Samospráva města

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 28.11.2016

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 28.11.2016 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 14. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 28.11.2016

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Věra Buchtová

JUDr. Libor Černý

Petr Hubáček

Martin Junek

MUDr. Zdeněk Kadlec

Mgr. Ladislava Kachlíková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Michal Pavel Vojta

Roman Wolker

Helena Zelená Křížová

Omluveni: Lubomír Buchta

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: <dle prezenční listiny>

Ověřovatelé: Martin Junek

MVDr. Dan Sokolíček

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Starosta města pan Michal Šmarda sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: Mgr. Jiří Maděra se dotazoval na akce naplánované pro děti před Vánocemi

Budou probíhat akce – čertohrátky (odpovídal starosta města), čerti a mikuláš ve školce (odpovídala Ivana Buchtová, ředitelka MŠ) , akce v městských lázních (odpovídal Ing. Jiří Brychta, ředitel ML), nedělní kino pro děti, loutkové divadlo v HG (odpovídal Dan Šimek, ředitel NKZ)

Téma: paní Marie Hadačová – opětovně žádá za SVJ domu o opravu a rozšíření parkoviště a chodníku u bytového domu č.p. 1010, 1011 na Křičkově ulici a dále chodníku k ROTU s tím, že o toto žádá již několikátý rok a opět nenašla v návrhu rozpočtu města na příští rok položku určenou na tuto akci

Starosta města konstatoval, že v návrhu rozpočtu na příští rok je v provozní části navržena částka ve výši 1,3 mil. Kč obecně určená na běžné opravy místních komunikací, z těchto prostředků bude uvedený požadavek v předpokládané výši 0,5 mil. Kč financován. Požádal SVJ o projednání navžených variant ve spolupráci s Odborem správy majetku města MěÚ a zvolení vyhovující varianty řešení do konce letošního roku tak, aby mohly být zadány projektové práce a v létě příštího roku akce realizována.

Téma: starosta města se omluvil za technické problémy vzniklé při zahajování letošního adventu na Vratislavově nám.v Novém Městě na Moravě

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo v 16.00 hod. zahájeno 14. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě.

V 16.10 hod. se dostavil Ing. Pavel Štorek a pan Josef Košík. V 18.00 hod. se omluvil z jednání Mgr. Jiří Maděra a v 18.09 hod. Mgr. Ladislava Kachlíková.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/14/ZM/2016 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Martina Junka.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu bez připomínek ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné námitky, což oba předchozí ověřovatelé potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/14/ZM/2016 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana MVDr. Dana Sokolíčka.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/14/ZM/2016 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 10.10.2016 do 14.11.2016

3) Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2016

4) Návrh rozpočtu města na rok 2017

5) Žádost Sportovního klubu Nové Město na Moravě z.s. o neinvestiční dotaci

6) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a další související vyhlášky

8) Bytová problematika – prominutí části poplatku z prodlení za bytovou jednotku č. 5 v č.p. 726 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

9) Dispozice s majetkem-odprodej p.č.1442/10 v k.ú. NMNM – lokalita ul. Petrovická

10) Dispozice s majetkem – pronájem, směna pozemků – areál přírodního koupaliště

11) Dispozice s majetkem-nákup p.č. 251 v k.ú. Hlinné ( podíl 3/4 )

12) Dispozice s majetkem-nákup a směna pozemků v k.ú. Slavkovice

13) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Hlinné

14) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Maršovice u NMNM (kolem Jednoty)

15) Dispozice s majetkem- nákup nemovitostí do majetku města – areál Agrovysočina a.s.

16) Změna ve složení osadního výboru místní části Olešná

17) Diskuse

18) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/14/ZM/2016 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 10.10.2016 do 14.11.2016

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 10.10.2016 do 14.11.2016 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil členy zastupitelstva města se současnou situací ve správním řízení vedeném báňským úřadem ve věci povolení zahloubení a trhacích prací v kamenolomu.

