Samospráva města

Program 2. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 21.11.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č. 30. Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů 31. Žádost o …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.
30. Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů
31. Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – SK NMNM :

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM
4. Aktualizace investic a velkých oprav na rok 2023
5. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023
6. Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě
7. Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
8. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
9. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2023 – vodní mlýn Petrovice
10. Návrh na stanovení výše roční odměny ředitelce 1. ZŠ a návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města
11. Schválení členů zastupitelstva města pro funkci oddávajícího
12. Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady
13. 1. ZŠ – Souhlas se zapojením školy do výzev – Šablony pro MŠ a ZŠ I, Výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (PR)
14. Školské rady při ZŠ – návrh na jmenování zástupce zřizovatele
15. NSS – žádost o schválení přijetí věcného daru
16. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
17. Plán dopravní obslužnosti Nového Města na Moravě 2022 -2026
18. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí 2022
19. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.9.2022
20. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekty města
21. Dispozice s majetkem – výpověď Smlouvy o nájmu – stánek s občerstvením
22. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 4 st. pozemků v k.ú. Pohledec
23. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM (EGD)
24. Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 535/1 (75 m2) v k.ú. NMNM (Nečasova)
25. Novoměstská teplárenská a.s. – fúze
26. Odměňování samosprávných orgánů města
27. Kontrola plnění úkolů RM
28. Komise rady města – jmenování členů, kompetence
29. Diskuze
30. Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů
31. Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – SK NMNM

 

Michal Šmarda
starosta