Samospráva města

42. schůze rady města – zápis, záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 42. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 11.9.2017 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 42. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 11.9.2017
od 14:30 hodin v zasedací místnosti
Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Mgr. Jiří Maděra
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/42/RM/2017 Zahájení a schválení programu
I. Rada města schvaluje

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Aktualizace rozpočtu města č. 11 na rok 2017
 3. Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2017
 4. Fond rozvoje bydlení v roce 2017
 5. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností
 6. NSS, MŠ, NKZ – žádost o souhlas k přijetí věcných darů
 7. Seznam dětí pro poskytnutí daru
 8. Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce – výpůjčka sochy T.G. Masaryka od V. Makovského
 9. Rozšíření vánoční výzdoby města
 10. Žádost Nemocnice Nové Město na Mor. o poskytnutí investiční dotace na rok 2018
 11. Informace o hospodaření K Clubu
 12. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru vyřazeného EEZ
 13. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+1 č.731/40 na ul.Tyršova a 2+kk č. 301/91 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě vč. prominutí části poplatku a úroku z prodlení
 14. Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 732/22 na ul. Křenkova a byt 2+kk č. 301/82 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 15. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce byt č.730/4 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
 16. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.6.2017 a návrh na odpis části nevymožitelných dluhů vč. poplatku a úroku z prodlení
 17. Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě
 18. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku minigolf Inkora s.r.o., změna nájemní smlouvy SK NMNM
 19. Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes pozemek p.č. 550/1 v k.ú. NMNM- E.on ( Palackého 33)
 20. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č.1704/3 (11 m2) v k.ú. NMNM (SVJ Pavlovova 1509)
 21. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 1233 v k.ú. NMNM ( výpověď z nájmu )
 22. Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu – „ŘADOVÉ DOMY lokalita „zahradnictví“ – NMNM“
 23. Dispozice s majetkem-majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Pohledec ( okolí ZŠ )
 24. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 280/8 ( dle GP) – 1180 m2 v k.ú. Hlinné
 25. Dispozice s majetkem – odprodej stavby ocelokolny na p.č. 3536/10 v k.ú. NMNM ( areál ul. Soškova)
 26. Dispozice s majetkem-nákup p.č.606/1 (92 m2) v k.ú.Pohledec – pod MK
 27. Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 2036/11 (57 m2) v k.ú. NMNM (u zahradnictví)
 28. Dispozice s majetkem-nákup p.č.2393/3 ( 90 m2) v k.ú. NMNM -reko Luční ( Wotan Forest a.s.)
 29. Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 215/1 ( 17 m2 ) v k.ú. Pohledec (chodník Pohledec)
 30. Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 1468 ( 100 m2) v k.ú. NMNM – cyklo Nečasova (CIT)
 31. Dispozice s majetkem – Dodatky smluv – „ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY IV lokalita „NAD MĚSTEM“ – NMNM – PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE A SÍTÍ“
 32. Dispozice s majetkem -pronájem stavby č.p.973 a části pozemku p.č.1188/6 v k.ú. NMNM – Novoměstská teplárenská a.s.
 33. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3536/1 v k.ú. NMNM (areál Soškova – PKS, a.s.)
 34. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2398/1 ( cca 100 m2) v k.ú. NMNM – Luční ul.
 35. Smlouva č. 310/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a městem
 36. Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku mezi E.ON Česká republika s.r.o. a městem
 37. Zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými z dotací 1997-2000 – B. j. 9 Nové Město na Moravě, p. č. 46/1-3, č. p. 726-728 a Půdní nástavba 6 b. j. Křičkova 1010, 1011 – podpis dodatku ke smlouvě
 38. Územní studie lokality Zahradnictví v Novém Městě na Moravě
 39. Parkovací místa a chodník na ul.L.Čecha – studie proveditelnosti
 40. MŠ Drobného – přístřešek na kočárky
 41. Návrh stavebních akcí města pro rok 2017 určených k realizaci společností TS služby s.r.o.
 42. Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě
 43. Veřejná zakázka:“Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ – stavební část, dodávka interiéru“
 44. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
 45. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 46. Kontrola plnění úkolů RM
 47. Problematika kácení bříz na ulici Pavlovova48. Dispozice s majetkem-nákup p.č.386/2 a 387/3 v k.ú. Olešná na Moravě ( u hřbitova)
 48. Dispozice s majetkem-nákup p.č.386/2 a 387/3 v k.ú. Olešná na Moravě ( u hřbitova)
 49.  Diskuze – Informace o struktuře měsíčníku Novoměstsko v období 2017 – 2018
 50.  Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:46 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Pavlem Štorkem a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