Konstatoval, že zastupitelstvem města odsouhlasený nákup pozemků v této lokalitě od soukromé osoby (ZM 26.9.2016, usnesení č. 21/12/ZM/2016) nesouvisí s vedeným správním řízením, neboť žádný z kupovaných pozemků není správním řízením dotčen.

Starosta města pan Michal Šmarda sdělil, že dosud kupní smlouvu na pozemky v lokalitě kamenolomu nepodepsal a dotázal se přítomných členů zastupitelstva města, zda na základě předožených informací (podkladové materiály jsou vloženy na portále zastupitele) chce někdo předložit návrh na revokaci usnesení ZM o nákupu pozemků ze dne 26.9.2016, usnesení č. 21/12/ZM/2016. Žádný návrh na revokaci usnesení ZM vznesen nebyl.

Dále starosta města požádal jednatele TS služeb s.r.o. Ing. Františka Laštovičku o vypracování přehledu o časového postupu při vyřizování prodloužení povolení zahloubení a trhacích prací v kamenolomu – podání žádosti, následná rozhodnutí báňského úřadu, odvolání proti těmto rozhodnutím soukromou osobou a další souvislosti.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/14/ZM/2016 Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2016

I. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 15 na rok 2016.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor projednal návrh aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2016 na svém zasedání dne 23.11.2016 a doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh aktualizace rozpočtu města k odosuhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/14/ZM/2016 Návrh rozpočtu města na rok 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2017 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím města v předložené podobě:

