Samospráva města

Program 12. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 12.07.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Veřejná zakázka – Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám 3. Smlouva o budoucí smlouvě …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Veřejná zakázka – Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – VO a datová síť ul. Vlachovická
4. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
5. Dispozice s majetkem – Dodatek č.8 k nájemní smlouvě SK ( prodloužení platnosti nájemní smlouvy + rozšíření předmětu nájmu)
6. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM a Studnice u Rokytna (EGD)
7. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 51/1 (cca 125 m2) v k.ú. Olešná na Moravě
8. Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru investic MěÚ NMNM
9. Diskuze

Michal Šmarda
starosta města