Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 21.6.2021

Lenka Stará  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 17.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 21.6.2021 od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 17.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 21.6.2021

od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Pavel Štorek

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: <dle prezenční listiny>

Ověřovatelé: Soňa Macháčková

Mgr. Pavel Peňáz

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line streamován na Facebook a YouTube.

V 16.09 hod. se dostavil pan Josef Košík. V 17.14 hod. starosta města tlumočil dodatečnou omluvu Ing. Pavla Štorka z dnešního jednání, a to ze zdravotních důvodů.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky.

Téma: pan XXX – vyjádřil svůj nesouhlasný postoj k petici vyjadřující se k problematice dostavby a revitalizace areálu Vysočina Aréna, s tím, že osobně podporuje další rozvoj tohoto areálu podobně jako další případné záměry na rozvoj města.

Téma: pan XXX, člen petičního výboru, konstatoval, že nejsou striktně proti záměru dostavby a revitalizace areálu Vysočina Aréna, jejich cílem je narovnání vztahů mezi městem a Sportovním klubem, prioritně jim jde o najíždění tratí pro veřejnost, a to, že areál Vysočina Arény není přístupný veřejnosti. Podobně se vyjádřila i XXX s tím, že zájmem je zvolení citlivého řešení ve prospěch Novoměsťáků.

Téma: Ing. František Laštovička – poukázal na koupání veřejnosti v kašnách na náměstí.

Ing. Radek Fila, vedoucí odboru správy majetku města MěÚ, uvedl, že kašny jsou udržovány standardní bazénovou technologií, zákaz koupání není výslovně stanoven žádným předpisem města.

Starosta města požádal velitele městské policie o dohled nad touto problematikou z hlediska obecně platných předpisů.

Téma: pan Lubomír Buchta – dotazoval se na stav přípravy nové úpravy parkování ve městě.

Starosta města konstatoval, že probíhají jednání s veřejností v jednotlivých lokalitách města na toto téma, na podzim budou samosprávným orgánům města předloženy návrhy věcného řešení.

Téma: pan Roman Wolker – vyjádřil se k nevhodné dopravní situaci ve městě, ke které dochází v důsledku uzavírek komunikací (hlavní ul. Křičkova, ale měla by nyní být ul. Tyršova).

Místostarosta města pan Stanislav Marek uvedl, že v této problematice byl osloven zástupce firmy, která řeší dopravní uzávěry pro investora a stanoví objízdné trasy s tím, že věc se již řeší, je však nutný souhlas Dopravního inspektorátu Policie ČR a s tím jsou spojené lhůty řízení, tzn. na začátku 07/2021 by mohlo být zavedeno nové řešení dopravní úpravy – tj. ul. Křičkova by byla po dobu stavby vedlejší ulicí.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/17/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Mgr. Pavla Peňáze.

Starosta města konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé pan Lubomír Buchta a MUDr. Tomáš Müller potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/17/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Soňu Macháčkovou.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/17/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu o bod) Žádost Diakonie ČCE o finanční podporu výstavby Domova Pomněnka.

Starosta města předložil návrh na rozšíření programu a zároveň návrh na změnu v pořadí projednávaných bodů programu (posun bodu 11) Vysočina Aréna na závěr zasedání.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/17/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 10.5.2021 do 14.6.2021

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě, účetní závěrka města a vypořádání

výsledků hospodaření místních částí za rok 2020

4) Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

5) Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2022

6) OZV o místním poplatku z pobytu

7) Fond rozvoje bydlení v roce 2021 – dotace

8) Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko

9) Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

10) Návrh na poskytnutí dotací z vyhlášených výzev města na rok 2021

11) Vysočina Aréna

12) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod p.č. 367/9 v k.ú. Rokytno na Moravě (SPÚ) – silniční pomocný pozemek

13) Dispozice s majetkem – směna části pozemků (p.č. 495 x p.č. 499, p.č. 502 x p.č. 499, p.č. 492/2 x.č.

