Samospráva města

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 16.12.2019

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 9.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 16.12.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 9.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 16.12.2019

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Mgr. Pavel Peňáz

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Soňa Macháčková

Ing. Pavel Štorek

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.21 hod. se dostavil pan Josef Košík.

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam. Přenos bude zveřejněn nejpozději následující den na kanále You Tube Nové Město na Moravě.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: Mgr. Helena Šustrová se dotazovala na výhled realizace MHD na Holubce

Starosta města k tomuto uvedl, že vše nasvědčuje tomu, že budou dořešeny restituce potřebných pozemků, v roce 2020 by tak proběhla aktualizace projektu a v roce 2021 by se mohlo začít s realizací.

Téma: Mgr. Jan Krakovič se vyjádřil k problematice dopravy dětí z okolních obcí (směr od Jimramova – signály od starosty z Věcova) do škol v NMNM a místní části Pohledec – spoje nenavazují, děti nestihnou začátek vyučování. Autobusové spojení do NMNM je horší než spojení do Poličky, to bude mít vliv i na odliv středoškoláků, kteří budou v důsledku tohoto volit gymnázium v Poličce.

K tomuto se připojil i Mgr. Jiří Maděra s tím, že nechápe, proč byl krajem Vysočina dosavadní vyhovující jízdní řád měněn.

Ing. Tomáš Krejčí konstatoval, že ve škole v Pohledci došlo k posunu začátku vyučování tak, aby děti stíhaly kroužky po obědě, situace je zde vyřešena.

Místostarosta města Stanislav Marek informoval o jednáních s krajem Vysočina o úpravách jízdních řádů s tím, že problémových spojů bylo na základě informací o starostů okolních obcí 18, po jednáních na kraji v roce 2018 došlo k 16 změnám, ve 2 případech nebylo možno v důsledku návaznosti na jiné spoje požadavku vyhovět. Další jednání kraj nesvolal a mohlo tak z jeho strany dojít k menším změnám. Město hájilo zájmy svých občanů, za tímto účelem i jednalo se všemi řediteli zdejších škol jejichž připomínky po kraji požadovalo zapracovat, stejně tak by měli ale starostové samostatných obcích hájit zájmy svých občanů a jednání se aktivně účastnit.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/9/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Soňu Macháčkovou.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé Ing. František Laštovička a Ing. Petr Nepustil potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/9/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Ing. Pavla Štorka.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/9/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

stažení bodu 8) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Akvarteto z.s. z programu dnešního zasedání zastupitelstva města.

Starosta města navrhl stažení bodu 8) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Akvarteto z.s z programu zasedání s ohledem na rozhodnutí rady města o poskytnutí dotace ve výši 30 tis. Kč.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/9/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě – schůze rady města dne 9.12.2019

3) Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

4) Fond rozvoje bydlení v roce 2019

5) Dotační program na protihluková opatření

6) Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a velkých výzev města na rok 2020

7) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brn

8) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Akvarteto z.s. – STAŽENO Z PROGRAMU

9) Dodatek č. 1 – Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže a Zřizovací listiny ZUŠ Jana Štursy

10) Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb

11) Územní plán Nové Město na Moravě – změna č. 1 – vydání

12) Územní plán Nové Město na Moravě – změna č. 2 – pořízení

13) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/29 v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

14) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.252 v podílech 567/1952 a 394/1952 v k.ú. NMNM (pozemky příslušející k BJ 575/1, 575/4 na ul. Sportovní)

15) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3109 v k.ú. NMNM – SK

16) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 495/13 v k.ú. Petrovice u NMNM

17) Dispozice s majetkem – prodej pozemků a přijetí daru pozemků a infrastruktury – lokalita „Brožkův kopec“

18) Změna názvů ulic, veřejných prostranství

19) Mediální koncepce města

20) Diskuse (včetně informace o průběhu investičních akcí města)

21) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/9/ZM/2019 Činnost Rady města Nového Města na Moravě – 18. schůze rady města dne 9.12.2019 a 16.12.2019

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě – 18. schůze rady města dne 9.12.2019 a 16.12.2019 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci diskuse byli zastupitelé informováni starostou města o dnešní schůzi rady a jejím programu, s tím, že informace k problematice stavby odborných učeben na I. ZŠ bude podány v bodě 20) programu.

JUDr. Libor Černý se dotazoval na konkrétní předmět veřejné zakázky na nákup techniky pro lesní hospodářství s tím, že mu bylo starostou města sděleno, že předmětem veřejné zakázky je dodávka nového lesního traktoru včetně příslušenství pro lesnické činnosti vykonávané pro město TS služby s.r.o.

Mgr. Jiřího Maděra se dotázal na seznam oslovených dodavatelů – seznam oslovených dodavatelů mu byl předán, s tím, že výběrové řízení je zveřejněno a může se přihlásit kterýkoliv dodavatel splňující stanovené podmínky.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/9/ZM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že rozpočtové opatření bylo finančním výborem doporučeno zastupitelstvu města ke schválení.

V rámci tohoto bodu programu rovněž uvedla, že finanční výbor taktéž doporučil zastupitelstvu města vyhovět žádosti Společenství vlastníků Masarykova 227, 228, Nové Město na Moravě o rozšíření předmětu již poskytnuté zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení v roce 2019, a to na zřízení nebo opravy vnitřních instalací elektřiny (viz. další bod programu).

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/9/ZM/2019 Fond rozvoje bydlení v roce 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 2 ze dne 13.05.2019, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako zapůjčitelem a Společenstvím vlastníků Masarykova 227,228, Nové Město na Moravě jako vydlužitelem dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Tomáš Vlček k dotazu sdělil, že aktuální výše fondu je cca 10 mil. Kč s tím, že přesnou informaci k dotazu Romana Wolkera zašle dodatečně.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/9/ZM/2019 Dotační program na protihluková opatření

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vypsání dotačního programu „Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města Nového Města na Moravě žijících podél frekventovaných komunikací“ dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/9/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a velkých výzev města na rok 2020

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o:

1.

přesunu dvou žádostí, a to žádosti pobočného spolku Orel jednota Nové Město na Moravě a spolku TJ Nové Město na Moravě z.s. z dotačního programu Mimořádné počiny 2020 do dotačního programu Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2020, a souběžně s tím i o přesunu rozpočtované částky ve výši 78 tis. Kč z dotačního programu Mimořádné počiny 2020 do dotačního programu Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2020.

2.

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více členů v celkovém objemu 974 tis. Kč

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu mimořádných počinů v celkovém objemu 1 239 tis. Kč

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Novoměstská kultura 2020 v celkovém objemu 217 tis. Kč

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2020 v celkovém objemu 228 tis. Kč

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Zkvalitnění sportovišť 2020 v celkovém objemu 87 tis. Kč

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2020 v celkovém objemu 280 tis. Kč

a to vše dle přílohy č. 1

– uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s vypsanými dotačními programy na rok 2020 mezi městem Nové Město na Moravě a jednotlivými žadateli, kterým budou dotace poskytnuty z výše uvedených dotačních programů města na rok 2020 dle přílohy č. 2.

V rámci diskuse se MVDr. Dan Sokolíček dotazoval na způsob hodnocení kritéria „propagace a prezentace města“ u žádosti RC Titáni, když je hodnoceno pouze 30%. Na dotaz reagoval Ing. Petr Nepustil, předseda komise pro mládež, sport a volný čas s tím, že žádost byla ze strany komise hodnocena v souladu s metodikou schválenou zastupitelstvem města, tak jako v ostatních případech, přičemž v rámci přípravy dotačních programů na rok 2021 bude komise diskutovat změnu dosavadních pravidel.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

a) přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, které poskytuje Diecézní charita Brno v roce 2020. Jedná se o sociální ambulantní služby denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pern.

b) poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 70.000,-Kč pro sociální ambulantní služby denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pern. poskytovateli těchto služeb tj. Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 60200 Brno, IČ: 44990260 na rok 2020.

c) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a DCHB jako příjemcem dotace, a to dle přílohy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu rozpočtu spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2020 v částce 70.000,-Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sociální věci.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil zastupitele s důvody, které vedly radu města nedoporučit zastupitelstvu města k odsouhlasení žádost Diecézní charity Brno o poskytnutí individuální neinvestiční dotaci ve výši 70.000 tis. Kč na spolufinancování ambulantní služby denního stacionáře v Bystřici nad Pernštejnem – důvodem je, že se nejedná o poskytování sociálních služeb občanům NMNM a ani denní stacionář v Bystřici nad Pernštejnem nemá sídlo v NMNM a tak ani zařazen do komunitním plánu města.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že se finanční výbor přiklonil k doporučení sociální komise a rady města a v návaznosti na předložené důvody rovněž nedoporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení poskytnutí požadované dotace.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 1Proti: 21Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

8. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Akvarteto z.s. – STAŽENO Z PROGRAMU

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

9. 10/9/ZM/2019 Dodatek č. 1 – Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže a Zřizovací listiny ZUŠ Jana Štursy

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací města:

– Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1

– Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace dle přílohy č. 2

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

10. 11/9/ZM/2019 Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb

I. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu č. 2 Komunitního plánu sociálních služeb města Nové Město na Moravě a mikroregionu Novoměstsko dle příloh č. 1 a 2 materiálu.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Mgr. Věra Novotná

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

11. 12/9/ZM/2019 Územní plán Nové Město na Moravě – změna č. 1 – vydání

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, vypořádání připomínek uplatněných při projednávání Změny č. 1 Územního plánu Nové Město na Moravě ve smyslu předloženého materiálu (v textové části kapitola 16. Vyhodnocení připomínek).

II. Zastupitelstvo města vydává

po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh Změny č. 1 Územního plánu Nové Město na Moravě není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu, Změnu č. 1 Územního plánu Nové Moravě na Moravě.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. arch. Josef Cacek

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

12.1. 13/9/ZM/2019 Územní plán Nové Město na Moravě – změna č. 2 – pořízení

I. Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě následující návrhy dle Přílohy č. 1:

•Pozemek část p. č. 249 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě změnit ze současného zařazení v ploše zemědělské (NZ) do plochy smíšené obytné – venkovské (SV), případně do takové plochy s rozdílným způsobem využití, která umožňuje stavbu pro chov drůbeže.

•Pozemek p. č. 435/46 v k. ú. Slavkovice změnit ze současného zařazení v ploše smíšené nezastavěného území (NS) do plochy smíšené obytné – venkovské (SV).

•Vymezenou zastavitelnou plochu Z58a – plocha občanského vybavení – sport a tělovýchova (OS) posunout dle přiložené situace.

•Pozemky část p. č. 3006/4 a část p. č. 3013/4 v k. ú. Nové Město na Moravě změnit ze současného zařazení v ploše systému sídelní zeleně (ZS) do plochy bydlení – v bytových domech (BH).

•Pozemek část p. č. 3800/31 v k. ú. Nové Město na Moravě změnit ze současného zařazení v ploše systému sídelní zeleně (ZS) do plochy umožňující realizaci parkovacích stání v návaznosti na provoz benzínové čerpací stanice.

•Pozemky p. č. 3010/2, část p. č. 3010/9 a část p. č. 3010/10 v k. ú. Nové Město na Moravě, které jsou součástí zastavitelné plochy Z1 změnit ze současného zařazení v ploše bydlení – v bytových domech (BH) do plochy bydlení – v rodinných domech (BI).

III. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě všechny podněty a návrhy vyspecifikované v Příloze č. 3.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Sylva Urbancová, Ing. arch. Josef Cacek, Ing. Lenka Jamborová

V návaznosti na proběhlou diskusi ohledně vhodnosti zařazení území v lokalitě ul. Purkyňova do stavebních ploch pro bytovou výstavbu, a to buď pro bytové domy nebo pro RD, předložil JUDr. Libor Černý návrh na změnu/doplnění předkládaného návrhu usnesení o tento text:

„Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě upřednostňuje v lokalitě Pod Zastávkou výstavbu bytových domů. Žádá pořizovatele, aby postupoval při dalším pořizování změny ÚP v tomto duchu, o totéž žádá i pořizovatele příslušné územní studie.“

Starosta města předložil návrh na postup při hlasování o předložených návrzích usnesení ke změně č. 2 územního plánu města s tím, že v pořadí jako první by se hlasovalo o původně předloženém návrhu usnesení a jeho částí I., II. a III., poté o samostatném doplňujícím návrhu usnesení předloženém JUDr. Černým a následovalo by hlasování o původně předloženém návrhu usnesení jeho části IV. Proti takovémuto postupu v hlasování JUDr. Černý neměl výhrady

