Samospráva města

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě konaného dne 15.4.2024

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 15.4.2024 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,
které se konalo dne 15.4.2024
od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: JUDr. Libor Černý
Martin Drápalík
Ing. Mgr. Hana Janů
Mgr. Hana Knapčoková
Ing. Ilona Komínková
Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
MUDr. Mgr. Tomáš Müller
Ing. Petr Nepustil
MUDr. Václav Peňáz
Mgr. Miroslav Skalník
MVDr. Dan Sokolíček
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Mgr. Petr Teplý Dis.
Helena Zelená Křížová
Omluveni: Ing. Tomáš Blažek
Lubomír Buchta
Mgr. Ivana Kadlecová
Ing. František Laštovička
Stanislav Marek
Mgr. Pavel Peňáz
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: <dle prezenční listiny>
Ověřovatelé: Ing. Ilona Komínková
Helena Zelená Křížová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line streamován na Facebook a YouTube.

 

V 18.56 hod. se z jednání omluvil Mgr. Petr Teplý.

 

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

 

Téma: veřejnost – dotaz doručený prostřednictvím emailu – vznesena prosba na možnost opravy cesty v Medlovském údolí 
Starosta města k tomuto konstatoval, že předmětné pozemky zřejmě nejsou ve vlastnictví města, přesto se bude snažit zajistit provedení opravy.

 

Téma: Ing. Mgr. Hana Janů – požádala o řešení situace na novém hřišti na Německého ul. – hluk, nedodržování nočního klidu 

Starosta města přislíbil zvýšený dohled městské policie, uzamykání hřiště a vysvětlující kampaň.

 

Téma: Mgr. Jiří Maděra – dotazoval se na stav projektu PeruTě
Starosta města sdělil, že je podána žádost o provozní dotaci z MPSV na zaměstnance a drobné zařízení s tím, že je formálně v pořádku, což ale neznamená, že dotací získáme. Připravuje se podání žádost o úvěr od Národní rozvojové banky na rekonstrukci objektu.

 

Téma: Mgr. Miroslav Skalník – dotazoval se na stav projektu Koupaliště 
Starosta města sdělil, že do léta dojde k rekonstrukci stánku na občerstvení, je připravena
vodohospodářská studie s tím, že přislíbil její prezentaci i pro veřejnost, ve 3. čtvrtletí bude hotova studie využití koupaliště s jejím následným projednáním s veřejností.

 

Téma: Mgr. Jiří Maděra – sdělil, že podporuje přehodnocení dopravního značení ve městě, je zastáncem zrušení části dopravního značení a zjednodušení dopravních situací

Starosta města uvedl, že po výzvě v Novoměstsku na veřejnou diskusi na téma dopravní situace ve městě přicházejí podněty od občanů, řešením může být i zavedení stejné rychlosti v intravilánu města s diskusí o její výši.

 

Téma: paní Helena Zelená Křížová – pozvala zastupitele na charitativní koncert pro novoměstskou nemocnici, který se uskuteční 28.4.2024 v Horácké galerii

 

Téma: pan Martin Drápalík – dotazoval se, zda jsou ještě aktuální náměty z projektu města Zapoj se, které se týkaly koupaliště
Starosta města konstatoval, že náměty byly předány k posouzení zpracovateli studie využití koupaliště.

 

 

 

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

 

 

 

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1.1. 1/9/ZM/2024 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Ing. Ilonu Komínkovou.

 

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl ověřovateli zápisu Mgr. Pavlem Peňázem a MUDr. Václavem Peňázem ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
1.2. 2/9/ZM/2024 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Helenu Zelenou Křížovou.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
1.3. 3/9/ZM/2024 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu o bod 20) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024.

 

V úvodu projednání programu dnešního zasedání zastupitelstva města starosta města předložil návrh na rozšíření programu o bod poskytnutí dotací na regeneraci objektů v městské památkové zóně města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
1.4. 4/9/ZM/2024 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

 

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 11.3.2024 do 8.4.2024 včetně informativní zprávy o činnosti MŠ

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2023

4) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2023

5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

6) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2023

7) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině NSS

8) Novoměstská kulturní zařízení

9) Změna č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě – požadavky

10) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM (Brněnská ul.)

11) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1325 v k.ú. NMNM (Brněnská ul.)

12) Dispozice s majetkem – nákup p.č.3223/5, 3241 v k.ú. NMNM – lesní pozemky

13) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/1 v k.ú. NMNM (Zahradní ul.)

14) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků p.č. 3909 k.ú. NMNM a 335/8 v k.ú. Jiříkovice u NMNM – Kraj Vysočina (část silnice III/35315)

15) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod části p.č. 3929 v k.ú. NMNM (Správa železnic)

16) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 145/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

17) Volba členů výborů zastupitelstva města

18) Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

19) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2024

20) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024.

