Samospráva města

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 17.10.2022

/ Lenka Stará

ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 17. 10. 2022 …

ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

která se konala dne 17. 10. 2022

od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni: Ing. Tomáš Blažek

Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

Martin Drápalík

Ing. Mgr. Hana Janů

Mgr. Ivana Kadlecová

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MUDr. Václav Peňáz

Mgr. Miroslav Skalník

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Mgr. Petr Teplý Dis.

Helena Zelená Křížová

Omluveni: <dle prezenční listiny>

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. Ilona Komínková

Ing. Petr Nepustil

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

bodu Bod

Komentář

1. Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva města – ověření mandátů členů zastupitelstva města, prezence

Předsedající pan Michal Šmarda, dosavadní starosta města (dále jen předsedající) zahájil v 16.00 hod. ustavující zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. Přivítal nově zvolené členy zastupitelstva města a občany města a uvedl, že u příchodu byla provedena prezence – podpis prezenční listiny a ověření totožnosti členů zastupitelstva města (osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva města/občanský průkaz).

Konstatoval, že ustavující zasedání byl řádně svoláno, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích (zveřejněna pozvánka na úřední desce, pozvánka zaslána emailem i jednotlivých členům zastupitelstva města).

Dále sdělil, že z ustavujícího zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a online přenos na You Tube.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 22 členů zastupitelstva města. MVDr. Dan Sokolíček se předem omluvil za zpoždění o cca 15 min. Dnešní zasedání zastupitelstva města je tedy usnášeníschopné.

MVDr. Dan Sokolíček se dostavil v 16.05 hod.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

2. Složení slibu členů zastupitelstva města

Předsedající přečetl slib:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“

 

Poté předsedající vyzval jmenovitě členy zastupitelstva města ke složení slibu. Jednotliví zastupitelé přistoupili, v pořadí v jakém byli čteni, k předsedajícímu a složili slib podáním ruky předsedajícímu a pronesením slova „slibuji“ a následným podpisem pod text slibu.

Pan Michal Šmarda složil slib pronesením slova „slibuji“ a podáním ruky panu Stanislavu Markovi, jakožto nejstaršímu členovi zastupitelstva města.

 

Všichni přítomní členové zastupitelstva města složili zákonem stanovený slib.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

3.1. 1/1/UZM/2022 Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města paní Ing. Ilonu Komínkovou.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

3.2. 2/1/UZM/2022 Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města pana Ing. Petra Nepustila.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3.3. 3/1/UZM/2022 Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu

I. ustavující Zastupitelstvo města schvaluje

program ustavujícího zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání – ověření mandátů členů zastupitelstva, prezence

2) Složení slibu členů zastupitelstva města

3) Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu

4) Stanovení orgánů města

– stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města

– stanovení počtu členů rady města

5) Volba starosty města

6) Volba místostarosty/ů města

7) Volba členů rady města

8) Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva města

9) Zřízení finančního výboru zastupitelstva města

10) Zřízení osadních výborů v místních částech města

11) Osadní výbory – volba členů osadních výborů v místních částech města

12) Odměňování samosprávných orgánů města

13) Činnost rady města od 13.9.2022 do 17.10.2022

14) Diskuse

15) Závěr

Předsedající se dotázal, zda má někdo pozměňující návrh k předloženému programu. Z řad členů zastupitelstva města nebyl žádný pozměňující návrh k programu vznesen a bylo proto přistoupeno k hlasování o navrhovaném programu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4.1. 4/1/UZM/2022 Stanovení orgánů města

I. ustavující Zastupitelstvo města určuje

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 84 odst. 2), písm. k) následující funkce, pro které budou ve volebním období 2022 – 2026 členové Zastupitelstva města Nového Města na Moravě uvolněni:

– funkce starosty města Nového Město na Moravě

– funkce místostarosty města Nového Město na Moravě, který je současně podle ust. § 104 odst. 1) zák. o obcích, v platném znění určen zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci

Předsedající konstatoval, že pro volební období 2022 – 2026 jsou, v souladu s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi volebními stranami Lepší Nové Město, Sdružení nezávislých kandidátů pro obce, KDU-ČSL a TOP 09 navrženy jako uvolněné funkce starosty a funkce místostarosty města a dále je předkládán návrh na stanovení počtu členů rady města na 5 ve složení – uvolněný starosta, uvolněný místostarosta, neuvolněný místostarosta a další dva členové rady města s tím, že rada města může i některému ze svých zbývajících neuvolněných členů svěřit určité kompetence z oblastí patřících do samostatné působnosti města (tj. pověřený člen rady města).

