Samospráva města

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4.12.2023

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 7. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 4.12.2023 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 7. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,
které se konalo dne 4.12.2023
od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni:

Ing. Tomáš Blažek
Lubomír Buchta
JUDr. Libor Černý
Martin Drápalík
Ing. Mgr. Hana Janů
Mgr. Ivana Kadlecová
Mgr. Hana Knapčoková
Ing. Ilona Komínková
Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
MUDr. Mgr. Tomáš Müller
Ing. Petr Nepustil
Mgr. Pavel Peňáz
MUDr. Václav Peňáz
Mgr. Miroslav Skalník
MVDr. Dan Sokolíček
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Mgr. Petr Teplý Dis.
Helena Zelená Křížová

Omluveni:

Ing. František Laštovička

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

Mgr. Petr Hanych

Předsedající:

<dle prezenční listiny>

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Maděra
Mgr. Miroslav Skalník

Návrhová komise:

<dle prezenční listiny>

Ing. Petr Nepustil byl po dobu jednání přítomen on-line prostřednictvím videokonference.
Ing. František Laštovička byl z jednání řádně omluven.

 

V rámci Hovory s občany byly vzneseny následující příspěvky:

 

Téma: pan Dušan Duda – předseda osadního výboru m.č. Olešná – poděkoval jménem celého osadního výboru členům zastupitelstva města, že mají zájem o dění v místní části. Váží si toho,  že jim není obec lhostejná. Osadní výbor si stanovil priority, které budou chtít prosadit, tyto požadavky jsou již částečně zapracovány do rozpočtu města na příští rok. Věří, že se za podpory vedení města bude dařit záležitosti, které místní část trápí, řešit.

 

Téma: paní XXX – upozornila na situaci v Oboře – neutěšený stav mostku a cestičky a požádala o zlepšení stavu.

Tento názor podpořil i MVDr. Dan Sokolíček.

Jednatel TS služeb s.r.o. Ing. Ondřej Šandera informoval o postupu prací v Oboře, které realizují – v současné době se opravuje dřevěný mostek a dále bude opravena pěšina z ulice Luční, která navazuje na chodník za Billou.
Starosta města konstatoval, že opravy mostku, cesty i mobiliáře byly zadány u TS služeb s.r.o. Dodal, že údržba zeleně proběhne v příštím roce.

 

Téma: pan Martin Drápalík – problematika nasvícení katolického kostela – nefungují světla na věži

Jednatel TS služeb s.r.o. Ing. Ondřej Šandera sdělil, že s farou spolupracují z hlediska přívodu elektřiny, které je v pořádku, závada bude ve světlech na věži, kterou si řeší farnost sama, ze strany TS služeb s.r.o. šla nabídka na případnou opravou světel, kterou případně farnost může využít.

Téma: vyjádření členů zastupitelstva města k příspěvku pana Dušana Dudy ohledně místní části Olešná (poděkování za pozvání a prohlídku obce)  – JUDr. Libor Černý obecně postrádá výstupy z jednání osadních výborů (zápisy), jsou to orgány zřizované zastupitelstvem města, požádal o jejich zpřístupnění pro potřeby zastupitelů města.

Starosta města přislíbil, že zápisy z jednání osadních výborů budou zveřejňovány stejně jako u ostatních výborů a komisí.

 

Téma: MVDr. Dan Sokolíček – postrádá vánoční osvětlení Masarykovy ulice
Starosta města k tomuto sdělil, že do konce tohoto týdne bude zprovozněno i zbývající osvětlení vloček na Masarykově ulici a stromu na Palackého náměstí.

 

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.
Číslo
bodu

Bod
Komentář

1.1.

1/7/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Mgr. Jiřího Maděru.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl ověřovateli zápisu Ing. Františkem Laštovičkou a Ing. Mgr. Hanou Janů ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

1.2.

2/7/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Mgr. Miroslava Skalníka.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

1.3.

3/7/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva města o bod 29) Dispozice s majetkem – kupní smlouva – bytový dům pod Kodusem – revokace.

Mgr. Miroslav Skalník požádal starostu města, aby byl  členům zastupitelstva města předložen návrh na odsouhlasení pokračování dnešního jednání i po 20 hod.  Starosta města toto přislíbil učinit, a to včas před 20 hod.

V úvodu projednání programu dnešního zasedání zastupitelstva města starosta města informoval o návrhu na rozšíření programu o další majetkovou dispozici – revokace již přijatého usnesení týkajícího se uzavření kupní smlouvy pro novostavbu bytového domu pod Kodusem na Purkyňově ulici v Novém Městě na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

1.4.