Mgr. Jiří Maděra se omluvit a na schůzi se dostavil v 15:25.

 

Michal Šmarda, starosta města infomoval, že do programu byli zařazeny body 47. a 48.

V průběhu schůze rady města Michal Šmarda, starosta města navrhl, aby body 22. a 31. byly projednány pro bodu 38.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/42/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 11 na rok 2017
I. Rada města schvalujeaktualizaci rozpočtu města č. 11 na rok 2017 dle přílohy tohoto materiálu.K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/42/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2017
I. Rada města doporučujezastupitelstvu města aktualizaci rozpočtu města č. 12 na rok 2017 ke schválení.K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/42/RM/2017 Fond rozvoje bydlení v roce 2017
I. Rada města doporučujeZastupitelstvu města ke schválení obě žádosti dle přílohy č. 1II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu vyhovět žádosti SVJ Hornická 974 o poskytnutí dotace.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/42/RM/2017 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností
I. Rada města doporučujezastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí dle přílohy tohoto materiálu vzniklých výstavbou v rámci investičních akcí města realizovaných městem do majetku města v celkové hodnotě 3 635 511,36,- Kč dle přílohy materiálu.K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/42/RM/2017 NSS, MŠ, NKZ – žádost o souhlas k přijetí věcných darů
I. Rada města uděluje souhlas1. Novoměstských sociálním službám, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, zastoupeným Ing. Mgr. Hanou Janů, k přijetí věcných darů v celkové hodnotě 41 250,- Kč, dle přílohy materiálu.2. Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, zastoupené I. Buchtovou, ředitelkou školy, k přijetí věcného daru v hodnotě 4 816,- Kč, dle přílohy materiálu.

3. Novoměstským kulturním zařízením Nové Město na Moravě, zastoupeným Danielem Šimkem, ředitelem organizace, k přijetí věcného daru, kterým je obraz od Karla Němce „Vodník“.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/42/RM/2017 Seznam dětí pro poskytnutí daru
I. Rada města schvalujeposkytnutí finančního daru 1000 Kč a medailonku štěstí se znakem města dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/42/RM/2017 Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce – výpůjčka sochy T.G. Masaryka od V. Makovského
I. Rada města schvalujeukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 02.03.2000 mezi městem Nové Město na Moravě jako vypůjčitelem a Muzeem města Brna jako půjčitelem, jejímž předmětem je vypůjčka sádrové plastiky T.G. Masaryka od V. Makovského pro novoměstské gymnázium, a to ke dni 30.9. 2017.II. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Gymnáziem Vincence Makovského se sportovnímu třídami Nové Město na Moravě se sídlem  L. Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě, IČ:48895512 jako obdarovaným a městem Nové Město na Moravě jako dárcem jejímž předmětem je darování dřevěného podstavce (inventární číslo MUNMH000003OV v pořizovací ceně 4 148,- Kč) pod sochu T.G.Masaryka, která je umístěna v budově gymnázia, a to dle přílohy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/42/RM/2017 Rozšíření vánoční výzdoby města
I. Rada města ukládázapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2018 novou investiční akci „Vánoční výzdoba města – Betlém“, a to maximálně do výše 90 000,- Kč.Členové rady hlasovali o zvolené variantě.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/42/RM/2017 Žádost Nemocnice Nové Město na Mor. o poskytnutí investiční dotace na rok 2018
I. Rada města doporučujeZastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001,  investiční dotaci ve výši 110 000,- Kč za účelem nákupu operační věže pro urologický operační sál  a doporučuje zapracovat tuto částku do rozpočtu města na rok 2018 za účelem poskytnutí této investiční dotace a schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace dle přílohy materiálu.Michal Šmarda, starosta města prohlásit první hlasování za zmatečné a o bodu nechal opětovně hlasovat.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/42/RM/2017 Informace o hospodaření K Clubu
I. Rada města bere na vědomíinformační zprávu o hospodaření K Clubu za období 1-8/2017 a ukládá Danielu Šimkovi, řediteli Novoměstských kulturních zařízení, vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor – restaurace v Kulturním domě Nové Město na Moravě – K Club.Členové rady hlasovali o zvolené variantě.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová, Ing. Vlček, Pavlína Miholová, Alena Krejčí, Daniel Šimek