I.návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2017

1) rozpočtové příjmy 208.070,7 tis. Kč

z toho: daňové příjmy 128.269,1 tis. Kč

nedaňové příjmy 46.132,4 tis. Kč

kapitálové příjmy 8.440,0 tis. Kč

přijaté dotace 25.229,2 tis. Kč

2) celkové výdaje 257.899,7 tis. Kč

z toho: neinvestiční výdaje 180.693,7 tis. Kč

– vodní hospodářství 2.291,8 tis. Kč

– lesní hospodářství 1.870,0 tis. Kč

– životní prostředí 45,0 tis. Kč

– průmysl, stavebnictví, obchod a služby 7.599,5 tis. Kč

– doprava 16.611,9 tis. Kč

– vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 333,0 tis. Kč

– kultura 916,0 tis. Kč

– sdělovací prostředky 109,0 tis. Kč

– civilní připravenost na krizové stavy 463,0 tis. Kč

– bezpečnost a veřejný pořádek 3.804,1 tis. Kč

z toho: limit mezd 2.637,2 tis. Kč

– požární ochrana 2.081,6 tis. Kč

– veřejná správa 44.477,6 tis. Kč

z toho: limit mezd 26.134,0 tis. Kč

– sociální věci 382,0 tis. Kč

– tělovýchova a zájmová činnost 6.540,0 tis. Kč

– bydlení, komunální služby, územní rozvoj 24.905,6 tis. Kč

– ochrana životního prostředí 13.435,3 tis. Kč

– ostatní činnosti související se službami pro obyv. 50,0 tis. Kč

– školství 1.250,0 tis Kč

– všeobecná pokladní správa 20.533,0 tis. Kč

z toho: rezerva města + finanční vypořádání 4.500 tis. Kč

dotační programy 3.600 tis. Kč

– provozní příspěvky PO celkem 32.995,3 tis. Kč

z toho: Mateřská škola 4.683,3 tis. Kč

ZŠ Vratislavovo nám. 4.145,0 tis. Kč

ZŠ L. Čecha 4.145,0 tis. Kč

Novoměstská kulturní zařízení 10.630,8 tis. Kč

Dům dětí a mládeže 845,0 tis. Kč

Novoměstské sociální služby 6.256,5 tis. Kč

Centrum Zdislava 2.289,7 tis. Kč

investiční výdaje 77.206,0 tis. Kč

3) financování

Změna stavu finančních prostředků ………………………………… 59.828,9 tis. Kč

Splátka přechodné finanční výpomoci……………………………. -10 000,0 tis. Kč

II.krytí financování ◦Krytí schodku rozpočtu města, je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 16.160,0 tis. Kč, která bude určena na investiční akci KoDuS a opravu fasády věžového domu. Z fondu rezerv a rozvoje ve výši 17.950 tis. Kč na krytí investičních akcí přemístění ZUŠ a kanalizace Rokytno. Zbylá část schodku bude kryta volnými finančními prostředky na bankovních účtech města.

III.poskytnutí dotací ve výši uvedené dle návrhu rozpočtu na rok 2017 příspěvkovým organizacím města a SVK Žďársko.

IV.poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2017

V.provádění klíčování rozpočtu města Nového Města na Moravě na jednotlivé místní části města Nového Města na Moravě rozpisem v příjmové i výdajové části na jednotlivé místní části

VI.zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

•k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje Vysočina a jiných institucí a jejich použití

•k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech

VII.zmocnění pro starostu města Nového Města na Moravě k provádění předběžného rozpočtového opatření s tím, že rozpočtová opatření budou předložena ke schválení radě města, popř. zastupitelstvu města na jejich nejbližším zasedání, a to: ◦u škodních událostí

◦ke konci roku u těch paragrafů a organizací, u nichž by hrozilo přečerpání skutečných výdajů oproti plánovaným výdajům, které budou realizovány od poslední schůze rady nebo zasedání zastupitelstva města do konce aktuálního roku

VIII.ukládá osadním výborům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě navrhnout způsob zajištění krytí případných schodků hospodaření jednotlivých místních částí

Vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Tomáš Vlček seznámil přítomné se změnami v návrhu oproti předchozím pracovním verzím návrhu rozpočtu města.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor podrobně projednal návrh rozpočtu města na rok 2017 na svém zasedání dne 23.11.2016 a doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh rozpočtu města na rok 2017 k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 2 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/14/ZM/2016 Žádost SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o neinvestiční dotaci

I. Zastupitelstvo města schvaluje

SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 neinvestiční dotaci ve výši 340 tis. Kč na organizování sportovních činností dětí, mládeže a dospělých, zejména na materiální vybavení, trenérské a manažerské zajištění přípravy mladých lyžařů a biatlonistů do 16 let SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s, a za tím účelem schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

navýšení příjmů na položce 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o částku 340 tis. Kč a současně navýšení výdajů organizace 323 – Dotace o částku 340 tis. Kč za účelem krytí výše uvedené neinvestiční dotace.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

6. 8/14/ZM/2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.

II. Zastupitelstvo města souhlasí

s tím, že v případě, že dojde ke snížení množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku v roce 2017 o 5% oproti produkci v roce 2016 bude snížen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro další období.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7.1. 9/14/ZM/2016 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a další související vyhlášky

I. Zastupitelstvo města vydává

1.

obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě č. 3/2016 o nočním klidu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu s úpravou nočního klidu u všech akcí obsažených ve vyhlášce v době konání akcí od 02:00 hod. do 06:00 hod. a s doplněním akce BikeCup Jiříkovice do čl. 3 odst. 1 pod písm.h), kdy v textu vyhlášky bude text „den konání akce“ nahrazen textem „doba konání akce“.

(upravený návrh usnesení vzešlý z diskuse k vyhlášce o nočním klidu)

K tomuto bodu vystoupili vedoucí oddělení PŽÚ MěÚ Mgr. Jaroslava Homolková a tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych.

