Samospráva města

28. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Zápis [28/RM/12.9.2016] Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 28. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 12.9.2016 od 15:00 …

Zápis [28/RM/12.9.2016]

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 28. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 12.9.2016
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/28/RM/2016 Zahájení a schválení programu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že do programu byl dodatečně přidán bod číslo 53 a 54 a z programu bude stažen bod číslo 14 a 44:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 11 na rok 2016
3. Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2016
4. Fond rozvoje bydlení v roce 2016
5. Přijetí bankovní záruky na městské lázně
6. Seznam dětí pro poskytnutí daru
7. Vyhlášení dotačních programů a výzev na rok 2017
8. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2017
9. Program regenerace MPZ Nové Město na Moravě na období 2016-2020 s výhledem do roku 2025
10. Žádost o investiční dotaci – Nemocnice Nové Město na Moravě, PO
11. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
12. Návrh stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství
13. Nadační fond – návrh na doplnění Zakládací listiny a Statutu Nadačního fondu Nové Město na Moravě
14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. Nebytové prostory č.p. 97 P-Cafe s.r.o, – žádost o podnájem
16. Zpráva o stavu fasád věžových domů č.p. 730, 731 a 732 v Novém Městě na Moravě
17. Dispozice s majetkem – prodej BJ 1011/2 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě
18. Dispozice s majetkem – prodej BJ č. 980/1 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě
19. Dispozice s majetkem – prodej BJ č.726/3 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě
20. Dispozice s majetkem – prodej BJ č.728/10 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě
21. Dispozice s majetkem – dodatek č.1 (budoucí odprodej pozemků -Brožkův kopec)
22. Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení nájmu (Agro-Měřín)
23. Dispozice s majetkem- věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM ( Nad Městem ) – elektrický a sdělovací kabel
24. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú.Olešná (město oprávněný – rozvod veřejného osvětlení)
25. Dispozice s majetkem – věcné beřemeno přes pozemky v k.ú. NMNM ( Žďárská, rozšíření DS domu seniorů ) -E.on

26. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.313 v k.ú. NMNM ( STL přípojka ul. Malá)
27. Dispozice s majetkem -smlouva o právu provést stavbu ( rekonstrukce kontejnerového stání ul. Hornická č.p. 978 na p.č. 389/7 v k.ú. NMNM )
28. Dispozice s majetkem-nákup p.č.3734/1, 3734/3, 3735/1, 3735/2, 3739 v k.ú. NMNM
29. Dispozice s majetkem-odprodej p.č.1442/10 v k.ú. NMNM (R.J.)
30. Dispozice s majetkem-Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – zateplení domu č.p. 716-717 Žďárská
31. Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes poz. 2432/1 v k.ú. NMNM- E.on ( NM,Pecen )
32. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p.12,449 – MAS Zubří země, o.p.s.
33. Dispozice s majetkem-pronájem části p.č. 541( cca 42 m2) v k.ú. NMNM( umístění holubníku)
34. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 3280 v k.ú. NMNM – Zahradníkův kout (PS)
35. Smlouva zakládající právo provést stavbu – lokalita u zahradnictví (Nad Městem IV.)
36. Darovací smlouvy – finanční prostředky na novostavbu vodovodu a splaškové kanalizace na parcele p.č.3915/5
37. Návrh řešení pachtů zemědělských pozemků města
38. Informace o průběhu investičních akcí města 2016
39. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2016 -2017 – návrh
40. Smlouva o pronájmu vývěsní skříňky – Sportovní klub orientačních sportů
41. KODUS – odběr vody pro stavbu
42. Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí – KODUS – IO 08 – přípojka NN
43. Lokalita Vysočina Arény – Smlouva o partnerství a spolupráci, smlouva o výpůjčce pozemku
44. Záměr nákupu nemovitostí do majetku města – areál Agrovysočina a.s.
45. Kluziště – umístění
46. Příprava zástavby v lokalitě Brožkův kopec
47. Sportovní hala – lezecká stěna
48. Nákup požárního dopravního automobilu pro SDH Studnice – zrušení VZ
49. Kontrola plnění úkolů RM
50. Spolek BISON – „Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z.s.“
51. Smlouva o poskytování služeb Lepšího místa
52. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
53. Dispozice s majetkem – věcná břemena chodník Petrovická
54. KoDuS – informace o postupu prací, změna provedení konstrukce stropu
55. Diskuze – Spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

 

 

Michal Šmarda, starosta města zahákil schůzi rady města v 15:00 hodin. Ověřovatelem záznamu jemnoval pana Bc. Jaroslava Lemperu. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen panem Mgr. Jiřím Maděrou a nebyly proti němu vzneseny námitky.

