Program 41. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 07.06.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bod č. 11 VZ- Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bod č. 11 VZ- Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě byl stažen z programu schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM
4. Fond rozvoje bydlení v roce 2021 – dotace
5. Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko
6. OZV o místním poplatku z pobytu
7. Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2022
8. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města
9. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě, účetní závěrka města a vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2020
10. VZ „Nákup kotle pro školní jídelnu I.ZŠ v Novém Městě na Moravě“
11. VZ- Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě – STAŽENO
12. Smuteční síň Nové Město na Moravě – studie
13. Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč
14. Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na přestavbu červeného a modrého trailu – II. Etapa
15. Smlouva o zřízení služebnosti VO Maršovice
16. Darovací smlouva – finanční prostředky na stavbu „Rokytno – novostavba vodovodu a kanalizace“
17. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
18. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
19. Návrh na stanovení odměny ředitelům určených škol
20. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. Maršovice u NMNM , Olešná na Mor., NMNM (EG.D , ČR-Krajské ředitelství kraje Vysočina – město oprávněný)
21. Dispozice s majetkem – směna části pozemků (p.č. 495 x p.č. 499, p.č. 502 x p.č. 499, p.č. 492/2 x.č. 467/3) +nákup části p.č. 508 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)
22. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 109 a 124 v k.ú. Maršovice u NMNM
23. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3190 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna)
24. Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/9 v k.ú. Rokytno na Moravě (SPÚ) – silniční pomocný pozemek
25. Smlouva o umístění technického zařízení pro osobní doklady
26. Kontrola plnění úkolů RM
27. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
28. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení