Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.11.2020

Lenka Stará  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 13.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 23.11.2020 od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 13.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 23.11.2020

od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: MUDr. Jindřich Hauk

Soňa Macháčková

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. Ilona Komínková

Mgr. Jiří Maděra

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.10 hod. se dostavil pan Josef Košík a pan Lubomír Buchta (předem avizovali pozdější příchod).

Ze zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam. Přenos bude zveřejněn na kanále You Tube Nové Město na Moravě.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: XXX – dotazoval se, v návaznosti na projednávání problematiky výstavby novostavby bytového domu v lokalitě Zahradnictví na zasedání zastupitelstva města v měsíci záři 2020, na záležitost dopravní obslužnosti této lokality. Obává se zejména, že v lokalitě bude nedostatek parkovacích míst .

Starosta města Michal Šmarda připustil stávající problematické dopravní napojení z ul. Horní a požádal vedoucí odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Ing. Lenku Jamborovu o bližší informace.

Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí MěÚ, k tomuto sdělila, že u novostavby bytového domu je povolen počet parkovacích míst odpovídající požadavku příslušné normy, případně je jich i nad rámce normy. Dále uvedla, že studie lokality Zahradnictví je zpracovaná a je zveřejněna na webových stránkách města a počítá s dopravním propojením lokality bývalého zahradnictví s ul. Nad Městem a ve výhledu i s propojením na ul. Maršovskou.

Téma: Martin Junek – dotazoval se na stav řešení zaplavování ul. Žďárské v době přívalových dešťů.

Starosta města k tomuto uvedl, že jednak došlo, po jednání s uživateli zemědělských pozemků, k úpravě osevních postupů nad tratí ČD a dále dojde na jaře 2021 ze strany města ke stavebním opatřením – zkapacitnění vpustí u DPS. V případě další potřeby by byla třeba úprava na výtoku do vodního toku.

Téma: Mgr. Jiří Maděra – dotazoval se na omezení provozu TS služeb s.r.o. v návaznosti na nemocnost zaměstnanců v souvislosti s Covid-19 a na připravenost zajistit zimní údržbu.

Ing. Ondřej Šandera, jednatel TS služeb s.r.o, Nové Město na Moravě, konstatoval, že se nemocnost dotkla cca 1/3 zaměstnanců, podařilo se již zčásti obnovit činnost elektrikářů, svoz komunálních odpadů fungoval ve směnném provozu, zimní údržba je zajištěna ve standardním režimu (je nakoupen posypový materiál, došlo k obměně vozového parku). Na dotaz starosty města sdělil, že k požadavku města bude proveden ještě v týdnu od 30.11. mimořádný svoz bioodpadu.

Téma: pan Roman Wolker – požádal o informaci, jak je organizována výuka v školských zařízeních ve městě, v návaznosti na opatření vlády v souvislosti s Covid-19.

Téma: Ing. Mgr. Hana Janů informovala o omezení provozu Centra Zdislava a DPS v Novém Městě na Moravě v návaznosti na absenci zaměstnanců kvůli nákaze koronavirem, kdy byli nuceni odmítat poskytování nových pečovatelských služeb, za což se omlouvá, přednostně řešili potřeby stávajících klientů. V současné době dochází k plošnému testování zaměstnanců. které by mělo být dokončeno k 1.12.

Starosta města seznámil, dle písemného podkladu zpracovaného vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Mgr. Aleny Lukášové, s organizací výuky ve školských zařízeních ve městě (mateřská škola, základní školy, speciální základní škola, školní družina, dům dětí a mládeže, základní umělecká škola, středí školy) v měsíci listopadu 2020, v návaznosti na přijatá opatření vlády proti šíření Covid-19.

Téma: Ing. František Laštovička – se ještě vyjádřil k problematice dostatečného množství parkovacích míst v nové lokalitě Zahradnictví s tím, že je věcí soukromých investorů zajistit dostatek parkovacích míst a dopravní obslužnost. nikoliv města.

Starosta města potvrdill, že stavební úřad hlídá normy a předpisy s tím, že město neumí vstupovat do obchodních vztahů mezi investorem a kupujícími stavebních pozemků.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/13/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatel zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Mgr. Jiřího Maděru.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé Ing. Mgr. Hana Janů a pan Roman Wolker potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/13/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Ing. Ilonu Komínkovou.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/13/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 14.9.2020 do 16.11.2020

3) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

4) Návrh rozpočtu města na rok 2021

5) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z. s.

6) Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

7) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3189 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna)

8) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 229/1 a p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

9) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 87 v k.ú. Maršovice u NMNM

10) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 175 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

11) Dispozice s majetkem – směna části p.č. 50/1 za část p.č. 35 v k.ú. Studnice u Rokytna

12) Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 121 (pod MK) x část p.č. 311/1 v k. ú. Rokytno na Moravě

13) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě (ÚZSVM) – pod MK

14) Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

15) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (okolí Knězovce od ŘKF NMNM)

16) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3896/2 v k.ú. NMNM( Šibenice)

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3820 v k.ú. NMNM

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 290/3 v k.ú. NMNM

19) Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

20) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

21) Diskuse

22) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/13/ZM/2020 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 14.9.2020 do 16.11.2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 14.9.2020 do 16.11.2020 a nemá k činnosti rady města připomínky.

K tomuto bodu programu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová

V rámci tohoto bodu programu, v návaznosti na žádost starosty města, informovali ředitelé I.ZŠ, II.ZŠ, gymnázia a MŠ o zajištění provozu těchto školských zařízení, v návaznosti na přijatá opatření vlády proti šíření Covid-19.

Dále starosta města informoval o radou města schválených opatřeních ke zmírnění dopadů nouzového stavu na podnikatele a spolu s vedoucí odboru investic MěÚ Ing. Andreou Kramárovou odpověděli na dotazy ohledně nástavby odborných učeben na I. ZŠ (stavební část je dokončena, vybavení učeben je ze strany dodavatele ve skluzu z důvodu problémů se zajištěním výpočetní techniky).

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/13/ZM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení jak projednávané rozpočtové opatření na rok 2020, tak i návrh rozpočtu města na rok 2021 (na programu dnešního zasedání zastupitelstva města pod bodem 4), poskytnutí neinvestiční dotace SFK Vrchovina (pod bodem 5) a i prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně (pod bodem 6).

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 1Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/13/ZM/2020 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2021

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 249 798,8

z toho: daňové příjmy 148 630,0

nedaňové příjmy 48 783,0

kapitálové příjmy 12 268,8

přijaté transfery 40 117,0

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 6 586,9

Přechodné fin. výpomoci 20 000,0

Provozní výdaje celkem (tis. Kč) 206 452,5

z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO: 165 202,0

vodní hospodářství 3 080,5

zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 4 466,0

průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 415,0

doprava 18 694,0

civilní připravenost na krizové stavy 109,0

kultura, církve a sdělovací prostředky 1 418,0

bezpečnost a veřejný pořádek 5 008,3

požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 468,2

státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 56 125,0

sociální věci a politika zaměstnanosti 209,0

zdravotnictví 0,0

sport a zájmová činnost 8 042,0

bydlení, kom.služby, územní rozvoj 25 050,2

ochrana životního prostř. 17 240,0

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 50,0

vzdělávání a školské služby 4 705,3

jiné veřejné služby a činnosti 8,5

ostatní činnosti 833,0

finanční operace 17 280,0

provoz.příspěvky PO celkem 41 250,5

z toho: Mateřská škola 4 173,3

ZŠ Vratislavovo nám. 5 347,0

ZŠ L. Čecha 5 229,8

Zákl.umělecká škola 1 137,0

Novoměst. kultur. zařízení 13 875,0

Dům dětí a mládeže 704,0

Novoměst. soc. služby 8 989,4

Centrum Zdislava 1 795,0

dotace PO ze SR a kraje

Investiční výdaje celkem (tis. Kč) 89 332,0

VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci 295 784,5

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 6 586,9

financování

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 20 000,0

splátka přechodné fin. výpomoci 0,0

změna stavu FP na bankovních účtech 25 985,8

Financování celkem (tis. Kč) 45 985,8

limit mezd MěÚ 34 275,7 tis. Kč

limit mezd Městské policie 3.420 tis. Kč

II.krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 500 tis. Kč, z 20.000 tis. Kč z revolvingového úvěru a 25 985,8 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města

III.poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2021 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv

IV.poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2021

V.zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

•k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití

•k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Úvodní slovo k návrhu rozpočtu města na rok 2021 přednesl vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Tomáš Vlček s tím, že byly splněny požadované formality tak, aby mohl být rozpočet schválen.

Starosta města prostřednictvím prezentace seznámil s návrhem rozpočtu města na příští rok,

zejména s návrhem provozního rozpočtu, provozního salda roku 2020, s důvody, proč je navrhovaný schodek hospodaření i s významnými investičními akcemi města na rok 2021 (např. Centrum služeb a řemesel na Soškově ulici, kanalizace Hlinné, kruhový objezd na Masarykově ul., rekonstrukce komunikace a kanalizace na ul. Drobného) s tím, že pro příští rok je vyčleněno na všechny investice cca 89 mil. Kč a informoval o způsobu jejich financování. Rovněž informoval o zapracovaných změnách v návrhu rozpočtu vzešlých ze semináře zastupitelstva.

