Samospráva města

27. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 27. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 25.7.2016 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 27. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 25.7.2016
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni:
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová

Omluveni:
MUDr. Zdeněk Kadlec

Nepřítomni:
<dle prezenční listiny>
Hosté:
Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych

Předsedající:
Michal Šmarda

Ověřovatelé:
Mgr. Jiří Maděra

Návrhová komise:
<dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář

1.
1/27/RM/2016 Zahájení a schválení programu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
navrhovaný program schůze s tím, že do programu byl dodatečně přidán bod číslo 27.

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 10 na rok 2016
3. Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
4. ZUŠ – výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
5. MŠ – žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
6. Žádost o finanční dar na výstavu „Místa utrpení, smrti a hrdinství“, připomínající hrůzy koncentračního tábora Osvětim v období druhé světové války“
7. Hospodářský plán Novoměstských sociálních služeb pro rok 2017
8. Ukončení Smlouvy o nájmu reklamních poutačů – NKZ
9. Doplňující stanovisko města k preferenci záměru zřízení nových pobytových služeb – Domovy se zvláštním režimem
10. Příprava projektů pro podání žádosti o dotaci z EU – zkvalitnění výuky v ZŠ NMNM
11. Nákup požárního dopravního automobilu pro SDH Studnice
12. Bytová problematika – nové NS byt 2+1 č. 730/40 na ul. Tyršova, 1+kk č. 301/59 a 2+kk č. 301/89 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
13. Bytová problematika – VŘ byt 1+0 č. 730/53 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
14. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.6.2016
15. Nebytové prostory č.p. 97 – problematika pronájmu
16. Veřejná zakázka na obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit města Nové Město na Moravě – doplnění obchodních podmínek
17. Dispozice s majetkem – výpůjčka části p.č. 642/2 (cca 4 m2) v k.ú. Slavkovice
18. Dispozice s majetkem – věc.břemeno přes p.č. 61 v k.ú. Rokytno na Moravě
19. Dispozice s majetkem – dodatek č. 5 k nájemní smlouvě – LDO Přibyslav
20. Smlouva o úpravě pozemků – prodloužení místní komunikace pozemek parc. č. 2039/1 a 2039/2
21. Přemístění ZUŠ do objektu VZP (čp 16)
22. KoDuS – informace o postupu prací, dodatek č. 1 ke smlouvě
23. Informace o průběhu investičních akcí města 2016
24. Kontrola plnění úkolů RM
25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
26. Zpráva TS služeb s.r.o. o správě městských lesů, zeleně a o správě kamenolomu – II.Q. 2016
27. Záměr nákupu nemovitostí

28. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města ve 14:32 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval  Mgr. Jiřího Maděru. Zároveň konstatoval, že zápis z poslední rady města byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vznešeny námitky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

2.
2/27/RM/2016 Aktualizace rozpočtu města č. 10 na rok 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
aktualizaci rozpočtu města č. 10 na rok 2016

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Nela Sattlerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

3.
3/27/RM/2016 Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
– uzavření darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina, IČ: 70890749 (dárce) a městem Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši 188 087,- Kč.

– navýšení provozního příspěvku Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, Okres Žďár nad Sázavou o finační dar Kraje Vysočina v částce 188 087,- Kč s tím, že tyto finanční prostředky jsou určeny na pořízení herních prvků a dopadových ploch v areálu školy.

Michal Šmarda, starosta města prohlásil (na žádost Mgr. Heleny Šustrové) první hlasování o tomto bodu za zmatečné.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

4.
4/27/RM/2016 ZUŠ – výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města bere na vědomí
výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí čj. NMNM/10908634/2016 v Základní umělecké škole Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Vratislavovo nám. 121, 592 31 Nové Město na Moravě.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.
5/27/RM/2016 MŠ – žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová, Ivana Buchtová, ředitelka MŠ
I. Rada města povoluje
výjimku z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách MŠ, dle přílohy materiálu, v Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6.
6/27/RM/2016 Žádost o finanční dar na výstavu „Místa utrpení, smrti a hrdinství“, připomínající hrůzy koncentračního tábora Osvětim v období druhé světové války“
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč spolku Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z. s. se sídlem Legerova 1854/ 22, Nové Město, 120 00 Praha, IČO: 69781923 na instalaci putovní výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ v novoměstském kulturním domě ve dnech 1.10. – 30.11.2016 a ukládá odboru ŠKSV zpracovat za tímto účelem darovací smlouvu.
II. Rada města schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 5 tis. Kč z org. 177 § 6399 na org. 119 § 3319 za účelem poskytnutí finančního daru na realizaci výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství“