 

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl upravit program s tím, že bude doplněn o bod č. 53 a 54 a z programu budou staženy body č. 14 a 44. Členové rady tento návrh přijali.

 

 

 

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/28/RM/2016 Aktualizace rozpočtu města č. 11 na rok 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 11 na rok 2016

II. Rada města souhlasí

s pořízením osobního automobilu pro denní stacionář PO Centrum Zdislava, IČ: 43378692,

Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě

Mgr. Jiří Maděra konstatoval, že se zdrží hlasování.

 

 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/28/RM/2016 Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Jiří Brychta

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit aktualizaci rozpočtu města č. 12 na rok 2016

 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4.1. 4/28/RM/2016 Fond rozvoje bydlení v roce 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje
1. Zastupitelstvu města ke schválení výsledky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2016.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl dílčí hlasování o jednotlivých žádostech. Členové rady tento návrh přijali.

Bc. Jaroslav Lempera konstatoval, že se zdrží hlasování.

 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4.2. Fond rozvoje bydlení v roce 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje
1. Zastupitelstvu města ke schválení žádost o dotaci č. 1, 3, 4 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 2.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl dílčí hlasování o jednotlivých žádostech. Členové rady tento návrh přijali. 

 

 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 1 Proti: 5 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
4.3. 5/28/RM/2016 Fond rozvoje bydlení v roce 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje
1. Zastupitelstvu města ke schválení žádost o dotaci č. 2 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 2.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl dílčí hlasování o jednotlivých bodech usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. Přijetí bankovní záruky na Městské lázně
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města souhlasit s podmínkami bankovní záruky a schválit přistoupení na bankovní záruku za záruční dobu dle přílohy č.1

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení investiční akce Městské lázně o částku 4.950.000,- Kč a navýšení schodku rozpočtu města na pol. 8115.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
6. 6/28/RM/2016 Seznam dětí pro poskytnutí daru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000 Kč a medailonku štěstí se znakem města dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/28/RM/2016 Vyhlášení dotačních programů a výzev na rok 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit

celkový objem finančních prostředků pro dotační programy a výzvy na rok 2017 a to ve výši 3 600 tis. Kč včetně návrhu rozpisu tohoto celkového objemu finančních prostředků pro dotační programy a výzvy na rok 2017 dle přílohy materiálu „Návrh na objem a rozpis finan. prostředků na rok 2017 – výzvy a dotační programy“.

II. Rada města vyhlašuje
dle přílohy materiálu výzvy a dotační programy na rok 2017, a to:

– Výzva na podporu aktivit neziskových organizací v oblasti kultury a volného času a malých spolků v oblasti sportu

– Výzva na podporu aktivit neziskových organizací v sociální oblasti

– Výzva na podporu mimořádných počinů upravená dle diskuze

– Výzva na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více členů

– Novoměstská kultura 2017

– Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme

– Zkvalitnění sportovišť

– Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

III. Rada města schvaluje
časový harmonogram předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvetiční dotaci z výzev a dotačních programů města na rok 2017, a to dle přílohy materiálu.

Michal Šmarda, starosta města navrhl upravit dle diskuze Výzvu na podporu mimořádných počinů. Členové rady tento návrh přijali.

 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová, PhDr. Žofie Řádková

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/28/RM/2016 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města vyhlašuje

v souladu se Zásadami MK ČR, schváleným Programem regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě a „Pravidly Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek na Novoměstsku“ výzvu na poskytnutí dotací na obnovu a údržbu nemovitých kulturních památek a ostatních objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě pro rok 2017 včetně podmínek výzvy, a to dle přílohy materiálu

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová, PhDr. Žofie Řádková

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/28/RM/2016 Program regenerace MPZ Nové Město na Moravě na období 2016-2020 s výhledem do roku 2025
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

1) Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Program regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na léta 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025

2) Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit záměr  na vznik nového podpůrného programu s pracovním názvem „Program na oživení a zpřístupnění novoměstských dvorků v MPZ“ s cílem zpřístupnit  veřejnosti a oživit dvorky a dvorní trakty objektů v MPZ, zejména v centrální zóně a tak rozšířit a obohatit nabídku služeb pro občany města i turisty v netradičním prostředí.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová, PhDr. Žofie Řádková