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/42/RM/2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru vyřazeného EEZ
I. Rada města schvalujeuzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení číslo 596230/01/ZOZ/2007 AK1 ze dne 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.4.2013 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, jakožto provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení dle přílohy materiálu.K tomuto bodu byla přizvána Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
13.1. 13/42/RM/2017 Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+1 č.731/40 na ul.Tyršova a 2+kk č. 301/91 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě vč. prominutí části poplatku a úroku z prodlení
I. Rada města schvalujeuzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.731/40 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 3 měsíce, za stávající nájemné 59 Kč/m2.II. Rada města schvaluje

prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu  č. 731/40 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši 18 912 Kč░░░░ ░░░░ ░ ,  trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto bývalému nájemci bytu č. 731/40 na ul. Tyršova, Nové Město na Moravě, a to z důvodu splnění vnitřních pravidel pro úhradu dluhu na poplatcích z prodlení ust. odst.5, písm. b) čl. 11 směrnice č. 3/2016.

Členové rady o tomto bodu hlasovali po částech.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
13.2. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+1 č.731/40 na ul.Tyršova a 2+kk č. 301/91 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě vč. prominutí části poplatku a úroku z prodlení
I. Rada města schvalujeuzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  všichni trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.301/91 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 3 měsíce, za stávající nájemné 59 Kč/m2.II. Rada města schvaluje

prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu  č.301/91 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě ve výši  4 485 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  všichni trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto bývalým nájemcům bytu č. 301/91 na ul. Drobného, Nové Město na Moravě, a to z důvodu splnění vnitřních pravidel pro úhradu dluhu na poplatcích z prodlení ust. odst.5, písm. b) čl. 11 směrnice č. 3/2016.

Členové rady o tomto bodu hlasovali po částech.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 6 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
14. 14/42/RM/2017 Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 732/22 na ul. Křenkova a byt 2+kk č. 301/82 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
I. Rada města schvalujepřidělení bytu 2+1 č.732/22 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě jakožto nájemcem na byt č.732/22 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.Jako náhradníky na přidělení bytu č. 732/22 na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░ Žďár nad Sázavou, a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ Mikulov na Moravě, oba současně bytem ░░░░ ░ Ždár nad Sázavou, a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+kk č.301/82 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.301/82 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníky na přidělení bytu č. 301/82 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

K tomuto bodu byla přizvána Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/42/RM/2017 Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce byt č.730/4 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
I. Rada města schvalujeuzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ všichni trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.730/4 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 49 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ všichni trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu. 

K tomuto bodu byla přizvána Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
16.1. 16/42/RM/2017 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.6.2017 a návrh na odpis části nevymožitelných dluhů vč. poplatku a úroku z prodlení
I. Rada města bere na vědomípředložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.6.2017.Členové rady po diskuzi navrhli, aby tento bod byl hlasován po částech.

K tomuto bodu byla přizvána Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16.2. 17/42/RM/2017 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.6.2017 a návrh na odpis části nevymožitelných dluhů vč. poplatku a úroku z prodlení
I. Rada města schvalujeodpis dluhu představujícího cenu za ubytování včetně služeb spojených s užíváním pokoje a poplatku z prodlení vyčísleného ke dni 11.9.2017,  bývalého ubytovaného ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  na pokoji č. ░░░░ na ul. ░░░░ ░ v Novém Městě na Moravě,  v celkové výši 16 430 Kč, a to  z důvodu, že se jedná o pohřešovanou a hledanou osobu, po které pátrá Policie České republiky od 1.10.2009, chybějících podkladů (smlouvy o ubytování) a tedy faktické nevymožitelnosti pohledávky.Členové rady po diskuzi navrhli, aby tento bod byl hlasován po částech.