21) Diskuse

22) Závěr

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 5/9/ZM/2024 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 11.3.2024 do 8.4.2024 včetně informativní zprávy o činnosti MŠ

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 11.3.2024 do 8.4.2024 a nemá k činnosti rady města připomínky.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Radek Fila

 

V úvodu projednávání tohoto bodu programu starosta města informoval o radou města přijatém rozpočtovém opatření, kterým byla zařazena nová investiční akce s názvem Fotovoltaika NMNM II, a to konkrétně na zpracování projektové dokumentace na další 4 budovy ve vlastnictví města (Sportovní hala, Drobného č.p. 301, Kulturní dům NMNM a Centrum Zdislava) v celkové výši 1 mil. Kč. Dále sdělil, že město již obdrželo na svůj účet 95% z pohledávky města u Sberbank, tj. částku cca 6.583 696 ,- Kč.

 

V rámci diskuse se hovořilo zejména o hospodaření v kamenolomu a výhledu těžby do budoucna.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3. 6/9/ZM/2024 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2023, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2023, bez výhrad.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2023 bez výhrad.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová

 

Starosta města se v promítané prezentaci zaměřil na hospodaření města za rok 2023, které skončilo přebytkem ve výši 13 557,4 tis. Kč, na kterém se podílela provozní část rozpočtu,  kdy bylo ušetřeno celkem 26 301,08 tis. Kč. Zmínil nejvýznamnější investice v roce 2023 (Pohledec – nová lokalita RD, ul. Německého – víceúčelové hřiště, lokalita Vlachovická – vynětí ze ZPF, PeruTě NMNM – záměr vytvoření sociálního podniku, kanalizace v m.č. Hlinné, cyklostezka Nečasova – Žďárská) s tím, že celkové investiční výdaje činily 96,8 mil. Kč.
Dále informoval o zůstatcích na fondu rezerv a rozvoje, fondu rozvoje bydlení a fondu obnovy majetku. Součástí prezentace byla i přehledná tabulka vývoje provozních a investičních výdajů města, porovnání výsledků hospodaření a vývoje provozního salda v předchozích letech.

 

K předkládanému materiálu se vyjádřila i vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Martina Slámová s konstatováním, že závěrečný účet města byl podroben přezkumu hospodaření města ze strany Krajského úřadu Kraje Vysočina s výrokem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz sdělil, že závěrečný účet hospodaření města za loňský rok byl předmětem jednání finančního výboru s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení jak závěrečný účet, tak i účetní závěrku města bez výhrad.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 7/9/ZM/2024 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nabytí majetku pořízeného vlastní činností v roce 2023 dle přílohy tohoto materiálu, v celkové hodnotě 21.710.760,24 Kč.

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz konstatoval, že finanční výbor uvedenou problematiku projednal a doporučuje zastupitelstvu města nabytí majetku pořízeného vlastní činností k odsouhlasení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 8/9/ZM/2024 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Zastupitelstvo města vydává

  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle přílohy tohoto materiálu.

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz sdělil, že návrh nové vyhlášky města o místním poplatku ze psů  (navýšení základní sazby o 80,- Kč) byl finančním výborem  opětovně doporučen zastupitelstvu města k odsouhlasení.

K radou města předloženému návrhu na navýšení poplatku od 1.1.2025 na částku 480,- z původních 400,- Kč nebyl vznesen protinávrh na úpravu částky, a proto starosta města přistoupil k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Pokud by návrh nebyl přijat, předloží návrh na hlasování o vyhlášce s dosavadními sazbami, tak jak doporučil JUDr. Libor Černý.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Kotovicová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 12 Proti: 2 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 9/9/ZM/2024 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2023.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Jiří Hradil

 

V rámci diskuse se řešila zejména problematika zavedení měření rychlosti na Žďárské ulici, ke kterému bylo přistoupeno z důvodu nedodržování dopravního značení (omezení rychlosti na 30 km/hod.) ze strany řidičů. Cílem bylo zajištění bezpečnosti provozu na zmíněné ulici, kde je velký pohyb chodců po přechodech (i klientů Domu s pečovatelskou službou), úzká komunikace v místě zatáčky i problematická křižovatka s ul. Pavlovova a na Beranici.

 

Ze strany zastupitelů zazněly argumenty pro i proti tomuto opatření. K problematice dopravního značení v současné době probíhá veřejná debata, uvažuje se o přehodnocení dopravního značení a úpravě provozu v rámci celého města.

