Samospráva města

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 13.6.2022.

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 22. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 13.6.2022 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 13.6.2022

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Lubomír Buchta

Ing. Ilona Komínková

Soňa Macháčková

MVDr. Dan Sokolíček

Ing. Pavel Štorek

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: <dle prezenční listiny>

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. František Laštovička

Mgr. Jiří Maděra

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.11 hod. se dostavil pan Josef Košík.

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line streamován na Facebook a YouTube.

Téma: Ing. Mgr. Hana Janů – dotazovala se na informace o údajné obsazenosti v současné době Diakonií ČCE nově budovaného Domova Pomněnka, kde bude poskytována sociální služba „domov se zvláštním režimem“.

Starosta města k tomuto uvedl, že došlo ke zveřejnění nepřesné informace v Novoměstsku v tom smyslu, že je převis zájemců o sociální služby a žádostí o umístění je více než je kapacita Domova Pomněnka s tím, že v dalším čísle Novoměstska dojde k uvedení informací na pravou míru. Tato informace měla popsat vysoký zájem o službu, nikoliv stav obsazenosti domova.

Konstatoval, že zatím příjem žádostí ze strany Diakonie ČCE neprobíhá, ten bude zahájen až v příštím roce.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/22/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Mgr. Jiřího Maděru.

Starosta města konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což přítomná ověřovatelka Mgr. Hana Knapčoková potvrdila.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/22/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Ing. Františka Laštovičku.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/22/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města …

I. stahuje z programu dnešního zasedání zastupitelstva města bod 29) Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání.

II. schvaluje rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva města o bod 31) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (RMN s.r.o.) a o bod 32) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/22/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 28.3.2022 do 10.6.2022 (včetně informativních zpráv II. ZŠ, ZUŠ)

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2021

4) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2021

5) Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

6) Fond rozvoje bydlení v roce 2022 – dotace

7) Investice a velké opravy návrh 2023

8) Žádost o prodloužení čerpání a vyúčtování dotace

9) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

10) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2021

11) Smlouva o dalším členském vkladu do LDO Přibyslav

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.363/10 a část p.č. 363/7, směna p.č. 363/8 x p.č. 363/13 vše v k.ú. NMNM – Probe trade

13) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3022/1 v k.ú. NMNM (hráz Zichova rybníka)

14) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 132/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

15) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM

16) Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 180 x p.č. 178 v k. ú. Rokytno na Moravě

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 173/2 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

18) Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 194/1 x 475/1 – id. 4/60 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

19) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 49/3 x část p.č. 49/1 v k.ú.Slavkovice

20) Dispozice s majetkem – souhlasné prohlášení (p.č. 1397 vodní plocha, id. 1/2 v k.ú. Olešná na Moravě – ÚZSVM )

21) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 25/1 v k.ú. Hlinné

22) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 51/1 k.ú. Olešná na Moravě

23) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.2432/21v k.ú. NMNM (zahrádkářská kolonie Bezděkov)

24) Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 690/3 x p.č. 690/1v k. ú. NMNM (u Kazimírova rybníka)

25) Dispozice s majetkem – Smlouva o smlouvě budoucí darovací – „Apartmány za kinem“

26) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 17/3 a částí p.č. 25/1, 184/1 v k.ú. Hlinné

27) Dispozice s majetkem – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

28) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 20 stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

29) Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání – staženo z programu

30) Informace o průběhu investičních akcí města 2022

31) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (RMN s.r.o.)

32) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.

33) Diskuse

34) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/22/ZM/2022 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 28.3.2022 do 10.6.2022

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 28.3.2022 do10.6.2022 a nemá k činnosti rady města připomínky.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová

V 16.11 hod. se dostavil pan Josef Košík.

V rámci tohoto bodu programu, ve vazbě na dotazy a diskusi na předešlých zasedáních zastupitelstva města, vystoupili se svojí zprávou o činnosti škol ředitelka ZUŠ paní Eva Mošnerová a ředitel II. ZŠ Mgr. Tomáš Augustýn Ph.D.

