Samospráva města

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 18.9.2017

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 19. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 18.9.2017 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 19. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 18.9.2017

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

Věra Buchtová

JUDr. Libor Černý

Petr Hubáček

Martin Junek

MUDr. Zdeněk Kadlec

Mgr. Ladislava Kachlíková

Josef Košík

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Ing. Ilona Komínková

Soňa Macháčková

Mgr. Pavel Peňáz

Michal Pavel Vojta

Helena Zelená Křížová

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Petr Hubáček

MVDr. Dan Sokolíček

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: P.D.(veřejnost) – požádal starostu města o umožnění diskuse k územnímu plánu města.

Starosta města konstatoval, že v rámci k diskuse k danému bodu programu bude moci vystoupit.

Téma: Mgr. Ladislava Kachlíková – opětovně negativně hodnotila pohyb osob ve vířivce v městských lázních, situace se nezlepšila, stále je překračován počet osob ve vířivce, děti se zde pohybují s nafukovacími kruhy, což považuje za nevhodné, dále upozornila na nutnost dohlížet na bezpečnost návštěvníků v divoké řece.

Ing Jiří Brychta, jednatel městských lázní, k tomu sdělil, že plavčíci dostali instrukce, aby dohlíželi na počet a chování návštěvníků ve vířivce (zákaz skákání, potápění), nicméně přístup do vířivky má každý, kdo si zakoupí vstupenku do městských lázní, nelze přístup dětí do vířivky úplně zakázat. K dohlížení na bezpečnost návštěvníků slouží plavčíkům i umístěné kamery. Možnost vstupu dětí s koupací plenou upravuje provozní řád. Přesto opětovně připomene plavčíkům nutnost kontrolování počtu osob.

Téma: Petr Hubáček upozornil na vraky vozidel odstavené na Holubce, dále na stav chodníku na Brněnské ulici přes most (nerovnosti) a na špatný výhled v křižovatce u SOŠ Bělisko z důvodu přerostlé smuteční břízy.

K odstaveným vrakům vozidel velitel městské policie pan Jiří Hradil sdělil, že nelze tyto vraky okamžitě odstraňovat, musí předcházet výzva se stanovením lhůty pro odstranění a až následně je možné řešit jejich odtah.

K otázce opravy chodníku reagoval správce místních komunikací pan Petr Ptáček s tím, že otázku projedná s Krajskou správou a údržbou silnic Jihlava jako správcem krajské silnice a mostu.

K otázce výhledu na křižovatce u SOŠ Bělisko sdělil správce městské zeleně Ing. Zdeněk Krejčí, že zajistí ořez břízy ve vegetačním období.

Téma: Ing. Tomáš Krejčí – upozornil na nepořádek pod autobusovým nádražím.

Starosta města konstatoval, že předmětné pozemky jsou zčásti jiných vlastníků, přesto potvrdil, že město zajistí jejich úklid – požádal vedoucího odboru SMM Ing. Radka Filu o zajištění úklidu.

JUDr. Libor Černý – upozornil na přerostlý živý plot na Veslařské ulici (naproti Košíkovým) a nutnost jej zkrátit kvůli špatným rozhledovým poměrům.

Pan Petr Ptáček, správce místních komunikací, k tomuto konstatoval, že pokud se dodrží rychlost tak je názoru, že jsou výhledové poměry dobré, přesto se správcem zeleně opětovně prověří stav.

Téma: M.K. (bývalý zaměstnanec TS služeb s.r.o.) – požádal o možnost vstoupit do diskuse k dopisu H.P., ve kterém se vyjadřuje k situaci na TS službách s.r.o.

Starosta města konstatoval, že v rámci k diskuse k danému bodu programu bude moci vystoupit.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo v 16.02 hod. zahájeno zasedání zastupitelstvo města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/19/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Petra Hubáčka.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/19/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana MVDr. Dana Sokolíčka.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/19/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

stažení bodu „24) Bytová problematika – návrh na odpis dluhů vzniklých z pronájmu BJ“ z programu dnešního zasedání zastupitelstva města.