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. arch. Josef Cacek

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12.2. 14/9/ZM/2019 Územní plán Nové Město na Moravě – změna č. 2 – pořízení

I. Zastupitelstvo města upřednostňuje

v lokalitě Pod Zastávkou výstavbu bytových domů. Žádá pořizovatele, aby postupoval při dalším pořizování změny ÚP v tomto duchu, o totéž žádá i pořizovatele příslušné územní studie.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. arch. Josef Cacek

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 5Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12.3. Územní plán Nové Město na Moravě – změna č. 2 – pořízení

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě návrh dle Přílohy č. 2:

•pozemky (popřípadě jejich část) p.č. 235/1, p.č. 245/1, p.č. 235/6, p.č. 235/7, p.č. 245/4, p.č. 291/18 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě změnit ze současného zařazení v ploše zemědělské (NZ) , část pozemku parc.č. 245/4 je zařazena v ploše dopravní infrastruktury – místní (DM) do plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. arch. Josef Cacek

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 22Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

13. 15/9/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/29 (22 m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 3419/29 o výměře 22 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 5.500 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 13, 14, místostarosta města Stanislav Marek s obsahem bodu 15, 16 a starosta města s obsahem bodu 17 s tím, že bylo navrženo společné hlasování o těchto dispozicích.

V případě, že některý z členů zastupitelstva města požádá o samostatné hlasování o některém z uvedených bodů programu, bude tak učiněno.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 16/9/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.252 v podílech 567/1952 a 394/1952 v k.ú. NMNM (pozemky příslušející k BJ 575/1, 575/4 na ul. Sportovní)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 252 v podílu vyjádřeném 567/1952 v k.ú. Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 19.476 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 252 v podílu vyjádřeném 394/1952 v k.ú. Nové Město na Moravě a to paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 13.534 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 17/9/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3109 (61 m2) v k.ú. NMNM – SK

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3109 o výměře 61 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě (dle GP p.č. 3109/6), a to SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, za dohodnutou kupní cenu 21.350 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 18/9/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 495/13 (72 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 495/13 o výměře 72 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 5.760 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17. 19/9/ZM/2019 Dispozice s majetkem – prodej pozemků a přijetí daru pozemků a infrastruktury – lokalita „Brožkův kopec“

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitostí:

– nově vzniklé pozemky parc. č. 3037/203 orná půda o výměře 999 m2, parc. č. 3037/204 orná půda o výměře 1008 m2, parc. č. 3037/205 orná půda o výměře 1007 m2, parc. č. 3037/206 orná půda o výměře 1008 m2, parc. č. 3037/207 orná půda o výměře 977 m2, parc. č. 3037/208 orná půda o výměře 954 m2, parc. č. 3037/216 orná půda o výměře 58 m2, parc. č. 3037/217 orná půda o výměře 756 m2, parc. č. 3037/218 orná půda o výměře 997 m2, parc. č. 3037/219 orná půda o výměře 1124 m2, parc. č. 3037/220 orná půda o výměře 1127 m2, parc. č. 3037/221 orná půda o výměře 1119 m2, parc. č. 3037/192 orná půda o výměře 240 m2 a parc. č. 3037/215 orná půda o výměře 84 m2 jež vznikly ze stávajících pozemků parc. č. 3037/139 o výměře 15879 m2, parcela č. 3037/106 o výměře 4068 m2, parcela č. 3037/197 o výměře 193 m2, parcela č. 3037/192 o výměře 324 m2, vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě, celkem 11458m2,

a to z majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 do majetku společnosti LEK s.r.o., Minská 922/35, Brno-Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 26927471, za sjednanou kupní cenu 4.607.660,00 Kč bez DPH, tzn. 5.575.268,60 Kč vč. DPH s tím, že příslušný správní poplatek spojený s návrhem na zápis do KN hradí kupující.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod nemovitých věcí:

– komunikace s chodníkem včetně dešťových vpustí, sjezdů pro budoucí RD a kontejnerového stání na tříděný odpad nacházející se v současnosti na pozemcích parc. č. 3037/63, 3037/139, 3037/106, 3037/195, 3037/194 a 3037/191 v kat. území Nové Město na Moravě (dle GP č. 3225-41/2019 vyhotoveného dne 19.11.2019 a ověřeného KÚ pro Vysočinu dne 25.11.2019 se bude nově výše uvedená infrastruktura nacházet na pozemcích parc. č. 3037/63, 3037/222, 3037/212, 3037/223 a 3037/211) a provedené podle stavebního povolení č.j.:MUNMNM/7239/2018 – 26 ze dne 26.09.2018 a kolaudačního souhlasu č.j.: MUNMNM/74047/2019 – 13 ze dne 29.10.2019;