4/7/ZM/2023 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:
1)   Zahájení zasedání
2)   Činnost rady města Nového Města na Moravě od 16.10. 2023 do 29.11.2023
3)   Dodatek č. 1 k Pravidlům pro použití účelových prostředků FRB na území města Nové Město na Moravě
4)   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
5)   Obecně závazná vyhláška  o místním poplatku ze psů
6)   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
7)   Obecně závazná vyhláška  města Nové Město na Moravě o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8)   Odměňování samosprávných orgánů města
9)   Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM
10) Návrh rozpočtu města na rok 2024
11) Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě
12) Žádost SK NMNM o prodloužení realizace projektu nového skokanského můstku
13) Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – vodní mlýn Petrovice
14) Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – dům Komenského náměstí
15) Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Nové Město na Moravě
16) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 30 v k.ú. Slavkovice
17) Dispozice s majetkem – odprodej části  p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna (EG.D)
18) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 137/3 v k.ú. Olešná na Moravě
19) Dispozice s majetkem – žádost o prominutí úhrady smluvní sankce + prodloužení „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/14 v k.ú. Pohledec
20) Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/5 v k.ú. Pohledec (RD Pohledec)
21 Dispozice s majetkem – odprodej stavebních pozemků v k.ú.Pohledec
22) Dispozice s majetkem – nákup p.č.3878/10, 3891/4, 3889/3, 3913/23, 3890/5, 3890/6, 3041/17 v k.ú. NMNM
23) Dispozice s majetkem – odprodej části  p.č. 1622/1 v k.ú. NMNM (EG.D) – Betlém
24) Dispozice s majetkem – směna pozemků s Lesy ČR, s.p. v k.ú. NMNM, Pohledec, Kuklík
25) Dispozice s majetkem – záměr nákupu části p.č. 3929 v k.ú. NMNM (Správa železnic)
26) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 830, p.č. 828/2, 833, 832/1, 275/5 v k.ú. NMNM (Portimo) – u Klečkovského rybníka
27) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 443/1 v k.ú. NMNM (Portimo) – ul. Budovatelů
28) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023 a 2024
29) Dispozice s majetkem – kupní smlouva – bytový dům pod Kodusem – revokace
30) Diskuse
31) Závěr

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

2.

5/7/ZM/2023 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 16.10.2023 do 29.11.2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 16.10.2023 do 29.11.2023 a nemá k činnosti rady města připomínky.

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Lenka Klapačová

 

V rámci diskuse k tomuto bodu programu byl diskutován záměr města na zřízení služby Taxík Maxík (zaměřen na přepravu seniorů a osob se zdravotním postižením) a ke stavu oprav chodníku na ul. Nezvalova (část opravena v letošním roce, dokončení plánováno na rok 2024).
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

3.

6/7/ZM/2023 Dodatek č. 1 k Pravidlům pro použití účelových prostředků FRB na území města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 1 k „Pravidlům pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na územní města Nové Město na Moravě“ dle přílohy materiálu.

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz uvedl, že projednávaný dodatek k Pravidlům pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení byl finančním výborem doporučen zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

4.

7/7/ZM/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku z pobytu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Martina Dvořáková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.1.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu s tím, že bude zachována současná výše poplatků.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámova, Jiří Hradil

 

Po proběhlé diskusi týkající se navrhované úpravy základní sazby poplatku, příjmů města z těchto poplatků a jejich využití,  předložil JUDr. Libor Černý protinávrh spočívající v zachování sazeb poplatků ze psů ve stávající výši.

 

Vzhledem k tomu, že protinávrh nebyl odsouhlasen, přistoupil starosta města k hlasování o původně předloženém návrhu usnesení.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Martina Dvořáková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 11 Proti: 4 Zdrželo se: 7 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

5.2.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz sdělil, že návrh nové vyhlášky města o místním poplatku ze psů (navýšení základní sazby o 80,- Kč) byl finančním výborem doporučen zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych konstatoval, že v této situaci, kdy nedošlo k odsouhlasení nového znění vyhlášky, bude i nadále platit dosavadní vyhláška s tím, že dozorové kompetence má MV ČR.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Martina Dvořáková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 11 Proti: 5 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

6.

8/7/ZM/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Ondřej Šandera, Ing. Radek Fila

 

V rámci diskuse k tomuto bodu programu se hovořilo zejména o výši nákladů na likvidaci odpadů, jaké služby jsou možné v rámci poplatku využívat (sběrný dvůr), dále o možnosti vybudování kompostárny města (lokalita Pohledec).

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz konstatoval, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vydat navrhovanou obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Dále sdělil stanovisko finančního výboru k problematice likvidace odpadů s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města a vedení města zvážit změnu nastavení úhrady za svoz komunálního odpadu z paušální částky na progresivní úhradu na základě množství reálně vyprodukovaného odpadu.
Důvodem tohoto doporučení je mimo ekologických hledisek také fakt blížícího se termínu konce možnosti skládkování komunálního odpadu, což pravděpodobně výrazně prodraží jeho likvidaci.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Lenka Kotovicová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7.

9/7/ZM/2023 Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle aktualizované přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Jiří Hradil, Ing. Radek Fila

V rámci tohoto bodu byla diskutována zejména otázka možnosti uplatňování vyhlášky např. při pronájmu obecních pozemků, umisťování popelnic na veřejném prostranství, možností vymáhání povinností ze strany městské policie.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

8.

10/7/ZM/2023 Odměňování samosprávných orgánů města

I. Zastupitelstvo města stanovuje

měsíční odměnu neuvolněného místostarosty města s účinností od 1.1.2024 ve výši stanovené výpočtem dle § 73 odst. 2) zákona o obcích, tj. součinem základny pro výpočet odměny a koeficientu 1,194 stanoveného v příloze zákona o obcích pro funkci neuvolněného místostarosty pro velikostní kategorii obce 10001-20000 obyvatel.

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Petr Hanych

 

V rámci tohoto bodu byla diskutována zejména otázka kompetencí starosty a místostarostů, otázka počtu obyvatel města, na který zákon výši odměn váže.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

9.

11/7/ZM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace Novoměstským službám s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 ve výši 1,1 mil. Kč účelově vázané na provoz bazénové části městských lázní a uzavření příslušného dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 23.1.2023.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová

 

K projednávané problematice vystoupil jednatel Novoměstských služeb s.r.o. Mgr. Jiří Janeček, který vysvětil svoji žádost o navýšení dotace o 1,1 mil. Kč na dokrytí nákladů na provoz bazénové části městských lázní (nutnost využití pouze části rozpočtované rezervy na dokrytí provozu městských lázní).

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz konstatoval, že finanční výbor návrh rozpočtového opatření projednal a doporučil ho zastupitelstvu města k odsouhlasení s tím, že předmětem na finančním výboru projednávaném návrhu rozpočtového opatření ještě nebyla žádost Novoměstských služeb s.r.o. o dokrytí nákladů na provoz bazénu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

10.

12/7/ZM/2023 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024

I. Zastupitelstvo města schvaluje

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2024

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci

367 621,3

z toho:

daňové příjmy

221 853,0

 

nedaňové příjmy

57 208,0

 

kapitálové příjmy

56 968,8

 

přijaté transfery

31 591,5

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace

32 472,0

Přechodné fin. výpomoci

0,0

 

 

 

 

Provozní výdaje celkem  (tis. Kč)

290 436,2

z toho:

provozní výdaje bez příspěvků PO:

239 439,0

 

vodní hospodářství

7 625,5

 

zemědělství, lesní hospodářství a ryb.

5 935,0

 

průmysl, stavebnictví, obchod a služ.

490,0

 

doprava

31 230,0

 

civilní připravenost na krizové stavy

125,0

 

kultura, církve a sdělovací prostředky

1 889,5

 

bezpečnost a veřejný pořádek

6 581,0

 

požární ochrana a integrovaný   záchranný systém

3 281,8

 

státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

66 408,8

 

sociální věci a politika zaměstnanosti

827,6

 

zdravotnictví

0,0

 

sport a zájmová činnost

14 691,0

 

bydlení, kom. služby, územní rozvoj

35 485,8

 

ochrana životního prostředí

27 421,0

 

ostatní činnosti související se  službami pro obyvatelstvo

0,0

 

vzdělávání a školské služby

3 077,0

 

jiné veřejné služby a činnosti

10,0

 

ostatní činnosti

870,0

 

finanční operace

33 490,0

 

provoz. příspěvky PO celkem

50 997,2

 

z toho:

Mateřská škola

5 287,7

 

 

ZŠ Vratislavovo nám.

7 005,1

 

 

ZŠ L. Čecha

7 035,3

 

 

Zákl. umělecká škola

1 496,0

 

 

Novoměst. kultur. zařízení

17 494,0

 

 

Dům dětí a mládeže

1 000,0

 

 

Novoměst. soc. služby

9 982,5

 

 

Centrum Zdislava

1 696,6

 

 

dotace PO ze SR a kraje

0,0

Investiční výdaje celkem  (tis. Kč)

123 354,0

VÝDAJE  (tis. Kč) po konsolidaci

413 790,2

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace

32 472,0

Saldo příjmů a výdajů celkem (tis. Kč)

– 46 168,9

 

financování:

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

0,0

splátka přechodné fin. výpomoci

0,0

změna stavu FP na bankovních účtech

46 168,9

Financování celkem (tis. Kč)

46 168,9

 

limit mezd Městské policie                                                      4.360,0 tis. Kč

limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ a členů ZM    37.149,5 tis. Kč

 

II. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 12.500 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18.420 tis. Kč a 15.248,9 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města
III. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2024 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv
IV. poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2024
V. zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

• k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití

• k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch, o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová,  Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Soňa Ošmerová, Mgr. Petr Hanych

 

Úvodní slovo k předkládanému materiálu přednesla vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Martina Slámová.

 

Starosta města pan Michal Šmarda prostřednictvím své prezentace seznámil s návrhem rozpočtu města na příští rok, zejména s návrhem provozního rozpočtu, s vývojem provozního salda roku, s důvody, proč je navrhován schodek hospodaření i s významnými investičními akcemi města plánovanými na rok 2024 (fotovoltaika, ul. Budovatelů – kompletní rekonstrukce komunikací, rekonstrukce rozvodů věžového domu č.p. 731 na Tyršově ul., projektu IT na zvýšení odolnosti proti kybernetickým hrozbám).
Starosta města informoval také o způsobu jejich financování a o zapracovaných změnách v návrhu rozpočtu tak, jak vzešly z projednání na semináři zastupitelstva města a v radě města dne 29.11.2023 (navýšení provozních výdajů celkem o částku 1 141,8 tis. Kč a navýšení investičních výdajů o částku 5 200 tis. Kč na výkupy pozemků).
Součástí prezentace bylo i porovnání střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 – 2026 se skutečným vývojem.

