Samospráva města

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.2.2024

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 26.2.2024 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 8. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,
které se konalo dne 26.2.2024
od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: JUDr. Libor Černý
Martin Drápalík
Ing. Mgr. Hana Janů
Mgr. Ivana Kadlecová
Ing. Ilona Komínková
Ing. Tomáš Krejčí
Ing. František Laštovička
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
MUDr. Mgr. Tomáš Müller
Ing. Petr Nepustil
Mgr. Pavel Peňáz
MUDr. Václav Peňáz
Mgr. Miroslav Skalník
MVDr. Dan Sokolíček
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Helena Zelená Křížová
Omluveni: Ing. Tomáš Blažek
Lubomír Buchta
Mgr. Hana Knapčoková
Mgr. Petr Teplý Dis.
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: <dle prezenční listiny>
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Pavel Peňáz
MUDr. Václav Peňáz
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Mgr. Ivana Kadlecová předem avizovala dřívější odchod z jednání cca v 18.00 hod.

 

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

 

Téma: MUDr. Václav Peňáz – prezentoval názor některých občanů, kteří ho oslovili ohledně problematiky měření rychlosti na ul. Žďárská, zda není nějaké jiné řešení, kterým by se docílilo  dodržování rychlosti ze strany řidičů.

Starosta města konstatoval, že k tomuto kroku bylo přistoupené z důvodu bezpečnosti provozu na Žďárské ulici, kde jsou přechody pro chodce a velký pohyb chodců, omezení rychlosti na 30 km/hod. je zde uplatňováno od cca 1996 (vazba na výstavbu penzionu) a nebylo ze strany řidičů dodržováno. Řešením jak se vyhnout postihu je nepřekračovat povolenou rychlost 30 km/hod. (je navíc tolerována i výrazně vyšší rychlost dle zákonné úpravy tj. o 10 km/h.). Řešením není přestat dodržování předpisů vymáhat ale pokud dojde ke shodě, že je tato rychlost příliš nízká, je možné ji zvýšit. To ale naopak ohrozí bezpečnost.

Místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera uvedl, že k této problematice bude v Novoměstsku zveřejněn příspěvek a očekává veřejnou debatu k tomuto tématu. Důvodem pro instalaci radarů a zavedení opatření byla situace v lokalitě, kdy dopravní značení nebylo ze strany řidičů respektováno (pohyb klientů Domu s pečovatelskou službou na Žďárské ul., velký pohyb chodců po přechodech, úzká komunikace v místě zatáčky, pouze jednostranný chodník).

 

Téma: Mgr. Jiří Maděra – upozornil na spadlý strom v potoku za městskými lázněmi – akumuluje se zde voda.
Ing. Radek Fila, vedoucí odboru správy majetku města MěÚ, k tomuto sdělil, že se s odstraněním stromu počítáme, čekáme na vyschnutí louky, aby mohla být použita potřebná technika k odstranění. Mgr. Maděra považuje v tento okamžik za vhodné alespoň provizorní řešení, aby nedocházelo k zadržování vody.
Starosta města sdělil, že na Oboře proběhlo kácení havarijních dřevin a vyřezání náletových dřevin, je opraven mostek a proběhne ještě oprava pěšiny.

 

Téma: Mgr. Iva Kadlecová – vznesla podnět na změnu jednacího řádu zastupitelstva města ve vztahu na novelu zákona o obcích, kde by byla řešena distanční účast na jednání a opětovně by chtěla mít zápisy z komisí rady města na portálu zastupitele města nikoliv na www města.
Tajemník Mgr. Petr Hanych konstatoval, že počítá s předložením nového jednacího řádu k projednání zastupitelstvu města v 1. pol. 2024.

 

Téma: Ing. Petr Nepustil – dotazoval se na úpravy okolí Domova Pomněnka
Starosta města k dotazu uvedl, že práce na úpravě okolí probíhají (svahování terénu, pěší cesty)  s tím, že by měly být hotovy do konce května, instalace herních prvků, posezení bude realizována v souvislosti s dokončením cyklostezky a chodníku na Betlém.

 

Mgr. Helena Šustrová – tlumočila poděkování občanů Holubky za veřejné setkání ohledně možnosti realizace zastávky MHD, na kterém se vyjasnily podrobnosti, kdy část občanů záměr podporuje, část ne – zejména z důvodů problematického parkování. 
Starosta města k tomuto sdělil, že setkání přispělo k vyjasnění názorů obou stran s tím, že zastávka MHD realizována bude.