Michal Šmarda, starosta města navrh upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7.
7/27/RM/2016 Hospodářský plán Novoměstských sociálních služeb pro rok 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Lukášová Alena, Mgr., Ing. et Mgr. Hana Janů
I. Rada města schvaluje
předložený návrh hospodářského plánu  Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou na rok 2017, a to navýšení o 2,0 přepočtené pracovní úvazky, celkový limit zaměstnanců bude stanoven ve výši 32 přepočtených pracovních úvazků.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

8.
8/27/RM/2016 Ukončení Smlouvy o nájmu reklamních poutačů – NKZ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
ukončení Smlouvy o nájmu ze dne 6.3.2013 uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a Novoměstskými kulturními zařízeními s.r.o., Tyršova 1001, 59231 Nové Město na Moravě, IČ 00372854, jakožto nájemcem 70 ks reklamních poutačů v Novém Městě na Moravě, a to  dohodou k 26.7.2016.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Kratochvílová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

9.
9/27/RM/2016 Doplňující stanovisko města k preferenci záměru zřízení nových pobytových služeb – Domovy se zvláštním režimem
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města stanovuje
priority podpory záměru zřizení nových pobytových služeb domovy se zvláštním režimem v tomto pořadí:

1. Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko v Myslibořicích

2. Mgr. Magdaléna Klímová, IČ: 68734794, bytem Potoční, Nové Veselí

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

10.
10/27/RM/2016 Příprava projektů pro podání žádosti o dotaci z EU – zkvalitnění výuky v ZŠ NMNM
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města bere na vědomí
informaci o možnosti získání finančních prostředků z EU prostřednictvím IROP na modernizaci prostor odborných učeben základních škol za účelem zajištění moderní výuky v oblasti klíčových kompetencí rozvoje žáků, modernizaci učeben je možné současně spojit se zajištěním bezbariérovosti škol.
II. Rada města souhlasí
– se zahájením přípravných prací k úspěšnému podání projektů Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou a Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou do výzvy IROPu na podporu modernizace  odborných učeben ZŠ a vytvoření bezbariérového přístupu do 2. ZŠ

– se zařazením nové investiční akce „bezbariérový přístup do 2. ZŠ“  do rozpočtu města na rok 2016 ve výši 100 tis. Kč

– s převodem finančních prostředků z rezervního fondu 2.ZŠ do fondu investic v částce 100 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace zejména na zajištění bezbariérovosti školy

– s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 300 tis. Kč na stanovený odvod
III. Rada města schvaluje
navýšení závazného ukazatele odvod z fondu investic o částku 100 tis. Kč příspěvkové organizace 2.ZŠ

Stanislav Marek, místostarosta města navrh doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.
11/27/RM/2016 Nákup požárního dopravního automobilu pro SDH Studnice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
zahájení výběrového řízení „Nákup požárního dopravního automobilu pro SDH Studnice“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích podmínek

– předložený návrh obchodních podmínek

– předložený seznam dodavatelů navržených k oslovení pro podání nabídky
II. Rada města pověřuje
místostarostu Stanislava Marka v jeho nepřítomnosti starostu města Michala Śmardu, aby činil úkony směřující k výběru dodavatele požárního dopravního automobilu pro SDH Studnice, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, uzavření smlouvy s vítězným uchazečem či zrušení veřejné zakázky.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

12.
12/27/RM/2016 Bytová problematika – nové NS byt 2+1 č. 731/40 na ul. Tyršova, 1+kk č. 301/59 a 2+kk č. 301/89 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  oba bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č. 301/59 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za nové nájemné 59 Kč/m2, současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  oba bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané nájemní smlouvy.
II. Rada města schvaluje
uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  oba bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č. 301/89 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za nové nájemné 59 Kč/m2, současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  oba bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané nájemní smlouvy.
III. Rada města schvaluje
uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 731/40 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za nové nájemné 59 Kč/m2, současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané nájemní smlouvy.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Kratochvílová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13.
13/27/RM/2016 Bytová problematika – VŘ byt 1+0 č. 730/53 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
přidělení bytu 1+0 č.730/53 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jakožto nájemcem na byt č.730/53 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu č. 730/53 na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě  schvaluje░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.
II. Rada města schvaluje
vypsání dispozice s majetkem na prodej volné bytové jednotky č. 980/1 na ulici Hornická v k.ú. Nové Město na Moravě, a to formou prodeje „na určení pořadí“ za tržní cenu se stanovením minimální vyvolávací ceny ve výši 550 tis. Kč a dalších podmínek uvedených v předloženém záměru prodeje.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Kratochvílová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

14.
14/27/RM/2016 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.6.2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Koudelová Zuzana, Mgr.
I. Rada města bere na vědomí
předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.6.2016.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Kratochvílová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

15.
15/27/RM/2016 Nebytové prostory č.p. 97 – problematika pronájmu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání  ze dne 6.2.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 1.4.2015 a Dodatku č. 2 ze dne 6.1.2016 uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a P-Cafe s.r.o., se sídlem Náměstí Republiky 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 03768937, jakožto nájemcem části nebytových prostor v budově č.p.97 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě,  a to  jednostrannou výpovědí pronajímatele bez udání důvodu s šestiměsíční výpovědní dobou.