Na základě připomínek vzešlých z diskuse vznikl upravený návrh usnesení k vyhlášce o nočním klidu, o kterém bylo hlasováno.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

7.2. 10/14/ZM/2016 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a další související vyhlášky

I. Zastupitelstvo města vydává

1.

obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě č. 4/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

2.

obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě č. 5/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje používání zábavní pyrotechniky dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/14/ZM/2016 Bytová problematika – prominutí části poplatku z prodlení za BJ 726/5 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytové jednotky č. 726/5 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši 26 495 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto bývalým nájemcům bytové jednotky č. 726/5 na ul. Tyršova, Nové Město na Moravě, a to z důvodu splnění vnitřních pravidel pro úhradu dluhu na poplatcích z prodlení.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/14/ZM/2016 Dispozice s majetkem-odprodej p.č.1442/10 v k.ú. NMNM-Petrovická ul.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod pozemku p.č. 1442/10 o výměře 59 m2, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za dohodnutou kupní cenu 11 800,-Kč s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je nabyvatel.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné s obsahem navrhovaných majetkových dispozic pod body programu 9, 10, 11, 12, 13 a 14 a navrhl společné hlasování o předložených návrzích usnesení k těmto bodům.

Ing. Ilona Komínková požádala o samostatné hlasování k bodu 10.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 11, 12, 13, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/14/ZM/2016 Dispozice s majetkem – pronájem, směna pozemků v k.ú. NMNM – areál přírodního koupaliště

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

podanou žádost – dotaz pana ░░░░ ░░░ ve věci možnosti pronájmu areálu přírodního koupaliště v Novém Městě na Moravě a žádost ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ o směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě s tím, že případný pronájem /prodej/ směna pozemků v dané lokalitě bude řešena až po skončení doby udržitelnosti, na kterou byla uplatněna dotace na vybudování zázemí ekonocleziště s veřejným WC, přístřeškem pro přespání a plochy pro stanování na pozemku p.č. 3363/7, t.j. v roce 2019. Případné záměry uchazečů musí zohledňovat stávající způsob využití lokality.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/14/ZM/2016 Dispozice s majetkem-nákup p.č. 251 v k.ú. Hlinné ( podíl 3/4 )

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod pozemku p.č.251, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 403 m2 v k.ú.Hlinné, a to v podílu vyjádřeném id. 3/4, z majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 24 160,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 11, 12, 13, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/14/ZM/2016 Dispozice s majetkem-nákup a směna pozemků v k.ú. Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.úplatný převod pozemků p.č. 401/3, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 94 m2, p.č. 401/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 80 m2 v k.ú. Slavkovice, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 15 660,-Kč.

2.úplatný převod pozemku p.č.401/1, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 106 m2 v k.ú. Slavkovice, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 9 540,-Kč .

3.úplatný převod části pozemku p.č.16/1, zahrada o výměře 5 m2 (dle GP p.č. 16/3) m2 v k.ú. Slavkovice, a to z majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 1000,-Kč.

4.směnu pozemků v k.ú. Slavkovice, a to jak následuje: převod z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ – část p.č. 626/8 trvalý travní porost o výměře 176 m2 a p.č. 77 zahrada o výměře 12 m2, převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města – p.č. 401/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 384 m2 s tím, že město doplatí ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za směňované nemovitosti finanční částku ve výši 17.640,-Kč a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a to každý u nemovitostí, jež nabývá.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 11, 12, 13, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/14/ZM/2016 Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú.Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú.Hlinné, a to jak následuje: převod z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ – část p.č.280/4 trvalý travní porost o výměře 37 m2 (dle GP p.č. 280/7), převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do majetku města – část p.č. 280/3 trvalý travní porost o výměře 37 m2 (dle GP p.č. 280/6), bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a pan ░░░░ ░ ,░░░░ a to každý u nemovitosti, jež nabývá.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 11, 12, 13, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Přijato

14. 17/14/ZM/2016 Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú.Maršovice u Nového Města na Moravě ( kolem Jednoty)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú.Maršovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

převod z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ – p.č. 213/3 orná půda o výměře 1091 m2 a

převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do majetku města – p.č.193/2 zahrada o výměře 539 m2 a p.č.193/3 zahrada o výměře 428 m2, a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a město, a to každý u nemovitostí, jež nabývá.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 11, 12, 13, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Přijato