V rámci diskuse se zejména hovořilo o negativních dopadech návrhu státního rozpočtu ČR a daňových změn do příjmů města, nutnosti zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu, dotačním programu města pro spolky, přesunu provozních dotací na údržbu majetku města pro SFK Vrchovina a Vysočina Arénu do provozní části rozpočtu města, záměru s areálem Centrum služeb a řemesel na Soškově ul. vč. záměru podání žádosti o dotaci k Czech Investu, investičních akcí v souvislosti s pořadatelstvím MS v biatlonu v roce 2024.

Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych k dotazu sdělil, že v rámci přípravy rozpočtu na rok 2021 byl provoz úřadu dle požadavků snížen o požadovaný objem cca 500 tis. Kč, a to na org. vnitřní správa – např. školení, nákup služeb a majetku i o tom, že se nepočítá s paušálním navyšováním platů.

Starosta města přislíbil na příštím zastupitelstvu města v prosinci 2020 obdobnou zprávu i od ředitelů příspěvkových organizací města a jednatelů společností založených městem.

Z diskuse nevzešel žádný protinávrh, a proto starosta města přistoupil k hlasování o předloženém návrhu rozpočtu města na rok 2021.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 2Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/13/ZM/2020 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z. s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 80.000,-Kč SFK Vrchovina z. s. se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, IČ 66610371 na opravu střešní krytiny na budově kabin a za tímto účelem schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem dotace, a spolkem SFK Vrchovina z.s., jako příjemcem dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívajícím v převodu částky 30.000,-Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

V rámci diskuse bylo zejména konstatováno, že SFK Vrchovina bohužel z důvodu převisu žádostí neuspěla s požadavkem o dotaci na Kraji Vysočina, a že ze strany SFK Vrchovina dochází k řádnému a včasnému vyúčtování dotací poskytnutých městem dle uzavřených smluv. Předseda komise pro mládež, sport a volný čas Ing. Petr Nepustil sdělil, že komise, vzhledem k tomu, že se jedná o havarijní situaci, která by mohla ovlivnit fungování oddílu, doporučila neinvestiční dotaci poskytnout, ale v částce, která by neovlivnila možnost poskytnutí finančních prostředků i pro další oddíly, které mohou mít v příštím roce problémy.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Adéla Pohanková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 1Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 8/13/ZM/2020 Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominout příjemci dotace panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, nar. ░░░░ ░░ odvod peněžních prostředků ve výši 38 000,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Po ukončení tohoto bodu programu starosta města poděkoval Mgr. Aleně Lukášové, v souvislosti s ukončením výkonu funkce vedoucí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ, za její dlouholetou práci a ocenil zejména její spolehlivost, vstřícnost a obětavanost. Zároveň představil novou vedoucí odboru paní Mgr. Lenku Klapáčovou.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Adéla Pohanková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 9/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3189 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3189 (dle GP p. č. 3189/2) o výměře 12 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 3.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3189 (dle GP p. č. 3189/3) o výměře 9 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░ Brno, za dohodnutou kupní cenu 2.250 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programy 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, starosta města pan Michal Šmarda s obsahem bodu 14 a místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera s obsahem bodu 15 s tím, že bylo navrženo společné hlasování o těchto dispozicích. V případě, že by někdo z členů zastupitelstva města požádal o samostatné hlasování o určité majetkové dispozici, bude mu vyhověno.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 10/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 229/1 a p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemku p. č. 229/1 o výměře 149 m2 a části pozemku p. č. 81/1 (dle GP p. č. 81/18) o výměře 100 m2 v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Petrovice ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 49.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 11/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 87 (89 m2) v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p. č. 87 o výměře 89 m2 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Maršovice ░░ , za dohodnutou kupní cenu 17.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 12/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 175 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 175 (dle GP p. č. 175/1) o výměře 33 m2 v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Jiříkovice ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 6.600 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 175 (dle GP p. č. 175/2) o výměře 33 m2 v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Praha 4, za dohodnutou kupní cenu 6.600 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 13/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – směna části p.č. 50/1 za část p.č. 35 v k.ú. Studnice u Rokytna

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k. ú. Studnice u Rokytna, a to jak následuje:

převod části p. č. 50/1 o výměře 216 m2 (dle GP p. č. 50/3) z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Studnice ░ a převod části p. č. 35 o výměře 216 m2 (dle GP p. č. 35/2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Studnice ░ do majetku města, a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 14/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 121 (pod MK) x část p.č. 311/1 v k. ú.Rokytno na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ : část p. č. 106/1 o výměře 14 m2 (dle GP p. č. 106/4), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

