Samospráva města

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 24.4.2017

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 17. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 24.4.2017 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 17. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 24.4.2017

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

Věra Buchtová

JUDr. Libor Černý

Petr Hubáček

Martin Junek

MUDr. Zdeněk Kadlec

Mgr. Ladislava Kachlíková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Helena Zelená Křížová

Omluveni: Soňa Macháčková

Michal Pavel Vojta

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Lubomír Buchta

Mgr. Helena Šustrová

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ing. Pavel Štorek se dostavil v 16.11 hod. a pan Josef Košík se dostavil v 16.14 hod.

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: paní Doležalová – „poděkovala“ za zimní údržbu, kdy jim TS služby s.r.o. zahrnovaly přístupovou cestu k zahrádkářské lokalitě nad Billou, pan Doležal požaduje finanční kompenzaci za prováděnou zimní údržbu

Ze strany jednatele TS služeb s.r.o. Ing. Františka Laštovičky i starosty města zazněla omluva s tím, že do budoucna bude prováděna zimní údržba jiným způsobem.

Téma: pan Doležal – požaduje z bezpečnostního hlediska doplnění svítidla veřejného osvětlení v lokalitě nad Billou, dále se negativně vyjádřil k zařazení koridoru pro „tunel“ v lokalitě nad Billou v územním plánu města, s tím, že je to zásah do soukromého majetku

Starosta města požádal referenta odboru INV pana Vladimíra Dobiáše o předložení vyhodnocení možností umístění osvětlení včetně předpokládaných finančních nákladů.

K územnímu plánu starosta města konstatoval, že snahou města je vyřadit koridor ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZUR) a následně i z územního plánu města. Toto konstatování potvrdil i referent odboru SŽP na úseku územního plánování Ing. arch. Josef Cacek včetně informace o proběhlém jednání k této problematice s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Místostarosta města k tomuto dále uvedl, že tuto změnu nelze již zapracovat do nového územního plánu města, koridor lze vyřadit až po změně ZUR Kraje Vysočina a následné první změně nového územního plánu města.

Téma: Mgr. Jan Krakovič – vyjádřil se k bodu 19) programu dnešního zasedání zastupitelstva města, kdy je zastupitelům předkládán k projednání materiál s názvem „Možnosti koncepčního rozvoje stravování v Novém Městě na Moravě “ s tím, že ho mrzí, že záměr nebyl dříve diskutován s řediteli základní škol a i to, jakým způsobem byl prezentován jeho dopis k rozpočtu

Starosta města konstatoval, že diskutovat k této problematice bude možno při projednávání bodu 19) programu zastupitelstva města.

Téma: MUDr. Zdeněk Kadlec – dotazoval se k zásobám kameniva v lomu, dle účetní závěrky by mělo jít o zásoby v množství 7 tis. tun, fakticky však takové zásoby nejsou

Jednatel TS služeb s.r.o. Ing. František Laštovička konstatoval, že inventura majetku byla provedena v 03/2017, při této příležitosti se objevila chyba v zásobách, kdy bylo do zásob kameniva města chybně zapracováno i zpracování kamene ze staveb města ve vlastnictví TS služby s.r.o., chyba je napravována vystavením dobropisu na město.

Starosta města požádal interního auditora města Ing. Jaroslava Koutníka o prověření skutečností, které zazněly a podání písemné zprávy do 10 ti dnů, s níž bude následně seznámeno zastupitelstvo města. Dále konstatoval, že TS služby s.r.o. jsou rovněž kontrolovány ze strany kontrolního výboru zastupitelstva města.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo v 16.03 hod. zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/17/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Lubomíra Buchtu.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba předchozí ověřovatelé potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/17/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Mgr. Helenu Šustrovou.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/17/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu o bod 20) Obecně závazná vyhláška města č. 3/2017. (návrh předložený starostou města)

Starosta města pan Michal Šmarda předložil návrh na rozšíření programu o bod 20) Obecně závazná vyhláška města č. 3/2017 o nočním klidu, a to v návaznosti na aktuálně podanou žádost společnosti Medin, a.s. o zařazení akce firmy konané pravidelně v měsíci červnu do čl. 3 vyhlášky, ve kterém jsou stanoveny výjimečné případy, při nichž je doba nočního klubu vymezena dobou kratší.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.4. Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

projednání bodu 19) Možnosti koncepčního rozvoje stravování v NMNM po bodu 5). (návrh předložený MVDr. Danem Sokolíčkem)