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/28/RM/2016 Žádost o investiční dotaci – Nemocnice Nové Město na Moravě, PO
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

schválit Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě  poskytnutí investiční dotace ve výši 120 tis.  Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001, na nákup sanitního vozu pro převoz pacientů s tím, že dotace bude krytá z neinvestiční rezervy rozpočtu města a místních částí dle poměrného počtu obyvatel a schvaluje za tímto účelem veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí investiční dotace dle přílohy.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová, PhDr. Žofie Řádková

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/28/RM/2016 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

1. přidělení bytu č. 104, o velikosti 1+kk, první patro, část „D“ panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníky jsou stanoveny paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

2. přidělení bytu č. 13, o velikosti 1+kk, v přízemí, část „A“ paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/28/RM/2016 Návrh stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města stanovuje

plat ředitelům příspěvkových organizací města v souladu s příslušným ustanovením zák. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a novelou nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.09.2016 dle přílohy č. 1 materiálu:

Mgr. Ottovi Ondráčkovi, řediteli ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou

Mgr. Janu Krakovičovi, řediteli ZŠ Nové Město na Moravě, L.Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

Ivaně Buchtové, ředitelce MŠ Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Evě Mošnerové, ředitelce ZUŠ J.Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Bc. Aleně Sobotkové, ředitelce Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/28/RM/2016 Nadační fond – návrh na doplnění Zakládací listiny a Statutu Nadačního fondu Nové Město na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit:

1. změnu Zakládací listiny Nadačního fondu Nového Města na Moravě a jeho Statutu týkajícího se navýšení majetkového vkladu z původních 100 tis. Kč na 500 tis. Kč dle přílohy materiálu

2. rozpočtové opatření spočívající v navýšení org. 157  Nadační fond Nového Města na Moravě o částku 400 tis. Kč, a to převodem z neinvestiční rezervy města ve výši 280 tis. Kč a z org. 233 – Městské lázně ve výši 120 tis. Kč.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.

Tento bod byl stažen z programu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
15. 14/28/RM/2016 Nebytové prostory č.p. 97 P-Cafe s.r.o, – žádost o podnájem
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města souhlasí

po dobu trvání nájmu P-Cafe s.r.o., se sídlem Náměstí Republiky 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 03768937, s podnájmem kavárny P-Cafe v Novém Městě na Moravě s tím, že od 15.9.2016 bude podnájemníkem a provozovatelem kavárny P-Cafe paní Lucie Klimešová, se sídlem Tyršova 730, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 70401900, nájemcem provozovny je nadále P-Cafe s.r.o., Žďár nad Sázavou.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/28/RM/2016 Zpráva o stavu fasád věžových domů č.p. 730, 731 a 732 v Novém Městě na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o stavu fasád na věžových domech č.p. 730 na ul. Tyršova, č.p. 731 na ul. Tyšova a č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě a navržený postup řešení dané problematiky na č.p. 730.

II. Rada města souhlasí

se zapracováním návrhu realizace oprav fasády č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě do rozpočtu roku 2017 ve výši 5 000 tis. Kč.

III. Rada města bere na vědomí

přehled postupu prací jednotlivých staveb věžových domů s tím, že veškeré záruční lhůty již uplynuly a nelze je uplatňovat.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová, Marcela Popelková

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Kratochvílová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/28/RM/2016 Dispozice s majetkem – prodej BJ 1011/2 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě ke schválení úplatný převod bytové jednotky č. 1011/2 o výměře 31,37 m2 v domě č.p. 1010,1011, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3137/133504 na společných částech domu č. 1010,1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3137/133504 na pozemku parc. č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 187 085 Kč.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/28/RM/2016 Dispozice s majetkem – prodej BJ č. 980/1 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě ke schválení úplatný převod bytové jednotky č. 980/1 o výměře 50,63 m2 v domě č.p. 978, 979, 980 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 195/10000 na společných částech domu č.p. 978, 979, 980 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 195/10000 na pozemku p.č. 389/7 o výměře 783 m2, včetně všech součástí a příslušenství  v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlatnictví pana ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 920 000,-Kč s tím, že kupující  je poplatníkem  daně z nabytí nemovitosti a příslušných správních poplatků.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit jako náhradníky z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č.980/1 v domě č.p. 978,979,980 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě zájemce na 2. a 3. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu 1. tohoto usnesení, a to dle výše jejich nabídek – viz. příloha-protokol o provedeném výběrovém řízení „na určení pořadí“ ze dne 07.09.2016

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/28/RM/2016 Dispozice s majetkem – prodej BJ č.726/3 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit úplatný převod bytové jednotky č. 726/3 o výměře 54,67 m2 v domě č.p. 726, 727, 728 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5467/211483 na společných částech domu č. 726,727,728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5467/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 313 175 Kč.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/28/RM/2016 Dispozice s majetkem – prodej BJ č.728/10 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit úplatný převod bytové jednotky č. 728/10 o výměře 54,53 m2 v domě č.p. 726, 727, 728 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5453/211483 na společných částech domu č. 726,727,728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5453/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 312 706 Kč.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/28/RM/2016 Dispozice s majetkem – dodatek č.1 (budoucí odprodej pozemků -Brožkův kopec)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 14.12.2015, uzavřené mezi městem, jakožto budoucím prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jakožto budoucím kupujícím, jehož obsahem je rozšíření předmětu budoucího odprodeje o pozemek p.č.3037/197 (193 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě a úprava kupní ceny – dle přílohy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/28/RM/2016 Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení nájmu (Agro-Měřín)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení nájmu  uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900 na straně jedné a společností AGRO-Měřín, a.s., se sídlem v Měříně, Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 494 34 179 na straně druhé, a to k  pozemku parc.č. 3037/197 (část p.č. 3037/148) orná půda o výměře 193 m2  v kat. území Nové Město na Moravě s tím, že  nájem bude ukončen dohodou ke dni 31.12.2016 – dle přílohy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/28/RM/2016 Dispozice s majetkem- věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM ( Nad Městem ) – elektrický a sdělovací kabel
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

1. uzavření smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene ( město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků  p.č.2036/1, 2036/12, 2039/1, 2039/2 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – elektrického kabelového vedení VN, NN a umístění nové trafostanice v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene ( ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 1000,-Kč + DPH v případě, že se řádná smlouva bude uzavírat s fyzickou osobou nepodnikající, případně s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH v případě, že se řádná smlouva bude uzavírat s právnickou osobou.

 

2. uzavření smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene ( město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků  p.č.2036/1, 2036/12, 2039/1, 2039/2 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – vedení sdělovacího kabelu v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ).  Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 1000,-Kč + DPH v případě, že se řádná smlouva bude uzavírat s fyzickou osobou nepodnikající, případně s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH v případě, že se řádná smlouva bude uzavírat s právnickou osobou.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/28/RM/2016 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú.Olešná (město oprávněný – rozvod veřejného osvětlení)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření Smluv o  smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě  spočívající v povinnosti povinných z věcného břemene – pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  strpět na svém služebném pozemku p.č.336, ostatní plocha, ostatní komunikace, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ strpět na svém služebném pozemku p.č.349/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , strpět na svém služebném pozemku p.č.462, ostatní plocha, neplodná půda, vše  k.ú.Olešná na Moravě, umístění a provozování inženýrské sítě – rozvodu veřejného osvětlení  ve prospěch  oprávněného z věcného břemene města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, IČ: 002 94 900, a to vše dle podmínek  specifikovaných v návrhu Smluv o  smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrských  sítí uvedených v příloze tohoto materiálu s tím,  že věcná břemena  jsou zřizována na dobu určitou – dobu životnosti inženýrské sítě za jednorázovou finanční úplatu 500,-Kč v každém jednotlivém případě.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/28/RM/2016 Dispozice s majetkem – věcné beřemeno přes pozemky v k.ú. NMNM ( Žďárská, rozšíření DS domu seniorů ) -E.on
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene ( město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.1686, 1700, 1704/3, 1704/33, 2960/1  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN, rozpojovací skříně, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 1 000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/28/RM/2016 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.313 v k.ú. NMNM ( STL přípojka ul. Malá)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene ( město Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na části pozemku p.č.313 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL přípojky  a odběrné plynové zařízení a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/28/RM/2016 Dispozice s majetkem -smlouva o právu provést stavbu ( rekonstrukce kontejnerového stání ul. Hornická č.p. 978 na p.č. 389/7 v k.ú. NMNM )
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu, uzavřenou mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu ul. Hornická 978, Nové Město na Moravě, IČ: 283 20 310, jakožto investorem a městem, jakožto vlastníkem dotčeného pozemku p.č.389/7 v k.ú. Nové Město na Moravě, jehož předmětem je rozšíření kontejnerového stání  dle příloh materiálu – vizualizace situace, návrhu smlouvy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/28/RM/2016 Dispozice s majetkem-nákup p.č.3734/1, 3734/3, 3735/1, 3735/2, 3739 v k.ú. NMNM
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemků  p.č.3734/1 (1893 m2 ) – trvalý travní porost, 3734/3 (1234 m2)  – trvalý travní porost, 3735/1 (250 m2)  – ostatní plocha, ostatní komunikace, 3735/2 (151 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace, 3739 (4626 m2) – orná půda v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 2 100 000 Kč vč. DPH s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je kupující, jež uhradí  i  správní poplatek za návrh na vklad do KN.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/28/RM/2016 Dispozice s majetkem-odprodej p.č.1442/10 v k.ú. NMNM (R.J.)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru odprodeje pozemku p.č. 1442/10 o výměře 59 m2, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Nové Město na Moravě.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 29/28/RM/2016 Dispozice s majetkem-Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – zateplení domu č.p. 716-717 Žďárská
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby uzavřené mezi Společenstvím vlastníků domu Žďárská č.p. 716/717, se sídlem Žďárská 716, Nové Město na Moravě, IČ: 292 76 110 jakožto investorem a městem Novým Městem na Moravě, jakožto vlastníkem pozemku p.č. 2960/1 v k.ú. Nové Město na Moravě, jejímž předmětem je „Zateplení bytového domu Žďárská č.p. 716 717, Nové Město na Moravě“ – viz příloha Smlouva s vizualizací.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 30/28/RM/2016 Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes poz. 2432/1 v k.ú. NMNM- E.on ( NM,Pecen )
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č.2432/1  v k.ú.Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10 000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 31/28/RM/2016 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p.12,449 – MAS Zubří země, o.p.s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy pro prostory v II.NP na Vratislavově náměstí č.p.12 v Novém Městě na Moravě za nájemné ve výši 580,-Kč za m2/rok bez DPH, s tím že nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace, a to na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajimatelem a MAS Zubří země, o.p.s, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 27686809, jakožto nájemcem.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 32/28/RM/2016 Dispozice s majetkem-pronájem části p.č. 541( cca 42 m2) v k.ú. NMNM( umístění holubníku)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č.541 o výměře cca 42 m2  ( dle situačního zákresu ) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to za účelem umístění stavby holubníku.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 33/28/RM/2016 Dispozice s majetkem – věcná břemena chodník Petrovická
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v povinnosti budoucího povinného ze služebnosti – Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749, strpět na svém služebném pozemku p.č.2735/8, ostatní plocha, k.ú.Nové Město na Moravě, umístění a provozování inženýrských sítí – rozvodu veřejného osvětlení a rozvodu datové sítě ve prospěch budoucího oprávněného ze služebnosti města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, a to vše dle podmínek specifikovaných v návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, který tvoří přílohu tohoto materiálu s tím, že služebnost je zřizována na dobu určitou – po dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba inženýrských sítí, a to bezúplatně.

II. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti budoucího povinného z věcného břemene – E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:43378129, strpět na svém služebném pozemku p.č.3772/3, ostatní plocha, k.ú.Nové Město na Moravě, umístění a provozování inženýrských sítí – rozvodu veřejného osvětlení a rozvodu datové sítě ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, a to vše dle podmínek specifikovaných v návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, který tvoří přílohu tohoto materiálu s tím, že věcné břemeno je zřizováno na dobu určitou – po dobu životnosti inženýrských sítí za jednorázovou finanční úplatu 500,-Kč bez DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 3280 v k.ú. NMNM – Zahradníkův kout (PS)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení  zveřejnění  záměru úplatného převodu části p.č. 3280 – dle situačního zákresu v k.ú. Nové Město na Moravě.

Michal Šmarda, starosta města prohlásil z technických důvodů hlasování za zmatečné. Členové rady hlasovali o tomto návrhu podruhé. 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
36. 34/28/RM/2016 Smlouva zakládající právo provést stavbu – lokalita u zahradnictví (Nad Městem IV.)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu – „Rozšíření infrastruktury IV lokalita „Nad Městem“, NMNM“ podle projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) zpracované firmou ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě z 01/2016, č. zak: 1604., a to se společností Pozemky-nmnm s.r.o., Praha, IČ: 047 44 713 a za podmínek dle přílohy č. 4.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Dana Wurzelová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
37. 35/28/RM/2016 Darovací smlouvy – finanční prostředky na novostavbu vodovodu a splaškové kanalizace na parcele p.č.3915/5
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy dle přílohy mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně obdarovaného a společností JCZ, s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 26908930 na straně dárce, a to na poskytnutí finančního daru za účelem realizace stavby „Nové Město na Moravě – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace na parcele p.č.3915/5“

II. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy dle přílohy mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně obdarovaného a společností MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 27676552 na straně dárce, a to na poskytnutí finančního daru za účelem realizace stavby „Nové Město na Moravě – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace na parcele p.č.3915/5“

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 36/28/RM/2016 Návrh řešení pachtů zemědělských pozemků města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

zajištění pachtu zemědělských pozemků města v těchto krocích:

1. S platností od 1.1.2019 budou zemědělské pozemky města  propachtovány nejvhodnějším uchazečům na základě nově zveřejněné dispozice s majetkem.

