Samospráva města

34. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 34. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 13.2.2017 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 34. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 13.2.2017
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Jiří Maděra
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/34/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že program bude doplněn o bod číslo 34.

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 2 na rok 2017
3. Aktualizace rozpočtu města č. 3 na rok 2017
4. Fond rozvoje bydlení
5. Podání dvou žádostí o dotace na Ministerstvo obrany ČR – rekonstrukce památníků věnovaných obětem 1. světové války
6. Žádost o individuální dotaci – Diecézní charita Brno
7. Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy – Nemocnice Nové Město na Moravě, PO
8. Instalace úsekového měřiče rychlosti – posouzení
9. Bytová problematika – přechod nájmu
10. Bytová problematika – žádosti o změnu nájemní smlouvy
11. Bytová problematika – žádost o uzavření nových Nájemních smluv
12. Bytová problematika – VŘ byty v Novém Městě na Moravě
13. Schválení plánu odpadového hospodářství města na období 2017 – 2026
14. Návrh nových sazeb za zřízení věcných břemen na pozemcích města
15. Dispozice s majetkem-pronájem p.č. 3891/8 v k.ú. NMNM ( kynologický svaz )
16. Dispozice s majetkem-nákup p.č.597/6 v k.ú. Pohledec
17. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 250 v k.ú. Hlinné
18. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3542/8( 73 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě ( ul. Soškova )
19. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3406/14 a 3407/6 v k.ú. NMNM ( od TS služby s.r.o. )
20. Dispozice s majetkem-odprodej p.č.95 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
21. Dispozice s majetkem-odprodej p.č.144/2 ( 20 m2) a 144/3 (9 m2) v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
22. Dispozice s majetkem-Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – zateplení + lodžie domu č.p. 146-7 Tyršova
23. Dispozice s majetkem-1.pronájem p.č. 3536/9 a část p.č. 3536/28 v k.ú. NMNM a 2. pronájem p.č. 3528/1 vč. zem. stavby a p.č. 3524 vč.zem. stavby ( areál Soškova )
24. Dispozice s majetkem-pronájem části p.č.384 ( cca 35 m2 ) v k.ú. Pohledec (umístění stavby památníku obětem 1. sv. války – město nájemce
25. Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1686, 1696/3, 1697 v k.ú. NMNM – lokalita “ Pod nemocnicí – ul. Žďárská“
26. Smlouva o zprostředkování a marketingové spolupráci mezi E.ON Česká republika s.r.o. a městem
27. Zpráva o hospodaření v městských lesích za kalendářní rok 2016
28. Veřejná zakázka – Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2017
29. Veřejná zakázka zahájení – „Chodník ul.Petrovická, Nové Město na Moravě, 1.etapa“
30. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
31. Kontrola plnění úkolů RM
32. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
33. Plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a plán zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě
34. Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes pozemky p.č.308, 335/1, 338/1, 358, 364, 367/1, 1009, 1022/2, 1051/1 v k.ú. NMNM- E.on ( Drobného )
35. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:47 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval pana Mgr. Jiřího Maděru. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny námitky, což Bc. Jaroslav Lempera potvrdil.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/34/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 2 na rok 2017

I. Rada města souhlasí
  1. s vypsáním veřejné zakázky na akci „Horácké muzeum – půdní prostory“ dle příloh č. 3-6 tohoto materiálu
  2. s převodem finančních prostředků ve výši 230.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic.
II. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu č. 2 na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

K tomuto bodu byl přizván: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/34/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 3 na rok 2017

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města aktualizaci rozpočtu č. 3 na rok 2017 ke schválení.

K tomuto bodu byl přizván: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/34/RM/2017 Fond rozvoje bydlení

I. Rada města bere na vědomí

informace k problematice poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení, s tím, že jsou prověřovány možné varianty řešení s ohledem na nový zákon o spotřebitelském úvěru

K tomuto bodu byl přizván: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/34/RM/2017 Podání dvou žádostí o dotace na Ministerstvo obrany ČR – rekonstrukce památníků věnovaných obětem 1. světové války

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě ke schválení podání žádosti o dotaci na péči o symbolický válečný hrob v rámci programu ISPROFIN č. 107190 „Zachování a obnova historických hodnot“  a s tím souvisejícího investičního záměru k realizaci péče o symbolický válečný hrob s názvem: Nové Město na Moravě, místní část Pohledec – rekonstrukce Památníku věnovaného obětem 1. světové války na MO ČR dle přílohy materiálu