Dále starosta města upozornil na předkládaný návrh v bodu V. usnesení k rozpočtu města, kdy je navrhováno zmocnit radu města k provádění rozpočtových opatření ve zvýšeném finančním limitu, a to do výše 1 mil. Kč, dosavadní zmocnění bylo do výše 500 tis. Kč s tím, že pokud se některý člen zastupitelstva měst v diskusi vyjádří proti zvýšení zmocnění rady města na 1 mil. Kč, nebude toto navýšení nyní navrhováno, zůstane v dosavadní výši a návrh bude předložen až na dalším zasedání, aby měli členové zastupitelstva města dostatek času na zvážení názoru na tuto věc.

 

JUDr. Libor Černý navrhl ponechat zmocnění rady města v částce 500 tis. Kč nebo se držet stanovených limitů dle ustanovení zákona o obcích. Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych uvedl, že v této věci zákon žádný limit pro radu města nestanoví a záleží tedy jen na rozhodnutí zastupitelstva města.

 

V rámci diskuse k touto bodu se dále hovořilo např. o kritériích pro poskytování příspěvků z dotačních programů města, stavu výplaty finančních prostředků ze Sberbank, zveřejnění podkladů k vybraným akcím plánovaných na rok 2024 na www města.

 

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz konstatoval, že finančnímu výboru byl předložen k projednání návrh rozpočtu města na rok 2024 v podobě před změnami vzešlými po projednání v radě města dne 29.11.2023. Tento návrh byl finančním výborem doporučen zastupitelstvu města  k odsouhlasení. O skutečnost, které bylo ještě třeba nově zapracovat do návrhu rozpočtu města po jednání finančního výboru dne 14.11.2023 (navýšení provozních výdajů celkem o částku 1 141,8 tis. Kč a navýšení investičních výdajů o částku 5 200 tis. Kč na výkupy pozemků), byly členové finančního výboru informování prostřednictvím emailové korespondence.

 

Po ukončení diskuse starosta města přistoupil ke hlasování o návrhu rozpočtu města na rok 2024 s tím, že s ohledem na vyjádření JUDr. Černého ke „zmocnění rady města“ je předložen k odsouhlasení upravený návrh zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření v bodě V. usnesení tj. s dosavadním limitem ve výši 500 tis. Kč.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.1.

13/7/ZM/2023 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o poskytnutí dotací na 2024 z městských dotačních výzev:

– Výzva na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více členů v celkovém objemu 1.182,5 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle přílohy č.1 a č. 8.
K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Soňa Ošmerová

 

Projednávání tohoto bodu programu se zúčastnili zástupci Sportovního klubu v Novém Městě na Moravě Mgr. Jiří Hamza a Mgr. Jan Skřička. Mgr. Jiří Hamza se vyjádřil k žádostem Sportovního klubu o příspěvky z rozpočtu města jednak na nákup rolby a jednak na připravenost areálu Vysočina Arény pro organizace vrcholných mezinárodních akcí a požádal členy zastupitelstva města o podporu.

Na základě žádosti Mgr. Ivany Kadlecové byl připraven návrh usnesení tak, aby mohlo být hlasováno o jednotlivých dotačních výzvách samostatně.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.2.

14/7/ZM/2023 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o poskytnutí dotací na 2024 z městských dotačních výzev:

– Výzva na podporu mimořádných počinů 2024 v celkovém objemu 1.437 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle přílohy č.1 a č. 6.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.3.

15/7/ZM/2023 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o poskytnutí dotací na 2024 z městských dotačních výzev:

– Výzva  Novoměstská kultura 2024 v celkovém objemu 245,4 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle přílohy č.1 a č. 10.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.4.

16/7/ZM/2023 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o poskytnutí dotací na 2024 z městských dotačních výzev:

– Výzva Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2024 v celkovém objemu 175 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle přílohy č.1 a č. 7.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.5.

17/7/ZM/2023 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o poskytnutí dotací na 2024 z městských dotačních výzev:

– Výzva Zkvalitnění sportovišť 2024 v celkovém objemu 210 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle přílohy č.1 a č. 9.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.6.

18/7/ZM/2023 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o poskytnutí dotací na 2024 z městských dotačních výzev:

– Výzva Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2024 v celkovém objemu 683 tis. Kč a uzavření přísl. smlouvy dle přílohy č. 1 a přílohy č. 11.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.7.

19/7/ZM/2023 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o poskytnutí dotací na 2024 z městských dotačních výzev:
– Individuální výzva na poskytnutí investiční dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. (IČ: 43378480) z Individuální výzvy ve výši 9.800.000,- Kč na projekt „Nákup rolby“ a uzavření přísl. smluv dle přílohy č. 2 a č. 12.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.8.