Je předkládán stejný model vedení města jako v uplynulém volebním období, který se osvědčil, s tím, že je zájem o vzájemnou spolupráci se všemi volebními stranami.

Předsedající se dotázal, zda má někdo pozměňující návrh k předloženému návrhu. Z řad členů zastupitelstva města nebyl žádný pozměňující návrh vznesen a bylo proto přistoupeno k hlasování o návrhu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 2 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4.2. 5/1/UZM/2022 Stanovení orgánů města

I. ustavující Zastupitelstvo města stanovuje

v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 84 odst. 2), písm. m) a § 99 odst. 3) počet členů Rady města Nového Města na Moravě na 5 členů ve složení – uvolněný starosta, uvolněný místostarosta, neuvolněný místostarosta a další dva členové rady města s tím, že rada města může i některému ze svých zbývajících neuvolněných členů svěřit určité kompetence z oblastí patřících do samostatné působnosti města (tj. pověřený člen rady města).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 5 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 6/1/UZM/2022 Volba starosty města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84 odst. 2) písm. m) pana Michala Šmardu uvolněným starostou města Nového Města na Moravě.

Volbu starosty města řídil nejstarší člen zastupitelstva města pan Stanislav Marek.

Pan Stanislav Marek konstatoval, že v souladu s jednacím řádem je navrhována veřejná volba starosty prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. Každý člen zastupitelstva města má jeden hlas, návrh na kandidáta může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města. O navržených kandidátech se bude hlasovat v opačném pořadí, než ve kterém byli navrženi, tj. o posledně navrženém kandidátovi se tedy bude hlasovat jako o prvním. Zvolen je ten kandidát, který získal 12 a více hlasů.

Pan Stanislav Marek se dotázal, zda má někdo pozměňující návrh k předloženému návrhu. Z řad členů zastupitelstva města nebyl žádný pozměňující návrh vznesen.

Poté vyzval členy zastupitelstva města k předložení návrhů kandidátů na funkci starosty města.

 

Mgr. Helena Šustrová navrhla na funkci starosty města v souladu s dohodou o spolupráci volebních stran pana Michala Šmardu.

Pan Michal Šmarda s kandidaturou souhlasil.

Další návrhy kandidátů na funkci starosty města předloženy nebyly.

 

V rámci diskuse se hovořilo zejména o potřebně postu uvolněného starosty. MVDr. Dan Sokolíček uvedl, že plně respektuje to, aby vítězná volební strana obsadila z řad svých členů funkci starosty.

Neztotožňuje se ale s tím, aby starosta města zastával ještě jinou stranickou funkci jak tomu bylo doposud, starosta města by měl dle jeho názoru být k dispozici pro město 365 dnů v roce.

Dále se diskutovalo, zda a jak se změnila situace, že nyní může být navrhovaný kandidát Michal Šmarda uvolněným starostou a před rokem funkce uvolněného starosty a uvolněného předsedy strany nešla skloubit.

Michal Šmarda k tomuto uvedl, že většina předsedů politických stran vykonává veřejné funkce (jsou starostové, hejtmani, premiér či ministři). Takové uspořádání naopak naplňuje smysl existence politické strany. ČSSD byla podle něj na konci minulého roku ve velmi složité situaci, která vyžadovala výjimečné řešení a byl nutný silný mandát předsedy na řešení nezbytných krizových opatření v ČSSD. Dále uvedl, že pokud bude zvolen uvolněným starostou nebude zároveň nadále usilovat o to, aby byl uvolněn pro výkon funkce předsedy ČSSD. Organizační a personální kompetence v ČSSD převezme někdo jiný (jak je v politických stranách obvyklé – např. místopředseda apod.) Tímto krokem by respektovat i názor voličů města, který se odrazil v menším volebním zisku volební strany Lepší Nové Město (sdružení ČSSD a nezávislých).

 

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno ke hlasování o volbě starosty města.

 

Starostou města byl zvolen pan Michal Šmarda.

 

Pan Stanislav Marek poblahopřál panu Michalu Šmardovi ke zvolení do funkce starosty města.