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě ke schválení podání žádosti o dotaci na péči o symbolický válečný hrob v rámci programu ISPROFIN č. 107190 „Zachování a obnova historických hodnot“ a s tím souvisejícího investičního záměru k realizaci péče o symbolický válečný hrob s názvem: Nové Město na Moravě – rekonstrukce Památníku věnovaného obětem 1. světové války (Masarykova ulice) na MO ČR dle přílohy materiálu

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/34/RM/2017 Poskytnutí finančního daru – Diecézní charita Brno

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnutí finančního daru ve výši 40 tis. Kč Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 60200 Brno, IČ: 44990260. Dále za tímto účelem schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí výše uvedeného daru dle přílohy.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit změnu rozpočtu spočívající v převodu částky 40 tis. Kč z org. 177 – Dotační programy na org. 323 – Individuální dotace a dary za účelem krytí výše uvedeného daru

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/34/RM/2017 Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy – Nemocnice Nové Město na Moravě, PO

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 566/2016 uzavřený mezi Městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001 s tím, že termín vyčerpání poskytnuté dotace je stanoven dle požadavku příjemce dotace do 31.3. 2017 a předložení vyúčtování do 30.4.2017, a to dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/34/RM/2017 Instalace úsekového měřiče rychlosti – posouzení

I. Rada města bere na vědomí

nabídku firmy DOSIP Servis, s.r.o. na instalaci systému úsekového měřiče rychlosti v Novém Městě na Moravě s tím, že nemá zájem o tento typ měření.

Členové rady po diskuzi zvolili k halsování variantu číslo I.

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné, členové rady hlasovali o návrhu usnesení opakovaně.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/34/RM/2017 Bytová problematika – přechod nájmu

I. Rada města bere na vědomí

Oznámení o přechodu nájmu bytu ze dne 26.11.2016 a souhlasí s uzavřením nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.730/31 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu neurčitou za stávající nájemné 49,- Kč/m2.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10.1. 10/34/RM/2017 Bytová problematika – žádosti o změnu nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.730/21 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok za stávající nájemné 49 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení mezi pronajímatelem a nájemci, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10.2. Bytová problematika – žádosti o změnu nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , obě trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.301/64 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok za stávající nájemné 40,30 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení mezi pronajímatelem a nájemci, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
11. 11/34/RM/2017 Bytová problematika – žádost o uzavření nových Nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
1. uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.301/20 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za nájemné 59 Kč/m2.
2. uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.301/76 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za nájemné 59 Kč/m2, současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi pronajímatelem a nájemcem, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.
3. uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.301/34 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za nájemné 59 Kč/m2.
4. uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.301/82 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za nájemné 59 Kč/m2, současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi pronajímatelem a nájemcem, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.
5. uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.730/20 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za nájemné 59 Kč/m2, současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi pronajímatelem a nájemcem, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.
6. uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.730/17 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za nájemné 59 Kč/m2, současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi pronajímatelem a nájemcem, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/34/RM/2017 Bytová problematika – VŘ byty v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje
1. přidělení bytu 2+1 č.732/11 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2 s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi pronajímatelem a nájemcem, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu č. 732/11 na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě  schvaluje░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ Bystřice nad Pernštejnem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , a to za stejných podmínek.

2. přidělení bytu 1+1 č.726/12 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , Havlíčkův Brod, jakožto nájemcem na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2 s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi pronajímatelem a nájemcem, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu č. 726/12 na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě  schvaluje░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ Měřín, a to za stejných podmínek.

3. přidělení bytu 1+kk č.732/48 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , Bystřice nad Pernštejnem, jakožto nájemcem na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2 s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi pronajímatelem a nájemcem, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.
4. přidělení bytu 1+kk č.730/53 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2 s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi pronajímatelem a nájemcem, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu č. 730/53 na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě  schvaluje░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ Bystřice nad Pernštejnem, a to za stejných podmínek.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/34/RM/2017 Schválení plánu odpadového hospodářství města na období 2017 – 2026

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení „Plán odpadového hospodářství Města Nové Město na Moravě pro období 2017 – 2026“ dle přílohy tohoto materiálu a to na období od 1.3.2017 do 31.12.2026.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/34/RM/2017 Návrh nových sazeb za zřízení věcných břemen na pozemcích města

I. Rada města schvaluje

s účinností od 1.3.2017 změnu ceny za zřízení věcného břemene dle nově uzavíraných  smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a dle smluv o zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu následovně

1) cenu za zřízení věcného břemene na pozemcích města ve výši 15.000 Kč,- + DPH, a to pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

2) cenu za zřízení věcného břemene na pozemcích města ve výši 1500,- Kč + DPH, a to pro  fyzické osoby

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/34/RM/2017 Dispozice s majetkem-pronájem p.č. 3891/8 v k.ú. NMNM ( kynologický svaz )

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 3891/8, ostatní plocha o výměře 2 452 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to Českému kynologickému svazu ZKO Nové Město na Moravě – 315, se sídlem Nečasova 17, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 657 58 986, s 3-měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, ročním nájemným 123,-Kč za účelem využití jako cvičiště pro psy.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/34/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup p.č.597/6 v k.ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemku p.č.597/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2 v k.ú.Pohledec, a to z majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu  2 970,-Kč.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/34/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup p.č. 250 v k.ú. Hlinné

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemku p.č.250, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 349 m2 v k.ú.Hlinné, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 27 920,-Kč.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/34/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3542/8 (73 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě (ul. Soškova)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemku p.č. 3542/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 73 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v podílu vyjádřeném id. 1/4,  ░░░░ ░░ Pu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v podílu vyjádřeném id. 1/4 a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v podílu vyjádřeném id. 1/2 do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 14 600,-Kč.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/34/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3406/14 a 3407/6 v k.ú. NMNM ( od TS služby s.r.o. )

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemků p.č. 3406/14, orná půda o výměře 34 m2 a p.č. 3407/6, ostatní plocha, neplodná o výměře 23 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku TS služby  s.r.o., se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 255 09 187 do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 15 000,-Kč.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/34/RM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej p.č.95 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemku p.č. 95 o výměře 226 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za dohodnutou kupní cenu 18 080,-Kč s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je nabyvatel.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/34/RM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej p.č.144/2 ( 20 m2) a 144/3 (9 m2) v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemků p.č.144/2 zast.plocha a nádvoří o výměře 20 m2 a p.č.144/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú.Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ každému v podílu vyjádřeném id. 1/2, za dohodnutou kupní cenu 5 800,-Kč s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí jsou nabyvatelé.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/34/RM/2017 Dispozice s majetkem-Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – zateplení + lodžie domu č.p. 146-7 Tyršova

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby uzavřené mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu ul. Tyršova č.p.146-147, se sídlem Tyršova 147, Nové Město na Moravě, IČ: 262 74 345 jakožto investorem a městem Novým Městem na Moravě, jakožto vlastníkem pozemku p.č.27 v k.ú. Nové Město na Moravě, jejímž předmětem je „Stavební úpravy bytového domu Tyršova 146-147, Nové Město na Moravě“ dle přílohy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/34/RM/2017 Dispozice s majetkem-1.pronájem p.č. 3536/9 a část p.č. 3536/28 v k.ú. NMNM a 2. pronájem p.č. 3528/1 vč. zem. stavby a p.č. 3524 vč.zem. stavby ( areál Soškova )

I. Rada města schvaluje

pronájem nemovitostí –  pozemku p.č.3536/9 o výměře 89 m2, jehož součástí je stavba – bez č.p./ č.ev., jiná stavba a část pozemku p.č.3536/28 o výměře cca 100 m2  (dle situačního zákresu) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , na dobu neurčitou, s 1-měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, s ročním nájemným 945,-Kč, a to za účelem využití jako manipulační plocha – uskladnění materiálu.

II. Rada města schvaluje

pronájem nemovitostí,  a to pozemků p.č. 3528/1 o výměře 769 m2, jehož součásti je zem. stavba – kolna bez č.p./č.ev. a p.č. 3524 o výměře 793 m2, jehož součástí je zem. stavba -kolna bezč.p./č.ev.v k.ú. Nové Město na Moravě, a to AGRO-Měřín, a.s. , se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín,IČ: 494 34 179, na dobu určitou od 20.2. – 30.6.2017, se smluvně stanoveným nájemným 10 000,-Kč + DPH v příslušné výši za celou dobu nájmu, za účelem uskladnění strojních zařízení ve vlastnictví nájemce.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/34/RM/2017 Dispozice s majetkem-pronájem části p.č.384 ( cca 35 m2 ) v k.ú. Pohledec (umístění stavby památníku obětem 1. sv. války – město nájemce