Dále Mgr. Jan Krakovič a JUDr. Libor Černý požádali o objasnění situace na městském úřadě, Mgr. Krakovič citoval z otevřeného dopisu ░░░░ ░░░░ ░░░░ , který byl dnes doručen členům zastupitelstva města, týkající se zejména hospodaření města (rozpočet a závěrečný účet hospodaření roku 2021) a personální situace na městském úřadě.

K problematice hospodaření města se vyjádřila vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Martina Slámová a starosta města.

Ing. Slámová sdělila základní čísla rozpočtu města na roky 2022 a 2021 a to, že dochází k převodům financování investičních akcí z roku na rok s tím, že se převody takto realizovaly i v minulosti. Dále konstatovala, že kontokorent slouží jako jistota k dočasnému pokrytí akcí, u kterých dotace přijdou ex post.

Starosta města k problematice sestavování rozpočtu města konstatoval, že rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města jako celek, nikoli pouze úzké vedení města. Výhrady tohoto typu ze strany░░░░ ░░░░ jako interního auditora od doby jeho nástupu v roce 2013 nezaznamenal a neobdržel z jeho pozice žádné návrhy na opatření, přesto jeho zprávy opětovně projde. Funkce auditora byla přitom samostatná a agendově mimo organizační strukturu městského úřadu. Dále uvedl, že nepředpokládá, pokud se nestane nic mimořádného, zapojení kontokorentu do rozpočtu města.

K personální situaci na městském úřadě se vyjádřili tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych a starosta města.

Mgr. Hanych konstatoval, že u části zaměstnanců ve veřejné správě nedošlo od roku 2020 ke zvýšení platových tarifů, tento problém se promítá v celé společnosti, nikoliv jen na našem úřadě. K pozici bývalého interního auditora uvedl, že tato pozice měla přístup ke všem interním podkladům a jednáním a mohla po celou dobu předkládat své návrhy.

K otázce obsazování pracovních pozic konstatoval, že je problematické obsazování např. stavebních profesí (nelze konkurovat soukromému sektoru), přechod zaměstnanců k nadřízeným orgánům (je ze zákona vyšší platové zařazení), problematické jsou pracovní poměry „zástup za zástup“. Dále uvedl, že nedochází k žádným hromadným odchodům VŠ zaměstnanců jak bylo např. uvedeno v Novoměstsku a požádal o zveřejňování korektních a ověřených informací.

Stran kritizovaného systému řízení městského úřadu starosta města uvedl, že tajemník úřadu řídí úřad jako celek dlouhodobě a ve své činnosti plní úkoly jakéhokoliv vedení města, které dostalo politický mandát. Dle jeho názoru by úřad takto fungovat měl.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/22/ZM/2022 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2021 bez výhrad.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2021 bez výhrad.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová

Úvodní slovo k předkládanému materiálu přednesla vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Martina Slámová s tím, že konstatovala splnění zákonných podmínek pro schválení závěrečného účtu hospodaření a účetní závěrky města za loňský rok.

Starosta města se ve své promítané prezentaci zaměřil zejména na hospodaření města za rok 2021, které skončilo přebytkem ve výši 5.726,8 tis. Kč s tím, že nebylo zapojeno plánované čerpání úvěru.

Zmínil nejvýznamnější investice v roce 2021 (okružní křižovatka ul. Masarykova, kanalizace Hlinné, rekonstrukce ul. Drobného, nákup techniky pro lesní hospodářství, účelová komunikace podél čističky odpadních vod), informoval o zůstatcích na fondu rezerv a rozvoje a fondu rozvoje bydlení. Součástí prezentace byla i přehledná tabulka porovnání střednědobých výhledů v souvislosti s vývojem ekonomiky, porovnání výsledků hospodaření a vývoje provozního salda v předchozích letech.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/22/ZM/2022 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nabytí majetku pořízeného vlastní činností v roce 2021 dle přílohy tohoto materiálu, v celkové hodnotě 12.445.038,68 Kč.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/22/ZM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová, Ing. Andrea Kramárová

