Samospráva města

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 12.9.2022.

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 23. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 12.9.2022 od 15:30 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 23. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 12.9.2022

od 15:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Soňa Macháčková

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: <dle prezenční listiny>

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Martin Junek

Ing. Ilona Komínková

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.03 hod. se dostavil MUDr. Mgr. Tomáš Müller, v 16.08 hod. pan Josef Košík.

 

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line steamován na Facebook a You Tube.

 

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: starosta města tlumočil dotaz vznesený prostřednictvím sítě Facebook týkající se situace v městských lesích a kůrovcové kalamity

Starosta města k této problematice uvedl, že městské lesy mají od poloviny loňského roku nového správce, kterým je pan Bohumil Buchta. Z jeho strany došlo ke změně koncepce boje proti kůrovci, se kterou souvisí i drastičtější zásahy v lese, kůrovcová kalamita bohužel ještě nekončí. Současně již dochází i k zakládání nových lesních porostů, které jsou skladebně rozmanitější.

 

Téma: starosta města informoval o dotazu vzneseném prostřednictvím emailu týkající se fungování mateřské školy, obdobný dotaz včetně adaptace dětí z Ukrajiny v mateřské škole vznesl pan Martin Junek.

Mgr. Soňa Šikolová seznámila se současnou situací v mateřské škole, její fungování probíhá v souladu se schválenou koncepcí rozvoje (vznik tříd dvouletých dětí, sportovní olympiáda, …)

V mateřské škole proběhla tzv. supervize – zkoumání vztahů na pracovišti, se kterou bylo vedení města obeznámeno. Dále uvedla, že v současné době mateřskou školu navštěvují 4 ukrajinské děti.

Téma: starosta města tlumočil dotaz vznesený prostřednictvím sítě Facebook týkající se výběru poplatku z kulturních a sportovních akcí ze strany města.

Starosta města k tomuto uvedl, že město o výběru žádného takového poplatku neuvažuje.

 

Téma: Mgr. Jiří Maděra se dotazoval na stav aleje u atletického stadionu.

Starosta města k tomuto uvedl, že dle znaleckého dendrologického posudku je v aleji 5 stromů ve stavu, který vyžaduje jejich odstranění, u některých dalších je doporučeno jejich stav sledovat, vyhodnotit ho a na jaře a rozhodnout o dalším postupu, ze strany města je zažádáno o povolení odstranění nemocných stromů, to bude probíhat v době vegetačního klidu, poté dojde k výsadbě nových.

 

Téma: JUDr. Libor Černý se dotazoval na pronájem hrobových míst v novém území, kam se hřbitov rozšiřuje, práce se údajně pozastavily z důvodu zpožděné výroby betonových soklů

Ing. Ondřej Šandera, jednatel TS služeb s.r.o. sdělil, že urnové hroby se v současné době naskladňují a budou řešeny přednostně, velké hroby budou hotové do konce roku.

 

Téma: Mgr. Jan Krakovič – dotazoval se na současnou situaci stran vyúčtování dotace na stavbu odborných učeben na I. ZŠ a dále na problematiku finanční spoluúčasti města na přestavbě lyžařského areálu Vysočina Aréna.

Starosta města k první části dotazu uvedl, že existuje riziko krácení dotace ve výši cca 5 mil. Kč, je to na rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj, to zatím nepadlo.

K druhé části dotazu starosta města uvedl, že se Sportovní klub zatím na město se žádosti o finanční podporu neobrátil a není tak nic rozhodnuto s tím, že podporuje spolupráci s SK a o případné spoluúčasti města by muselo rozhodnout zastupitelstvo města.

Téma: Mgr. Helena Šustrová sdělila počty zapsaných dětí ve školských zařízeních v Novém Městě na Moravě.

Téma: Mgr. Maděra upozornil na nutný úklid asfaltového hřiště u věžových domů – zametení plochy apod.

Starosta města uvedl, že toto bude zajištěno ze strany odboru správy majetku města MěÚ.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

 

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/23/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Martina Junka.

Starosta města konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé Mgr. Jiří Maděra a Ing. František Laštovička potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/23/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Ing. Ilonu Komínkovou.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města stahuje

bod 8) Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání z programu dnešního zasedání zastupitelstva města.