 

Ze strany velitele městské policie pana Jiřího Hradila byli zastupitelé města seznámeni se statistickými údaji k počtu dopravních přestupků v lokalitě Žďárské ulice, Brněnské ulice, v m.č. Pohledec a Rokytno s tím, že dochází k postupnému snižování přestupků, a to zejména ze strany místních řidíčů.

 

Dále se hovořilo o vymáhání přestupků v oblasti zvláštního užívání veřejných prostranství (zábor zeleně apod.), nevhodném chování řidičů terénních vozidel (čtyřkolky, motorky) v intravilánu města, byl vznesen požadavek na zvýšení dohled na novém hřišti na Německého ul. (dodržování nočního klidu, zařízení hřiště).

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jiří Hradil
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 10/9/ZM/2024 Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině NSS

I. Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Novoměstských sociálních služeb se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 3 materiálu.

 

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8.1. 11/9/ZM/2024 Novoměstská kulturní zařízení

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. rozdělení Novoměstských kulturních zařízení, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00372854, s účinností k 31.12.2024 s tím, že od 1.1.2025 tato příspěvková organizace změní název na Kulturní dům NMNM, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00372854 a odštěpí se z ní vybrané činnosti do nově zřízených příspěvkových organizací a zachová si činnosti odpovídající hlavnímu účelu uvedenému ve zřizovací listině (příloha č. 1 materiálu)

2. zřízení nové příspěvkové organizace Knihovna NMNM, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou od 1.1.2025 s činností odpovídající hlavnímu účelu uvedenému ve zřizovací listině (příloha č. 2 materiálu)

3. zřízení nové příspěvkové organizace Horácké muzeum a informační centrum NMNM, se sídlem Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou od 1.1.2025 s činností odpovídající hlavnímu účelu uvedenému ve zřizovací listině (příloha č. 3 materiálu)

 

V rámci diskuse zaznělo, že na principu rozdělení Novoměstských kulturních zařízení na více organizací je víceméně shoda, samostatné fungování knihovny, informačního centra apod. je praktikováno i v okolních městech. Dle některých zastupitelů by byl ale vhodnější větší prostor pro diskusi i o detailech jednotlivých činností a jejich nejvhodnějším zajišťování.

Dle starosty města prvním krokem k transformaci NKZ bylo vytvoření samostatných středisek – kulturní dům, knihovna, horácké muzeum a informační centrum. Případné dílčí změny v činnostech, majetku lze řešit i dodatečně formou dodatků ke zřizovacím listinám organizací.

 

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení, a to v prvním kroku o transformaci NKZ – vyčlenění části činností do dvou nově zřízených příspěvkových organizací – Knihovna, Horácké muzeum a informační centrum a současným přejmenováním stávající organizace NKZ na Kulturní dům.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 12 Proti: 2 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8.2. 12/9/ZM/2024 Novoměstská kulturní zařízení

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00372854 a její úplné znění dle přílohy č. 1 materiálu s účinností od 1.1.2025

2. zřizovací listinu příspěvkové organizace Knihovna NMNM, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy č. 2 materiálu s účinností od 1.1.2025

3. zřizovací listinu příspěvkové organizace Horácké muzeum a informační centrum NMNM, se sídlem Vratislavovo nám. 114, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy č. 3 materiálu s účinností od 1.1.2025.

 

Ve vazbě na rozhodnutí v prvním kroku byly předloženy ke schválení nové zřizovací listiny těchto tří organizací pod částí II. návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 12 Proti: 4 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9.1. 13/9/ZM/2024 Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do obsahu Změny č. 4 ÚP Nové Město na Moravě návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18,  20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32.1, 33, 35 dle Přílohy č. 1.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Bc. Linda Nejedlá

 

S jednotlivými návrhy na pořízení změny č. 4 územního plánu (celkem pořizovatel obdržel 35 návrhů – jak od občanů, tak od fyzických nebo právnických osob, které mají vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce) ústně seznámila referentka odboru SŽP na úseku územního plánování Bc. Linda Nejedlá. Rovněž u každého návrhu uvedla stanovisko pořizovatele, zda je návrh doporučován či nedoporučován k zařazení do obsahu změny č. 4.

Místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera u každého návrhu seznámil zastupitele s výsledkem orientačního dotazníkové šetření, které proběhlo mezi členy zastupitelstva města k názoru na jednotlivé obdržené návrhy na změnu územního plánu.

 

Po proběhlé diskusi požádal MVDr. Dan Sokolíček o samostatné hlasování návrhu č. 12 a č. 19.

Starosta města tomuto požadavku vyhověl a přistoupil k postupnému hlasování o zařazení či nezařazení předkládaných návrhů do změny územního plánu.

