Samospráva města

Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 31.10.2016

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 13. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 31.10.2016 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 13. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 31.10.2016

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

Věra Buchtová

JUDr. Libor Černý

Petr Hubáček

Martin Junek

MUDr. Zdeněk Kadlec

Mgr. Ladislava Kachlíková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Helena Zelená Křížová

Omluveni: Ing. Tomáš Krejčí

Mgr. Pavel Peňáz

Michal Pavel Vojta

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: JUDr. Libor Černý

Helena Zelená Křížová

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.15 hod. se dostavil pan Josef Košík, v 16.50 hod. se omluvil pan Petr Hubáček.

Starosta města pan Michal Šmarda sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: paní Zdeňka Hlaváčková – problematika rekonstrukce ulice Tyršova – vybudování nových parkovacích míst – seznámila se současnou situací v parkování,- dle jejího názoru současný stav je vyhovující, jako vhodnější pro rozšíření parkovacích ploch navrhuje plochy zeleně u hřbitova, zajímá se o stanovisko životního prostředí k záměru, připomíná starostou přislíbenou pochůzku s občany v terénu

Starosta města – přislíbil schůzku v terénu na jaře příštího roku, která by navazovala na předchozí veřejné jednání v KD a proběhlou anketu, tato investiční akce není zařazena v návrhu rozpočtu města na rok 2017 s tím, že je zatím pouze dle informace Ing. Kubíka z odboru investic a správy majetku města MěÚ vydáno územní rozhodnutí, je tedy časový prostor věc diskutovat, stanovisko za životní prostředí odboru SŽP MěÚ bude paní Hlaváčkové poskytnuto

JUDr. Libor Černý – konstatoval, že Tyršova ulice je tranzitní cesta, chodník patří mezi nejfrekventovanější ve městě (pohyb dětí do škol, sportovních zařízení …), jak jedno z možných řešení parkování ve městě navrhuje přemístění tenisových kurtů ze Sportovní ulice a využití tohoto místa pro parkoviště pro sportovní halu a fotbalový stadion

Téma: pan Petr Hubáček – upozornil na nevhodné umístění reklamních poutačů obchodního domu Billa u silnice I/19 naproti vjezdu na ulici Jánskou – brání v rozhledu

Místostarosta města – konstatoval, že umístění uvedeného poutače na pozemku v majetku města je se souhlasem města, a to pouze na dobu 1 měsíce s tím, že požádal správce místních komunikací, aby prověřil vhodnost umístění s ohledem na dopravní situaci v místě a případně zajistil posun poutače

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo v 16.03 hod. zahájeno 13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/13/ZM/2016 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání pana JUDr. Libora Černého.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl ověřovateli zápisu bez připomínek ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/13/ZM/2016 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání paní Helenu Zelenou Křížovou.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/13/ZM/2016 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu o bod 5) Prohlášení zastupitelstva měsa k záležitosti ocenění pana Jiřího Brady (návrh vznesený MVDr. Danem Sokolíčkem).

MVDr. Dan Sokolíček předložil návrh na doplnění programu dnešního zasedání zastupitelstva města o bod – Prohlášení zastupitelstva města k záležitosti ocenění pana Jiřího Brady.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/13/ZM/2016 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Žádost o změnu účelu dotace – Chaloupky.o.p.s, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

3) Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Mateřské školy Nové Město na Moravě, p.o.

4) Investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v

Novém Městě na Moravě“ – aktualizace rozpočtu města

5) Prohlášení zastupitelsta města k záležitosti ocenění pana Jiřího Brady

6) Diskuse

7) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/13/ZM/2016 Žádost o změnu účelu dotace – Chaloupky.o.p.s, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

požadovanou změnu aktivit realizovaných v rámci projektu Za přírodou s Chaloupkami společností Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem č.p. 109, 675 29 Kněžice, IČ: 255 57 475 a za tím účelem ukládá odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě zpracovat Dodatek č. 1 k již schválené Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 133/2016 uzavřené dne 29.2.2016.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/13/ZM/2016 Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 4 včetně Přílohy č. 1c Zřizovací listiny Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Drobného 299, okres Žďár nad Sázavou.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/13/ZM/2016 Investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM“ – aktualizace rozpočtu města

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Mgr.Otto Ondráček, ředitel 1.ZŠ

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úpravu rozpočtu města na rok 2016, spočívající ve snížení investiční akce č.org. 274 projekční práce pro akci „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben v 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ o částku 500 tis. Kč a navýšení neinvestiční rezervy města o částku 500 tis. Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úpravu plánu investičních akcí a velkých oprav na rok 2017 spočívající v zařazení nové investiční akce – projekční práce pro akci „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben v 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ ve výši 1.400 tis. Kč.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že návrh aktualizace rozpočtu města na rok 2016 v souvislosti s novou investiční akcí – projekční práce pro akci „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben v I.ZŠ Nové Město na Moravě“ byl projednán na zasedání finančního výboru dne 26.10.2016 a finanční výbor doporučuje předloženou aktualizaci rozpočtu k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Miloš Hemza

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5.1. Prohlášení zastupitelstva města k záležitosti ocenění pana Jiřího Brady

I. Zastupitelstvo města :

Nové Město na Moravě si váží svých rodáků, mezi které patří i Jiří Brady, které mu v roce 2009 udělilo čestné občanství, tedy v době, kdy Jiřího Brady málokdo z politiků znal. Svoji úctu dalo najevo mimo jiné též tím, že získalo do majetku jeho rodný dům a tento mu jako akt uznání vrátilo. Nové Město na Moravě se distancuje od všech aktivit politických i nepolitických subjektů, které se snaží zviditelnit na osobě Jiřího Brady. Jako čestný občan Nového Města na Moravě je již dávno součástí našeho města.

(druhý protinávrh usnesení předložený JUDr.Liborem Černým)

Popis průběhu jednání: ( blíže z časového hlediska patrno v záznamu)

Návrh usnesení:(předložený MVDr. Danem Sokolíčkem)

My zastupitelé města Nového Města na Moravě nesouhlasíme s rozhodnutím prezidenta republiky neudělit našemu čestnému občanovi panu Jiřímu Brady řád TGM u příležitosti státního svátku dne 28.10. Považujeme toto jeho rozhodnutí za špatné a zcela nevhodné. Celou záležitostí se cítíme velice dotčeni.

Tento bod programu byl přerušen z důvodu přípravy protinávrhu usnesení ze strany starosty města k záležitosti ocenění pana Jiřího Brady a bylo přistoupeno k projednávání bodu 6) Diskuse (v 16.36 hod.). Pokračování v projednávání bodu 5) bylo zahájeno v 17.00 hod. – viz. záznam z jednání.

První protinávrh usnesení:(předložený starostou města)

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě lituje rozhodnutí prezidenta republiky neudělit našemu čestnému občanovi panu Jiřímu Brady řád TGM u příležitosti státního svátku dne 28.10. Zároveň považujeme za velice nevhodné a nešťastné okolnosti, které celou záležitost provázejí. Zároveň děkuje předsedovi vlády a dalším osobnostem a institucím za důstojné poděkování panu Jiřímu Brady za jeho činy ve prospěch svobody a demokracie.

Druhý protinávrh usnesení:(předložený JUDr. Liborem Černým)

Nové Město na Moravě si váží svých rodáků, mezi které patří i Jiří Brady, které mu v roce 2009 udělilo čestné občanství, tedy v době, kdy Jiřího Brady málokdo z politiků znal. Svoji úctu dalo najevo mimo jiné též tím, že získalo do majetku jeho rodný dům a tento mu jako akt uznání vrátilo. Nové Město na Moravě se distancuje od všech aktivit politických i nepolitických subjektů, které se snaží zviditelnit na osobě Jiřího Brady. Jako čestný občan Nového Města na Moravě je již dávno součástí našeho města.

