Program 20. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 20.01.2020

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bod č. 14. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3201/21 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna) byl …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bod č. 14. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3201/21 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna) byl stažen z programu rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

 3. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

 4. Žádost o dotaci na podporu MA 21 a Zdraví 2020 v Novém Městě na Moravě

 5. VZ příspěvkové organizace CZ „Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy“

 6. Informace o průběhu investičních akcí města 2020

 7. Návrh stanovení „Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města NMNM na rok 2020“

 8. Betlém – návrh dalšího rozšíření mobiliáře v roce 2020

 9. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o úpravu bytu v DPS; CZ – výše úhrad za poskytování sociální služby

 10. Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí a farmářských trhů a jarmarků v NMNM na rok 2020

 11. Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3101/2, 3103/7 v k.ú. NMNM (u SKI)

 12. Dispozice s majetkem – věcné břemeno – p.č. 81/1 v k. ú.Petrovice u NMNM (E.on)

 13. Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č.1222, 1221/3, 1221/4, 3408/9, 3412/5 v k.ú.NMNM na Moravě do majetku města (ÚZSVM) – Brněnská, Maršovská

 14. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3201/21 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna)-STAŽENO

 15. Dispozice s majetkem – pacht p.č. 101 v k.ú. Studnice u Rokytna (rybník)

 16. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č. 3542/1, 2315/1 v k. ú. NMNM (Soškova) – Cetin a.s.

 17. Dispozice s majetkem – smlouva o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci STL plynovodu a přípojek v lokalitě křižovatky ul. Masarykova, Soškova, Křičkova a o smlouvě budoucí nájemní

 18. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 287/2 (5 m2) v k.ú. Slavkovice (pod garáži)

 19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje / pronájmu části p.č. 3467 v k.ú. NMNM

 20. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 109 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

 21. Kontrola plnění úkolů RM

 22. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města

Soubory ke stažení