Starosta města předložil, s ohledem na doporučení rady města, návrh na stažení bodu „24) Bytová problematika – návrh na odpis dluhů vzniklých z pronájmu BJ“ z programu dnešního zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/19/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města :

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 24.7.2017 do 11.9.2017

3) Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2017

4) Fond rozvoje bydlení v roce 2017

5) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

6) Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě o poskytnutí investiční dotace na rok 2018

7) Záměr na vytvoření nového památníku obětem 2. světové války včetně přesunu ostatků ze

stávajících 2 válečných hrobů na římsko-katolickém hřbitově v NMNM

8) Územní plán Nové Město na Moravě – vydání

9) Dispozice s majetkem – směna pozemků ( LDO Přibyslav )

10) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3788/1 v k.ú. NMNM – cyklo ul. Nečasova

11) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 1468 v k.ú. NMNM – cyklo ul. Nečasova (CIT)

12) Dispozice s majetkem – darování a přijetí daru mezi Krajem Vysočina a městem (ul.Sportovní – parkoviště)

13) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 628/1 a 709 v k.ú. NMNM (ul. Radnická)

14) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.1704/3 v k.ú. NMNM (SVJ Pavlovova 1509)

15) Dispozice s majetkem – nákup p.č.2393/3v k.ú. NMNM – rekonstrukce ul. Luční (Wotan Forest a.s.)

16) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 2036/11 v k.ú. NMNM (u zahradnictví)

17) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 215/1 v k.ú. Pohledec (chodník Pohledec)

18) Dispozice s majetkem – nákup p.č.606/1 v k.ú.Pohledec (pod MK)

19) Dispozice s majetkem – majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Pohledec (okolí ZŠ)

20) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 280/8 ( dle GP) v k.ú. Hlinné

21) Dispozice s majetkem – nákup p.č.386/2 a 387/3 v k.ú. Olešná na Moravě (u hřbitova)

22) Dispozice s majetkem – Dodatky smluv – „ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY IV lokalita „NAD

MĚSTEM“ – NMNM – PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE A SÍTÍ“

23) Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2398/1 v k.ú. NMNM – Luční ul.

24) Bytová problematika – návrh na odpis části dluhů vzniklých z pronájmu BJ

25) Problematika kácení bříz na ulici Pavlovova v NMNM

26) Diskuse

27) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/19/ZM/2017 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 24.7.2017 do 11.9.2017

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 24.7.2017 do 11.9.2017 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/19/ZM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 12 na rok 2017 dle přílohy tohoto materiálu.

V rámci tohoto bodu programu proběhla na základě dotazu MVDr. Dana Sokolíčka obsáhlá diskuse na téma kamenolom města.

Řešila se zejména otázka uzavření kamenolomu, důvody, které vedly k jeho uzavření – stále není povoleno zahloubení kamenolomu, otázky spojené se správními řízeními vedenými báňským úřadem o zahloubení kamenolomu (v 1. instanci dvakrát povoleno s následným podáním odvolání ze strany jednoho účastníka řízení). V rámci diskuse vystoupil i právní zástupce odvolávajícího se účastníka řízení ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ který konstatoval, že jeho klient uplatňuje svá práva, usiluje o snížení negativních dopadů provozu kamenolomu na svou „pohodu bydlení“ – ztráta vodního zdroje, prašnost cesty, údržba příjezdové komunikace. K opakovanému dotazu ale sdělil, že tyto požadavky nejsou nijak finančně vyčísleny.

K tomuto bylo ze strany starosty města konstatováno, že město má zájem chovat se vůči ░░░░ ░░░░ jako slušný soused a o jeho požadavcích jednat. Tato jednání doposud probíhala ze strany TS služeb s.r.o. jako městské společnosti spravující pro město kamenolom a uskutečnilo se minulý týden první vstupní jednání ze strany pana místostarosty. Konstatoval, že jako zástupce města vstoupí v jednání s ░░░░ ░░░░ ░ v případě, že báňský úřad nepovolí zahloubení kamenolomu.

Po ukončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování o aktualizaci rozpočtu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/19/ZM/2017 Fond rozvoje bydlení v roce 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje

obě žádosti dle přílohy č. 1.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnout dotaci SVJ Hornická 974 v částce 66.627,- Kč z dle pravidel Fondu rozvoje bydlení.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/19/ZM/2017 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nabytí nemovitostí dle přílohy tohoto materiálu vzniklých výstavbou v rámci investičních akcí města realizovaných městem do majetku města v celkové hodnotě 3 635 511,36,- Kč dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/19/ZM/2017 Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě o poskytnutí investiční dotace na rok 2018

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o poskytnutí investiční dotace ve výši 110 000,- Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001 za účelem nákupu operační věže pro urologický operační sál v roce 2018 a dále schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí výše uvedené investiční dotace dle přílohy materiálu.

II. Zastupitelstvo města rozhodlo

zapracovat částku ve výši 110 000,- Kč do rozpočtu města na rok 2018 na poskytnutí investiční dotace Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001 za účelem nákupu operační věže pro urologický operační sál.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/19/ZM/2017 Záměr na vytvoření nového památníku obětem 2. světové války včetně přesunu ostatků ze stávajících 2 válečných hrobů na římsko-katolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

investiční záměr k realizaci péče o válečný hrob s názvem: Nové Město na Moravě – vytvoření nového památníku padlým vojákům Rudé armády ve 2. světové válce na římsko-katolickém hřbitově.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o dotaci na péči o válečný hrob s ostatky v rámci programu ISPROFIN č. 107190 „Zachování a obnova historických hodnot“ na MO ČR.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

částku ve výši 50 tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu na realizaci investičního záměru s názvem: Nové Město na Moravě – vytvoření nového památníku padlým vojákům Rudé armády ve 2. světové válce na římsko-katolickém hřbitově. Částka bude krytá z neinvestiční rezervy města.

K tomuto bodu byli přizváni: PhDr. Žofie Řádková

V rámci diskuse vzešel požadavek na oslovení současných zejm. regionálních akademických sochařů, shromáždění jejich návrhů na podobu pietního místa s následným předložením k projednání v poradních orgánech města a zastupitelstvu města. PhDr. Žofie Řádková přislíbila oslovení zajistit s tím, že opětovně předloží k projednání.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/19/ZM/2017 Územní plán Nové Město na Moravě – vydání

I. Zastupitelstvo města stahuje

bod „8)Územní plán Nové Město na Moravě – vydání“ z programu dnešního zasedání zastupitelstva města.

(protinávrh usnesení předložený starostou města)

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Lenka Jamborová, Ing. arch. Josef Cacek

Přítomní členové zastupitelstva města byli ze strany Ing. Lenky Jamborové, vedoucí odboru SŽP, a Ing. arch. Josefa Cacka, referenta odboru SŽP seznámeni s nejdůležitějšími námitkami uplatněnými při projednávání územního plánu a se způsobem jejich vypořádání (zejm. lokalita Studnice – lokalita pro stavbu 2 RD (Z 85), nesouhlas se zařazením pozemku v území mezi ulicí Jánskou a Horním Dvorem (Z 38) do územní rezervy, nezařazení plochy v lokalitě Purkyňovy ulice do ploch pro budoucí výstavbu RD (░░░░ ░░░ (Z 1b).

V rámci diskuse se řešila otázka související s pořizováním územních studií v lokalitách, kde to předpokládá návrh nového ÚP města. Zejména to, že otázka pořízení územních studií je věcí přeneseného výkonu státní správy a kompetence úřadu územního plánování, nikoliv samosprávných orgánů města. Ze strany Ing. Jamborové bylo potvrzeno, že zpracovávané územní studie musí respektovat dosud územně nebo stavebně povolené objekty a současně zaznělo, že dle konzultace s KrÚ Vysočina, v případě změny lhůt stanovených návrhem ÚP pro pořízení územních studií, by se jednalo o podstatnou změnu návrhu ÚP s nutností opětovného veřejného projednání v odhadované délce 6-9 měsíců. Ing. Cacek upozornil na skutečnost, že územní studie mohou být registrovány až po vydání nového ÚP.

Ze strany ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ zazněly připomínky k návrhu nového ÚP města vztahující se k lokalitám, kde uvedení jsou návrhem nového ÚP dotčeni (např. Nad Městem, Jánská, Svárov – kamenolom).

Ze strany JUDr. Libora Černého zazněl požadavek na dopracování informativní přílohy materiálu, ve které by byl přehled nově povolených RD (v období od zpracování návrhu ÚP do termínu jeho předkládání ZM, v území, kde nový ÚP předepisuje zpracování studie).

Starosta města rekapituloval možnosti dalšího postupu a vyhlásil 10 min. přestávku.