467/3) + nákup části p.č. 508 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)

14) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 321 (dle GP 321/2 – 54 m2 ) v k.ú. Slavkovice

15) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM – p.č. 3415/3, 3416, 3417/2( Nad zahradnictvím)

16) Informace o průběhu investičních akcí města 2021

17) Žádost Diakonie ČCE o finanční podporu výstavby Domova Pomněnka

18) Diskuse

19) Závěr

s tím, že jednotlivé body programu budou projednány v pořadí 1, 2, 4, 3, 5, 6-10,12-15 (společné hlasování), 16, 17, 11, 18, 19.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/17/ZM/2021 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 10.5.2021 do 14.6.2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 10.5.2021 do 14.6.2021 a nemá k činnosti rady města připomínky.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

V rámci diskuse k tomuto bodu programu se řešila zejména problematika změn u obvodního oddělení Policie ČR v Novém Městě na Moravě – informace o snížení stavu počtu policistů. Starosta města k tomuto uvedl, že jednal se zainteresovanými zástupci Ministerstva vnitra a Policie ČR. Dle poskytnutých informací se mění počet policistů pro Nové Město na Moravě pouze v návaznosti na prvosledové hlídky. Je to interní rozhodnutí Policie ČR na krajské úrovni, do kterého město může jen velmi těžko vstupovat. Starosta sdělil, že další jednání ještě s PČR povede.

Dále se diskutovala vhodnost umístění elektro nabíjecí stanice na Vratislavově nám. (lokalita musí být zajímavá primárně pro zřizovatele stanice), projekt smuteční síně (případný počet parkovacích míst pro její potřeby), problematika návratné finanční půjčky pro Novoměstská kulturní zařízení na elevaci v KD, otázka výběru vhodného kandidáta coby architekta města, personální problematika na MěÚ (odchod vedoucího FIN, odměňování pracovníků – tajemník sdělil, že statistická data jsou případně kdykoliv k dispozici podobně jakou u jiných organizací města).

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/17/ZM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 5.073.651,- Kč z rozpočtu města příspěvkové organizaci Novoměstská kulturní zařízení na realizaci akce „KD – teleskopická tribuna“.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení předložený návrh rozpočtového opatření na rok 2021, závěrečný účet hospodaření města za rok 2020 včetně účetní závěrky města a vypořádání výsledků hospodaření místních částí a rovně střednědobý výhled rozpočtu města a seznam plánovaných investic na rok 2021.

Dále konstatovala, že finančnímu výboru byly poskytnuty informace o hospodaření organizací města s tím, že bylo doporučeno příspěvkovým organizacím využívat fondy k financování akcí (např. vybavení učeben v MŠ).

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/17/ZM/2021 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě, účetní závěrka města a vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2020, bez výhrad

II. Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2020 bez výhrad.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozdělení výsledku hospodaření místních částí města za rok 2020 dle přiloženého materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing.Tomáš Vlček

Starosta města požádal zastupitele města o sloučení diskuse k bodu 3) a k bodu 5).

Ve své prezentaci se zaměřil zejména na výsledek hospodaření města za rok 2020, s tím, že uplynulý rok byl obtížně předvídatelný z hlediska finančních příjmů z důvodu opatření souvisejících s šířením nákazy Covid-19. Hospodaření města skončilo schodkem ve výši 5.895 tis. Kč s tím, že nebylo zapojeno plánované čerpání úvěru (tj. nebyl čerpán).Dále zmínil nejvýznamnější investice roku 2020 (sportovní hala, odborné učebny na I.ZŠ, parkovací místa a chodník na ul. Tyršova, kanalizace Petrovice), hovořil o zůstatcích na fondech rezerv a rozvoje, bydlení a obnovy majetku, provozním saldu, úspoře dosažené v roce 2019 oproti rozpočtovému výhlede ve výši cca 70 mil. Kč, která bude použita na investiční výdaje v následujících letech, střednědobém výhledu hospodaření města do roku 2026.

Dle předloženého seznamu plánovaných akcí je objem finančních prostředků na investice a velké opravy pro rok 2022 je navrhován ve výši 90 917 tis. Kč.

Ing. Vlček upozornil na tiskovou chybu v návrhu usnesení u bodu 5), a to v části II. Návrhu, kde je chyba a musí být uvedeno, že ZM “ ….a schvaluje zapracování částky 90 917 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2022″.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno ke hlasování o předloženém a opraveném návrhu usnesení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/17/ZM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Nového Města na Moravě na roky 2022-26 dle přílohy č. 1.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

objem finančních prostředků na investice a velké opravy pro rok 2022 ve výši 90 917 tis. Kč a schvaluje zapracování částky 90 917 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2022.