20/7/ZM/2023 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– Individuální výzva na poskytnutí neinvestiční dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. (IČ: 43378480) z Individuální výzvy ve výši 5.000.000,- Kč na projekt „Připravenost areálu Vysočina Arény pro organizace vrcholných mezinárodních akcí“ a uzavření přísl. smluv dle přílohy č. 3 a č. 12.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.9.

21/7/ZM/2023 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření, a to převod částky 5 mil. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost na poskytnutí neinvestiční dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. (IČ:43378480) z Individuální výzvy na projekt „Připravenost areálu Vysočina Arény pro organizace vrcholných mezinárodních akcí“.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

12.

22/7/ZM/2023 Žádost SK NMNM o prodloužení realizace projektu nového skokanského můstku

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodloužení termínu realizace projektu „Stavba skokanského můstku K10“ příjemci dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem: Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 do 30.6.2024 a uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě ze dne 18.5.2023 dle přílohy č. 2 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13.

23/7/ZM/2023 Pokračování jednání zastupitelstva města po 20.00 hod.

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s pokračováním dnešního jednání zastupitelstva města po 20.00 hod.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

14.

24/7/ZM/2023 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – vodní mlýn Petrovice

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 164 472,- Kč na opravu barokního vodního mlýna v Petrovicích s číslem popisným 16, konkrétně na obnovu střechy hospodářské budovy v Novém Městě na Moravě, místní část Petrovice, rej. číslo památky 106610, parcelní číslo pozemku 252/1 a 247 v k.ú. Petrovice společnosti FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 za předpokladu, že společnost FJT Invest s.r.o., která mlýn vlastní, obdrží dotaci od Kraje Vysočina na opravu této nemovité kulturní památky. Za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a společností FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 jako příjemcem dotace dle přílohy materiálu.

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz sdělil, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města dotaci na opravu vodního mlýna Petrovice poskytnout.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

15.

25/7/ZM/2023 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – dům Komenského náměstí

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60 481,- Kč na opravu oken do ulice a sklepního okna u domu čp.135 na Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě, rej. číslo památky 19029/7-4266, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za předpokladu, že obdrží dotaci od Kraje Vysočina na opravu této nemovité kulturní památky. Za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a ░░░░ ░░░░ ░░░░ Komenského náměstí░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace dle přílohy materiálu.

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz sdělil, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města dotaci na opravu domu č.p. 135 na Komenského nám. poskytnout.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

16.

26/7/ZM/2023 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČ: 70995559, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 3 materiálu.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

17.

27/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 30 v k.ú. Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 30 o výměře 67 m2 v k.ú. Slavkovice, ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Slavkovice░░ , za dohodnutou kupní cenu 16.750 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Radek Fila

 

Mgr. Miroslav Skalník konstatoval, že z důvodu absence „cenové mapy“ pozemků, která dle sdělení vedoucího odboru SMM Ing. Radka Fila dosud není přes urgence soudním znalcem zpracována,
se bude nadále při hlasování o některých nákupech nebo prodejích pozemků zdržovat.
Z tohoto důvodu požádal o samostatné hlasování o majetkové dispozici pod bodem programu 16).
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

18.

28/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna (EG.D)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 28/1 o výměře 30 m2 (dle GP  p.č. 28/16) v k. ú. Studnice u Rokytna, a to EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za dohodnutou kupní cenu 15.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 19, 23, 24, 25.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

19.

29/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 137/3 v k.ú. Olešná na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 137/3  o výměře 617 m2  v k.ú. Olešná na Moravě, z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Olešná░░ (podíl 1/2) ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Nová Ves u Nového Města na Moravě ░░ (podíl 1/2), do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 49.360 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 19, 23, 24, 25.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

20.

30/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – žádost o prominutí úhrady smluvní sankce + prodloužení „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/14 k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí úhrady smluvní sankce, jež byla stanovena pro pana░░░░ ░░░░ ░ bytem Štursova░░░ Nové Město na Moravě, na straně kupujícího za nedodržení podmínky zajistit, na základě oznámení o dokončení stavby, do pěti let od podpisu Kupní smlouvy spolu s ujednáním o zřízení předkupního práva ze dne 8.10.2018 zaevidování RD, postaveného na předmětu prodeje, do katastru nemovitostí, ve výši 50 % z kupní ceny, tedy ve výši 382.500 Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnout panu░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Štursova░░░ Nové Město na Moravě, dodatečnou lhůtu pro zaevidování RD, postaveného na předmětu prodeje p.č. 311/14 v k.ú. Pohledec, do katastru nemovitostí, a to do 31.5.2024 se sankcí zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z kupní ceny při nedodržení této podmínky, tedy ve výši 382.500 Kč, již bez možnosti dalšího prominutí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 19, 23, 24, 25.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

21.

31/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 1622/1 v k.ú. NMNM (EG.D) – Betlém

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 1622/1 o výměře 25 m2 (dle GP  p.č. 1622/5) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za dohodnutou kupní cenu 25.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 19, 23, 24, 25.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

22.

