Samospráva města

Program 23. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 22.01.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že program je rozšířen o bod č. 27 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že program je rozšířen o bod č. 27 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – českobratrský kostel č.p. 1341
a body
10. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.145/1 (141 m2) v k.ú. Jiříkovice u NMNM
11. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.)
22. PeruTě NMNM s.r.o. – sociální podnik
24. Kontrola plnění úkolů RM
25. Informace o činnosti komisí RM
jsou navrhovány ke stažení z programu schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočty a závazné ukazatele PO na rok 2024
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
4. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM
5. Fond rozvoje bydlení v roce 2024
6. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
7. Seznam dětí pro poskytnutí daru
8. Pronájem datových rozvodů do Vysočina Arény
9. Standardy veřejného prostranství
10. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.145/1 (141 m2)v k.ú. Jiříkovice u NMNM – STAŽENO
11. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.) – STAŽENO
12. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.367/1 (1017 m2) v k.ú. NMNM ( Ul. Masarykova)
13. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 – zúžení předmětu pronájmu – části pozemku p.č. 2024/1 (cca 939 m2) v k.ú. NMNM ( Technické sporty)
14. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. 449 v NMNM
15. Dispozice s majetkem – žádost o neuplatňování inflační doložky v roce 2024 – BONA café s.r.o.
16. VZ „Zrušení horního návesního rybníka v Maršovicích“
17. VZ „Výkon technického dozoru stavebníka pro Nové Město na Moravě v roce 2024″
18. VZ“ „Poskytovatel telekomunikačních služeb v mobilní telefonní síti pro město Nové Město na Moravě na období 2024-2026“
19. Společné zadání veřejné zakázky „Nové Město na Moravě – prodloužení vodovodu ul. Bělisko, parc.č. 3914/1“
20. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
21. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM na 2024-2025
22. PeruTě NMNM s.r.o. – sociální podnik – STAŽENO
23. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023
24. Kontrola plnění úkolů RM – STAŽENO
25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě – STAŽENO
26. Diskuze
27. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – českobratrský kostel č.p. 1341

Michal Šmarda
starosta města