MVDr. Dan Sokolíček dále předložil návrh na časovou úpravu programu, a to tak, že bod 19) Možnosti koncepčního rozvoje stravování v Novém Městě na Moravě navrhuje projednat dříve než na konci programu, a to po bodu 5).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 9 Proti: 3 Zdrželo se: 7 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Nevzniklo

1.5. 4/17/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 13.3.2017 do 10.4.2017

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016, Účetní

závěrka města za rok 2016, Vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2016

4) Aktualizace rozpočtu města č. 6 na rok 2017

5) Pohledávky města

6) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2017

7) Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Základní školy Nové Město na Moravě, L. Čecha

8) Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2016

10) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2036/12 v k.ú. NMNM (u zahradnictví)

11) Dispozice s majetkem – část p.č. 3800/42 v k.ú. NMNM (Podlouckého ul.) – přijetí daru

12) Dispozice s majetkem – části p.č. 3927/1 a p.č. 2961/1 v k.ú. NMNM (přechod pro chodce u nemocnice) – přijetí daru od Kraje Vysočina

13) Dispozice s majetkem – výpůjčka sítí el. energie a vody a ručitelské prohlášení – areál

Agrovysočina

14) Dispozice s majetkem – směny pozemků v k.ú. Pohledec (v rámci přípravy výstavby 12 RD)

15) Dispozice s majetkem – odprodej pozemků p.č. 55/3, 55/4 v k.ú. Hlinné

16) Dispozice s majetkem – lokalita u zahradnictví (Nad Městem IV.) – žádost o změnu termínu předání daru

17) Dispozice s majetkem – dodatek č.2 (budoucí odprodej pozemků Brožkův kopec)

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemku p.č. 2036/12 v k.ú. NMNM (pod

zahradnictvím)

19) Možnosti koncepčního rozvoje stravování v Novém Městě na Moravě

20) Obecně závazná vyhláška města č. 3/2017 o nočním klidu

21) Diskuse

22) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/17/ZM/2017 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od od 13.3.2017 do 10.4.2017

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 13.3.2017 do 10.4.2017 a nemá k činnosti rady města připomínky.

MVDr. Dan Sokolíček se dotazoval k podkladovým materiálům k bodu 19) Možnosti koncepčního rozvoje stravování v NMNM, a to zda členové rady města měli k dispozici stejné podklady jako dnes členové zastupitelstva města. Starosta města konstatoval, že rozsah materiálů je totožný s tím, že na radě města dále osobně vystoupili v této záležitosti příslušní vedoucí odborů a oddělení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/17/ZM/2017 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016, účetní závěrka města za rok 2016, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2016

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016 s výhradou a doporučuje ho schválit na svém červnovém zasedání.

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě upozorňuje na disktutovanu situaci v kamenolomu a ukládá finančního odboru, aby ji zohlednil při přípravě podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva města o závěrečném účtu. (doplněný návrh usnesení předložený starostou města)

II. Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2016.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozdělení výsledku hospodaření místních částí města dle přiloženého materiálu.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Tomáš Vlček – sdělil, že z důvodu nevyvěšení závěrečného účtu na úřední desce není tento dnes předkládán ke schválení, ale pouze na vědomí s tím, že bude předložen zastupitelstvu města ke schválení na červnovém zasedání. Dále konstatoval, že rozdíl v zásobách kameniva v lomu nemá vliv na závěrečný účet a dobropis vystavený TS službami s.r.o. bude proúčtován v roce 2017.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že finanční výbor projednal závěrečný účet hospodaření města na svém zasedání dne 19.4.2017 s doporučujícím stanoviskem pro zastupitelstvo město k jeho vzetí na vědomí. Vzhledem ale k tomu, že členové finančního výboru neměli k dispozici dnes nově uváděné informace o chybách v zásobách v kamenolomu, požaduje opětovně zařadit tuto problematiku na příští zasedání finančního výboru včetně předložení inventarizační zprávy o zásobách kameniva v kamenolomu a navrhovaných opatření ke sjednání nápravy.

V návaznosti na proběhlou diskusi ve věci hospodaření kamenolomu (viz. i hovory s občany) starosta města potvrdil, že interní auditor města Ing.Jaroslav Koutník prověří skutečnosti, které zazněly a zpracuje do 10 ti dnů písemnou zprávu, se kterou bude zastupitelstvo města seznámeno.