K tomuto bodu byla přizvána Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16.3. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.6.2017 a návrh na odpis části nevymožitelných dluhů vč. poplatku a úroku z prodlení
I. Rada města doporučujeZastupitelstvu města Nové Město na Moravě odpis části dluhu na nájemném včetně služeb spojených s užíváním:

1. bytové jednotky včetně poplatku a úroku z prodlení  vyčíslených k 18.9.2017 bývalého nájemce bytové jednotky č. 876/12 na ul. Purkyňova v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě v celkové výši 49 029 Kč, a to z důvodu namítnutí promlčení pohledávky.
2. bytu včetně poplatku a úroku z prodlení  vyčíslených k 18.9.2017 bývalého nájemce bytu č. 731/32 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě v celkové výši 769 282 Kč, a to z důvodu bezesmluvního užívání bytu – bez nájemní smlouvy a promlčení pohledávky.

Členové rady po diskuzi navrhli, aby tento bod byl hlasován po částech.

K tomuto bodu byla přizvána Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 2 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
17. 18/42/RM/2017 Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě
I. Rada města schvalujeuzavření Smlouvy o dílo mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto objednatelem a TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 25509187, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je zajištění úklidových prací a kontroly bytových a nebytových domů a ekologického nocležiště ve vlastnictví města, a to dle přílohy č.4 tohoto materiálu.K tomuto bodu byla přizvána Marcela Popelková.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 19/42/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku minigolf Inkora s.r.o., změna nájemní smlouvy SK NMNM
I. Rada města schvalujeuzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu ze dne 28.7.2011 ve znění Dodatku č. 1 uzavřené  mezi městem, jakožto pronajímatelem a Sportovním klubem lyžování Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 480, jakožto nájemcem, jehož obsahem je zúžení dosavadního předmětu nájmu o část dosud pronajímaných nemovitostí a s tím související úprava výše nájemného s účinností od 1.1.2018 dle návrhu Dodatku č. 2 uvedeného v příloze materiálu.II. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy  mezi městem, jakožto pronajímatelem a Inkora s.r.o., Národní 1036/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 480 39 641, jakožto nájemcem, jehož předmětem je pronájem pozemku p.č. 3118/1 v k.ú. Nové Msto na Moravě s účinností od 1.1.2018 za podmínek dle návrhu nájemní smlouvy uvedené v příloze.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 20/42/RM/2017 Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes pozemek p.č. 550/1 v k.ú. NMNM- E.on ( Palackého 33)
I. Rada města schvalujeuzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č. 550/1  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení  a rozpínací skříně NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH.Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 21/42/RM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č.1704/3 (11 m2) v k.ú. NMNM (SVJ Pavlovova 1509)
I. Rada města doporučujeZastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitého majetku, a to části pozemku p.č. 1704/3 o výměře 11 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě (dle geometrického zaměření p.č. 1704/37), z majetku města do majetku Společenství vlastníků domu Pavlovova 1509, se sídlem Nové Město na Moravě, Pavlovova 1509, 592 31, IČ: 047 29 757, za dohodnutou kupní cenu 4 659, -Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí správní poplatkek spojený s vkladem do katastru nemovitostí.Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 22/42/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 1233 v k.ú. NMNM ( výpověď z nájmu )
I. Rada města schvalujepodání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 1.7.2013 uzavřené mezi  městem Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, jako pronajímatelem na straně jedné a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako nájemcem na straně druhé, kterou město pronajalo na dobu neurčitou pozemek p.č. 1233 o výměře 423 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, za účelem sečení trávy a údržby náletových stromů s tím, že výpovědní doba činí šet měsíců a začne běžet dnem 1.10.2017 a nájem  pozemku p.č.1233 v k.ú. Nové Město na Moravě skončí ke dni 31.3.2018.Nájemce je povinen k tomuto datu pozemek vyklidit a předat pronajímateli v původním stavu. K tomuto datu musí být uhrazeno stanovené nájemné dle čl IV. nájemní smlouvy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 23/42/RM/2017 Dispozice s majetkem-majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Pohledec ( okolí ZŠ )
I. Rada města doporučujezastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.40/2 o výměře 7 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace ( dle GP p.č. 40/3) v k.ú.Pohledec, a to z majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 700 ,-Kč.II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č.52 orná půda o výměře 10 m2 ( dle GP p.č. 52/2), dílu „a“ o výměře 5 m2 z p.č. 51 a dílu „b“ o výměře 18 m2 z p.č. 53 v k.ú.Pohledec, a to z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za dohodnutou kupní cenu 3 783,-Kč vč. DPH.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení  úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.58 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2 ( dle GP p.č. 58/2 ) v k.ú.Pohledec, a to z majetku města do majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 1 694,-Kč vč.DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 24/42/RM/2017 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 280/8 ( dle GP) – 1180 m2 v k.ú. Hlinné
I. Rada města doporučujeZastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje nemovitých věcí, a to části pozemků p.č. 279 a 280/4, z nichž je, dle geometrického plánu, vytvořena nová p.č. 280/8 o výměře 1180 m2 v k.ú. Hlinné, formou „obálkové metody“,  za minimální nabídkovou kupní cenu 300,-Kč/m2 bez DPH, přičemž k nabídnuté finanční částce bude připočtena platná sazba DPH a dále dle podmínek stanovených v předkládaném záměru, viz. přílohy.Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 25/42/RM/2017 Dispozice s majetkem – odprodej stavby ocelokolny na p.č. 3536/10 v k.ú. NMNM ( areál ul. Soškova)
I. Rada města schvalujezveřejnění záměru odprodeje stavby ocelokolny na pozemku p.č. 3536/10 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to za minimální kupní cenu 85.000,-Kč.Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 26/42/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup p.č.606/1 (92 m2) v k.ú.Pohledec – pod MK
I. Rada města doporučujezastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 606/1 trvalý travní porost o výměře 92 m2 v k.ú.Pohledec, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 9200,-Kč. 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 27/42/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 2036/11 (57 m2) v k.ú. NMNM (u zahradnictví)
I. Rada města doporučujezastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 2036/11 orná půda o výměře 57 m2 (dle GP p.č. 2036/60) v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku pana ing. Milana Dvořáka, bytem Nezvalova 495, Nové Město na Moravě, do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 8 550,-Kč. 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 28/42/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup p.č.2393/3 ( 90 m2) v k.ú. NMNM -reko Luční ( Wotan Forest a.s.)
I. Rada města doporučujezastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 2393/3 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 90 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku společnosti Wotan Forest a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 20/88, 370 01 České Budějovice 4, IČ:260 60 701 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 12 500,-Kč. 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 29/42/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 215/1 ( 17 m2 ) v k.ú. Pohledec (chodník Pohledec)
I. Rada města doporučujezastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.215/1 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú.Pohledec ( po geometrickém zaměření p.č. 215/3 ), a to z majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v podílech vyjádřených id. 1/2  do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1700,-Kč. 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 30/42/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 1468 ( 100 m2) v k.ú. NMNM – cyklo Nečasova (CIT)
