Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 14.12.2020

Lenka Stará  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 14.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 14.12.2020 od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 14.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 14.12.2020

od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Soňa Macháčková

MVDr. Dan Sokolíček

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: <dle prezenční listiny>

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: JUDr. Libor Černý

Mgr. Hana Knapčoková

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.12 hod. se dostavil pan Josef Košík.

Ze zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam. Přenos bude zveřejněn na kanále You Tube Nové Město na Moravě.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: Ing. Tomáš Krejčí – dotazoval se na postup prací při revitalizaci zeleně v parku na Vratislavově nám.

Ing. Zdeněk Krejčí, správce městské zeleně a lesů, konstatoval, že revitalizace parku na Vratislavově nám. je v konečné fázi, již nebude probíhat žádné kácení a v pátek 18.12. dojde k předání díla od dodavatele.

Téma: Mgr. Jiří Maděra – požádal o informaci týkající se úspor v rozpočtu knihovny, na vizi dalšího fungování K Clubu a omezení pracovních míst v Novoměstských kulturních zařízeních

Mgr. Veronika Teplá, ředitelka NKZ, uvedla k dotazu na úsporu v rozpočtu knihovny, že se jedná o snížení rozpočtu na nákup knih a časopisů o 10 tis. Kč., k provozu K Clubu uvedla, že došlo k zavedení tzv. kavárenského provozu namísto restauračního, kdy se zaměřili zejména na přirozené klienty NKZ a upravili provozní dobu restaurace. Nyní jejich snahou bude pronajmout prostory části kuchyně s tím, že pohoštění např. na plesy budou zajišťovat externě. Žádají o dotaci v programu Antivirus. Co se týče omezení pracovních míst v celém NKZ uvedla, že dojde ke snížení na knihovně z 5 lidí na 4 a rovněž ke snížení o 1 úvazek na kulturním domě.

Téma: JUDr. Libor Černý – dotazoval se na zamýšlené úpravy předsálí kulturního domu

Mgr. Veronika Teplá, ředitelka NKZ, sdělila, že záměr úprav předsálí není zařazen v návrhu rozpočtu města 2021.

Téma: Mgr. Hana Knapčoková – vznesla dotaz ohledně najíždění lyžařských tratí a možnosti napojení na příměstské okruhy v jižní části Novoměstska

Místostarosta města pan Stanislav Marek k tomuto uvedl, že najíždění lyžařských tratí je zajištěno i směrem např. na Olešnou, Zubří, Novou Ves, Slavkovice, Petrovice, Řečice, Hlinné, Jámy prostřednictvím místních subjektů, najíždění příměstského a malého a velkého okruhu v Novém Městě na Moravě je smluvně zajištěno se Sportovním klubem.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/14/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Mgr. Hanu Knapčokovou.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé Ing. Ilona Komínková a Mgr. Jiří Maděra potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/14/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana JUDr. Libora Černého.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/14/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě – 34. schůze rady města dne 7.12.2020

3) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

4) Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

5) Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko na rok 2021, prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci z roku 2020

6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

8) Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

9) Žádost SFK Vrchovina o prodloužení dotačních smluv

10) Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2021

11) Dispozice s majetkem – směna pozemků p. č. 281/1, 281/2,281/3 x části p.č. 290/3, 947, 948 v k. ú.NMNM (záměr smuteční síně)

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 186/3 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

13) Dispozice s majetkem- část p.č. 3432/15 v k.ú. NMNM- přijetí daru (Kraj Vysočina – přechod pro chodce Maršovská)

14) Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě – žádost o dotaci

15) Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města

16) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

17) Diskuse

18) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/14/ZM/2020 Činnost Rady města Nového Města na Moravě – 34. schůze rady města dne 7.12.2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě – 34. schůze rady města dne 7.12.2020 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/14/ZM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing.Tomáš Vlček

V návaznosti na návrh pana starosty byla v tomto bodě sloučena diskuse k oběma předkládaným rozpočtovým opatřením, jak na rok 2020 a tak i na rok 2021.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení jak projednávaná rozpočtová opatření, tak i poskytnutí nové návratné finanční výpomoci Mikroregionu Novoměstsko na rok 2021 a prodloužení termínu splatnosti již poskytnuté finanční výpomoci z letošního roku (na programu dnešního zasedání zastupitelstva města pod bodem 5) a dále i prominutí penále za porušení rozpočtové kázně (pod bodem 8).

JUDr. Libor Černý požádal o vysvětlení předkládaného rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2021, dotazoval se na krytí převáděných investičních akcí z roku 2020 v rozsahu 20 mil. Kč a na vliv tohoto rozpočtového opatření na čerpání kontokorentu.