-veřejné osvětlení a datové rozvody nacházející se v současnosti na pozemcích parc. č. 3037/63, 3037/139, 3037/106, 3037/195 v kat. území Nové Město na Moravě (dle GP č. 3225-41/2019 vyhotoveného dne 19.11.2019 a ověřeného KÚ pro Vysočinu dne 25.11.2019 se bude nově výše uvedená infrastruktura nacházet na pozemcích parc. č. 3037/63, 3037/222, a 3037/223) a provedené podle územního rozhodnutí č.j.:MUNMNM/9327/2017 – 47 ze dne 24.01.2018 a kolaudačního souhlasu č.j.: MUNMNM/74052/2019 – 10 ze dne 29.10.2019;

– dešťová kanalizace nacházející se v současnosti na pozemcích parc. č. 3037/63, 3037/139, 3037/106, 3037/195 v kat. území Nové Město na Moravě (dle GP č. 3225-41/2019 vyhotoveného dne 19.11.2019 a ověřeného KÚ pro Vysočinu dne 25.11.2019 se bude nově výše uvedená infrastruktura nacházet na pozemcích parc. č. 3037/63, 3037/222, a 3037/223) a provedené podle stavebního povolení č.j.:MUNMNM/7240/2018/26 ze dne 14.07.2018 a kolaudačního souhlasu č.j.: MUNMNM/76164/2019/22 – 10 ze dne 12.11.2019;

a to z majetku společnosti LEK s.r.o., Minská 922/35, Brno-Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 26927471 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 v celkové hodnotě daru ve výši 6.361.770 Kč.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod nemovitých věcí:

– nově vzniklé pozemky parc. č. 3037/212 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 40 m2, parc. č. 3037/223 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 190 m2 a parc. č. 3037/211 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 20 m2, vše v kat. území Nové Město na Moravě jež byly odděleny ze stávajících pozemků parc. č. 33037/191 orná půda o výměře 1160 m2, parc. č. 3037/195 orná půda o výměře 814 m2 a parc. č. 3037/194 orná půda o výměře 1421 m2, vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě, celkem 250 m2,

a to z majetku společnosti LEK s.r.o., Minská 922/35, Brno-Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 26927471 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 v celkové hodnotě daru ve výši 25.000 Kč s tím, že příslušný správní poplatek spojený s návrhem na zápis do KN hradí dárce.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. 20/9/ZM/2019 Změna názvů ulic, veřejných prostranství

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

1.

s účinností od 1.2. 2020 o přiřazení objektu ul. Dukelská č.p. 64 Nové Město na Moravě pod ul. U Jatek, s tím, že nové zařazení objektu je U Jatek č.p. 64 Nové Město na Moravě.

2.

s účinností od 1.2. 2020 schválit změny v pomístních názvech „Pod tratí ČSD, U Zastávky ČSD, Pod Holubkou“ a nově zařadit objekty následovně:

– zrušuje Pod Tratí ČSD č.ev. 768 – 772, 775 – 780, 784, 787, 788, 790, 792, 793, 797, 798, 801, 802 Nové Město na Moravě

– zrušuje Mírová č. ev. 768 – 798, 800 – 804, 899 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Horní č. ev. 768 – 798, 800 – 804, 899 Nové Město na Moravě

– přiřazuje pod ul. Horní č. ev. 799, 886 – 905 Nové Město na Moravě

– zrušuje U Zastávky ČSD č. ev. 193 Nové Město na Moravě

– zrušuje U Zastávky ČSD č. ev. 616, 624 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Žďárská č. ev. 616, 624 Nové Město na Moravě

– zrušuje Purkyňova č. ev. 610, 611, 614, 617 – 623, 626, 627, 631, 632 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Žďárská č. ev. 610, 611, 614, 617 – 623, 626, 627, 631, 632 Nové Město na Moravě

– přiřazuje pod ul. Žďárská č. ev. 609, 612, 613, 615, 628, 629 Nové Město na Moravě