V návaznosti na dotaz JUDr. Libora Černého jaké nenadálé příjmy lze čekat z dotací v roce 2022 – 2023 vyjmenovala vedoucí odboru investic Ing. Andrea Kramárová dotačně podpořené akce (např. Cyklostezka Nečasova kolem Kazmírova rybníka, cyklostezka od garáží na ul. Nečasova podél potoka až na hráz Kazmírova rybníka, cyklostezka Vlachovická podél areálu Medin, lávka Olešná, lesní cesta Zahradníkův kout, přestavba a stavební úpravy singletracků, elektroinstalace ZŠ Pohledec či workoutové hřiště u koupaliště) s tím, že celková výše dotací, na základě podaných a schválených žádostí o dotace, je očekávána v celkové výši cca 13 mil. Kč.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lucie Filová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6.1. Fond rozvoje bydlení v roce 2022 – dotace

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2022 žadateli SVJ Žďárská 718, 719, Nové Město na Moravě dle přílohy č. 2 materiálu.

Místostarosta města pan Stanislav Marek navrhl hlasovat o jednotlivých žádostech samostatně.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 14 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Nevzniklo

6.2. Fond rozvoje bydlení v roce 2022 – dotace

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2022 žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░ Rokytno░ , Nové Město na Moravě dle přílohy č. 2 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 15 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

7. 9/22/ZM/2022 Investice a velké opravy návrh 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

objem finančních prostředků na investice a velké opravy uvedené v příloze č.1 pro rok 2023 ve výši 93.368 tis. Kč a schvaluje zapracování částky 93.368 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2023.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Martina Slámová

Starosta města sdělil, že dle předloženého seznamu plánovaných akcí je objem finančních prostředků na investice a velké opravy pro rok 2023 navrhován ve výši 93 368 tis. Kč.

Uvedl akce, které lze ze seznamu vyřadit (např. zastávky MHD na Holubce a Brožkově kopci, nákupy pozemků, herní prvky, rekonstrukce komunikace Budovatelů), a které z důvodu závazků – uzavření smluvních vztahů, přidělení dotací apod. není vhodné a účelné vyřazovat (např. síťování pozemků a novostavba vodovodu a kanalizace v nové lokalitě RD v Pohledci, projekční příprava kanalizace ve Slavkovicích a Jiříkovicích, cyklostezka Nečasova – Žďárská). Objem investic a velkých oprav na další rok je pravidelně schvalován již v červnu z důvodu možnosti zahájení jejich přípravy v průběhu stávajícího roku.

JUDr. Libor Černý konstatoval, že v roce 2023 by měly být prioritou investice související s pořádáním MS v biatlonu v roce 2024 a investice navazující na výstavbu Domova Pomněnka (např. chodník Vlachovická, Purkyňova, Blažíčkova, veřejné osvětlení ul. Lesní). Na jeho dotaz, jaký objem finančních prostředků na investice bude mít nové zastupitelstvo města po komunálních volbách, sdělila vedoucí finančního odboru Ing. Slámová, že v tuto chvíli počítá s uvedeným objemem cca 93 mil. Kč (tj. to co je navrhováno).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. Žádost o prodloužení čerpání a vyúčtování dotace

I. Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené dne 24.7.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.12.2021 mezi městem a panem░░░░ ░░░░ ░░ Olešná ░░ dle přílohy č. 5 tohoto materiálu, kterým se prodlužuje termín pro čerpání dotace do 31.10.2024 a termín pro její vyúčtování do 31.12.2024.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 1 Proti: 14 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

9. 10/22/ZM/2022 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 8.000.000,-Kč, a to po částech ve výši 3.000.000,-Kč v roce 2022, 3.000.000,-Kč v roce 2023 a 2.000.000,- Kč v roce 2024 ze strany města příjemci dotace Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích se sídlem 675 60 Myslibořice 1, IČ: 00839345, na pokrytí části nákladů na realizaci projektu „Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě“ a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace uzavřené mezi žadatelem Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích se sídlem 675 60 Myslibořice 1, IČ: 00839345 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle příloh materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

10. 11/22/ZM/2022 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2021.