Členové rady hlasovali o vybrané a po diskuzi upravené variantě.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Kratochvílová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

16.
16/27/RM/2016 Veřejná zakázka na obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit města Nové Město na Moravě – doplnění obchodních podmínek
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města bere na vědomí
doplnění návrhu obchodních podmínek v čl. 1. odst. 4.4. o „- eviduje veškeré uzavřené smlouvy v centrální evidenci smluv města a prostřednictvím této evidence smlouvy zveřejňuje v registru smluv zřízeném a provozovaném Ministerstvem vnitra České republiky“

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Kratochvílová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

17.
17/27/RM/2016 Dispozice s majetkem – výpůjčka části p.č. 642/2 (cca 4 m2) v k.ú. Slavkovice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
výpůjčku  části p.č. 642/2  o výměře cca 4 m2 v k.ú.Slavkovice,  v rozsahu dle situačního plánku, a to na dobu určitou, po dobu životnosti stavby, Mysliveckému spolku Háj Slavkovice, IČ: 433 82 673, za účelem umístění sakrální stavby – památníku sv. Huberta.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

18.
18/27/RM/2016 Dispozice s majetkem – věc.břemeno přes p.č. 61 v k.ú. Rokytno na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č. 61  v k.ú.Rokytno na Moravě umístění distribuční soustavy-  kabelového vedení  NN , v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10 000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

19.
19/27/RM/2016 Dispozice s majetkem – dodatek č. 5 k nájemní smlouvě – LDO Přibyslav
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.5 k nájemní smlouvě  ze dne 28.4.2011 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako podílnickou obcí Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, Přibyslav dle přílohy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

20.
20/27/RM/2016 Zpráva TS služeb s.r.o. o správě městských lesů, zeleně a o správě kamenolomu – II.Q. 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Wurzelová Dana, Ing., Laštovička František, Ing.
I. Rada města bere na vědomí
zprávy správce TS služby s.r.o. za II.Q. 2016

– o hospodaření v lesích Města Nové Město na Moravě

– o péči o veřejnou zeleň a hřbitovy

– o obstarání správy městského kamenolomu

za období II. kvartálu 2016.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

21.
21/27/RM/2016 Smlouva o úpravě pozemků – prodloužení místní komunikace pozemek parc. č. 2039/1 a 2039/2
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o úpravě pozemků mezi městem Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , podle níž bude na náklady a riziko stavebníka do majetku města prodloužena místní komunikace u zahradnictví na pozemcích parc. č. 2039/1 a 2039/2 v katastrálním území Nové Město na Moravě,  s termínem dokončení do 31.12.2017

 

Mgr. Jiří Maděra konstatoval, že v rámci tohoto bodu nebude hlasovat.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

22.
22/27/RM/2016 Přemístění ZUŠ do objektu VZP (čp 16)
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Wurzelová Dana, Ing.
I. Rada města schvaluje
zpracovat zadávací podmínky pro zpracování projektové dokumentace pro adaptaci objektu čp 16 (bývalá VZP) pro přemístění ZUŠ a to bez trvalého nájmu VZP a souběžně připravovat trvalé přemístění provozu VZP z tohoto objektu do jiného objektu města.
II. Rada města pověřuje
starostu a v jeho nepřítomnosti  místostarostu  města, aby zajistil výběr zhotovitele projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ“, a to formou zadání v režimu dle  zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění – podlimitní veřejná zakázka na služby (zjednodušené podlimitní řízení), a to včetně uzavření smlouvy s nejvhodnějším uchazečem a  včetně uzavření případných dodatků k této smlouvě.

Předmětem zadání bude především:

adaptace objektu č.p. 16 v Novém Městě na Moravě – vestavba s případnou přístavbou prostor pro provoz základní umělecké školy v rozsahu vycházejícím z orientačních potřeb ZUŠ (příloha č. 4)
v objektu po jeho adaptaci již nebude provozována pobočka VZP
obsahuje i technické a technologické zázemí, včetně sociálního zařízení, kanceláří, vstupního a zabezpečovacího systému, apod.
projekt interiéru s návrhem vybavení, mobiliáře.. exponovaných prostor objektu nad rámec projektu pro provedení stavby – nejméně vstupní haly a koncertního sálu
napojení objektu na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
potřebná opatření dle požadavků krajské hygienické stanice a hasičského záchranného sboru a ostatních dotčených osob
případné další úpravy dle vlastního zvážení a projednání s objednatelem a uživatelem objektu umožňující řádné povolení, realizaci a provoz stavby
stavba bude rozdělena na stavební objekty dle potřeb objednatele
Dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, ke kterému má sloužit:

–   pro rozhodnutí objednatele o bližší specifikaci díla

–   pro vydání všech povolení nezbytných pro umístění a realizaci stavby

–   pro zadání a realizaci stavby

–   pro uvedení stavby do trvalého užívání
Součástí díla bude v první fázi:

Variantní studie navrhovaného řešení – bude obsahovat nejméně vizualizaci a orientační propočet nákladů (investičních i provozních nákladů) nejméně 2 základních variant:

vestavba všech potřebných prostor ve stávajícím objektu
adaptace stávajícího objektu s přístavbou koncertního sálu
Inženýrská činnost  ke studii – průběžné projednávání s objednatelem a příp. dalšími rozhodujícími subjekty vedoucí k rozhodnutí objednatele o zadání pro další fáze zpracování díla (dokumentace pro stavební a územní řízení). Objednatel má právo studii připomínkovat a zhotovitel je povinen oprávněné připomínky zapracovat do čistopisu studie.

 

Členové rady hlasovali po krátké diskuzi o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Dana Wurzelová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

23.
23/27/RM/2016 KoDuS – informace o postupu prací, Dodatek č. 1 ke smlouvě
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová, Ing. Lubomír Kubík
I. Rada města bere na vědomí
informaci o dosavadním postupu prací na stavbě KoDuS
II. Rada města bere na vědomí
návrh na řešení problematiky víceprací spojených s odstraněním nevhodných materiálů nalezených na staveništi a jejich nahrazení materiálem vhodným a nemá námitky proti uzavření dodatku ke smlouvě o dílo řešícího problematiku víceprací spojených s odstraněním nevhodných materiálů nalezených na staveništi a jejich nahrazením materiálem vhodným v celkové max.hodnotě víceprací 527.674,-Kč vč.DPH.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

24.
24/27/RM/2016 Informace o průběhu investičních akcí města 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Dana Wurzelová, Ing. Lubomír Kubík
I. Rada města bere na vědomí
předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2016.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

25.
25/27/RM/2016 Kontrola plnění úkolů RM
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Daniel Šimek, Bc. Petr Novotný, Lukášová Alena, Mgr., Vlček Tomáš, Ing.
I. Rada města bere na vědomí
předložené plnění úkolů rady města vč. vypuštění úkolu č. 23 a, č. 18.

V rámci tohoto bodu bylo projednáno průběžné hospodaření Kclubu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

26.
26/27/RM/2016 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města bere na vědomí

1.
předloženou zprávu z jednání dopravní komise a nemá k činnosti komise připomínky.
2.
předloženou zprávu z jednání  komise pro sociální oblast a nemá k činnosti komise připomínky.
3.
předloženou zprávu z jednání kulturní komise a nemá k činnosti komise připomínky.
4.
předloženou zprávu z jednání komise pro rozvoj města a nemá k činnosti komise připomínky.
5.
předloženou zprávu zprávy z jednání bytové komise a nemá k činnosti komise připomínky.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

27.
27/27/RM/2016 Záměr nákupu nemovitostí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Rada města bere na vědomí
výsledky jednání mezi městem a Agrovysočina a.s. o dosavadním využívání areálu na ul. Soškova v Novém Městě na Moravě a podmínkách případného převodu areálu do majetku města.
II. Rada města souhlasí
s přípravou nákupu nemovitostí specifikovaných ve znaleckém posudku č. 2253 25 16 do majetku města za cenu max. 19 mil. Kč
III. Rada města ukládá
odboru FIN připravit návrh financování nákupu nemovitostí, odboru ISM prověřit existenci inženýrských sítí a závazků v areálu a předložit návrh nákupu nemovitostí na zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

28.
Diskuze

Členové rady diskutovali ohledně nového dopravního značení cyklotras, které bylo předmětem reportáže Radiožurnálu dne 25.7.2016.

Členové rady dále řešili problematiku obnovy Zichova rybníku i protipovodňovou kaskádu rybníků.

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 18:15 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda

Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Nevzniklo

Michal Šmarda
starosta
Stanislav Marek
místostarosta

Mgr. Petr Hanych
tajemník
Zapisovatel:

Aneta Linková

Ověřovatel:

Mgr. Jiří Maděra
zastupitel