Na závěr tohoto bodu programu starosta města poděkoval dosavadnímu vedoucímu finančního odboru MěÚ Ing Tomášovi Vlčkovi za dlouhodobé kvalitní působení v této funkci a velmi dobře odváděnou práci i aktivní přístup (např. klikací rozpočet, transparentní hospodaření města apod.) na této klíčové pozici.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/17/ZM/2021 OZV o místním poplatku z pobytu

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu dle přílohy tohoto materiálu.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení předložený návrh vyhlášky o místním poplatku z pobytu a dále předložený návrh na přidělení dotací z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2021.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/17/ZM/2021 Fond rozvoje bydlení v roce 2021 – dotace

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí jednotlivých dotací dle přílohy č. 3 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2021 ve výši 207.500,00 Kč a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení nedaňových příjmů a výdajů na odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj o částku 207.500,00 Kč.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/17/ZM/2021 Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 850.630,- Kč Mikroregionu Novoměstsko, IČ 70934258, sídlem Tři Studně 25, 592 04 a současně pověřuje starostu města, v případě jeho nepřítomnosti místostarosty města, k podpisu veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení nedaňových příjmů a odvětví ochrana životního prostředí o částku 850.630,- Kč.

Starosta města přestavil zastupitelům města nově jmenovaného vedoucího finančního odboru MěÚ Ing. Jaroslava Koutníka, který do této doby působil na MěÚ ve funkci interního auditora. Dle připomínky ověřovatele Mgr. Peňáze byla provedena oprava tiskové chyby u rozpočtového opatření-oprava částky „850.360,-“ na „850.630“,-.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/17/ZM/2021 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s podanou žádosti o dotaci v rámci VÝZVY 13/2020, program č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020-2024 a v případě získání dotace zajistí finanční prostředky v rozpočtu města pro roky 2022 a 2023 na kompletní předfinancování realizace akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ“ v minimální výši 65.500.000 Kč včetně DPH, dle podmínek poskytovatele dotace, Národní sportovní agentury.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/17/ZM/2021 Návrh na poskytnutí dotací z vyhlášených výzev města na rok 2021

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2021 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů dle Přílohy č. 1, a za tím účelem schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 v souladu s vypsanou výzvou na rok 2021 mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a jednotlivými žadateli, kterým budou dotace poskytnuty z výše uvedené výzvy města na rok 2021.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/17/ZM/2021 Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/9 v k.ú. Rokytno na Moravě (SPÚ) – silniční pomocný pozemek

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci, a to k pozemku p. č. 367/9 o výměře 175 m2 v obci Nové Město na Moravě a k. ú. Rokytno na Moravě, z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 013 12 774, do vlastnictví města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

V úvodu projednávání majetkových dispozic seznámil místostarosta města s návrhem na společné hlasování o majetkových dispozicích s tím, že pokud některý z členů zastupitelstva požádá o samostatné hlasování o určité dispozici, bude mu vyhověno.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 12), 13) – aktualizovaný, 14) a místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera s obsahem bodu 15) s tím, že o těchto bodech programu bude hlasováno společně.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/17/ZM/2021 Dispozice s majetkem – směna části pozemků (p.č. 495 x p.č. 499, p.č. 502 x p.č. 499, p.č. 492/2 x.č. 467/3) +nákup části p.č. 508 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

1. převod

– části p. č. 499 o výměře 48 m2 (dle GP p.č. 499/3) z majetku města do majetku paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Vratislavovo nám░░░ Nové Město na Moravě,

– části p. č. 495 o výměře 48 m2 (dle GP p.č. 495/2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Vratislavovo nám░░░░ Nové Město na Moravě do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN,

2. převod

– části p. č. 499 o výměře 83 m2 (dle GP p.č. 499/2) z majetku města SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Zubří░░

– části p. č. 502 o výměře 83 m2 (dle GP p.č. 502/2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Zubří░░ do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci – části p. č. 508 o výměře 80 m2 (dle GP p. č. 508/2) v k. ú. Nové Město na Moravě z majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Zahradní░░░░ Nové Město na Moravě do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 8.000,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/17/ZM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 321 (dle GP 321/2 – 54 m2 ) v k.ú. Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 321 o výměře 54 m2 (dle GP p.č. 321/2) v k. ú.Slavkovice, a to manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Slavkovice 32, za dohodnutou kupní cenu 10.800,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