K tomuto bodu byli přizváni: Jiří Hradil

V rámci diskuse k tomuto bodu programu se hovořilo zejména o vyhodnocení provozu úsekového měření rychlosti, které je zavedeno od září loňského roku na ul. Brněnská v Novém Městě na Moravě a v m.č. Rokytno a možnostech měření ze strany městské policie i v jiných lokalitách.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Jiří Hradil

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 12/22/ZM/2022 Smlouva o dalším členském vkladu do LDO Přibyslav

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– provedení dalšího členského peněžitého vkladu města v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773 ve výši 728.000,-Kč a uzavření smlouvy o dalším členském vkladu mezi městem Nové Město na Moravě a Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773 dle přílohy č. 3 materiálu

– uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek ve shodné výši 728.000,-Kč mezi městem Nové Město na Moravě a Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773 dle přílohy č. 7 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

12.1. 13/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.363/10 a část p.č. 363/7, směna p.č. 363/8 x p.č. 363/13 vše v k.ú. NMNM – Probe trade

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to p. č. 363/10 o výměře 1 m2 a dílu „c“ o výměře 4 m2 z p. č. 363/7 v k. ú. Nové Město na Moravě z majetku města do majetku PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 269 69 980 za dohodnutou kupní cenu 25.000 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

S obsahem majetkové dispozice seznámil členy zastupitelstva města starosta města. Pod diskusi starosta navrhl hlasovat o jednotlivých částech usnesení samostatně.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky a poté bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých návrzích usnesení.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12.2. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.363/10 a část p.č. 363/7, směna p.č. 363/8 x p.č. 363/13 vše v k.ú. NMNM – Probe trade

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– z majetku města do majetku PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 269 69 980 díl „d“ (4 m2) z p. č. 363/8, díl „c“ (1 m2) z p. č. 363/1, díl „b“ (1 m2) z p. č. 367/1, díl „a“ (29 m2) z p. č. 367/8, jež jsou dle GP sloučeny do p. č. 363/8 o výměře 35 m2;

– z majetku PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 269 69 98 do majetku města část pozemku p. č.363/6 (9 m2) – dle GP p. č. 363/13;

s tím, že PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 269 69 980, doplatí městu finanční částku ve výši 23.400 Kč a uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato dispozice byla hlasována samostatně.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 13 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

13. 14/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3022/1 v k.ú. NMNM (hráz Zichova rybníka)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to části pozemku p.č. 3022/1 o výměře 126 m2 (dle GP p.č. 3022/4) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku pana ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě░░░░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 12.600 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

V úvodu projednávání majetkových dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek s návrhem na společné hlasování o majetkových dispozicích s tím, že pokud některý z členů zastupitelstva města požádá o samostatné hlasování k určité dispozici, bude mu vyhověno.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozice pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 28, místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera s obsahem bodu 23, 24, 25, 26 a starosta města s obsahem bodu 27 a 31.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 15/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 132/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 132/1 o výměře 62 m2 (dle GP p.č. 132/8) v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to panu░░░░ ░░░░ ░ bytem Petrovice ░░░░ ░ , za dohodnutou kupní cenu 6.200 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 16/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

– p.č. 510/4 (2645 m2), p.č. 209/2 (77 m2), p.č. 508/2 (5 m2) a p.č. 506/4 (134 m2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Školní░░░ 592 31 Nové Město na Moravě do majetku města

– p.č. 362/9 (3673 m2) z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Školní░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě,

a to bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 17/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 180 x p.č. 178 v k. ú. Rokytno na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

– převod části p. č. 180 o výměře 15 m2 (dle GP p. č. 180/2) z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Radotín, Praha 5 v podílu id. 1/2 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Radotín, Praha 5 v podílu id. 1/2