15. 18/14/ZM/2016 Dispozice s majetkem – nákup nemovitostí do majetku města – areál Agrovysočina a.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. úplatný převod nemovitostí v k.ú. Nové Město na Moravě, a to pozemků parc.č.3524 o výměře 793 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3527 o výměře 147 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, na němž je situována stavba bez čp/če, která není zapsána v katastru nemovitostí jako součást tohoto pozemku, parc.č.3528/1 o výměře 769 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3531/1 o výměře 697 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3532/1 o výměře 705 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3532/2 o výměře 278 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3532/3 o výměře 43 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3536/1 o výměře 16 212 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, včetně věcného břemene, parc.č.3536/2 o výměře 73 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č.3536/9 o výměře 89 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, parc.č.3536/10 o výměře 117 m2, ostatní plocha, jiná plocha, na kterém je situována stavba bez čp/če, která není zapsána jako součást tohoto pozemku v katastru nemovitostí, parc.č.3536/13 o výměře 170 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, která na tomto pozemku v současnosti již není situována, parc.č.3536/16 o výměře 1537 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, včetně věcných břemen, parc.č.3536/17 o výměře 74 m2, parc.č.3536/22 o výměře 67 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc.č.3536/24 o výměře 3173 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc.č.3536/25 o výměře 820 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc.č.3536/26 o výměře 1778 m2, trvalý travní porost, parc.č.3536/28 o výměře 2688 m2, trvalý travní porost, spolu se vším příslušenstvím a součástmi, venkovními úpravami, porosty a se všemi právy a povinnostmi, vč. věcných břemen z majetku Agrovysočina, a.s.,Zarybník 56, 594 42 Měřín, IČ: 469 00 721 do majetku města Nového Města na Moravě Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:002 94 900, za dohodnutou kupní cenu 19 mil. Kč.

2. navýšení org. 319 – Výkup nemovitostí o částku ve výši 19.024 tis. Kč, a to následovně: zapojením příjmů z prodeje nemovitostí na pol. 3111 a 3112 (prodej pozemků 2.945 tis. Kč, prodej bytů 3.344 tis. Kč, prodej budovy kina 2.975 tis. Kč)a odvodů z VHP (360 tis. Kč)v celkové částce 9,624 tis. Kč; snížením investiční akce org. 392 – KODUS, která nebude v letošním roce vyčerpána, v celkové částce 6 mil. Kč; zapojením dotace na KODUS do rozpočtu, která je již v rozpočtu předfinancována v plné výši, v částce 3,4 mil. Kč

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

16. 19/14/ZM/2016 Změna ve složení osadního výboru místní části Olešná

I. Zastupitelstvo města určuje

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ust. § 120 odst. 2) a § 84 odst. 2), písm. m) za člena osadního výboru místní části Olešná paní Janu Zdražilovou, ░░░░ ░░░░ ░ .

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

17. Diskuse

Téma: úklid spadaného listí v Koruně – nebyl přistaven kontejner

Ing František Laštovička, jednatel TS služeb s.r.o. konstatoval chybu na straně TS služeb se omluvil za toto nedopatření.

Téma: úprava plochy pod budovou VZP (prosívka) – parkují zde auta, rozblácený povrch

Mgr. Petr Hanych konstatoval, že se nejedná o oficiální parkovací plochu, parkuje se zde zčásti na zelené ploše s tím, že plocha může být dotčena přístavbou ZUŠ, proto dosud nedošlo k již dříve požadované úpravě plochy.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 22

Výsledek hlasování: Nevzniklo

18. Závěr

Starosta města ukončil v 19.10 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 22

Výsledek hlasování: Nevzniklo

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Martin Junek

zastupitel

MVDr. Dan Sokolíček

zastupitel