Dále v souvislosti s diskusí předložil starosta města doplněný návrh usnesení k bodu 3) programu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/17/ZM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 6 na rok 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 6 na rok 2017.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finannčího výboru, konstatovala, že návrh aktualizace rozpočtu města č. 6 na rok 2017 byl projednán na zasedání finančního výboru dne 19.4.2017 a finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předloženou aktualizaci k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/17/ZM/2017 Pohledávky města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení pohledávek ze samostatné působnosti dle přílohy č. 4 b).

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

a nemá námitky proti vyřazení pohledávek z přenesené působnosti dle přílohy č 4 b).

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing.Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že návrh na vyřazení pohledávek města jak ze samostatné tak i přenesené působnosti ke dni 31.12.2016 byl projednán na zasedání finančího výboru dne 19.4.2017 a finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh na odpis pohledávek k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Jitka Fialová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/17/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh poskytnutí neinvestičních dotací na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, a to dle aktualizované přílohy předloženého materiálu. (doplněný návrh usnesení)

K tomuto bodu byli přizváni: PhDr. Žofie Řádková

V návaznosti na PhDr. Žofií Řádkovou předložený aktualizovaný návrh na rozpis dotací v souvislosti s poslední informací MK ČR o navýšení příspěvku MK ČR – dotace na jednotlivé akce obnovy objektů v MZP v Novém Městě na Moravě došlo k doplnění návrhu usnesení o slovo „aktualizované“ přílohy.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/17/ZM/2017 Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Základní školy Nové Město na Moravě L. Čecha

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/17/ZM/2017 Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/17/ZM/2017 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2016

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Hradil Jiří

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2016.

K tomuto bodu byli přizváni: Jiří Hradil

Ve vazbě na proběhlou diskusi navrhl starosta města aby se otázkou problematiky měření rychlosti zabývala dopravní komise města.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Jiří Hradil

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/17/ZM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2036/12 v k.ú. Nové Město na Moravě (u zahradnictví)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod části pozemku p.č.2036/12 (dle GP p.č. 2036/59) o výměře 25 m2, orná půda v k.ú. Nové Město na Moravě, a to E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gernstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400, za dohodnutou kupní cenu 14 798,-Kč vč. DPH s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je nabyvatel.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/17/ZM/2017 Dispozice s majetkem- část p.č. 3800/42 v k.ú. NMNM ( Podlouckého ul.) – přijetí daru

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) dílu „a“ o výměře 9 m2 z pozemku p.č. 3800/42 v k.ú.Nové Město na Moravě, a to včetně všech součástí a příslušenství, z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 .

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/17/ZM/2017 Dispozice s majetkem- části p.č. 3927/1 a p.č. 2961/1 v k.ú. NMNM (přechod pro chodce u nemocnice) – přijetí daru od Kraje Vysočina

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) části pozemku p.č. 3927/1 o výměře 17 m2 (dle GP p.č. 3927/6 ), části pozemku p.č. 3927/1 o výměře 2 m2 (dle GP p.č. 3927/7) , části pozemku p.č. 2961/1 o výměře 1 m2 (dle GP p.č. 2961/4 ) vše v k.ú. Nové Město na Moravě, a to včetně všech součástí a příslušenství, z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/17/ZM/2017 Dispozice s majetkem – výpůjčka sítí el. energie a vody a ručitelské prohlášení – areál Agrovysočina

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného nebo stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu a Ručitelské prohlášení mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, IČ:00294900 jakožto vlastníkem připojené nemovitosti a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno – Lesná jakožto dodavatelem řešící odběr vody pro areál na ulici Soškova, a to dle přílohy č.3 tohoto materiálu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 17/17/ZM/2017 Dispozice s majetkem-směny pozemků v k.ú.Pohledec ( v rámci přípravy výstavby 12 RD )

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú.Pohledec, a to jak následuje:

převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ – díl „a“ z p.č.335/1 o výměře 14 m2 a převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města – část p.č.414/2 o výměře 14 m2, bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a pan ░░░░ ░░░░ , a to každý u nemovitosti, jež nabývá.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú.Pohledec, a to jak následuje:

převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ – díl „e“ z p.č.335/1 o výměře 28 m2, díl “ d“ z p.č. 342/1 o výměře 11 m2 a převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do majetku města – část p.č.414/6 ( dle GP p.č.414/8) o výměře 67 m2, část p.č.414/6 ( dle GP p.č.414/9) o výměře 208 m2, část p.č.414/6 ( dle GP p.č.414/10) o výměře 44, část p.č.414/6 ( dle GP p.č.414/11) o výměře 43 m2 m2, a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a pan ░░░░ ░░░░ ░ a to každý u nemovitosti, jež nabývá.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 18/17/ZM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej pozemků p.č. 55/3, 55/4 v k.ú.Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod pozemků p.č.55/3 ostatní plocha o výměře 28 m2 a p.č. 55/4 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú.Hlinné, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 3 485,-Kč vč. DPH s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je nabyvatel.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 19/17/ZM/2017 Dispozice s majetkem lokalita u zahradnictví (Nad Městem IV.) – žádost o změnu termínu předání daru

