Samospráva města

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 14.10.2019

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 7.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 14.10.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 7.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 14.10.2019

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: JUDr. Libor Černý

Soňa Macháčková

Nepřítomni: MVDr. Dan Sokolíček

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: MUDr. Jindřich Hauk

Mgr. Hana Knapčoková

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Starosta města konstatoval, že z celého zasedání je omluvena paní Soňa Macháčková, z části zasedání se omluvili MUDr. Mgr. Tomáš Müller, JUDr. Libor Černý a Josef Košík (avizován od uvedených pozdější příchod).

MUDr. Mgr. Tomáš Müller se dostavil v 16.10 hod., pan Josef Košík v 16.10 hod. a JUDr. Libor Černý na závěr jednání v 16.28 hod.

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam. Přenos bude zveřejněn nejpozději následující den na kanále YouTube Nové Město na Moravě.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: starosta města – seznámil s výsledkem výběrového řízení na funkci jednatele TS služeb s.r.o. s tím, že nástup vybraného uchazeče do této funkce je od 1.1.2020. Zároveň upozornil, že proti průběhu výběrového řízení byl na MV ČR doručen podnět. K tomu je ze strany města přistupováno standardně. Dále informoval, že probíhá výběrové řízení na funkci ředitele/ky příspěvkových organizací města NKZ a NSS + Centrum Zdislava s tím, že výsledek bude znám po radě města 21.10.2019. Výběrové řízení na funkci jednatele Novoměstských služeb s.r.o. bude vypsáno po uplynutí 6-ti letého funkčního období současného jednatele, tedy v září 2021.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/7/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města MUDr. Jindřicha Hauka.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/7/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Mgr. Hanu Knapčokovou.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/7/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 30.9.2019 do 7.10.2019

3) Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1551, 1622/1, 1622/2, 1647, 1648/1,1653 v k.ú. NMNM, ul. Žďárská (Diakonie ČCE)

4) Diskuse

5) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/7/ZM/2019 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 30.9.2019 do 7.10.2019

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 30.9.2019 do 7.10.2019 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/7/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1551, 1622/1, 1622/2, 1647, 1648/1,1653 v k.ú. NMNM – 3004 m2 ul. Žďárská (Diakonie ČCE)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí v k.ú. Nové Město na Moravě dle GP 3223-66/2019:

– díl „a“-376 m2 z p.č. 1551 a díl „b“- 12 m2 z p.č. 1622/1, jež jsou sloučeny do p.č. 1551/2 o výměře 388 m2

– díl „f“- 290 m2 z p.č.1622/1 a díl „g“-242 m2 z p.č. 1622/2, jež jsou sloučeny do p.č. 1622/2 o výměře 532 m2

– díl „h“- 1082 m2 z p.č. 1647, díl „i“- 796 m2 z p.č. 1648/1 a díl „j“- 205 m2 z p.č. 1653, jež jsou sloučeny do p.č. 1647 o výměře 2084 m2

z majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, 592 31, IČ: 00294900 do majetku Diakonie – ČCE – středisko v Myslibořicích, se sídlem Myslibořice 1, 675 60, IČ: 008 39 345, a to za dohodnutou kupní cenu 1.502.000 Kč vč. DPH s tím, že k předmětu prodeje bude zřízeno pro prodávajícího předkupní právo jako právo věcné, na dobu určitou – do doby kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí staveb umístěných na předmětu převodu, a to vše dle přiloženého upraveného (změna termínu 31.12.2024 na 31.12.2025 v čl. VII. Odst. 2) návrhu kupní smlouvy.

Starosta města v úvodu konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v návaznosti na nutnost projednat uzavření řádné kupní smlouvy na pozemky na ul. Žďárská určené pro výstavbu objektu Diakonie, který bude sloužit pro poskytování sociálních služeb pro seniory. Požadavkem MPSV ČR při podání žádosti o dotaci je totiž již vlastnictví pozemků určených k výstavbě na straně žadatele.

Starosta města seznámil s návrhem na úpravu předloženého návrhu usnesení spočívající v tom, že je navrhováno, v návaznosti na poslední požadavek Diakonie ČCE vzešlý z dnešního jednání, prodloužit termín realizace stavby z 31.12.2024 na 31.12.2025 a v tomto smyslu upravit čl. VII. Odst. 2.) návrhu kupní smlouvy.

Na dotaz Mgr. Jiřího Maděry bylo tajemníkem MěÚ Mgr. Petrem Hanychem konstatováno, že předkupní právo města je v kupní smlouvě zapracováno, ale skutečnost, že město přestává být vlastníkem pozemků, znamená, že se zbavuje možnosti zásadně ovlivňovat další rozhodování nového vlastníka, určitou motivací k dodržení termínu pak jsou navrhované sankce.

V rámci tohoto bodu vystoupila ředitelka Diakonie ČCE, střediska v Myslibořicích Bc. Michaela Grmelová, která v rámci své prezentace informovala o připravovaném projektu (zřízení nové pobytové služby „domov se zvláštním režimem“, kapacitě, zřízení parkovacích státní pro tělesně postižené, vizualizaci objektu).

V návaznosti na dotaz Mgr. Jiřího Maděry bylo starostou města sděleno, že současná sportovní zařízení by byla v lokalitě zachována do doby zahájení výstavby.

Po ukončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

Mgr. Jiří Maděra – upozornil, že částka získaná z prodeje pozemků na ul. Žďárská nebude postačovat na vybudování nového hřiště v této lokalitě

starosta města k tomuto konstatoval, že s akcí musí počítat příslušný rozpočet města s tím, že některé herní prvky by mohly být použity i po realizaci výstavby.

starosta města – pozval přítomné na Slavnosti medu a vína, které se budou konat ve dnech 18.10. a 19.10.2019

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

5. Závěr

Starosta města ukončil v 16.29 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

MUDr. Jindřich Hauk

zastupitel

Mgr. Hana Knapčoková

zastupitel