V rámci projednávání programu dnešního zasedání zastupitelstva města předložil Mgr. Jan Krakovič návrh na stažení bodu 8) Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání z programu dnešního zasedání zastupitelstva města.

 

JUDr. Libor Černý uvedl, že postrádá zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města za uplynulé volební období.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že finanční výbor jedná pravidelně před každým zasedáním zastupitelstva města a zápisy z jednání finančního výboru jsou průběžně vkládány na portál zastupitele, kde je mají zastupitelé k dispozici. Přislíbila, že podá ústní zprávu v bodě Diskuse. Totéž přislíbil i předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Štorek.

Starosta města navrhl, aby toto téma bylo ještě diskutováno v rámci bodu Diskuse.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 4 Proti: 16 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

1.4. 3/23/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 27.6.2022 do 12.9.2022

3) Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

4) Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady

5) NKZ – Dodatek č. 1 Zřizovací listiny

6) Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě

7) Žádost TJ NMNM o zařazení finanční spoluúčasti města do rozpočtu města na rok 2023

8) Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání

9) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 21/3, 79/2, 85/2, část p.č. 25/1, část p.č. 79/1 v k.ú. Hlinné

10) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 55/1 v k.ú. Hlinné

11) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 67/3 v k.ú. Hlinné

12) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 67/3 x část p.č.53 v k.ú. Hlinné

13) Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 50/1 x p.č. 47 v k.ú. Rokytno na Moravě

14) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.94/2, p.č. 97 v k.ú. Petrovice u NMNM

15) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 622/3 v k.ú. Pohledec

16) Dispozice s majetkem – odprodej stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

17) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 2496/4 podíl id. 1/11 v k.ú. NMNM (ÚZSVM) – MK Brněnská

18) Dispozice s majetkem – směna části p.č. 1006/1 a p.č. 1325 v k.ú. NMNM

19) Informace o průběhu investičních akcí města 2022

20) Diskuse

21) Závěr

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/23/ZM/2022 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 27.6.2022 do 12.9.2022

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 27.6.2022 do 12.9.2022 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci tohoto bodu byla diskutována oblast energetiky. Starosta města Michal Šmarda informoval o tom, že NT a.s. avizuje cenu tepla pro rok 2023 ve stejné výši jako v letošním roce s tím, že ale dojde ke změně vytápění z plynu na topné oleje a s tím, že budou dodrženy příslušné emisní limity. Dále starosta nabídl možnost semináře za účasti zástupce NT a.s. a vlastníka společnosti Mgr. Ondřeje Pekárka.

Místostarosta Stanislav Marek informoval o záměrech města na změnu vytápění objektů města z plynu na LPG (zejména Kodus, DPS, MŠ Žďárská).

Místostarosta Bc. Jaroslav Lempera informoval o záměrech města na instalaci fotovoltaiky na objektech města (např. Městské lázně, DPS).

Jednatel Novoměstských služeb s.r.o. Mgr. Jiří Janeček k dotazu sdělil, že zajišťuje zřízení nové přípojky a odběrného místa el. energie pro městské lázně, do konce roku by mělo být zrealizováno.

 

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno ke hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/23/ZM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předsedkyně finančního výboru Ing. Ilona Komínková sdělila, že předkládaný návrh rozpočtového opatření byl projednán za zasedání finančního výboru dne 7.9.2022 s tím, že rozpočtové opatření je doporučeno k odsouhlasení.

V rámci tohoto bodu vedoucí finančního odboru Ing. Martina Slámová rovněž informovala o stavu pohledávek města u Sberbank.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lucie Filová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/23/ZM/2022 Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady

I. Zastupitelstvo města jmenuje

jako člena Správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě na funkční období 4 roky s účinností od 13.9.2022 pana Milana Hájka, nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě.