2. V odpovídajícím předstihu bude ze strany města vypovězena stávající smlouva se ZD na pacht části městských zemědělských pozemků, a to nejpozději  k 1.10.2017, přičemž platnost této smlouvy bude ukončena k 1.10.2018.

3. V odpovídajícím předstihu budou připraveny (v roce 2017) podklady pro novou dispozici s majetkem – záměr pachtu, a to na nejvhodnější pachtýře městských zemědělských pozemků města seskupených do několika ucelených celků.

4. Podmínky dispozice – záměru na pacht zemědělských pozemků města budou předem předloženy RM ke schválení, a to včetně návrhu nové pachtovní smlouvy.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. 37/28/RM/2016 Informace o průběhu investičních akcí města 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2016.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová, Ing. Lubomír Kubík, Miloš Hemza

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
40. 38/28/RM/2016 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2016 -2017 – návrh
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2016 – 2017, dle příloh č. 1 a č. 2.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová, Ing. Lubomír Kubík

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
41. 39/28/RM/2016 Smlouva o pronájmu vývěsní skříňky – Sportovní klub orientačních sportů
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

Smlouvu o pronájmu vývěsní skříňky č. 9 na ulici Školní mezi Městem Nové Město na Moravě a SK Orientační sporty Nové Město na Moravě, Zahradní 1439,592 31,  Nové Město na Moravě, IČ : 433 78 633, dle přílohy č. 1.

 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová, Ing. Lubomír Kubík

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
42. 40/28/RM/2016 KODUS – odběr vody pro stavbu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného nebo stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu a Ručitelského prohlášení mezi městem Nové Město na Moravě jakožto vlastníkem nemovitosti a Vodárenskou akciovou společností, a.s., Brno, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno jakožto dodavatelem řešící odběr vody pro stavbu KODUS po dobu realizace stavby jejím zhotovitelem v souladu s přiloženým návrhem.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová, Ing. Lubomír Kubík

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
43. 41/28/RM/2016 Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí – KODUS – IO 08 – přípojka NN
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí č.j. MUNMNM/38293/2015/5 ze dne 29.12.2015 (Společné územní rozhodnutí a stavební povolení) pro stavbu Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě v části týkající se IO 08 – el.energie NN (přípojka elektro) mezi městem Nové Město na Moravě jakožto stavebníkem a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 zastoupené na základě plné moci E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591 jakožto nabyvatelem v souladu s přiloženým návrhem. 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová, Ing. Lubomír Kubík

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
44. 42/28/RM/2016 KoDuS – informace o postupu prací, změna provedení konstrukce stropu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města bere na vědomí

informaci o dosavadním postupu prací na stavbě KoDuS

II. Rada města bere na vědomí

na základě doporučení odboru ISM

návrh na změnu provedení konstrukčního řešení stropní konstrukce – záměnu kombinace skládaného filigránového stropu se stropem monolitickým za železobetonový monilitický strop v celém rozsahu a nemá námitky proti uzavření dodatku ke smlouvě o dílo řešícího problematiku změny konstrukčního řešení stropů, které nebude mít vliv na cenu díla.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová, Ing. Lubomír Kubík

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
45. 43/28/RM/2016 Lokalita Vysočina Arény – Smlouva o partnerství a spolupráci, smlouva o výpůjčce pozemku
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města po projednání

1. bere na vědomí vyjádření INKORY s.r.o. ze dne 25.7.2016 (č.j.:10957906/2016) ve věci vodní nádrže Ochoza a pozemku města pod minigolfem v lokalitě Vysočina Aréna.

2. žádá Sportovní klub Nové Město na Moravě jako nájemce nemovitostí ve vlastnictví města v lokalitě Vysočina Arény o dořešení problematiky vodní nádrže Ochoza a dále jej žádá o řádnou údržbu pozemku p.č. 3118/1 v k.ú. Nové Město na Moravě jehož je nájemcem

3. nesouhlasí s návrhem Inkora s.r.o. na uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení 20 parkovacích míst ve prospěch Inkora s.r.o. na p.č. 3109 v k.ú. Nové Město na Moravě, neboť nemá k tomuto kladné stanovisko nájemníka předmětného pozemku SK Nové Město na Moravě

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městem Nové Město na Moravě, INKORA, s.r.o., Národní 33, Praha 1, 110 00, IČ: 480 39 641 a Sportovním klubem Nové Město na Moravě z.s., Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 480 jejímž účelem je především efektivní spolupráce v oblasti poskytovaných služeb v oblasti rozvoje sportu, cestovního ruchu, podpory konání významných především sportovních a kulturních akcí v Novém Městě na Moravě vč. 25 parkovacích míst reservé pro Inkora s.r.o., dle přílohy materiálu jako alternativní varianty k Inkorou s.r.o. požadovanému zřízení věcného břemene

a současné

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku mezi městem Nové Město na Moravě jako půjčitelem a INKORA, s.r.o., Národní 33, Praha 1, 110 00, IČ: 480 39 641 jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku města p.č. 3118/1, v k. ů. Nové Město na Moravě za účelem provozování sportovního areálu – minigolfu u hotelu SKI, dle přílohy materiálu

s tím, že platnost obou návrhů smluvních vztahů (smlouvy o partnerství a spolupráci a smlouvy o výpůjčce pozemku) je ze strany města časově omezana do 31.12.2016

III. Rada města ukládá

odboru ISM jako správci místních komunikací, aby za účelem bezpečné organizace dopravy na místní komunikaci – parkovišti před hotelem SKI, zrealizoval přechodné vodorovné dopravní značení, a to pokud bude uzavřena smlouva o partnerství a spolupráci, vč. 25 míst reservé hotel SKI, v opačném případě pak bez reservé pro jakýkoliv subjekt

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
46. Záměr nákupu nemovitostí do majetku města – areál Agrovysočina a.s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

1. zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitostí v k.ú. Nové Město na Moravě, a to pozemků parc.č.3524 o výměře 793 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení,  parc.č.3527 o výměře 147 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, na němž je situována stavba bez čp/če, která není zapsána  v katastru nemovitostí jako součást tohoto pozemku, parc.č.3528/1 o výměře 769 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3531/1 o výměře 697 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3532/1 o výměře 705 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3532/2 o výměře 278 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3532/3 o výměře 43 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3536/1 o výměře 16 212 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,včetně věcného břemene, parc.č.3536/2 o výměře 73 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č.3536/9 o výměře 89 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, parc.č.3536/10 o výměře 117 m2, ostatní plocha, jiná plocha, na kterém je situována stavba bez čp/če, která není zapsána jako součást tohoto pozemku v katastru nemovitostí, parc.č.3536/13 o výměře 170 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení – která na tomto pozemku v současnosti již není situována, parc.č.3536/16 o výměře 1537 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, včetně věcných břemen, parc.č.3536/17 o výměře 74 m2, parc.č.3536/22 o výměře 67 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc.č.3536/24 o výměře 3173 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc.č.3536/25 o výměře 820 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc.č.3536/26 o výměře 1778 m2, trvalý travní porost,  parc.č.3536/28 o výměře 2688 m2, trvalý travní porost,  spolu se vším příslušenstvím a součástmi, venkovními úpravami, porosty a se všemi právy a povinnostmi, vč. věcných břemen z majetku Agrovysočina, a.s.,Zarybník 56, 594 42 Měřín, IČ: 469 00 721  do majetku města Nového Města na Moravě Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:002 94 900, za dohodnutou kupní cenu 19 mil. Kč.

 

2. zastupitelstvu města ke schválení navýšení org. 319 – Výkup nemovitostí o částku ve výši 19.024 tis. Kč, a to následovně: zapojením příjmů z prodeje nemovitostí na pol. 3111 a 3112 (prodej pozemků 2.945 tis. Kč, prodej bytů 3.344 tis. Kč, prodej budovy kina 2.975 tis. Kč)a odvodů z VHP (360 tis. Kč)v celkové částce 9,624 tis. Kč; snížením investiční akce org. 392 – KODUS, která nebude v letošním roce vyčerpána, v celkové částce 6 mil. Kč; zapojením dotace na KODUS do rozpočtu, která je již v rozpočtu předfinancována v plné výši, v částce 3,4 mil. Kč

Tento bod byl stažen z programu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
47. 44/28/RM/2016 Kluziště – umístění
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

dále pracovat a připravovat umístění kluziště v Novém Městě na Moravě v lokalitě u Sportovní haly.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Dana Wurzelová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
48. 45/28/RM/2016 Sportovní hala – lezecká stěna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit pokračování projektových prací na stavbě „Sportovní hala s lezecku stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě“, a to dle varianty B.