– zrušuje Pod Holubkou č. ev. 672 – 680, 682 – 723, 725 – 735, 737, 739, 740, 742, 745, 748 – 750, 752, 754, 755, 757, 758, 762 – 764, 766, 767, 988, 989 Nové Město na Moravě

– zrušuje Pod Holubkou č. ev. 992 a přiřazuje pod ul. Vančurova č. ev. 992 Nové Město na Moravě

– přiřazuje pod ulici Vančurova č. ev. 680, 991 Nové Město na Moravě

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

19. 21/9/ZM/2019 Mediální koncepce města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Mediální koncepci města a Pravidla pro vydávání zpravodaje Novoměstsko, dle přílohy materiálu.

II. Zastupitelstvo města ukládá

vedení města připravit personální řešení v návaznosti na realizaci Mediální koncepce města.

V rámci tohoto bodu programu proběhla prezentace ředitelky NKZ Mgr. Veroniky Teplé, ve které seznámila zastupitele s návrhem mediální koncepce města, s vývojem vydávání novoměstského zpravodaje až po současnou podobu a výsledkem analýzy novin zpracované o.s. Oživení včetně návrhu opatření, jejichž vhodnost vyplývá z analýzy.

Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k předkládání návrhu členů do redakční rady zpravodaje Novoměstsko.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

Starosta města informoval zastupitele o předání akcií SATT, a.s. (v návaznosti na uzavřenou smlouvu) městu Žďár nad Sázavou s tím, že finanční prostředky za prodej akcií budou městu poukazovány ze strany města Žďáru nad Sázavou dle uzavřené smlouvy.

Dále seznámil s průběhem největších investičních akcí města – rekonstrukce Tyršovy ulice, aktuálním stavem výstavby sportovní haly, stavem průběhu výstavby odborných učeben na 1. ZŠ. Ve věci modernizace odborných učeben na 1. ZŠ rada města na dnešní schůzi rozhodla o tom, že s ohledem na rozporné názory autorského a technického dozoru na způsob tvorby ceny u některých položek v navrhovaném dodatku č. 3 na zajištění základů tělocvičny a řešení nové podlahy, tento dodatek neschválila a uložila připravit veřejnou zakázku na zajištění základů tělocvičny a na řešení nové podlahy tělocvičny. Nadále je tedy možné uzavřít dodatek dle návrhu schváleného v radě města dne 15.11.2019 (na posílení základové spáry) nebo vypsat veřejnou zakázku na posílení základové spáry včetně rekonstrukce podlahy.

Rovněž pozval členy zastupitelstva města na slavnostní otevření nové ulice Bradyových, které se uskuteční dne 10.1.2020 ve 14.30 hod. před budovou ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě.

MVDr. Dan Sokolíček pozitivně hodnotil průběh revitalizace kaštanů na Vratislavově nám. (rychlá, kvalitně provedená práce). Starosta města s tímto konstatováním souhlasil.

Ing. František Laštovička požádal o možnost např. časového omezení na části parkovacích míst u katolického hřbitova, tak aby byla část míst k dispozici návštěvníkům hřbitova. Starosta města k tomuto uvedl, že jedno místo bylo vyčleněno pro pana děkana (problém zaparkování při pohřbech) s tím, že uvedený námět projedná dopravní komise RM.

Pan Roman Wolker se dotazoval na uzavírku ulice Hornická v Novém Městě na Moravě.

Místostarosta města pan Stanislav Marek k tomuto uvedl, že uzavírka části ulice Hornická bude ve dnech 17.12-20.12.2019, a to v blízkosti křižovatky s ulicí Masarykova. Důvodem je překop vozovky při realizaci rekonstrukce vodovodu ul. Masarykova. Vjezd do ulice Budovatelů a ulice Hornická bude umožněn pro odstranění květináčů z ulice Masarykova – od autobusového nádraží s tím, že uvedenou informaci obdržel na poslední chvíli.

MUDr. Jindřich Hauk požádal obecně při uzavírkách komunikací o včasnou instalaci dopravního značení.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

21. Závěr

Starosta města ukončil v 18.27 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Popřál přítomným příjemné prožití vánočních svátků a všechno dobré do nového roku.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Soňa Macháčková

zastupitel

Ing. Pavel Štorek

zastupitel