14. 17/17/ZM/2021 Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM – p.č. 3415/3, 3416, 3417/2 (Nad zahradnictvím)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 3415/3 trvalý travní porost (18 m2), p.č. 3416 trvalý travní porost (13 m2) a p.č. 3417/2 orná půda (69 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 691 02 Velké Bílovice do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 20.000 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

15. 18/17/ZM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v roce 2021, doplněné o informace vztahující se k proběhlým veřejným zakázkám města a o informace k podaným žádostem o poskytnutí dotací na projekty města a jeho PO, vše za období 01 – 05/2021.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení financování a navýšení investičních výdajů o částku 950 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých zvýšením technické a stavební náročnosti účelové komunikace pro akci Příjezdová komunikace ke kamenolomu.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

16. 19/17/ZM/2021 Žádost Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích o finanční podporu výstavby Domova Pomněnka

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

žádost Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích, 675 60 Myslibořice 1 ze dne 11.6.2021 o finanční podporu výstavby Domova Pomněnka.

II. Zastupitelstvo města souhlasí

s podporou výstavby domova se zvláštním režimem – Domova Pomněnka a podpoření projektu finanční částkou max. ve výši 8 mil. Kč.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru seznámil členy zastupitelstva města s doporučením finančního výboru stran výše finanční podpory projektu výstavby Domova Pomněnka s tím, že finanční výbor vyjádřil podporu projektu až do výše 15% z rozpočtované částky projektu.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Mgr. Lenka Klapačová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

17.1. 20/17/ZM/2021 Vysočina Aréna

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dosavadní jednání zástupců města a SK NMNM a objemovou studii projektu Dostavby a revitalizace areálu Vysočina Arény uvedenou v příloze č. 2 .

V úvodu tohoto bodu programu vyjádřili zástupci autorů petice prostřednictvím dílčích prezentací své názory k problematice dostavby a revitalizace areálu Vysočina Aréna a spolupráce se Sportovním klubem a požádali o vstřícnost k názorům prezentovaným v petici. Se svojí prezentací vystoupila paní XXX (finanční podpora Sportovního klubu ze strany města), paní XXX (srovnání biatlonových areálu v Novém Městě na Moravě s ostatními areály ve světě), pan XXX (problematika úpravy lyžařských tratí) a pan XXX (uváděné důvody k rekonstrukci areálu).

Poté se k problematice vyjádřil starosta města s tím, že v úvodu konstatoval, že diskuse o tématu je záměrně otevřená a veřejná, přestože by mohla o věci rozhodnout pouze rada města. Zásadní rozhodnutí o zakotvení nového sportu – biatlonu v našem městě se stalo v minulosti, a to v době, kdy v minulosti město souhlasilo s výstavbou střelnice. Poznamenal, že vedení města ani rada města nikdy nepřislíbilo přímou finanční dotaci Sportovnímu klubu ve výši 20 mil. Kč na dostavbu a rekonstrukci areálu Vysočina Arény, případná podpora by měla být směřována podobně jako v minulosti (např. komunikace Hubertka, cyklo Medin, dopravní terminál, terénní úpravy na Vlachovické ul.), tedy na investice související s areálem ve prospěch všech občanů. Zdůraznil, že se dnes nerozhoduje o kofinancování záměru ani o konkrétním rozsahu záměru, jedná se o rámcové vymezení základních podmínek a budou navazovat další jednání v rozsahu vymezeném předkládanými návrhy memorand o spolupráci mezi městem, Sportovním klubem a Mikroregionem Novoměstsko.

Dále reagoval na názory prezentované zástupci autorů petice týkající se zejména financování Sportovního klubu městem, kdy do financování byly nepřesně zahrnuty i akce městské ve prospěch veřejnosti (např. Hubertka, cyklo Medin …) , dále uvedl, že diskuse kolem úpravy lyžařských tratí bude probíhat v příštích měsících a mělo by dojít ke komplexním změnám, které budou brát v podtaz i názory prezentované v petici, zmínil, že zájmem je vytvoření multifunkčního areálu (klasické lyžování, biatlon, kola) s tím, že nové investice nesmí mít za následek zvyšování provozních nákladů a zvýšení požadavků na rozpočet města. Snahou města bude max. otevřenost areálu pro veřejnost a jeho využívání i dalšími organizovanými oddíly i citlivé přistoupení k projektu z hlediska zátěže pro životní prostředí (město bude požadovat tzv. malou EIA na záměr).