– převod části p. č. 178 o výměře 15 m2 (dle GP p.č. 178/2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Radotín, Praha 5 v podílu id. 1/2 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Radotín, Praha 5 v podílu id. 1/2 do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17. 18/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 173/2 – 38 m2 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 173/2 o výměře 38 m2 v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to paní ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Jiříkovice░░ , za dohodnutou kupní cenu 7.600 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. 19/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 194/1 x 475/1 – id. 4/60 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

– z majetku░░░░ ░░░░ ░░ bytem Jiříkovice░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě p.č. 475/1(2351 m2) v podílu vyjádřeném id. 4/60 do majetku města a pozemek p.č. 194/1 (157 m2) z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Jiříkovice░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě, bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19. 20/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 49/3 x část p.č. 49/1 v k.ú.Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k. ú. Slavkovice, a to jak následuje:

– z majetku pana ░░░░ ░░░░ bytem Slavkovice░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě díl „c“ o výměře 43 m2 z p. č. 49/3 do majetku města;

– díl „b“ o výměře 43 m2 z p. č. 49/1 z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ bytem Slavkovice░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě;

bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. 21/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – souhlasné prohlášení (p.č. 1397 vod. plocha, id. 1/2 v k.ú. Olešná na Moravě – ÚZSVM )

I. Zastupitelstvo města schvaluje

souhlasné prohlášení uzavřené mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ředitelem Územního pracoviště Brno, IČ: 697 97 111 a městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám.103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, jejímž předmětem je převod pozemku p.č. 1397 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené o výměře 971 m2 v podílu vyjádřeném id. 1/2 v k.ú. Olešná na Moravě, a to z majetku města do majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle příloh.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. 22/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 25/1 v k.ú. Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části p.č. 25/1 o výměře 29 m2 (dle GP p.č. 25/22) a části p.č. 25/1 o výměře 16 m2 (dle GP p.č. 25/23) v k.ú. Hlinné, panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Hlinné ░░ za dohodnutou kupní cenu 4.500 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 51/1 k.ú. Olešná na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části p.č. 51/1 (v rozsahu dle situačního zákresu) v k.ú. Olešná na Moravě.

Tato dispozice byla hlasována samostatně.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 17 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

23. 23/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.2432/21 v k.ú. NMNM (zahrádkářská kolonie Bezděkov)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p. č. 2432/21 o výměře 731 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 182.750,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

24. 24/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 690/3 x p.č. 690/1 v k. ú. NMNM (u Kazimírova rybníka)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě na Moravě, a to jak následuje:

– převod části p. č. 690/1 o výměře 81 m2 (dle GP p. č. 690/5) z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě

– převod části p. č. 690/3 o výměře 40 m2 (dle GP p.č. 690/4) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

25. 25/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – Smlouva o sml. budoucí darovací – „Apartmány za kinem“

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně budoucího obdarovaného a společností Apartmány za kinem s.r.o., se sídlem Santiniho 59/6, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 11760907 na straně budoucího dárce, a to dle přílohy č. 3.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

26. 26/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 17/3 a částí p.č. 25/1, 184/1 v k.ú. Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to dílu „a“ o výměře 37 m2 z p.č. 25/1, dílu „b“ o výměře 29 m2 z p.č. 25/1, části p.č. 184/1 o výměře 154 m2 (dle GP p.č. 184/6) a p.č. 17/3 o výměře 80 m2 v k. ú. Hlinné, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Jámy░░ , za dohodnutou kupní cenu 38.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva a práva věcného břemene do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována samostatně.

Místostarosta města pan Stanislav Marek sdělil, že o této majetkové dispozici nebude z důvodu střetu zájmů hlasovat.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

27. 27/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 30.06.2017, ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.11.2020, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto budoucím prodávajícím a STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495 jakožto budoucím kupujícím, jehož předmětem je změna obsahu smlouvy, a to dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

28. 28/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 20 st. pozemků v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.

zveřejnění záměru odprodeje 20 stavebních pozemků v k. ú. Pohledec za min. kupní cenu 2.087 Kč/m2 bez DPH (2.525 Kč/m2 vč. DPH) dle podmínek uvedených v záměru – příloze č. 2 materiálu.