 

pan Martin Drápalík – kladně hodnotil organizaci MS biatlonu vč. dopravy, dotazoval se na úklid Vysočina Arény po závodech. 
Starosta města uvedl, že je třeba poděkovat všem, kteří se angažovali při organizaci závodů. Co se týká dopravy nastala krizová varianta, kterou se ale podařilo zvládnout. Úklid je postupný, kvituje i brzké zpřístupnění Vysočina Arény pro veřejnost, bude se muset dohlédnout nad úklidem lesa a jeho uvedení do původního stavu.

 

JUDr. Libor Černý – pochválil provedené údržbové práce v Oboře, zmínil uvažovanou opravu chodníku z centra města k Domovu Pomněnka, co se týče zajištění bezpečnosti provozu na Žďárské ulici preferuje regulaci provozu formou barevného značení přechodů nebo zpomalovacích zařízení před měřením rychlosti.
Starosta města konstatoval, že okolí Domova Pomněnka dozná změn, úpravy jsou průběžně plánovány a budou postupně realizovány.

 

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1.1. 1/8/ZM/2024 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Mgr. Pavla Peňáze.

 

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl ověřovateli zápisu Mgr. Jiřím Maděrou a Mgr. Miroslavem Skalníkem ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
1.2. 2/8/ZM/2024 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana MUDr. Václava Peňáze.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
1.3. 3/8/ZM/2024 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 11.12.2023 do 19.2.2024

3) Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM, zmocnění RM

4) Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko

5) Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o nočním klidu

6) Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě

7) Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování člena Dozorčí rady

8) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě

9) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 367/1 v k.ú. NMNM (SVJ ul. Masarykova)

10) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 235 a 236 v k.ú. Slavkovice (ŘFK)

11) PeruTě NMNM s.r.o. – bezúplatný převod nemovitostí (nepeněžitý příplatek)

12) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2024

13) Diskuse

14) Závěr

 

V úvodu projednání programu dnešního zasedání zastupitelstva města starosta města informoval o konané schůzi rady města dne 19.2.2024 (projednávala se žádost Římskokatolické farnosti Jámy o odprodej pozemků města nacházející se nad stavbou kostela ve Slavkovicích ) s tím, že proto se upravuje i bod 2) programu zasedání.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 4/8/ZM/2024 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 11.12.2023 do 19.2.2024

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 11.12.2023 do 19.2.2024 a nemá k činnosti rady města připomínky.

 

K jednání byli přízváni: Ing. Radek Fila

 

V úvodu projednání tohoto bodu programu starosta města zejména zmínil provedené úpravy v lokalitě Obora (proběhlo kácení havarijních dřevin a vyřezání náletových dřevin, je opraven mostek a proběhne oprava pěšiny za mostkem od ul. Luční do Obory). Konstatoval, že v návaznosti na požadavek z minulého zasedání zastupitelstva města jsou nově zveřejňovány zápisy z osadních výborů na webových stránkách města, avizoval termín semináře zastupitelů města, který je plánovaný na 18.3.2024.
V rámci diskuse se hovořilo zejména o současné fázi zpracování studie rekreačního využití koupaliště (studii zpracovává Ing. Eva Damcová ze společnosti Zahradní a krajinářská architektura s.r.o. Chlum u Třeboně ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, současně je zpracovávána i druhá studie na zjištění hydrogeologických poměrů v lokalitě).
Dále se diskutovala problematika personálního obsazení funkce ředitelky NKZ a DDM (dočasná kumulace funkcí) v návaznosti na proběhlé výběrové řízení a s tím související změny na jednotlivých organizacích s tím, že jejich restrukturalizace by měla proběhnout nejpozději k 1.1.2025.
Dále se diskutovala otázka stavebních úprav kotelny na ul. Hornická a investiční záměry kraje – rekonstrukce gynekologického pavilonu, výstavba nového pavilonu dialýzy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3.1. Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM, zmocnění RM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

  • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1 mil. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch, o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

 

 

K jednání byli přizváni: Ing. Martina Slámová

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz uvedl, že finanční výbor, po diskusi ohledně změny limitu pro zmocnění rady města týkající se prováděných rozpočtových opatření ze současné výše 500 tis. Kč na novou výši 1 500 tis. Kč, doporučil návrh rozpočtového opatření včetně zmocnění rady města k provádění rozpočtových změn zastupitelstvu města k odsouhlasení, a to dle předloženého návrhu.

Ing. Ilona Komínková předložila, v návaznosti na proběhlou diskusi stran důvodů pro navýšení finanční částky pro pověření rady města k provádění rozpočtových opatření (navýšení cen prací a materiálů, větší operativnost rozpočtových změn z důvodu napojení na rozpočet kraje a státní rozpočet), protinávrh usnesení spočívající na pověření rady města k provádění rozpočtových opatření na částku 1 mil. Kč.

 

Tento protinávrh podpořila i Mgr. Ivana Kadlecová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 3 Zdrželo se: 11 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
3.2. 5/8/ZM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM, zmocnění RM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

  • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch, o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

 

 

Po neodsouhlasení předloženého protinávrhu přistoupil starosta města k hlasování o původně předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 14 Proti: 4 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3.3. 6/8/ZM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM, zmocnění RM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 7/8/ZM/2024 Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 1.346.000,-Kč Mikroregionu Novoměstsko, IČ 70934258, se sídlem Tři Studně 25, 592 04 a současně pověřuje starostu města, v případě jeho nepřítomnosti místostarosty města, k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

 

JUDr. Libor Černý nahlásil závadu na hlasovacím zařízení, opakování hlasování požaduje.

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz sdělil, že finanční výbor žádost Mikroregionu Novoměstsko projednal a doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování dotační akce  – projektu řešení odpadů v mikroregionu Novoměstsko dle předložené žádosti k odsouhlasení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
5. 8/8/ZM/2024 Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o nočním klidu

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě o nočním klidu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 9/8/ZM/2024 Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona.

 

K jednání byli přizváni: Bc. Linda Nejedá

V rámci diskuse se řešil zejména požadavek na zpřístupnění již obdržených konkrétních žádostí fyzických a právnických osob zastupitelům města za účelem včasného seznámení se s nimi. Místostarosta Bc. Jaroslav Lempera přislíbil, že dosud obdržené žádosti budou na portál zastupitele města doplněny do konce týdne a případně další včas před seminářem.
Ze strany místostarosty města Bc. Lempery bylo opakované sděleno, že dnes se pouze formálně rozhoduje o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, tak jak to umožňuje dosud platný stavební zákon, nikoliv o vyhovění či nevyhovění konkrétním požadavkům. K bližšímu seznámení bude sloužit i seminář s tím, že jako konečný termín sběru žádostí na pořízení změny územního plánu je navrhován termín 18.3.2024 tak,  aby bylo ještě fyzickým i právnickým osobám umožněno podat žádost o změnu územního plánu a mohly být na dubnové a červnové jednání zastupitelstva města připraveny příslušné podklady.

Poté bylo přistoupeno ke hlasování.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 10/8/ZM/2024 Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování člena Dozorčí rady

I. Zastupitelstvo města jmenuje

jako člena Dozorčí rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě na funkční období 4 roky s účinností od  27.02.2024 Ing. Tomáše Krejčího, nar.░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 11/8/ZM/2024 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě dle přílohy č. 1 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 12/8/ZM/2024 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 367/1 v k.ú. NMNM (SVJ ul. Masarykova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 367/1 o výměře 1017 m2 (dle GP  p.č. 367/11) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to Společenství vlastníků Masarykova 227, 228  Nové Město na Moravě, se sídlem Masarykova 228, Nové Město na Moravě, IČ: 276 85 161, za dohodnutou kupní cenu 101.700,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Diskutovala se zejména otázka výše ceny pozemku, komplikace při výstavbě parkovacích míst i to, že si parkovací místa SVJ realizovalo na své náklady podle dříve uzavřené smlouvy.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 13/8/ZM/2024 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 235 a 236 v k.ú. Slavkovice (Římskokatolická farnost)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části p.č. 235 o výměře 2 143 m2 (dle GP p.č. 235/1) a části p.č. 236 o výměře 161 m2 (dle GP p.č. 236/2) v k. ú. Slavkovice, a to Římskokatolické farnosti Jámy, se sídlem Jámy 71, 592 32, IČ: 488 98 732, za dohodnutou kupní cenu 345.600,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