K problematice se vyjádřila i místopředsedkyně Sportovního klubu Mgr. Dagmar Hromádková, která reagovala na některá tvrzení uváděná v prezentacích zástupců autorů petice, zejména ohledně členské základy SK, finanční podpory SK ze strany města, Svazu biatlonu a Svazu lyžařů a deklarovala zájem SK na pořádání závodů a akcí nejen na světové úrovni ale i pro místní.

K předkládanému bodu přednesl návrh na přijetí usnesení, které by podpořilo záměr Sportovního klubu, MVDr. Dan Sokolíček a souhlasil s tím, že se nejedná o protinávrh, ale o doplňující návrh: „Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě souhlasí s podporou a modernizací Vysočina Arény dle předloženého návrhu Sportovního klubu Nové Město na Moravě“.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých předložených návrzích usnesení. Starosta města navrhl hlasovat jednotlivé návrhy usnesení samostatně včetně samostatného hlasování o memorandech (město-SK a město-SK-Mikroregion Novoměstsko) a nakonec o doplňujícím návrhu MVDr. Dana Sokolíčka.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 1Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17.2. 21/17/ZM/2021 Vysočina Aréna

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dne 14.6.2021 doručenou petici „Investice do Vysočina arény ve stovkách miliónů?“ zapsanou pod č.j.:MUNMNM/15209/2021 uvedenou v příloze č. 3 a dne 15.6.2021 obdrženou žádost o informaci zapsanou pod č.j.: MUNMNM 15104/2021 uvedenou v příloze č. 4.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17.3. 22/17/ZM/2021 Vysočina Aréna

I. Zastupitelstvo města schvaluje

předložený návrh Memoranda o spolupráci uvedený v příloze č. 1a (město a SK) a ukládá radě města, aby činila kroky směřující zejm. k zajištění příslušných souhlasů, vyjádření s projektem Dostavby a revitalizace areálu Vysočina Arény za respektování podmínek uvedených v Memorandech o spolupráci uvedených v příloze č. 1a.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16Proti: 1Zdrželo se: 4Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17.4. 23/17/ZM/2021 Vysočina Aréna

I. Zastupitelstvo města schvaluje

předložený návrh Memoranda o spolupráci uvedený v příloze č. 1b (město, SK, Mikroregion) a ukládá radě města, aby činila kroky směřující zejm. k zajištění příslušných souhlasů, vyjádření s projektem Dostavby a revitalizace areálu Vysočina Arény za respektování podmínek uvedených v Memorandech o spolupráci uvedených v příloze č. 1b.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16Proti: 1Zdrželo se: 4Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17.5. Vysočina Aréna

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s podporou a modernizací Vysočina Arény dle předloženého návrhu Sportovního klubu Nové Město na Moravě.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 7Proti: 3Zdrželo se: 11Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

18. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

– starosta města tlumočil dotazy z facebooku týkající se termínu plánované opravy cesty asfaltovým recyklátem do lokality Zahradníkův kout, umístění betonových květináčů na ulici Hornická, Hájkova, volného pohybů psů na koupališti s tím, že na dotazy bude individuálně odpovězeno z městského profilu.

– Mgr. Jiří Maděra konstatoval složitou a místy málo přehlednou diskusi o návrzích usnesení při hlasování k bodu 11) s tím, že projekt dostavby a revitalizace Vysočina Arény podporuje.

– Mgr. Jiří Maděra se dotazoval na problematiku budování kanalizace ul. Masarykova – ul. Budovatelů a na důvody zdržení prací (přeložka již hotového kanálu).

Místostarosta města pan Stanislav Marek k tomuto uvedl, že investorem kanalizace není město ale SVK Žďársko s tím, že dodavatel tohoto investora bohužel musel z důvodu prvotního chybného umístění kanalizace na sousední pozemek opětovně tuto část vybudovat ve správném umístění a na správném pozemku. Protože to není stavba města, městu nevznikly žádné náklady či škody.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

19. Závěr

Starosta města ukončil v 19.35 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Pavel Peňáz

zastupitel

Soňa Macháčková

zastupitel

Soubory ke stažení