Starosta města po proběhlé diskusi a přestávce požádal úřad, aby před novým předložením územního plánu a jeho projednáním v zastupitelstvu města zpracoval informativní materiál dle požadavku JUDr. Černého a dále předložil návrh časového harmonogramu zpracování územních studií.

Poté starosta města předložil protinávrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – směna pozemků ( LDO Přibyslav )

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření předloženého návrhu směnné smlouvy, dle které Město Nové Město na Moravě, jakožto podílový spoluvlastník (podíl 13/710 ) touto smlouvou směňuje pozemky parc.č. 243 o výměře 29281 m2 (lesní pozemek) v katastrálním území Březí nad Oslavou a parc.č. 700 o výměře 5028 m2 (lesní pozemek) v katastrálním území Obyčtov a do svého podílového spoluvlastnictví přijme od Lesního družstva obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 pozemky parc.č. 1452 o výměře 2687 m2 (lesní pozemek) v katastrálním území Ostrov nad Oslavou, parc.č. 540/2 o výměře 757 m2 (lesní pozemek) v katastrální území Lhotka u Žďáru nad Sázavou a parc.č. 814 o výměře 1211 m2 (lesní pozemek), parc.č. 815 o výměře 16122 m2 (lesní pozemek), parc.č. 816/1 o výměře 6030 m2 (lesní pozemek), parc.č. 816/2 o výměře 2572 m2 a parc.č. 872 o výměře 6404 m2 (lesní pozemek) v katastrálním území Obyčtov. Pozemky se směňují včetně trvalých porostů na nich rostoucích a podílnické obce uhradí Lesnímu družstvu obcí Přibyslav, za rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí, finanční částku ve výši 3000,-Kč.

Místostarosta města seznámil přítomné se základním obsahem navrhovaných dispozic s majetkem města pod body programu 9 – 21 a navrhl společné hlasování o těchto bodech programu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3788/1 v k.ú. NMNM – cyklo ul. Nečasova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod pozemku p.č.3788/1 trvalý travní porost o výměře 1280 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 128.000,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 1468 v k.ú. NMNM – cyklo ul. Nečasova (CIT)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.1468 o výměře 100 m2 ( dle GP p.č. 1468/4) v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku CIT INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Nečasova 26, Nové Město na Moravě, IČ: 276 67 782 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 15 000,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – darování a přijetí daru mezi Krajem Vysočina a městem (ul. Sportovní – parkoviště)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) části pozemku p.č.225 o výměře 115 m2 ( dle GP p.č. 225/4 ) v k.ú. Nové Město na Moravě, se všemi součástmi a příslušenstvím, a to z majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 do majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) části pozemků p.č. 218/3 o výměře 65 m2 ( dle GP p.č. 218/5 ) a části p.č. 218/4 o výměře 15 m2 ( dle GP p.č. 218/6 ) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 628/1 a 709 v k.ú. NMNM – Radnická ul.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod dílu „a“ o výměře 20 m2 z p.č. 628/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a dílu „b“ o výměře 0,02 m2 z p.č. 709 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nové Město na Moravě, a to společnosti Import – AC s.r.o., se sídlem Jívoví 78, 594051, IČ: 277 57 781, za dohodnutou kupní cenu 4 840,-Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušné správní poplatky spojené s vkladem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 17/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.1704/3 v k.ú. NMNM (SVJ Pavlovova 1509)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitého majetku, a to části pozemku p.č. 1704/3 o výměře 11 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě (dle geometrického zaměření p.č. 1704/37), z majetku města do majetku Společenství vlastníků domu Pavlovova 1509, se sídlem Nové Město na Moravě, Pavlovova 1509, 592 31, IČ: 047 29 757, za dohodnutou kupní cenu 4 659, -Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí správní poplatkek spojený s vkladem do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 18/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – nákup p.č.2393/3 v k.ú. NMNM – reko ul. Luční ( Wotan Forest a.s.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 2393/3 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 90 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku společnosti Wotan Forest a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 20/88, 370 01 České Budějovice 4, IČ:260 60 701 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 12 500,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 19/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 2036/11 v k.ú. NMNM (u zahradnictví)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 2036/11 orná půda o výměře 57 m2 (dle GP p.č. 2036/60) v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 8 550,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17. 20/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 215/1 v k.ú. Pohledec (chodník Pohledec)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.215/1 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú.Pohledec ( po geometrickém zaměření p.č. 215/3 ), a to z majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v podílech vyjádřených id. 1/2 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1700,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. 21/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – nákup p.č.606/1 v k.ú.Pohledec – pod místní komunikací