V 18.10 hod. se z jednání omluvila Mgr. Ivana Kadlecová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 14/8/ZM/2024 PeruTě NMNM s.r.o. – bezúplatný převod nemovitostí (nepeněžitý příplatek)

I. Zastupitelstvo města revokuje

tuto část usnesení č. 13/6/ZM/2023:

– „schvaluje zastavení nemovité věci, a to pozemku parc. č. 192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, jehož součástí je stavba Maršovice č. p. 80 stavba občanské vybavenosti a parc. č. 193/1 zahrada o výměře 1073 m2, vše v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě v majetku města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí čp. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, a to ve prospěch Národní rozvojové banky, a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 44848943, na zajištění úvěru, pro společnost PeruTě NMNM s.r.o., se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17244633, jejímž zakladatelem je město Nové Město na Moravě“

– „pověřuje starostu města Michala Šmardu k podpisu příslušné zástavní smlouvy“

II. Zastupitelstvo města schvaluje

dle ust. § 85 písm. a) a písm. e) zákona č. 128/2001 Sb., zákon o obcích, v platném znění,

a) bezúplatný převod následujících nemovitých věcí:

  • pozemku parc. č. 192, o výměře 288 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Maršovice, č.p. 80, obč. vyb.; stavba stojí na pozemku parc. č. 192;
  • pozemku parc. č. 193/1, o výměře 1073 m2, ostatní plocha, jiná plocha;

vše zapsáno v LV č. 1 pro katastrální území Maršovice u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, obec Nové Město na Moravě, zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z majetku města do majetku společnosti PeruTě NMNM s.r.o., se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17244633, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 129248, jako dobrovolný nepeněžitý příplatek (mimo základní kapitál) společnosti PeruTě NMNM s.r.o., v souladu s ust. § 163 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění;

b) uzavření Smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku (mimo základní kapitál) a učinění Prohlášení o vnesení nemovitých věcí dle přílohy tohoto materiálu.

 

Předseda finančního výboru MUDr. Pavel Peňáz sdělil, že finanční výbor od jednatele obdržel informaci o záměru činnosti společnosti PeruTě NMNM s.r.o. včetně informace o předpokládaných ekonomických ukazatelích provozu společnosti PeruTě NMNM s.r.o. Finanční výbor doporučil využít možnosti požádat o zvýhodněný úvěr u Národní rozvojové banky a.s. za účelem přestavby objektu Maršovice č.p. 80 pro potřeby činnosti společnosti včetně bezplatného převodu nemovitostí města na společnost s tím, že jednatele požádal o aktualizaci ekonomického plánu společnosti.

Zastupitelé města diskutovali o záměru předmětu činnosti společnosti, o možnosti využití zvýhodněného úvěru, o předpokládaném ekonomickém výhledu fungování tohoto sociálního podniku – prádelny.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 15/8/ZM/2024 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

 

K jednáni byli přizváni: Miloš Hemza

 

V rámci diskuse se hovořilo zejména o připravovaných akcích – chodník na ul. Veslařská, rekonstrukci hasičské zbrojnice a výstavba opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích, rekonstrukce ulice Budovatelů a Nezvalova, úprava křižovatky na Komenského náměstí, dále se řešila problematika projektové přípravy fotbalového hřiště na ul. Vlachovické.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. Diskuse

 

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

Mgr. Miroslav Skalník – zmínil emailovou korespondenci v souvislosti s možným zasněžováním a přípravou lyžařských tratí pro veřejnost 

Ing. Tomáš Krejčí – dotazoval se na projekt vybudování internátu pro potřeby gymnázia 
Mgr. Jiří Maděra sdělil, že projekt vznikl z podnětu gymnázia a bude realizován zřizovatelem Krajem Vysočina.

pan Martin Drápalík – problematika vybudování skateparku
Starosta města k tomuto sdělil, že původně uvažovaná lokalita pod autobusovým nádražím je z hlediska legislativy nereálná, v úvahu připadají další dvě lokality, vždy však s překážkami, více informací bude sděleno na březnovém semináři zastupitelstva města.

 

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
14. Závěr

 

Starosta města ukončil v 19.25 hod. dnešní jednání zastupitelstva města.

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Lenka Stará
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Pavel Peňáz
zastupitel


MUDr. Václav Peňáz
zastupitel