Ing. Tomáš Vlček uvedl, že se jedná o převod nevyčerpaných výdajů z roku 2020, tzn., že v roce 2020 budou uspořeny prostředky města, které se použijí v roce 2021. Totéž se týká finančního krytí. Dále sdělil, že uvedená změna nemá vliv na čerpání kontokorentu, který zůstává v pouze v rozpočtu 2021 ve výši 20 mil. Kč.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/14/ZM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/14/ZM/2020 Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko na rok 2021, prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci z roku 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnosprávní smlouvě v příloze č. 3 o poskytnutí návratné finanční výpomoci spočívající v prodloužení termínu vrácení finančních prostředků do 30.09.2021 dle žádosti v příloze č. 2.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 1.056.000,- Kč Mikroregionu Novoměstsko, IČ 70934258, sídlem Tři Studně 25, 592 04 a současně pověřuje starostu města, v případě jeho nepřítomnosti jednoho z místostarostů města, k podpisu veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 spočívající v navýšení nedaňových příjmů a odvětví ochrana životního prostředí o částku 1.056.000,- Kč.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 8/14/ZM/2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy tohoto materiálu

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku ze psů dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 4Proti: 16Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

8. 9/14/ZM/2020 Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí penále ve výši 11.882,- Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace panu░░░░ ░░░░ ░ bytem░░░░ ░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Adéla Pohanková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 10/14/ZM/2020 Žádost spolku SFK Vrchovina z. s. o prodloužení dotačních smluv

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodloužení termínů použití dotačních prostředků poskytnutých na rok 2020 spolku SFK Vrchovina z. s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě u individuální dotace na Zajištění účasti družstev klubu v soutěžích FAČR (č. smlouvy NMNMSML20200188) a individuální dotace na opravu střešní krytiny na budově kabin (č . smlouvy NMNMSML20200671), a to o 1 kalendářní rok (tj. do 31.12.2021) a uzavření příslušných dodatků k těmto smlouvám dle vzorové přílohy č. 2.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Adéla Pohanková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

10. 11/14/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu se zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platné znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnout neinvestiční dotace na rok 2021 jednotlivým žadatelům v dotačním programu v celkovém objemu 423 tis. Kč dle upravené výpočtové tabulky uvedené v příloze č. 2 a zbývající částku 77 tis. Kč ponechat v rezervě.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

– návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s vypsaným dotačním programem na rok 2021 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a jednotlivými žadateli, kterým budou dotace dle přílohy č. 2 poskytnuty

– pro rok 2021 přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, kterou poskytuje Portimo o. p. s.. Jedná se o sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, raná péče, odborné sociální poradenství a osobní asistence s působností v Novém Městě na Moravě

– pro rok 2021 přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, kterou poskytuje Integrační centrum Sasov z. ú.. Jedná se o sociální službu: odborné sociální poradenství s působností v Novém Městě na Moravě

– pro rok 2021 přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, kterou poskytuje Domácí hospic Vysočina o. p. s.. Jedná se o sociální službu: terénní odlehčovací služby s působností v Novém Městě na Moravě

III. Zastupitelstvo města schvaluje

– poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 36 000,- Kč na částečné hrazení provozních nákladů služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou – Domácí hospicové péče s působností v Novém Městě na Moravě poskytovateli těchto služeb tj. Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 60200 Brno, IČ: 44990260, a za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem o dotaci jako příjemce dotace

– pro rok 2021 přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, kterou poskytuje Diecézní charita Brno. Jedná se o sociální službu: terénní odlehčovací služba (Domácí hospicová péče) s působností v Novém Městě na Moravě.

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Lenka Klapačová

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Adéla Pohanková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 12/14/ZM/2020 Dispozice s majetkem – směna pozemků p. č. 281/1, 281/2,281/3 x části p.č. 290/3, 947, 948 v k. ú. NMNM (záměr smuteční síně)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků, a to jak následuje:

– převod z majetku města, a to nemovitých věcí – díl „i“ z p. č. 290/3 o výměře 761 m2, díl „j“ z p. č. 947 o výměře 168 m2 a díl „h“ z p. č. 948 o výměře 34 m2, jež jsou sloučeny do nově vzniklé p.č. 947 o výměře 963 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě do majetku města, a to nemovitých věcí – pozemku parc. č. 281/1 (zahrada) o výměře 899 m2 a parc. č. 281/2 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba č. ev. 186 v k. ú. Nové Město na Moravě a převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě (podíl vyj. id. 1/2) a░░░░ ░░░░ ░░ ,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě (podíl vyj. id. 1/2) do majetku města, a to nemovité věci – pozemku parc. č. 281/3 (zahrada) o výměře 1095 m2 s finančním doplatkem ze strany města manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě ve výši 1.471.400 Kč s ujednáním výhrady zpětného prodeje uvedeného v návrhu směnné smlouvy.