 

Nově zvolený starosta města pan Michal Šmarda poděkoval za důvěru při jeho volbě do funkce starosty města, váží si důvěry a těší se na nadcházející spolupráci. Konstatoval, že řízení města v nastávajícím období nebude, zejména s ohledem na energetickou krizi v souvislosti s válkou na Ukrajině, hrozící recesi i následky covidové epidemie, jednoduché.

 

Řízení zastupitelstva města se ujal zvolený starosta města pan Michal Šmarda.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 7 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6.1. 7/1/UZM/2022 Volba místostarosty/ů města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84 odst. 2) písm. m) pana Bc. Jaroslava Lemperu uvolněným místostarostou města Nového Města na Moravě, který je současně podle ust. § 104 odst. 1) zák. o obcích, v platném znění určen zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci.

Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že v souladu s jednacím řádem je navrhována veřejná volba místostarostů města prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení.

Každý člen zastupitelstva města má jeden hlas, návrh na kandidáta může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města.

O navržených kandidátech se bude hlasovat v opačném pořadí, než ve kterém byli navrženi, tj. o posledně navrženém kandidátovi se tedy bude hlasovat jako o prvním. Zvolený je ten kandidát, který získal 12 a více hlasů.

Předsedající se dotázal, zda má někdo pozměňující návrh k předloženému návrhu. Z řad členů zastupitelstva města nebyl žádný pozměňující návrh vznesen.

Poté vyzval členy zastupitelstva města k předložení návrhů kandidátů na funkci místostarostů města.

 

Pan Stanislav Marek navrhl na funkci uvolněného místostarosty města v souladu s dohodou o spolupráci pana Bc. Jaroslava Lemperu.

Pan Bc. Jaroslav Lempera s kandidaturou souhlasil.

Další návrhy kandidátů na funkci uvolněného místostarosty města předloženy nebyly.

Uvolněným místostarostou města byl zvolen pan Bc. Jaroslav Lempera.

 

Nově zvolený místostarosta města pan Bc. Jaroslav Lempera poděkoval za důvěru při jeho volbě do funkce místostarosty města a nastínil svoje budoucí kompetence zejm. rozvoj města bez zadlužování, nemovitosti, územní plánování – revize územního plánu, výstavba bytů, obnovitelné zdroje energie – fotovoltaika.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 7 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6.2. 8/1/UZM/2022 Volba místostarosty/ů města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84 odst. 2) písm. m) pana Stanislava Marka neuvolněným místostarostou města Nového Města na Moravě, který je současně podle ust. § 104 odst. 1) zák. o obcích, v platném znění určen zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci a není přítomen či nevykonává funkci ani uvolněný místostarosta města.

 

Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k předložení návrhů kandidátů na funkci neuvolněného místostarosty města.

Pan Mgr. Jiří Maděra navrhl na funkci neuvolněného místostarosty města v souladu s dohodou o spolupráci pana Stanislava Marka.

Pan Stanislav Marek s kandidaturou souhlasil.

Další návrhy kandidátů na funkci neuvolněného místostarosty města předloženy nebyly.

 

V rámci diskuse se zejména diskutovalo o problematice vhodnosti zřízení dvou míst místostarostů města (vyjádřeny názory jak na zbytečnost dvou místostarostů tak i na vhodnost uvolnění obou pozic místostarostů).

Starosta města u tomuto uvedl, že navržený model je střední cesta mezi názory z obou stran opozice.

MVDr. Dan Sokolíček ocenil práci pana Stanislava Marka ve funkci místostarosty s tím, že očekával, že bude nadále zastávat funkci uvolněného místostarosty.

Pan Stanislav Marek k tomuto uvedl, že funkci uvolněného místostarosty mu vítěz voleb nabídl, s ohledem na osobní důvody však již nabídku po pečlivém zvážení odmítl. Bude mít ve kompetenci zejm. místní části, sociální oblast včetně nového sociálního podniku, bytovou problematiku.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno ke hlasování o volbě neuvolněného místostarosty.

 

Neuvolněným místostarostou města byl zvolen pan Stanislav Marek.

 

Pan Stanislav Marek poděkoval za důvěru při jeho volbě do funkce neuvolněného místostarosty města, s tím, že by ocenil vzájemnou spolupráci napříč volebního stranami.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7.1. 9/1/UZM/2022 Volba členů rady města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84 odst. 2), písm. m) pana Ing. Tomáše Krejčího členem Rady města Nového Města na Moravě.

Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že je navrhována veřejná volba zbývajících členů rady města prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. Volí se zbývající 2 členové rady města.

O navržených kandidátech se bude hlasovat v opačném pořadí, než ve kterém byli navrženi, tj. o posledně navrženém kandidátovi se tedy bude hlasovat jako o prvním. Zvolen je ten kandidát, který získal 12 a více hlasů.

Předsedající se dotázal, zda má někdo pozměňující návrh k předloženému návrhu. Z řad členů zastupitelstva města nebyl žádný pozměňující návrh vznesen.

Poté vyzval členy zastupitelstva města k předložení návrhů kandidátů na funkci člena rady města.

Mgr. Hana Knapčoková navrhla na funkci členky rady města paní Mgr. Helenu Šustrovou.

Ing. Mgr. Hana Janů navrhla na funkci člena rady města pana Ing. Tomáše Krejčího.

Oba navržení kandidáti vyslovili s kandidaturou souhlas.

Další návrhy kandidátů na funkci člena rady města předloženy nebyly.

Poté starosta města přistoupil k hlasování o předložených návrzích na kandidáty na funkci členů rady města, a to v opačném pořadí, než byli navrženi.

 

Členkou rady města byla zvolena paní Mgr. Helena Šustrová.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 7 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7.2. 10/1/UZM/2022 Volba členů rady města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84 odst. 2), písm. m) paní Mgr. Helenu Šustrovou členkou Rady města Nového Města na Moravě.

Členem rady města byli zvoleni Ing. Tomáš Krejčí.

 

Mgr. Helena Šustrová poděkovala za důvěru, svého zvolení si velmi váží, je jí blízká zejména oblast školství, sociální problematika, volnočasové aktivity, bydlení.

Za důvěru rovněž poděkoval Ing. Tomáš Krejčí s tím, že jako v uplynulém volebním období by rád pracoval v komisi pro rozvoje města a spolupracoval s panem místostarostou Stanislavem Markem při řešení problematiky místních částí.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/1/UZM/2022 Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva města

I. ustavující Zastupitelstvo města zřizuje

dle § 84 odst. 2 písm. l) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kontrolní výbor, a to s počtem 9 členů.

Starosta města pan Michal Šmarda předložil, s ohledem na dostatečný prostor pro činnost zástupce každé volební strany včetně nezávislého odborníka z řad veřejnosti, návrh na zřízení devítičlenného kontrolního výboru namísto doposud sedmičlenného.

Žádný alternativní návrh předložený nebyl.

V této souvislosti vyzval zástupce volebních stran k nominaci svých členů do výborů v termínu do 14.11.2022 tak, aby jejich volba mohla proběhnout na jednání zastupitelstva města, které je plánováno na 28.11.2022.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/1/UZM/2022 Zřízení finančního výboru zastupitelstva města

I. ustavující Zastupitelstvo města zřizuje

dle § 84 odst. 2 písm. l) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, finanční výbor, a to s počtem 9 členů.

Ze stejných důvodů jako v případě zřízení kontrolního výboru, navrhl starosta města pan Michal Šmarda zřízení devítičlenného kontrolního výboru namísto doposud sedmičlenného.

Žádný alternativní návrh předložený nebyl.

V této souvislosti opětovně vyzval zástupce volebních stran k nominaci svých členů do výborů v termínu do 14.11.2022 tak, aby jejich volba mohla proběhnout na jednání zastupitelstva města, které je plánováno na 28.11.2022.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 3 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/1/UZM/2022 Zřízení osadních výborů v místních částech

I. ustavující Zastupitelstvo města zřizuje

dle § 120 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, osadní výbor

– v místní části Hlinné, a to s počtem členů 7

– v místní části Jiříkovice, a to s počtem členů 5

– v místní části Maršovice, a to s počtem členů 7

– v místní části Olešná, a to s počtem členů 5

– v místní části Petrovice, a to s počtem členů 7

– v místní části Pohledec, a to s počtem členů 7

– v místní části Rokytno, a to s počtem členů 7

– v místní části Slavkovice, a to s počtem členů 7

– v místní části Studnice, a to s počtem členů 3.