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 606/1 trvalý travní porost o výměře 92 m2 v k.ú.Pohledec, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 9200,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19. 22/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Pohledec ( okolí ZŠ )

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.40/2 o výměře 7 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace ( dle GP p.č. 40/3) v k.ú.Pohledec, a to z majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 700 ,-Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č.52 orná půda o výměře 10 m2 ( dle GP p.č. 52/2), dílu „a“ o výměře 5 m2 z p.č. 51 a dílu „b“ o výměře 18 m2 z p.č. 53 v k.ú.Pohledec, a to z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za dohodnutou kupní cenu 3 783,-Kč vč. DPH.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.58 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2 ( dle GP p.č. 58/2 ) v k.ú.Pohledec, a to z majetku města do majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 1 694,-Kč vč.DPH.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. 23/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 280/8 ( dle GP) v k.ú. Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

záměr prodeje nemovitých věcí, a to části pozemků p.č. 279 a 280/4, z nichž je, dle geometrického plánu, vytvořena nová p.č. 280/8 o výměře 1180 m2 v k.ú. Hlinné, formou „obálkové metody“, za minimální nabídkovou kupní cenu 300,-Kč/m2 bez DPH, přičemž k nabídnuté finanční částce bude připočtena platná sazba DPH a dále dle podmínek stanovených v předkládaném záměru, viz. přílohy.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. 24/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – nákup p.č.386/2 a 387/3 v k.ú. Olešná na Moravě ( u hřbitova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č.386/2 ostatní plocha o výměře 350 m2 a p.č. 387/3 ostatní plocha o výměře 113 m2 v k.ú. Olešná na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství, z majetku manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 23 150,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesní pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22. 25/19/ZM/2017 Dispozice s majetkem – Dodatky smluv – „ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY IV lokalita „NAD MĚSTEM“ – NMNM – PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE A SÍTÍ“

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 20.9.2016, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně budoucího kupujícího a společností Pozemky-nmnm s.r.o., se sídlem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, IČ: 04744713 na straně budoucího prodávajícího, a to dle přílohy č.2.

JUDr. Libor Černý konstatoval, že z důvodu střetu zájmu nebude u této majetkové dispozice hlasovat.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

23. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2398/1 v k.ú. NMNM – Luční ul.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.2398/1 ( cca 100 m2) v rozsahu dle situačního zákresu v k.ú. Nové Město na Moravě, za účelem výstavby garáže.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 1 Proti: 16 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

24. Bytová problematika – návrh na odpis části dluhů vzniklých z pronájmu BJ-STAŽENO Z PROGRAMU

I. Zastupitelstvo města staženo z programu

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Usnesení bylo:

25. 26/19/ZM/2017 Problematika kácení bříz na ulici Pavlovova v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dopis od občanů (spisové číslo NMNM1167121), vyjádření správce zeleně, správce trafostanice E-ON a vyjádření kominické firmy s tím, že neshledalo důvod vstupovat do kompetencí správce městské zeleně.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Zdeněk Krejčí

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

26. Diskuse

V bodu diskuse zazněly následující příspěvky:

Téma: Lubomír Buchta – dotazoval se na závěr jednání ve věci technických řešení , které by vedly ke zlepšení stavu mlatových chodníků v parku na Vratislavově nám., dále na vizi jednatele dalšího fungování TS služeb s.r.o a hospodaření K Clubu.

Na dotazy odpovídal starosta města, vedoucí odboru SMM Ing. Radek Fila a ředitel NKZ Daniel Šimek.

V záležitosti problematiky povrchu chodníků v parku na Vratislavově nám. bylo konstatováno, že na základě odborného posudku od Ing. Jaromíra Skoupila bude provedena úprava – výměna vrchní vrstvy mlatového povrchu, bude použit jiný materiál a technologie s tím, že tyto práce budou realizovány na jaře 2018. Pokud bude potvrzeno nedodržení projektu bude dílo reklamováno u dodavatele.