32/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – směna pozemků s Lesy ČR, s.p. (k.ú. NMNM, Pohledec, Kuklík)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 421 96 451:

p.č. 498 (1,6263 ha), p.č. 500 (0,1001 ha), p.č. 524 (3,7295 ha), p.č. 581 (1,9548 ha) v k.ú. Pohledec, p.č. 909/2 (0,0073 ha) v k.ú. Kuklík, p.č. 3901/1 (0,0312 ha), p.č. 3903/2 (0,0555 ha) v k.ú. Nové Město na Moravě,

– převod z majetku Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 421 96 451 do majetku města:

p.č. 3128/10 (0,0282 ha), p.č. 3129 (0,4389 ha), p.č. 3130 (0,7123 ha), p.č. 3131 ( 0,5022 ha), p.č. 3132 (0,4738 ha), p.č. 3133 (2,1709 ha) , p.č. 3153/3 (0,1206 ha), p.č. 3154/1 (0,3012 ha), p.č. 3184/2 (0,5589 ha), p.č. 3649/2 (0,0057 ha), p.č. 3359/6 (0,0258 ha), p.č. 3363/9 (0,5559 ha) vše v k.ú. Nové Město na Moravě,

s tím, že ze strany města bude společnosti Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 421 96 451 uhrazena finanční částka 342.051 Kč, jako rozdíl v hodnotách směňovaných nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 19, 23, 24, 25.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

23.

33/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – záměr nákupu části p.č. 3929 v k.ú. NMNM (Správa železnic)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

záměr převodu části pozemku p.č. 3929 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu (příloha č.1), do majetku města, vč. souhlasu s tzv. technickými podmínkami převodu a prohlášení s případným převzetím ekologických závazků s tímto majetkem spojených, a to od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, uvedenými v části A. dopisu Správy železnic, státní organizace č. j. 53825/2023-SŽ-GŘ-O31 (2) ze dne 12. září 2023 (dle příloh č. 2 a 3).

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 19, 23, 24, 25.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

24.1.

Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/5 v k.ú. Pohledec (RD Pohledec)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní spolu s ujednáním o zřízení předkupního práva ze dne 15.9.2022, uzavřené mezi městem, jakožto budoucím prodávajícím a  manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ i, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░  Nové Město na Moravě, jakožto budoucím kupujícím, na budoucí prodej p.č. 617/5 (839 m2) v k.ú. Pohledec, a to ke dni 15.12.2023 s vrácením části kupní ceny ze strany města ve výši 250.000 Kč dle přílohy.

 

– rozpočtové opatření – převod částky ve výši 250.000 Kč z investičních výdajů  na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Radek Fila, Mgr. Petr Hanych, Mgr. Zuzana Koudelová

 

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Diskutovala se zejména otázka zda lze či nikoliv srovnávat tuto žádost s předchozím případem (projednávaném na zasedání zastupitelstva města v září letošního roku),  přičemž jak rada města tak odbor SMM doporučily postupovat stejně, dále i podmínky dražby z hlediska opakované účasti ve dražbě.

 

Ing. Ilona Komínková sdělila, že z důvodu střetu zájmu se nebude v tomto a následujícím bodě účastnit hlasování.

 

Po proběhlé diskusi předložila Mgr. Helena Šustrová protinávrh usnesení spočívající ve snížení sankce (tj. zvýšením městem vrácené částky kupní ceny) za nedodržení smlouvy o smlouvě budoucí ze strany budoucího kupujícího na 20.000,- Kč.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 11 Proti: 1 Zdrželo se: 9 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo

24.2.

34/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/5 v k.ú. Pohledec (RD Pohledec)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní spolu s ujednáním o zřízení předkupního práva ze dne 15.9.2022, uzavřené mezi městem, jakožto budoucím prodávajícím a  manžely░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě, jakožto budoucím kupujícím, na budoucí prodej p.č. 617/5 (839 m2) v k.ú. Pohledec, a to ke dni 15.12.2023 s vrácením části kupní ceny ze strany města ve výši 220.000 Kč dle přílohy.

 

– rozpočtové opatření – převod částky ve výši 220.000 Kč z investičních výdajů  na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj.

Po neodsouhlasení protinávrhu Mgr. Šustrové na snížení sankce za nedodržení smlouvy o smlouvě budoucí ze strany budoucího kupujícího přistoupil starosta města ke hlasování o původním návrhu usnesení doporučeném radou města.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 8 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

25.

35/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej stavebních pozemků v k. ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/9  o výměře 941 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Rovečné░░░  za dohodnutou kupní cenu 3 105 300 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

2.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/2  o výměře 935 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví (každý id. 1/2) paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Křičkova░░░ , Nové Město na Moravě a pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Čakovičky za dohodnutou kupní cenu 2 968 625 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné.

3.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/12  o výměře 796 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví (každý id. 1/2) pan░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Sněžné░░░ a pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Luční░░░ , Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 2 467 600 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné.