Starosta města pan Michal Šmarda předložil návrh na zřízení osadních výborů v jednotlivých místních částech s počtem členů 7, s výjimkou místní části Jiříkovice a Olešná, kde je navrhováno 5 členů a místní části Studnice, kde je navrhován 3 členný osadní výbor.

 

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/1/UZM/2022 Osadní výbory – volba členů osadních výborů v místních částech města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

za předsedu a členy osadního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v

– místní části Hlinné osoby uvedené v příloze č. 1 materiálu

– místní části Slavkovice osoby uvedené v příloze č. 2 materiálu

– místní části Jiříkovice osoby uvedené v příloze č. 3 materiálu

– místní části Studnice osoby uvedené v příloze č. 4 materiálu

– místní části Rokytno osoby uvedené v příloze č. 5 materiálu

– místní části Olešná osoby uvedené v příloze č. 6 materiálu

– místní části Petrovice osoby uvedené v příloze č. 7 materiálu

– místní části Pohledec osoby uvedené v příloze č. 8 materiálu

– místní části Maršovice (příloha č. 10) osoby uvedené v příloze č. 9 materiálu.

 

Starosta města pan Michal Šmarda předložil návrh na zvolení předsedů a členů osadních výborů v jednotlivých místních částech, který respektuje výsledky provedených anket v jednotlivých místních částech.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/1/UZM/2022 Odměňování samosprávných orgánů města

I. ustavující Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu zejm. s ust. § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2) písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce

a) člena zastupitelstva města ve výši 1.000,- Kč s účinností od 1.11.2022, v případě nastoupení náhradníka pak bude odměna náležet ode dne složení slibu s tím, že u člena zastupitelstva města, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství se s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů, se zvyšuje jeho měsíční odměna o 700,- Kč/oddací den

b) člena rady města ve výši 4.000,-Kč s účinností od s účinností od 18.10.2022, v případě zvolení nového člena do tohoto orgánu města pak bude odměna náležet ode dne zvolení

c) neuvolněného místostarosty města ve výši 25.000Kč s účinností od 18.10.2022.

II. ustavující Zastupitelstvo města schvaluje

v návaznosti na ust. § 74 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném, v případě souběhu výkonu více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva města, poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce.

Starosta města pan Michal Šmarda předložil návrh na odměňování samosprávných orgánů města s tím, že jen navrhováno jako dosud a na dalším zasedání bude předložen návrh na odměňování výborů a komisí.

 

Starosta města vyzval členy zastupitelstva města, kteří by měli zájem vykonávat funkci „oddávajícího“, aby toto sdělili rovněž v termínu do 14.11.2022.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/1/UZM/2022 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 13.9.2022 do 17.10.2022

I. ustavující Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 13.9. do 17.10.2022 a nemá k činnosti rady města připomínky.

 

 

II. ustavující Zastupitelstvo města bere na vědomí

postup rady města ve věci přípravy realizace záměru Koupaliště – vodní svět a doporučuje, aby práce byly realizovány postupně v návaznosti na průběh diskuse o celkové koncepci řešení odpočinkové zóny u Koupaliště.

Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že zápisy ze schůzí rady města jsou k dispozici na portálu zastupitele, předkládací listy materiálů rady města včetně důvodové zprávy jsou pak k dispozici na www města jak pro členy zastupitelstva města tak pro veřejnost.

 

 

Dále starosta města okomentoval vývoj a kritické ohlasy z řad členů zastupitelstva města ve věci přípravy realizace záměru vodní svět Koupaliště a v návaznosti na tuto skutečnost předložil doplňující část II. v tom smyslu, že zastupitelstvo města doporučuje realizovat projekt postupně s opětovnou diskusí v orgánech města s tím, že smlouva o dílo nebude prozatím uzavřena.

 

V rámci diskuse k problematice realizace záměru Koupaliště – vodní svět vystoupili zejména Mgr. Miroslav Skalník, Mgr. Petr Teplý, MVDr. Dan Sokolíček, MUDr. Tomáš Müller, Mgr. Ivana Kadlecová, Martin Drápalík, Mgr. Hana Knapčoková, kteří ocenili možnost opětovné diskuse k záměru a vítají snahu o koncepční řešení koupaliště v širších souvislostech. JUDr. Libor Černý požádal o informaci o financování radou města schváleného záměru vodního světa u Koupaliště. Starosta města toto vysvětlil s odkazem na usnesení ZM ze dne 13.6.2022 a usnesení RM ze dne 19.9.2022.