Vizi dalšího fungování TS služeb s.r.o. přislíbil předložit jednatel Ing. Jiří Brychta na příštím zasedání zastupitelstva města v listopadu.

K záležitosti hospodaření K Clubu bylo konstatováno, že přijatá opatření ke zlepšení hospodaření přinesla úspěch, ředitel NKZ na poslední radě města přislíbil dosáhnout hospodaření restaurace v roce 2017 bez ztráty, zároveň byla dohodnuto, z důvodu zjištění případného zájmu o pronájem restaurace, bude zveřejněna dispozice na pronájem prostor restaurace.

Téma: Petr Hubáček – pozastavoval se nad špatným stavem cesty v prostoru od Třech křížů k Michovským rybníků, kde zcela chybí příkop a tím dochází ke splavování povrchu komunikace.

Téma. JUDr. Libor Černý – konstatoval dodatečně v záležitosti povrchu chodníků v parku, že mlatové povrchy je třeba každodenně udržovat, aby splňovaly svoji funkci.

Téma: Diskuse k dopisu paní ░░░░ ░░░░ ░░ – k jejímu vyjádření k situaci na TS službách s.r.o. a problematice správy kamenolomu

JUDr. Libor Černý konstatoval pochybení managementu města ve správě kamenolomu.

Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, popsal nastavené podmínky ve správě kamenolomu – úplatná smlouva z roku 2015 na zajišťování komplexní správy kamenolomu pro město ze strany TS služby s.r.o. vč. vystavené plné moci k zastupování města s tím, že pracovníci TS služeb s.r.o. mají i hmotnou odpovědnost za kamenivo města. Tento způsob byl v roce 2015 zvolen zejmena z důvodu potřeby řešit u TS služby s.r.o. výkony prací pro město v souvislosti se zákonem o veřejných zakázkách s tím, že u úřadu nedošlo k žádnému souvisejícímu personálnímu posílení, přesto byly nastaveny základní kontrolní mechanismy, které se však ukázaly dodatečně jako nedostatečné. Pokud by nebylo vhodné dále provozovat kamenolom prostřednictvím TS služby s.r.o. ,lze komplexně agendu převzít na MěÚ, ale vč. nutnosti převzetí pracovníků. V rámci kontrolní činnosti ze strany města informoval o přijatých opatřeních ze strany rady města v 08/2017 – zpřesnění a zpřísnění kontrolních mechanismů (např. inventarizace ve spolupráci s geodetickou firmou, akreditovanou laboratoří), a to ve vazbě na proběhlý audit, který však nepotvrdil žádné odcizení kameniva.

Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru, informovala přítomné o provedené kontrolní činnosti výboru v TS služby s.r.o.

Dále se k otázce medializace kamenolomu vyjádřili MUDr. Zdeněk Kadlec, ░░░░ ░░░░

K otázce fungování nového jednatele Ing. Jiřího Brychty se vyjádřil starosta Michal Šmarda s tím, že nový jednatel má veškeré kompetence krizového manažera k zavedení nápravných opatření, včetně řešení personálních záležitostí.

Místostarosta města pan Stanislav Marek uvedl, že nemá žádnou hmotnou odpovědnost v souvislosti s provozem kamenolomu, prodej části TS služby s.r.o. v minulosti (rok 2008) dle něho proběhl naprosto transparentně a ve veřejné soutěži.

Téma: Lubomír Buchta – dotazoval na střet zájmu výkonu funkce člena zastupitelstva města a zaměstnance MěÚ Ing. Františka Laštovičky.

K tomuto tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych uvedl, že Ing. František Laštovička byl přijat pouze na dobu zástupu za MD/RD a je zařazen do odboru SŽP v pozici vodoprávního úřadu pro část území ORP. Dále uvedl, že se nejedná o střet zájmů, neboť Ing. Laštovička nevykonává přenesenou působnost na území města a jeho MČ což je v souladu se zákonem (bylo takto i kladně konzultováno s KrÚ Vysočina).

Téma: Ing.Jiří Brychta konstatoval, že nedostal nad rámec pravomocí valné hromady žádné konkrétní pokyny, jak postupovat v personálních otázkách.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

27. Závěr

Starosta města ukončil v 19.58 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Petr Hubáček

zastupitel

MVDr. Dan Sokolíček

zastupitel