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 384 – zahrada o výměře cca 35 m2  ( dle situačního zákresu ) v k.ú. Pohledec, a to od pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ( každý podíl id.1/2)  jakožto pronajímatelů  a města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, jakožto nájemce, na dobu neurčitou, s 6-měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, s ročním nájemným 1000,-Kč, a to za účelem umístění stavby památníku obětem 1.sv. války.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/34/RM/2017 Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1686, 1696/3, 1697 v k.ú. NMNM – lokalita “ Pod nemocnicí – ul. Žďárská“

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení budoucí úplatný převod částí pozemků p.č. 1686, 1696/3 a 1697 v celkové výměře  do 800 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, které jsou ve vlastnictví města, určených pro budoucí výstavbu bytového domu s mininimálním počtem 15 BJ, v lokalitě „Pod nemocnicí – ulice Žďárská“, za podmínek uvedených v návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – dle přílohy, a to firmě Staredo s.r.o., se sídlem Maršovská 1358, Nové Město na Moravě, IČ: 282 70 495, za dohodnutou kupní cenu 3 350,-Kč/m2 + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Radek Fila, Ing. Taťána Vinklerová

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/34/RM/2017 Smlouva o zprostředkování a marketingové spolupráci mezi E.ON Česká republika s.r.o. a městem

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zprostředkování a marketingové spolupráci mezi E.ON Česká republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591 a Městem Nové město na Moravě jejímž předmětem je zprostředkování umístění zařízení ChargeBox (tj. zařízení na úschovu a dobíjení mobilních zařízení) v budově radnice dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Vladimír Dobiáš
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/34/RM/2017 Zpráva o hospodaření v městských lesích za kalendářní rok 2016

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích za kalendářní rok 2016 zpracovanou odpovědným správcem TS služby s.r.o.

K tomuto bodu byl přizván:  Ing. Zdeněk Krejčí

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/34/RM/2017 Veřejná zakázka – Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2017

I. Rada města schvaluje

zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2017“ a v této souvislosti:

– schvaluje předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– schvaluje předložený návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek

– pověřuje starostu Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti  místostarostu Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2017“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů nebo zrušení veřejné zakázky, a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/34/RM/2017 Veřejná zakázka zahájení – „Chodník ul.Petrovická, Nové Město na Moravě, 1.etapa“

I. Rada města schvaluje

zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Chodník ul.Petrovická, Nové Město na Moravě, 1.etapa“ a v této souvislosti:

1) schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek a obchodních podmínek

2) schvaluje předložený návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek

3) pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele stavebních prací „Chodník ul.Petrovická, Nové Město na Moravě, 1.etapa“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, případného rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a k uzavření jejích případných dodatků.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 30/34/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí města 2017

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2017.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Lubomír Kubík, Miloš Hemza

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 31/34/RM/2017 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města.

II. Rada města souhlasí

se zadáním zpracování podrobnějšího a komplexnějšího znaleckého posudku na ocennění SATT a.s. podle nabídky znaleckého ústavu STAVEXIS, s.r.o.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 32/34/RM/2017 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro rozvoj města.
II. Rada města pověřuje
1. starostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z jednání komise pro rozvoj města.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 33/34/RM/2017 Plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a plán zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

I. Rada města stahuje

tento bod z programu.

Michal Šmarda, starosta města navrhl upravit návrh usnesení. V návaznosti na nové skutečnosti již není změna termínu, navrhovaná v materiálu, nutná.

Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 34/34/RM/2017 Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes pozemky p.č.308, 335/1, 338/1, 358, 364, 367/1, 1009, 1022/2, 1051/1 v k.ú. NMNM- E.on ( Drobného )

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.308, 335/1, 338/1, 358, 364, 367/1, 1009, 1022/2, 1051/1  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy- zemního kabelu NN, rozpojovací skříně NN a kabelu VN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 35/34/RM/2017 Pouť na Kostelíčku – diskuze

I. Rada města schvaluje

v souladu s kalendářem římskokatolické církve změnu termínu akce pouť na Kostelíčku a stanoví jej na neděli 20. srpna 2017.

Michal Šmarda, starosta města navrhl v návaznosti na jednání s Mons. ICLic. Mgr. Janem Daňkem usnesení týkající se změny termínu pouti na Kostelíčku.

Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města informoval členy rady města o probíhající petiční akci k zachování kavárny P-Café.

 

Michal Šmarda ukončil schůzi rady města v 16:53 hodin.

Předkladatel: Šmarda Michal Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Jiří Maděra
zastupitel