-převod z majetku města do majetku paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ : část p. č. 106/1 o výměře 14 m2 (dle GP p. č. 106/4), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

– převod z majetku paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města: část p. č. 121 o výměře 14 m2 (dle GP p. č. 121/2), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

– převod z majetku paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města: část p. č. 121 o výměře 14 m2 (dle GP p. č. 121/2), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 15/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě (ÚZSVM) – pod MK

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BZR/3189/2020-BZRM, a to k pozemku p. č. 367/7 v obci Nové Město na Moravě a k. ú. Rokytno na Moravě, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 16/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 30.06.2017, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto budoucím prodávajícím a STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495 jakožto budoucím kupujícím, jehož předmětem je změna termínu uzavření řádné smlouvy kupní, a to dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 17/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (okolí Knězovce od ŘKF NMNM)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p. č. 3441/5 – 285 m2, část p. č. 3442/1 (dle GP p. č. 3442/4) – 93 m2, část p. č. 3443/1 (dle GP p. č. 3443/16) – 329 m2, část p. č. 3443/1 (dle GP p. č. 3443/15) – 915 m2 a část p. č. 3443/1 (dle GP p. č. 3443/17) – 72 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Římskokatolické farnosti Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 120, Nové Město na Moravě, IČ: 48898759 do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 249.600 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3896/2 v k.ú. NMNM (Šibenice)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 3896/2 (343 m2) v k. ú. Nové Město na Moravě.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta Bc. Jaroslav Lempera.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 21Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3820 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 3820 o výměře 270 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta pan Stanislav Marek.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 1Proti: 20Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 290/3 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 290/3 v k. ú. Nové Město na Moravě.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta pan Stanislav Marek.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 21Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

19.1. 18/13/ZM/2020 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě následující návrhy dle Přílohy č. 1:

•pozemek parc.č. 3845/4 k.ú. Nové Město na Moravě změnit ze současného zařazení v ploše zemědělské do Plochy rekreace – zahrádkářské kolonie (RZ)

•pozemek parc.č. 500/1 a část pozemku parc.č. 502/2 k.ú. Slavkovice zařadit do plochy Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

•pozemky parc.č. 3494/5, 3495/57, 3495/58, 3495/59 k.ú. Nové Město na Moravě zařadit do plochy Plochy bydlení – v rodinných domech (BI)

•rozšířit zastavitelnou plochu Z100 – Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) o pozemek parc.č. 240/3 a část pozemků parc.č. 229/4, 224 k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

•zařadit pozemky parc.č. 495/12, 495/13, 495/14 k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě do plochy umožňující realizaci technické infrastruktury a drobných staveb souvisejících s realizací ovocného sadu

•změnit zařazení pozemku parc.č. 3800/7, 3800/18, 3800/24, 3800/25, 3800/35, 3800/36, 3800/38, 3800/39, 3800/49, 3800/53, 300/56, 3801/1, 3801/3 k.ú. Nové Město na Moravě z Ploch občanského vybavení – sport a tělovýchova (OS) do ploch umožňujících realizaci „zookoutku“ včetně potřebného zázemí s možností přístupu veřejnosti

•zařadit část pozemku parc.č. 262/1 k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě do Plochy smíšené obytné venkovské (SV)

II. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě všechny podněty a návrhy vyspecifikované v Příloze č. 3

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Sylva Urbancová

Po proběhlé diskusi k některým návrhům na změnu územního plánu přistoupil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera k hlasování o předložených návrzích usnesení ke změně č. 2 územního plánu města.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Lenka Jamborová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19.2. Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě návrh dle Přílohy č. 2

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Lenka Jamborová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 19Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

20. 19/13/ZM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Andrea Kramárová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny příspěvky:

Starosta města konstatoval, že s ohledem na vládní opatření proti šíření Covid-19, se letos bohužel nebudou konat předvánoční akce s účastí veřejnosti, a to zejména zahájení adventu (rozsvícení vánočního stromu na Vratislavově nám.) a Čertohrátky.

MVDr. Dan Sokolíček vyslovil poděkování Ing. Jaromíru Černému za příspěvky do Novoměstska a kladně hodnotil i nasvícení městských budov I. ZŠ, radnice, Horácká galerie u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu dne 28.10.

Starosta města vyjádřil všem poděkování za zvládání situace vyvolané pandemií Covid-19 a plnění přijatých opatření vlády. V této souvislosti zmínil, že rada města odsouhlasila i poskytnutí finančního daru Nemocnici v Novém Městě na Moravě na pořízení desinfekčního přístroje.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

22. Závěr

Starosta města ukončil v 19.00 hod. dnešní jednání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Maděra

zastupitel

Ing. Ilona Komínková

zastupitel

Soubory ke stažení