 

 

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9.2. Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do obsahu Změny č. 4 ÚP Nové Město na Moravě návrh č. 12 dle Přílohy č. 1.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 10 Proti: 4 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
9.3. 14/9/ZM/2024 Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do obsahu Změny č. 4 ÚP Nové Město na Moravě návrh č. 19 dle Přílohy č. 1.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 12 Proti: 4 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9.4. 15/9/ZM/2024 Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nezařadit do obsahu Změny č. 4 ÚP Nové Město na Moravě návrhy č. 2, 7, 14, 23, 29, 32.2, 34 dle Přílohy č. 1.

 

JUDr. Libor Černý sdělil, že z důvodu střetu zájmu u návrhu č. 32.2. se zdrží tohoto hlasování.

 

          

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM (Brněnská)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje p.č. 1233 o výměře 423 m2 v k.ú. Nové Město  na Moravě.

 

Se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu č. 10 a 11 seznámil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 2 Proti: 15 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
11. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1325 v k.ú. NMNM (Brněnská)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje p.č. 1325 o výměře 610 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 2 Proti: 15 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
12. 16/9/ZM/2024 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3223/5, 3241 v k.ú. NMNM – lesní pozemky

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3223/5 lesní pozemek o výměře 5004 ma p.č. 3241 lesní pozemek o výměře 29208 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Lubná░░ 569 63 (podíl 1/10),  pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 252 42 Jesenice (podíl 1/10),░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Purkyňova░░░ 592 31 Nové Město na Moravě (podíl 1/10), ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 679 01 (podíl 1/2), pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Trávníčkova░░░░ ,Stodůlky, 155 00 Praha 5 (podíl 1/10)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Soběslavská░░░░ ░ Vinohrady, 130 00 Praha 3 (podíl 1/10), do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.600.000 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

 

Se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu č. 12, 13, 14, 15 a 16 seznámil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 17/9/ZM/2024 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 v k.ú. NMNM (Zahradní ul.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3037/10 o výměře 14 m2 (dle GP  p.č. 3037/232) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Zahradní░░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 7.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 18/9/ZM/2024 Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků p.č. 3909 k.ú. NMNM a 335/8 v k.ú. Jiříkovice u NMNM – Kraj Vysočina (část silnice III/35315)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 3909 o výměře 8157 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a části pozemku p.č.335 o výměře 16403 m2 (dle GP p.č. 335/8) v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a silnice, s veškerými součástmi a příslušenstvím, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 19/9/ZM/2024 Dispozice s majetkem – bezúplatný převod části p.č. 3929 v k.ú. NMNM (Správa železnic)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod části pozemku p.č. 3929 (dle GP p.č. 3929/11) o výměře 441 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě do majetku města Nového Města na Moravě, a to od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 20/9/ZM/2024 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 145/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 145/1 o výměře 141 m2 v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Jiříkovice░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 98.700 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17.1. 21/9/ZM/2024 Volba členu výborů zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města volí

s účinností od 1.5.2024 členem Osadního výboru místní části města Jiříkovice pana Jiřího Stejskala, bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě.

 

Ze strany místní části Jiříkovice byl předložen návrh na volbu nového člena osadního výboru pana Jiřího Stejskala, který je další v pořadí dle výsledku hlasování občanů z roku 2022.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17.2. 22/9/ZM/2024 Volba členu výborů zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města volí

s účinností od 1.5.2024 členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě pana Miroslava Landu, bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě.

 

Za člena kontrolního výboru byl MUDr. Václavem Peňázem za volební stranu TOP 09 navržen pan Miroslav Landa.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. 23/9/ZM/2024 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost kontrolního výboru za období 10/2023 – 03/2024.

 

Předkladatel: Ing. Petr Nepustil
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
19. 24/9/ZM/2024 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
20. 25/9/ZM/2024 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací (příspěvků) na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2024, a to dle přílohy č. 1 materiálu a současně rozhoduje o uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (příspěvku).

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz sdělil, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení poskytnutí neinvestičních dotací na regeneraci objektů v MPZ v Novém Městě na Moravě na rok 2024 dle předloženého návrhu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Alena Zmeková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. Diskuse

 

V rámci Diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

 

MVDr. Dan Sokolíček – požádal o řešení záboru pozemku v soukromém vlastnictví (rozšířená komunikace k chatové oblasti v lokalitě ul. Luční) a nápravu stavu (např. odkoupení pozemku městem).

 

Mgr. Soňa Šikolová – předložila zprávu o činnosti MŠ (členové zastupitelstva města obdrželi výroční zprávu za rok 2023) a prostřednictvím videí prezentovala aktivity v MŠ.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
22. Závěr

 

Starosta města ukončil v 19.25 hod. dnešní jednání zastupitelstva města.

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Lenka Stará
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing. Ilona Komínková
zastupitel


Helena Zelená Křižová
zastupitel