4.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/11  o výměře 797 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Čapkova░░░░  Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 391 000 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

5.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/28  o výměře 787 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Lucemburská░░░░ ░ Praha 3, za dohodnutou kupní cenu 2 262 625 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

6.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/29 o výměře 853 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Kobylnice, Brno venkov, za dohodnutou kupní cenu 2.533.410  Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

7.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/32 o výměře 711 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Jiříkovice ░░ ,Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.147.220  Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné.

8.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/30 o výměře 701 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Pavlovova░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.032.900  Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

9.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/14 o výměře 740 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Tyršova ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.220.000 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

10.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/13 o výměře 795 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Měřín za dohodnutou kupní cenu  2 321.400 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

11.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 620/2 o výměře 742m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Kárníkova░░░ ,Nové Město na Moravě a░░░░ ░░░░ ░░░░ Viniční░░░░ ░░ Brno Židenice, za dohodnutou kupní cenu  2 151 800  Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

12.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/16 o výměře 803 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Keřová░░░░ Brno Žebětín za dohodnutou kupní cenu 2.320.670 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

13.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/31 o výměře 699 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Luční░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.957.200 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné.

14.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/15 o výměře 812 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Svahová░░░░ Brno za dohodnutou kupní cenu 2.127.440  Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

15.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/8  o výměře 738 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Karníkova ░░░  Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 996.280 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

16.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/17  o výměře 861 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  Pavlovova ░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 617.440 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

17.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 623/7  o výměře 702 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  Modřínova ░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 063.880 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

18.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 623/8  o výměře 621 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  Předhvozdí ░░ , Kostelec nad Černými Lesy, za dohodnutou kupní cenu 1 599 075 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.

19.

úplatný převod nemovité věci, a to pozemků parc. č. 622/33  o výměře 319 m2,  parc. č. 622/34  o výměře 285 m2a  parc. č. 622/35  o výměře 376 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví společnosti STAREDO s.r.o., se sídlem Maršovská 710, Nové Město na Moravě,IČ: 282 70 495, za dohodnutou kupní cenu 2 523.500 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné,

 

a to vše dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Rovněž konstatoval, že vzhledem ke schválení dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.č. 617/5 v k.ú. Pohledec (viz. předchozí projednaný bod) je bezpředmětné již hlasovat o části II. navrhovaného usnesení.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

26.

36/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – nákup p.č.3878/10, 3891/4, 3889/3, 3913/23, 3890/5, 3890/6, 3041/17 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č.3878/10 orná půda o výměře 6969 m2,  p.č.3889/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 435 m2, p.č.3890/5 orná půda  o výměře 346 m2, p.č.3890/6 orná půda  o výměře 5736 m2, p.č.3891/4 orná ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5204 m2, p.č.3913/23 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 39 m2 a p.č.3041/17 trvalý travní porost o výměře 2000 m2  v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Polní░░░░ Nové Město na Moravě (podíl 1/2)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Lhotka, Praha 4 (podíl 1/2), do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 5.200.000 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

27.

37/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 830, p.č. 828/2, 833, 832/1, 275/5 v k.ú. NMNM (Portimo) – u Klečkovského rybníka

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části  pozemku p.č. 830 o výměře 1268 m2 (dle GP p.č. 830/2), pozemku p.č. 828/2 o výměře 57 m2, pozemku p.č. 833 o výměře 15 m2, pozemku p.č. 832/1 o výměře 15 m2, pozemku p.č. 275/5 o výměře 3 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, společnosti Portimo, o.p.s., se sídlem Drobného 301, Nové Město na Moravě, IČ: 456 59 028  za dohodnutou kupní cenu 950.600 Kč + DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro případ, že stavba na předmětu koupě nebude do 5 let od uhrazení kupní ceny dokončena a zkolaudována je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní sankci.

 

II. Zastupitelstvo města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města k uzavření kupní smlouvy spolu s ujednáním o zřízení předkupního práva jako práva věcného a ke stanovení jednotlivých podmínek kupní smlouvy.

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Petr Hanych

S obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera.

 

Jednání se zúčastnil ředitel o.p.s. Portimo Ing. Tomáš Pospíšil, který ve své prezentaci seznámil členy zastupitelstva města se záměry výstavby sociálního zařízení  sloužícího pro poskytování služeb sociální rehabilitace, rané péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na pozemcích v lokalitě u Klečkovského rybníka a výstavby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na pozemku v lokalitě ul. Budovatelů, resp. přestavby přilehlého objektu na sousední parcele a jeho přestavba. Součástí prezentace byli i 3D pohledy objektů a jejich zakreslení do lokality.

 

Členové zastupitelstva města se dotazovali např. na náklady na provoz zařízení, kapacitu zařízení, hovořilo se o dopravní situaci na ul. Budovatelů, přičemž na přímý dotaz pana starosty Ing. Pospíšil sdělil, že v této lokalitě nebudou potřebovat žádná parkovací místa.