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření:

1.

Dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 20.9.2016, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto budoucím obdarovaným a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto budoucími dárci, jehož obsahem je možnost darování pozemků pod veřejnou a technickou infrastrukturou dříve než po kolaudaci/uvedení do užívání, avšak nejdříve po ukončení realizace výše uvedené infrastruktury, a to dle přílohy č.2 tohoto materiálu.

2.

Dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 20.9.2016, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto budoucím obdarovaným a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto budoucími dárci, jehož obsahem je možnost darování pozemků pod veřejnou a technickou infrastrukturou dříve než po kolaudaci/uvedení do užívání, avšak nejdříve po ukončení realizace výše uvedené infrastruktury, a to dle přílohy č.3 tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

17. 20/17/ZM/2017 Dispozice s majetkem – dodatek č.2 (budoucí odprodej pozemků Brožkův kopec)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 14.12.2015, uzavřené mezi městem, jakožto budoucím prodávajícím a panem ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto budoucím kupujícím, jehož obsahem je oprávnění postoupit práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 14.12.2015 pro budoucího kupujícího na právnickou osobu dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Zuzana Koudelová

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemku p.č. 2036/12 v k.ú. NMNM (pod zahradnictvím)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2036/12 (dle GP p.č. 2036/32) o výměře 561 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě – dle přílohy.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 15 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

19. Možnosti koncepčního rozvoje stravování v NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. záměr zřízení nové příspěvkové organizace Školní stravování NMNM p.o. zajišťující školní stravování pro žáky základních škol a gymnázia, závodní stravování a stravování cizích strávníků s účinností od 1.10.2017 s faktickým zahájením činnosti nové příspěvkové organizace od 1.1.2018

2. přípravu zřizovací listiny nové příspěvkové organizace Školní stravování NMNM p.o. a přípravu nezbytných změn dosavadních zřizovacích listin Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou a Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou

3. přípravu podmínek a vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku nově zřízené příspěvkové organizace Školní stravování NMNM p.o. tak, aby mohl/a být jmenována od 1.9.2017

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová

V obsáhlé diskusi k tomu záměru zaznívaly argumenty jak pro (např. efektivita řízení, společné nákupy a společné sdílení zařízení a pracovníků, možnost rozšíření nabídky) tak i proti návrhu (např. chybějící písemná vyjádření základních škol, plánovaná změna systému financování školství od roku 2019, otázka dozoru ve školních jídelnách), dále se diskutovalo o spokojenosti či nespokojenosti strávníků v obou školních jídelnách. JUDr. Libor Černý upozornil na bezpečnostní rizika plynoucí z vcházení cizích strávníků do jídelen ZŠ. Ředitel Mgr. Ondráček sdělil, že nepodporuje navrhovaný záměr, zdůraznil současnou odpovědnost ředitelů škol za školní jídelny, sdělil další informace z města Holice a Chotěboř, uvedl, že strávníci gymnázia si bohužel nemohou vybírat mezi školními jídelnami obou ZŠ. Ředitel Mgr. Krakovič sdělil, že se již vyjádřil v hovorech s občany s tím, že stížnosti na školní jídelnu ZŠ L. Čecha byly jen dílčí a byly řešeny.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 11 Proti: 4 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

20. 21/17/ZM/2017 Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 3/2017 o nočním klidu

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě č. 3/2017 o nočním klidu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. Diskuse

Starosta města informoval členy zastupitelstva města o konání semináře zastupitelstva města k problematice Tří Křížů, jehož uskutečnění je naplánované na pondělí 29.5.2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ.

Dále požádal členy zastupitelstva města o další případné náměty k projednání na semináři.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

22. Závěr

Starosta města ukončil v 18.30 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Lubomír Buchta

zastupitel

Mgr. Helena Šustrová

zastupitel