I. Rada města doporučujezastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.1468 o výměře 100 m2 ( dle GP p.č. 1468/4) v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku CIT INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Nečasova 26, Nové Město na Moravě, IČ: 276 67 782 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 15 000,-Kč. 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 31/42/RM/2017 Dispozice s majetkem -pronájem stavby č.p.973 a části pozemku p.č.1188/6 v k.ú. NMNM – Novoměstská teplárenská a.s.
I. Rada města schvalujeuzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí na stavbu technického vybavení č.p.973 na pozemku parc.č. 1187/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 696 m2 a část pozemku parc.č. 1188/6 ostatní plocha o výměře 408m2 vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě za nájemné ve výši 425 000,-Kč/rok bez DPH s tím, že nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace, a to na dobu neurčitou od 1.1.2018 s tříletou výpovědní dobou, mezi Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajimatelem a Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25335057, jakožto nájemcem.Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 32/42/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3536/1 v k.ú. NMNM (areál Soškova – PKS, a.s.)
I. Rada města schvalujepronájem části pozemku p.č. 3536/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě (dle situačního zákresu) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to firmě PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 469 80 059, na dobu neurčitou, s 1-měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 24 000,-Kč, za účelem využití jako manipulační plocha (deponie stavebního materiálu).Členové rady hlasovali o zvolené variantě.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2398/1 ( cca 100 m2) v k.ú. NMNM – Luční ul.
I. Rada města doporučujeZastupitelstvu města vyslovit souhlas se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č.2398/1 ( cca 100 m2) v rozsahu dle situačního zákresu v k.ú. Nové Město na Moravě, za účelem výstavby garáže.Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a o bodu nechal opětovně hlasovat.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
33. 33/42/RM/2017 Smlouva č. 310/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a městem
I. Rada města schvalujeuzavření Smlouvy č. 310/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 jako poskytovatelem a Městem Nové Město na Moravě jako příjemcem, jejímž obsahem je poskytnutí finančních prostředků v roce 2017 v max. částce 1.396.000Kč na akci „Chodník – ulice Petrovická I. etapa, Nové Město na Moravě“ dle přílohy materiálu.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Šreiber
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 34/42/RM/2017 Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku mezi E.ON Česká republika s.r.o. a městem
I. Rada města schvalujeuzavření Smlouvy o výpůjčce dopravního prostředku mezi E.ON  Česká republika s.r.o. a Městem Nové Město na Moravě, jejímž obsahem je přenechání motorového prostředku – elektromobilu Smart ForTwo ED k dočasnému užívání městu a závazek města o poskytnutí údajů o spotřebě a provozních vlastnostech během užívání.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Šreiber
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 35/42/RM/2017 Zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými z dotací 1997-2000 – B. j. 9 Nové Město na Moravě, p. č. 46/1-3, č. p. 726-728 a Půdní nástavba 6 b. j. Křičkova 1010, 1011 – podpis dodatku ke smlouvě
I. Rada města schvalujeuzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 686 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů, uzavřené mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Městem Nové Město na Moravě, který řeší úpravu podmínek poskytnutí dotace, konkrétně zkrácení vázací doby podmínky o nepřevedení vlastnictví bytů na jinou osobu z 20 na 10 let od kolaudace stavby.II. Rada města bere na vědomí

