Samospráva města

Program 14. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 07. 10. 2019

/ Gabriela Holovičová

Program 14. schůze rady města byl rozšířen o bod č. 21 Výběr dodavatele úvěru pro Nové Město na Moravě Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení …

Program 14. schůze rady města byl rozšířen o bod č. 21 Výběr dodavatele úvěru pro Nové Město na Moravě

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

 3. VZ „Chodník ul. Vančurova a chodník Oborou, Nové Město na Moravě“

 4. VZ „Dodávka nádob na sběr bioodpadu“

 5. Informace o průběhu investičních akcí města 2019

 6. Souhlas s umístěním provozovny

 7. Bytová problematika – podmínky rekonstrukce stávající elektroinstalace v bytech v domech ve vlastnictví města na náklady nájemce

 8. Dispozice s majetkem-pacht p.č.3440- rybník v k.ú.NMNM (Knězovec) – SDH

 9. Dispozice s majetkem-pacht p.č.15 v k.ú. Olešná na Moravě (rybník)

 10. Dispozice s majetkem-pacht p.č.26 v k.ú.Studnice u Rokytna (rybník)

 11. Dispozice s majetkem-pacht p.č. 696 v k.ú. Hlinné (rybník) – SDH

 12. Dispozice s majetkem-pacht p.č.107 v k.ú. Rokytno na Moravě (rybník)

 13. Dispozice s majetkem- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – zúžení předmětu nájmu v k.ú. Olešná na Moravě

 14. Dispozice s majetkem- dodatek č. 4 k nájemní smlouvě – rozšíření předmětu nájmu v k.ú.NMNM – SK

 15. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 301 v NMNM

 16. Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1551, 1622/1, 1622/2, 1647, 1648/1,1653 v k.ú. NMNM – 3004 m2 ul. Žďárská (Diakonie ČCE)

 17. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)

 18. Rozhodnutí o členství města ve Svazu města a obcí ČR

 19. Kontrola plnění úkolů RM

 20. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města