 

 

Ing. Petr Nepustil se dotazoval na smlouvu o dílo na realizaci hřiště pod Betlémem. Dle sdělení starosty města se výstavba hřiště bude realizovat v průběhu roku 2023 a mělo by být dokončeno na podzim v závislosti na průběhu stavebních prací Pomněnky.

 

 

Dalším tématem diskuse bylo zpřístupnění podkladových materiálů pro jednání rady města pro členy zastupitelstva města. Mgr. Ivana Kadlecová i JUDr. Libor Černý požádali o zpřístupňování materiálů rady města ve větším rozsahu než jsou dosud členům ZM poskytovány.

Tajemník MěÚ Mgr.Petr Hanych konstatoval, že úřad bude respektovat rozhodnutí samosprávných orgánů o jiném způsobu zveřejňování materiálů a bude jej techniky řešit.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

 

– Ing. Ilona Komínková se dotazovala na důvod zákazu vjezdu na plochy na Vlachovické ulici za Medinem.

Starosta města k tomu uvedl, že plochy nemají charakter trvalých parkovišť, dlouhodobě zde parkují karavany, což má za následek i znečišťování okolního prostředí nebo zde někteří jezdí motokros a dochází k poškozování povrchů, proto bylo přistoupeno i instalaci dopravní značky.

 

 

– pan Lubomír Buchta se dotazoval na možnost regulace veřejného osvětlení

Ing. Radek Fila, vedoucí odboru správy majetku města MěÚ, sdělil, že veřejné osvětlení funguje na čidla (spínají/vypínají se v závislosti na stmívání/rozednívání), snahou je redukovat některé okrajové lokality, např. cyklostezka k Vysočina Aréně nebo ke Třem Křížům , které je v současnosti vypínáno ve 23.00 hod. (lez případně upravit a vypínat dříve), vypínat lampy osvětlení přes jednu jednoduše technicky nelze (v zastavěných oblastech nám to ani neumožňuje platná legislativa).

 

– MVDr. Dan Sokolíček poukázal na stínící zeleň u katolického kostela – brání nasvícení kostela, dále se dotazoval na místa zřízená na parkovišti na náměstí pro nabíjení aut na elektrický pohon

Starosta města přislíbil, že ve spolupráci s farností dojde k případnému ostříhání keřů u katolického kostela.

Bc. Jaroslav Lempera sdělil, že na parkovišti došlo k zabrání pouze jednoho standardního parkovacího místa pro účely zřízení elektro nabíječky pro vozidla.

 

 

– Ing. Petr Teplý pogratuloval zástupcům volební strany Lepší město k vítězství v letošních komunálních volbách.

 

 

– Mgr. Miroslav Skalník se dotazoval na časový horizont zprovoznění úsekového měření v Pohledci

Starosta města a Bc. Petr Pazour k tomuto sdělili, že úsekové měření v Pohledci bude zprovozněno od 1.12. letošního roku.

 

 

– MVDr. Dan Sokolíček se dotazoval na postup v jednání s Novoměstskou teplárenskou a.s, stran způsobu vytápění ve městě

Starosta města k tomuto konstatoval, že u NT a.s, nadále trvá pro letošní topnou sezónu záměr vytápění topnými oleji s tím, že díky tomu je NT a.s schopna udržet stávající cenu za teplo. Dále konstatoval, že město má dodávky el. energie zajištěné na pro rok 2023 za nižší ceny než v roce 2022, ale plyn bude pro rok 2023 nakupovat na spotovém trhu.

 

 

– Mgr. Hana Knapčoková pozvala přítomné na prohlídku stávajících prostor hlavní budovy školy i nově vybudovaných odborných pracoven na I. ZŠ, návštěvní den se uskuteční 20.10.2022 od 15.00 hod. do 18.00 hod.

 

 

– starosta města informoval členy zastupitelstva města o termínu plánovaného jednání zastupitelstva města – pondělí 28.11.2022 a termínu plánovaného semináře zastupitelstvu města k přípravě rozpočtu města na rok 2023 – pondělí 7.11.2022.

 

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

15. Závěr

Starosta města pan Michal Šmarda ukončil v 18.46 hod. dnešní ustavující zasedání zastupitelstva města.

 

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Ing. Ilona Komínková

zastupitel

Ing. Petr Nepustil

zastupitel