Samospráva města

Program 27. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25.03.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že se stahují tyto body z programu 10. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města 12. Změna č. 4 ÚP …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že se stahují tyto body z programu
10. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města
12. Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky
16. Dispozice s majetkem – Návrh cen nemovitých věcí-pozemků v majetku města určených k prodeji a pronájmu

a program je rozšířen o body č.
24. Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků p.č. 3909 k.ú. NMNM a 335/8 v k.ú. Jiříkovice u NMNM – Kraj Vysočina (část silnice III/35315)
25. Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování – změna:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM
3. Novoměstské sociální služby – návratná finanční výpomoc, převod z rezervního do investičního fondu
4. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2023
5. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2023
6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
7. Návrh na stanovení odměny ředitelky DDM
8. NSS a CZ – žádost o schválení investiční akce
9. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině NSS
10. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města – STAŽENO
11. Formy blahopřání k životnímu jubileu
12. Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky – STAŽENO
13. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2023
14. Dispozice s majetkem – žádost o snížení pachtovného na rok 2024 (MRS)
15. Dispozice s majetkem – nákup p.č.3223/5, 3241 v k.ú. NMNM – lesní pozemky
16. Dispozice s majetkem – Návrh cen nemovitých věcí-pozemků v majetku města určených k prodeji a pronájmu – STAŽENO
17. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.)
18. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 145/1 (141 m2)v k.ú. Jiříkovice u NMNM
19. Fotbalové hřiště Vlachovická – projektová dokumentace
20. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
21. Kontrola plnění úkolů RM
22. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
23. Diskuze
24. Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků p.č. 3909 k.ú. NMNM a 335/8 v k.ú. Jiříkovice u NMNM – Kraj Vysočina (část silnice III/35315)
25. Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování – změna

Michal Šmarda
starosta města