2.

pověření starosty města Michala Šmardy a v případě jeho nepřítomnosti místostarosty města Stanislava Marka, místostarosty města Bc. Jaroslava Lempery k případným změnám podmínek záměru uvedeného v příloze č.2 vyjma změny kupní ceny za m2, výše jistiny, zálohy a formy prodeje.

Starosta města uvedl, že díky neprojednání změny č. 2 ÚP města bude nabízeno prozatím pouze 18 parcel,. Dále k připomínce občana na fcb města k tomuto záměru – k ceně pozemků uvedl, že do ceny jsou zahrnuty pouze náklady města na vybudování infrastruktury bez jakéhokoliv zisku města a k otázce lhůty pro výstavbu RD uvedl, že je fakticky více než 6 let (uzavření smluv o budoucích smlouvách se předpokládá do konce 2022 a vlastní 5ti letá lhůta pro výstavbu RD v řádných smlouvách se počítá od uzavření řádných kupních smluv (předpoklad poslední čtvrtletí 2023).

Tato dispozice byla hlasována samostatně.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

29. Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – zadání – STAŽENO Z PROGRAMU

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

30. 29/22/ZM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022

Starosta města informoval zastupitele města o stavu vypořádání dotace na dostavbu odborných učeben I.ZŠ.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

31. 30/22/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (RMN s.r.o.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– z majetku RMN, s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČ: 072 19 539 část p. č. 3121/2 (dle GP p. č. 3121/4) o výměře 864 m2, část p. č. 3118/9 (dle GP p. č. 3118/18) o výměře 31 m2, část p. č. 3118/10 (dle GP p. č. 3118/17) o výměře 61 m2, p. č. 3118/4 o výměře 22 m2 a část p. č. 3118/7 (dle GP p. č. 3118/16) o výměře 645 m2 do majetku města;

– z majetku města část p. č. 3118/11 (dle GP p. č. 3118/19) o výměře 796 m2 a část p. č. 3118/1 (dle GP p. č. 3118/14) o výměře 174 m2 do majetku RMN, s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČ: 072 19 539,

a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN uhradí RMN, s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČ: 072 19 539.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

32. 31/22/ZM/2022 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 302.000,-Kč ze strany města příjemci dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, na pokrytí nákladů na realizaci projektu „Vybudování dětského singletracku pro děti do 12 let“ a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace uzavřené mezi žadatelem SPORTOVNÍM KLUBEM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 jako příjemcem dotace a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle příloh materiálu

– rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 302.000,-Kč z odvětví finanční operace do investičních výdajů na poskytnutí investiční dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

33. Diskuse

V rámci tohoto bodu byly vzneseny následující příspěvky:

– starosta města pozval členy zastupitelstva města na pochůzku po městě spolu se zástupci tělesně postižených osob z hlediska bezbariérovosti, která je naplánovaná na 24.6.2022 od cca 14.30 hod.

– starosta města poděkoval řediteli Mgr. Ottu Ondráčkovi za jeho dlouholetou práci ve funkci ředitele I. ZŠ v Novém Městě na Moravě, kterou se pan ředitel rozhodl ukončit k 31.7.2022.

– Mgr. Jiří Hauk se dotazoval, zda došlo k trvalému zrušení kontejneru na bioodpad na Betlémě.

Ing. Radek Fila k tomuto sdělil že ano, a to vzhledem k tomu, že občané mají k dispozici individuálně popelnice na bioodpad s tím, že v sezóně jaro, podzim budou i nadále kontejnery umisťovány.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

34. Závěr

Starosta města ukončil v 18.56 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Maděra

zastupitel

Ing. František Laštovička

zastupitel