že Město Nové Město na Moravě podalo žádost na MMR o zkrácení vázací doby platnosti dotačních podmínek a výmazy zástavního práva pro akce „Půdní nástavba 6 b. j. Křičkova 1010, 1011“ a „B. j. 9 Nové Město na Moravě, p. č. 46/1-3, č. p. 726-728“, kterým bylo vyhověno.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Šreiber
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 36/42/RM/2017 Územní studie lokality Zahradnictví v Novém Městě na Moravě
I. Rada města souhlasís návrhem zadání Územní studie lokality Zahradnictví v Novém Městě na Moravě dle příloh, s tou změnou, že
– bude přesně vymezená severní a jižní část v mapovém podkladu
– stanovení stejné uliční čáry (min. 5 m)
– zvážit možnosti vymezení plochy pro výstavbu bytového domu v JZ rohu řešeného územíII. Rada města bere na vědomí

harmonogram zpracování územních studií předpokládaných v návrhu nového Územního plánu Nové Město na Moravě

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové o takto upraveném návrhu hlasovali.

Mgr. Jiří Maděra sdělil, že se zdrží hlasování z důvodu střetu zájmu.

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a o bodu nechal opětovně hlasovat.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila, Ing. Jamborová, Ing.Arch.Cacek.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
37. 37/42/RM/2017 Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu – „ŘADOVÉ DOMY lokalita „zahradnictví“ – NMNM“
I. Rada města schvalujeuzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu, a to mezi1. městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně vlastníka dotčených částí pozemků par. č. 2036/12 – orná půda a par. č. 2036/1 – orná půda v k. ú. Nové Město na Moravě a

2. ENVIGEST, s.r.o., se sídlem Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 49449362 na straně investora a stavebníka stavby v rámci projektu „ŘADOVÉ DOMY lokalita „zahradnictví“ – NMNM“ v Novém Městě na Moravě a

3. Pozemky-nmnm s.r.o., se sídlem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, IČ: 04744713 na straně budoucího kupujícího výše uvedených částí pozemku, a to dle přílohy č.1. materiálu.

Mgr. Jiří Maděra sdělil, že se zdrží hlasování z důvodu střetu zájmu.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila, Ing. Jamborová, Ing.Arch.Cacek.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
38. 38/42/RM/2017 Dispozice s majetkem – Dodatky smluv – „ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY IV lokalita „NAD MĚSTEM“ – NMNM – PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE A SÍTÍ“
I. Rada města schvalujeuzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě zakládající právo provést stavbu ze dne 20.9.2016, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně vlastníka dotčených pozemků a společností Pozemky-nmnm s.r.o., se sídlem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, IČ: 04744713 na straně investora stavby, a to dle přílohy č.2.II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 20.9.2016, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně budoucího kupujícího a společností Pozemky-nmnm s.r.o., se sídlem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, IČ: 04744713 na straně budoucího prodávajícího, a to dle přílohy č.3.

Mgr. Jiří Maděra sdělil, že se zdrží hlasování z důvodu střetu zájmu.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila, Ing. Jamborová, Ing.Arch.Cacek.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
39. 39/42/RM/2017 Parkovací místa a chodník na ul.L.Čecha – studie proveditelnosti
I. Rada města schvalujepředloženou studii proveditelnosti řešení chodníku a parkovacích míst na ul L.Čecha dle přílohy.K tomuto bodu byl přizván Ing. Kubík.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
40.1. 40/42/RM/2017 MŠ Drobného – přístřešek na kočárky
I. Rada města revokujeusnesení č. 42/23/RM/2016 přijaté na své 23. schůzi konané dne 02.05.2016.Členové rady o tomto bodu hlasovali po částech.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
40.2. 41/42/RM/2017 MŠ Drobného – přístřešek na kočárky
I. Rada města schvalujevybudování přístřešku pro kočárky na místě vzdělávání a školských služeb Drobného 299 a přemístění kontejnerového hnízda na parkoviště u bytového domu Drobného 301 v souladu s přiloženým návrhem.Členové rady o tomto bodu hlasovali po částech.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
41. 42/42/RM/2017 Návrh stavebních akcí města pro rok 2017 určených k realizaci společností TS služby s.r.o.
I. Rada města schvalujepřímé zadání realizace stavebních zakázek města:1/ Sportoviště na ulici Budovatelů – I.etapa

2/ přechod pro chodce na ul. Žďárská

3/ Doplnění dopravního značení u přechodu pro chodce na ul. Sportovní

4/ Obnova veřejného osvětlení od evnagelického hřbitova na kopec pod Tři kříže

5/ Stavební úpravy přízemí objektu č.p.97 pro přemístění provozu VZP – Nové Město na Moravě

6/ Rybník Koupaliště – lávka na požerák

společnosti TS služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, IČ:  25509187 jejímž zakladatelem je město.

II. Rada města pověřuje

starostu a v době jeho nepřítomnosti místostarostu města podpisem smlouvy vč. dodatků jejímž předmětem bude realizace stavební zakázky města „Sportoviště na ulici Budovatelů – I. etapa“ ze strany TS služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, IČ:  25509187 jako dodavatele.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
42. 43/42/RM/2017 Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě
I. Rada města schvalujezahájení  opakovaného zadávacího řízení „Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 7/2018-12/2021“ a v této souvislosti schvaluje:- zadávací a obchodní podmínky se zapracovanými změnami navrženými v tomto materiálu

– složení hodnotící komise a komise pro otevírání nabídek

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho zastoupení místostarostu Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele služeb „Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 7/2018-12/2021“ a to včetně:

– případného rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení

– případného zrušení zadávacího řízení

– úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek

– rozhodnutí o výběru dodavatele

– uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a jejích případných dodatků

 

III. Rada města schvaluje

od 1.1.2018 změnu tarifních podmínek MHD v Novém Městě na Moravě dle přílohy tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
43. 44/42/RM/2017 Veřejná zakázka:“Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ – stavební část, dodávka interiéru“
I. Rada města pověřuje- starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci- starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele stavebních prací “ Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ – stavební část, dodávka interiéru“ a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smluv o dílo a jejich případných dodatků, nebo případného zrušení zadávacího řízení.

 

II. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ – stavební část, dodávka interiéru“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– složení hodnotící komise a komise pro otevírání nabídek

– dle diskuze upravený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi uprvit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

K tomuto bodu byli přizvání Ing. Kramárová, Mgr. Daniela Krejčí, Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
44. 45/42/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí města 2017
I. Rada města bere na vědomípředložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2017.II. Rada města bere na vědomí

náměty paní Marie Hadačové ze dne 17.7.2017 k problematice řešení chodníků v lokalitě ul.Křičkova, Smetanova, s tím, že

– bylo již realizováno pěší propojení z ul. Smetanova směrem k Holubce

– bude v roce 2017 realizována oprava povrchu plochy u č.p. 1010-1011

– je plánována na rok 2018 celopločná oprava povrchu ul. Smetanovi vč. řešení přechodu na ul. Smetanova u č.p. 712-713

– ul. Křičkova je řešena podobně jako jiné ulice jednostranným chodníkem z centra k dopravnímu terminálu

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
45. 46/42/RM/2017 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
I. Rada města bere na vědomí

1. předloženou zprávu z jednání komise pro rozvoj města

II. Rada města pověřuje

1. místostarostu města rozhodnutím o způsobu případé realizace závěrů z komise pro rozvoj města
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
46. 47/42/RM/2017 Kontrola plnění úkolů RM
I. Rada města bere na vědomípředložené plnění úkolů rady města s tím, že vypouští úkol č. 13 a č. 11 – byl nahrazen novým úkolem č. 18, u něhož stanoví termín realizace 30.4.2018.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
47. 48/42/RM/2017 Problematika kácení bříz na ulici Pavlovova
I. Rada města bere na vědomíproblematiku bříz, dopisy od občanů a vyjádření správce zeleně, správce trafostanice E-ON a vyjádření kominické firmy a doporučuje zastupitelstvu města vzít uvedené infomace na vědomí s tím, že neshledalo důvod vstupovat do kompetencí správce městské zeleněMichal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady o tomto návrhu hlasovali.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Zdeněk Krejčí a Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
48. 49/42/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup p.č.386/2 a 387/3 v k.ú. Olešná na Moravě ( u hřbitova)
I. Rada města doporučujezastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č.386/2 ostatní plocha o výměře 350 m2 a p.č. 387/3 ostatní plocha o výměře 113 m2 v k.ú. Olešná na Moravě,  včetně všech součástí a příslušenství,  z majetku manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 23 150,-Kč. 
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
49. 50/42/RM/2017 Diskuse – Informace o struktuře měsíčníku Novoměstsko v období 2017 – 2018
I. Rada města bere na vědomíinformaci o struktuře měsíčníku Novoměstsko v období 2017 do komunálních voleb 2018.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
50. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města informoval o možnosti cesty do Kanady v rámci výročí čestného občana Jiřího Brady.

 

Mgr. Jiří Maděra požádal o poskytnutí aktuálních infomací ohledně pěšin kolem rybníků a pěšin od autobusového nádraží ke kruhovému objezdu a dále na Novou Ves u Nového Města na Moravě. Dále požádal o infomace o stavu řešení povrchu na Vratislavově náměstí.

 

Věra Buchtová předložila navrhy na doplnění člena společenské komise a kontrolního výboru.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v v 19:24 hod.

 

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
Michal Šmarda
starosta
Stanislav Marek
místostarosta
Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:

Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:

Stanislav Marek
místostarosta