Program 37. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 22.02.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM 3. Dohoda o převodu některých práv a …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM
3. Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí – cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě – přeložka podzemního vedení sítě elektronických komunikací
4. Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko-architektonické studie
5. VZ“ Opravy povrchů místních komunikací v místních částech města Nové Město na Moravě Maršovice u NMNM a Jiříkovice u NMNM“
6. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
7. Projektové záměry města na období od roku 2022
8. Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy LHO N.M.n.M. – Polička 2023 -2032
9. Informativní zpráva – bytový fond města
10. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2020
11. Záměr na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku rudoarmějcům na katolickém hřbitově
12. MŠ výsledky inspekční činnosti
13. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2020
14. Kontrola plnění úkolů RM
15. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
16. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení