města: dílu „a“ z p.č. 3251 o výměře 55 m2

bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

20. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 135/3 v k. ú.NMNM (ul. Malá)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č.135/3 v k.ú. Nové Město na Moravě v rozsahu dle situačního zákresu.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 20Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

21. 22/8/ZM/2019 Koncepce dlouhodobé obnovy městských lesů po kůrovcové kalamitě

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

koncepci dlouhodobé obnovy městských lesů po kůrovcové kalamitě.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Zdeněk Krejčí

Ing. Zdeněk Krejčí, pracovník TS služby s.r.o. jako správce městských lesů, prostřednictvím své prezentace seznámil s koncepcí dlouhodobé obnovy městských lesů po hrozící kůrovcové kalamitě a se strategickým plánem boje s kůrovcem (směřování kapacit na nejcennější lokality – les Ochoza, pořízení techniky, dobrovolnické práce apod.)

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Zdeněk Krejčí

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22. 23/8/ZM/2019 Rozhodnutí o členství města ve Svazu města a obcí ČR

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vstup města Nového Města na Moravě do Svazu města a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, IČ: 633113074 s účinností od 1.1.2020.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

23. Diskuse

Starosta města pozval na zahájení adventu – rozsvícení vánočního stromu – v sobotu 30.11.2019, program od 15.00 hod. s tím, že doporučuje všem, aby přišli s předstihem, neboť strom bývá rozsvícen po vystoupení účastníků, což může být i dříve než v 18:00.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

24. Závěr

Starosta města ukončil v 19.08 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Ing. František Laštovička

zastupitel

Ing. Petr Nepustil

zastupitel