 

Starosta města informoval členy zastupitelstva města, o tom, že jim je předkládán k odsouhlasení upravený návrh usnesení (a to jak u této dispozice, tak i následující dispozice pod bodem 27), než který obdrželi v podkladových materiálech.  Město si kromě zřízení předkupního práva k předmětu prodeje (pozemku) tímto novým návrhem sjednává smluvní sankci pro případ, že stavba nebude do 5 let od uhrazení kupní ceny za pozemek dokončena. Součástí upraveného návrhu usnesení je i pověření starosty a místostarostů k podpisu smlouvy vč. možnosti stanovení dalších podmínek (vč. např. Mgr. Ivanou Kadlecovou zmíněné výhrady zpětné koupě).
Dále sdělil, že konečný návrh kupní smlouvy bude dán členům zastupitelstva města k dispozici na portál zastupitele, aby zastupitelé mohli případně sdělit svoje výhrady.

 

(při hlasování došlo k technickému problému na hlasovací jednotce Mgr. Jiřího Maděry – nepožaduje hlasování opakovat)

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

28.

38/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 443/1 v k.ú. NMNM (Portimo) – ul. Budovatelů

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 443/1 o výměře 42 m2 (dle GP p.č. 443/41) v k. ú. Nové Město na Moravě, společnosti Portimo, o.p.s., se sídlem Drobného 301, Nové Město na Moravě, IČ: 456 59 028  za dohodnutou kupní cenu  29.400 Kč s tím, že město si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro případ, že stavba na předmětu koupě nebude do 5 let od uhrazení kupní ceny dokončena a zkolaudována  je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní sankci.

 

II. Zastupitelstvo města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města k uzavření kupní smlouvy spolu s ujednáním o zřízení předkupního práva jako práva věcného a ke stanovení jednotlivých podmínek kupní smlouvy.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

29.

39/7/ZM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023 a 2024

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizovaný přehled investic (část A přílohy materiálu) a velkých oprav, které jsou zapracovány do fin. objemu rozpočtu města na rok 2024.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

30.

40/7/ZM/2023 Dispozice s majetkem – kupní smlouva – bytový dům (pod KoDuSem) – revokace

I. Zastupitelstvo města revokuje

usnesení ZM č. 6 ze dne 25.09.2021, 1. část bodu 21/6/ZM/2023:

„Zastupitelstvo města schvaluje I. 1. úplatný převod nemovitých věcí:

– části pozemku parc. č. 1686/1 ostat. plocha jiná plocha o výměře 622 m2 a části pozemku parc. č.  1697 ostat. plocha jiná plocha o výměře 9 m2 (dle GP nově vzniklý pozemek parc. č. 1686/7 o výměře 631 m2)
– části pozemku parc. č. 1686/1 ostat. plocha jiná plocha o výměře 207 m2 a části pozemku parc. č.  1697 ostat. plocha jiná plocha o výměře 0,08 m2 (dle GP nově vzniklý pozemek parc. č. 1686/1 ostat. plocha ostat. komunikace o výměře 207 m2)“

vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě, a to z majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 do majetku společnosti STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495, za sjednanou kupní cenu 2.375.899,17 Kč bez DPH, tzn. 2.874.838 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.“

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí:

– části pozemku parc. č. 1686/1 ostat. plocha jiná plocha o výměře 622 m2 a části pozemku parc. č. 1697 ostat. plocha jiná plocha o výměře 9 m2 (dle GP nově vzniklý pozemek parc. č. 1686/7 o výměře 631 m2)
– části pozemku parc. č. 1686/1 ostat. plocha jiná plocha o výměře 207 m2 a části pozemku parc. č.  1697 ostat. plocha jiná plocha o výměře 0,08 m2 (dle GP nově vzniklý pozemek parc. č. 1686/1 ostat. plocha ostat. komunikace o výměře 207 m2)

vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě, a to z majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 do majetku společnosti STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495, za sjednanou kupní cenu ve výši 3.128.219,05 Kč včetně DPH s tím, že část kupní ceny jako záloha ve výši 363.000 Kč včetně DPH byla kupujícím uhrazena před podpisem kupní smlouvy, tzn. doplatek na kupní cenu ve výši 2.765.219,05 Kč vč. DPH bude kupujícím zaplacen do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.  Kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

31.

Diskuse

 

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

 

– Mgr. Miroslav Skalník – kladně hodnotil aktivity novoměstského gymnázia v průběhu posledního roku (výstavba domova mládeže, prezentace na sociálních sítích).

 

– Mgr. Jiří Maděra – pozval na akci gymnázia s názvem S Vánocemi za dveřmi, které se uskuteční v aule gymnázia ve čtvrtek 21.12.2023

 

– starosta města pozval na společenské setkání členů zastupitelstva města se členy výborů a komisí, které se uskuteční ve čtvrtek 21.12.2023 v kulturním domě NMNM.

 

– tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych k dotazu Mgr. Ivana Kadlecové u bodu č. 8) programu zasedání sdělil, že dle sdělení odboru DOPVV byl počet obyvatel pro účely stanovení odměny neuvolěného místostarosty města k 1.1.2022 10105, k 1.1.2023 pak je 9829.
Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

32.

Závěr

 

 

 

Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Stanislav Marek
místostarosta

Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará
zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Maděra
zastupitel

Mgr. Miroslav Skalník
zastupitel