Tajemník Mgr. Hanych sdělil, že podle jednacího řádu je hlasováno o podaných protinávrzích v opačném pořadí než v jakém byly podány, tj. o posledním protinávrhu JUDr. Černého se hlasuje jako o prvním v pořadí, následně o protinávrhu starosty města a o návrhu MVDr. Sokolíčka se hlasuje jako o posledním.

Po tomto sdělení starosta města svůj protinávrh stáhl.

Bylo přistoupen k hlasování o protinávrhu usnesení předloženém JUDr. Liborem Černým a následně o návrhu usnesení MVDr. Dana Sokolíčka.

Vzhledem k nepřijetí ani jednoho z předložených návrhů vznesl starosta města další protinávrh, o kterém bylo hlasováno.

Rovněž protinávrh starosty města nebyl přijat.

Níže uveden výsledek hlasování o protinávrhu JUDr. Libora Černého:

Předkladatel: MVDr. Dan Sokolíček

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 4 Proti: 3 Zdrželo se: 10 Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Nevzniklo

5.2. Prohlášení zastupitelstva města k záležitosti ocenění pana Jiřího Brady

I. Zastupitelstvo města :

My zastupitelé města Nového Města na Moravě nesouhlasíme s rozhodnutím prezidenta republiky neudělit našemu čestnému občanovi panu Jiřímu Brady řád TGM u příležitosti státního svátku dne 28.10. Považujeme toto jeho rozhodnutí za špatné a zcela nevhodné. Celou záležitostí se cítíme velice dotčeni. (návrh usnesení předložený MVDr. Danem Sokolíčkem)

Předkladatel: MVDr. Dan Sokolíček

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 6 Proti: 2 Zdrželo se: 8 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Nevzniklo

5.3. Prohlášení zastupitelstva města k záležitosti ocenění pana Jiřího Brady

I. Zastupitelstvo města lituje

rozhodnutí prezidenta republiky neudělit našemu čestnému občanovi panu Jiřímu Brady řád TGM u příležitosti státního svátku dne 28.10. Zároveň považujeme za velice nevhodné a nešťastné okolnosti, které celou záležitost provázejí. Zároveň děkuje předsedovi vlády a dalším osobnostem a institucím za důstojné poděkování panu Jiřímu Brady za jeho činy ve prospěch svobody a demokracie.

(první protinávrh usnesení předložený starostou města)

Předkladatel: MVDr. Dan Sokolíček

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 10 Proti: 1 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Nevzniklo

6. 8/13/ZM/2016 Diskuse – Prohlášení zastupitelstva města k záležitosti ocenění pana Jiřího Brady

I. Zastupitelstvo města lituje

rozhodnutí prezidenta republiky neudělit našemu čestnému občanovi panu Jiřímu Brady řád TGM u příležitosti státního svátku dne 28.10.

(další protinávrh usnesení předložený starostou města)

Během bodu 6) Diskuse došlo k další diskusi a projednávání záležitosti ocenění pana Jiřího Brady.

Po proběhlé diskusi předložil starosta města nový návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

V rámci diskuse byl projednán příspěvek JUDr. Libora Černého:

Téma: JUDr. Libor Černý – investiční akce a velké opravy na rok 2017 (zejména oprava místní komunikace Maršovice, rekonstrukce ul. Tyršova, ul. Drobného) – na portálu zastupitele jsou vloženy podkladové materiály k jednotlivým akcím i fotodokumentace od JUDr. Libora Černého.

V rámci tohoto příspěvku nebyl vznesen žádný návrh usnesení.

Níže uveden výsledek hlasování o návrhu starosty města:

Předkladatel:

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 5

Usnesení bylo: Přijato

7. Závěr

Starosta města ukončil v 17.41 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Výsledek hlasování: Nevzniklo

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

JUDr. Libor Černý

zastupitel

Helena Zelená Křížová

zastupitel