Členové rady hlasovali po krátké diskuzi o zvolené variantě.

 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Dana Wurzelová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
49. 46/28/RM/2016 Příprava zástavby v lokalitě Brožkův kopec
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Wurzelová Dana, Ing.

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit pokračování přípravy a realizace infrastruktury v lokalitě Brožkův kopec dle předložené varianty/verze 1, a v této souvislosti schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky pod „točnou“ – tj. cca 180 m2 pozemku sestávajícího z části parcel parc. č.: 3037/195, 3037/191 a 3037/194 vše v k.ú. a obci Nové Město na Moravě a na komunikace a VO a dešťovou kanalizaci včetně jejich součástí a příslušenství nacházejících se na darovaném pozemku (dle přílohy č. 2 a 6 tohoto materiálu).

II. Rada města deklaruje

že v případě, že dojde ke změně stanoviska a požadavků investora u var. 2, je město připraveno k jednání o možnosti finanční spoluúčasti na var. 2.

Michal Šmarda, starosta města navrhl změnu usnesení č. II. Členové rady tento návrh po diskuzi přijali.

 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Dana Wurzelová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
50. 47/28/RM/2016 Nákup požárního dopravního automobilu pro SDH Studnice- zrušení VZ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

zrušení VZ „Nákup požárního vozidla dopravního automobilu pro SDH Studnice“ a zároveň pověřuje místostarostu Stanislava Marka k úpravě technických podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky a opakování výběrového řízení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
51. 48/28/RM/2016 Kontrola plnění úkolů RM
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města vč. vypuštění splněných úkolu č. 7, 9, 16, 22b.

Mgr. Petr Hanych navrhl ponechat úkoly č. 25a, 25b v soupisu úkolů v návaznosti na stažení bodu „Záměr nákupu nemovitostí do majetku města –  areál Agrovysočina a.s.“  z programu. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
52. 49/28/RM/2016 Spolek BISON – „Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z.s.“
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Radka Šoustarová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. rozhodnout o založení Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.) a účasti města v tomto spolku
2. schválit stanovy Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., zkráceně BISON, z. s. dle materiálu RM-28-2016, příloha č.2.
3. jmenovat jako zástupce města na členskou schůzi tyto tři zástupce:

– starostu města Michala Šmardu

– Zbyňka Grepla

– Radku Šoustarovou

4. navrhnout členské schůzi spolku za člena Kontrolní komise spolku paní Ing. Ilonu Komínkovou
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
53. 50/28/RM/2016 Smlouva o poskytování služeb Lepšího místa
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření  Smlouvy  o poskytování služeb Lepšího místa mezi poskytovatelem Prostor plus o.p.s , IČ 26594633, Na Pustině 1068, 280 02 Kolín a objednatelem Město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, jejímž předmětem je používání produktu „Lepší místo“,a to na dobu určitou – 1 rok s účiností od 13.9.2016, za cenu 1,-Kč za občana Nového města na Moravě (dle údajů ČSÚ) s tříměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení důvodů.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
54. 51/28/RM/2016 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání  komise pro sociální oblast a nemá k činnosti komise připomínky.
2. předloženou zprávu z jednání kulturní a společenské komise a nemá k činnosti komise připomínky.
3. předloženou zprávu z jednání komise pro rozvoj města a nemá k činnosti komise připomínky.
4. předloženou zprávu zprávy z jednání komise pro mládež sport a volný čas a nemá k činnosti komise připomínky.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
55. 52/28/RM/2016 Diskuze – Spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města souhlasí

na základě iniciativy Kraje Vysočina s prověřením možnosti partnerství a spolupráce Nového Města na Moravě s městem Čop, Zakarpatská Ukrajina vč. vyslání zástupců města jako součásti delegace Kraje Vysočina na pracovní cestu.

Michal Šmarda, starosta města představil členům rady nabídku Kraje Vysočina na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
56. Diskuze

 

Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru upozornila na stížnosti na rušení nočního klidu ze zahrádky restaurace Kozlovna U Dvou koček.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Nevzniklo

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
zastupitel