Město uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnických práv a práva věcného do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města pověřuje

starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města, podpisem konečné podoby směnné smlouvy.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámili starosta města a místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 13/14/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p. č.186/3 v k. ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p. č. 186/3 o výměře 19 m2 v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Jiříkovice ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 3.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 12 a 13. V případě, že by někdo z členů zastupitelstva města požádal o samostatné hlasování o určité majetkové dispozici, bude mu vyhověno.

Tato dispozice byla hlasováno v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 14/14/ZM/2020 Dispozice s majetkem- část p. č. 3432/15 v k. ú. NMNM – přijetí daru (Kraj Vysočina – přechod pro chodce Maršovská)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) části pozemku p. č. 3432/15 o výměře 14 m2 (dle GP p. č. 3432/40) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k. ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tato dispozice byla hlasováni v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 15/14/ZM/2020 Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě – žádost o dotaci

I. Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli pro dotační titul: 117D8230A Podpora obnovy místních komunikací, číslo výzvy 1/2021/117D8230 na projekt „Opravy komunikací v Novém Městě na Moravě“ jehož součástí by byly akce uvedené v důvodové zprávě materiálu.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 16/14/ZM/2020 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dosavadní kontrolní činnost kontrolního výboru a její výsledky za období 09/2019 – 12/2020.

II. Zastupitelstvo města pověřuje

kontrolní výbor provedením kontrol finančních příspěvků a grantů města poskytovaných v letech 2019-2020 z hlediska efektivity využití.

Mgr. Helena Šustrová přednesla námět na činnost kontrolního výboru – pověřit kontrolní výbor provedením kontroly příspěvků a grantů poskytovaných městem v letech 2019 – 2020, zejména z hlediska efektivity jejich využití.

V návaznosti na tento návrh rozšířil starosta města původní návrh usnesení předkládaný ke hlasování a nechal o něm hlasovat.

Předkladatel:Ing. Pavel Štorek

Zpracovatel:Gabriela Holovičová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 17/14/ZM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17. 18/14/ZM/2020 Diskuse – příslib dotace na nemovitou kulturní památku

I. Zastupitelstvo města vyjadřuje

podporu při podání žádosti společnosti FJT Invest s.r.o. IČ: 26348390 o dotaci na opravu střechy památkově chráněného objektu vodního mlýna v Petrovicích (č.p.16) na Kraj Vysočina a deklaruje připravenost města pomoci společnosti FJT Invest s.r.o. při realizaci opravy střechy mlýna tak, že na opravu uvolní částku ve výši 10 % celkových uznatelných nákladů, a to za předpokladu, že se podaří společnosti FJT invest s.r.o. získat na tuto akci dotaci Kraje Vysočina.

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

Ing. Ilona Komínková – se dotazovala, jak je to s platbami za kroužky v DDM.

Ředitelka DDM Bc. Alena Sobotková sdělila, že platby proběhly pouze z 20% jen za absolvované hodiny, dále se bude řešit individuálně podle situace.

Mgr. Veronika Teplá, Mgr. Alice Hradilová, Ing. arch. František Brychta – představili formou prezentace návrh obnovy Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě.

Starosta města informoval o záměru konání semináře zastupitelstva města dne 25.1.2021, kde by se zastupitelé zabývali zejména plánem dlouhodobých investic města nebo případného spolufinancování záměrů cizích subjektů – sportovních organizací, které by město podpořilo, dále činností organizace Portimo a záměry převodů akcií společnosti Novoměstská teplárenská a.s.

Pan Roman Wolker informoval o projektech Národní sportovní agentury, která vypsala výzvy na sportovní investice.

MUDr. Jindřich Hauk oznámil svoje vystoupení z koalice i kandidátky TOP 09 a Svobodných s tím, že nadále zůstane členem zastupitelstva kvůli voličům, kteří ho volili.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. Závěr

Starosta města ukončil v 19.00 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Popřál přítomným příjemné prožití vánočních svátků a všechno dobré do nového roku.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Hana Knapčoková

zastupitel

JUDr. Libor Černý

zastupitel

Soubory ke stažení