 

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/23/ZM/2022 NKZ – Dodatek č. 1 Zřizovací listiny

I. Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 1 materiálu.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 8/23/ZM/2022 Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

metodiku dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě uvedenou v příloze č. 1 materiálu vč. příloh č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Andrea Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 9/23/ZM/2022 Žádost TJ NMNM o zařazení finanční spoluúčasti města do rozpočtu města na rok 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

žádost Tělovýchovné jednoty Nové Město na Moravě z.s., Sportovní 1479, Nové Město na Moravě ze dne 8.6.2022 o zařazení fin. spoluúčasti města ve výši 2,8 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2023 za účelem spolufinancování akce – retoping povrchu atletické dráhy stadionu NMNM

II. Zastupitelstvo města souhlasí

s vyjádřením podpory při podání žádosti Tělovýchovné jednoty Nové Město na Moravě z.s., Sportovní 1479, Nové Město na Moravě o dotaci na akci – retoping povrchu atletické dráhy stadionu NMNM především na MŠMT, kraj Vysočina, Národní sportovní agenturu atd. a deklaruje připravenost města pomoci TJ Nové Město na Moravě z.s. při realizaci akce, a to za předpokladu, že se podaří TJ Nové Město na Moravě z.s. získat na tuto akci dotace ve výši nejméně 50% celkových nákladů.

Předsedkyně finančního výboru Ing. Ilona Komínková sdělila, že záležitost podpory Tělovýchovné jednoty byla finančním výborem projednána s tím, že se finanční výbor ztotožňuje s doporučením rady města a doporučuje zastupitelstvu města vyjádření podpory k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 10/23/ZM/2022 Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o námitkách č.4a, 4b uplatněných při projednávání Změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě dle předloženého materiálu – přílohy č. 1.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

vypořádání připomínky č. 4 uplatněné při projednávání Změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě dle předloženého materiálu – přílohy č. 2.

III. Zastupitelstvo města rozhoduje

jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, že uvedená změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění; se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění; se stanovisky dotčených orgánů a se stanovisky krajského úřadu, o vydání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě, uvedené v přílohách č. 3 – 13 materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Lenka Jamborová.

 

Úvodní slovo k předkládanému materiálu přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera, který uvedl, že

– zastupitelstvo města rozhoduje pouze o dvou námitách č. 4a, 4b uplatněných při veřejném projednáná návrhu Změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě (vyhovění námitkám, které se týkají nesouhlasu s rozšířením parkovací plochy u benzinové stanice v lokalitě „Betlém“),

– bere na vědomí vypořádání připomínky č. 4, která byla uplatněna k opakovanému veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě (nevyhovění požadavku na ponechání zastavitelné plochy pro bydlení v lokalitě „Holubka“) a

– vydává Změnu č. 2 ÚP Nové Město na Moravě.

O ostatních námitkách a připomínkách, uplatněných při projednávání Změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě již zastupitelstvo města rozhodlo, popřípadě vzalo na vědomí jejich vypořádání.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 11/23/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 21/3, 79/2, 85/2, část p.č. 25/1, část p.č. 79/1 v k.ú. Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to p.č. 21/3 (32 m2), p.č. 79/2 (37 m2), p.č. 85/2 (11 m2), díl „b“ (15 m2) z p.č. 25/1, díl „a“ (9 m2) z p.č. 79/1 v k.ú. Hlinné, panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Hlinné ░ za dohodnutou kupní cenu 16.100,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V úvodu projednávání majetkových dispozic seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek s návrhem na společné hlasování majetkových dispozic s tím, že pokud některý z členů zastupitelstva města požádá o samostatné hlasování k určité dispozici, bude mu vyhověno.

Poté seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 9, 10, 13, 14, 17, 18.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení body body 9, 10, 13, 14, 17, 18.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 12/23/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 55/1 v k.ú. Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to části p.č. 55/1 (dle GP p.č. 55/5) o výměře 421 m2 v k.ú. Hlinné, panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Hlinné ░ za dohodnutou kupní cenu 105.250,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení body body 9, 10, 13, 14, 17, 18.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 13/23/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 67/3 v k.ú. Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 67/3 o výměře 47 m2 (dle GP shodně p.č. 67/3) v k. ú. Hlinné, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Hlinné░░ , za dohodnutou kupní cenu 9.400 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Se základním obsahem projednávané majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Ing. Mgr. Hana Janů sdělila, že nebude z důvodu střetu zájmu hlasovat o majetkové dispozici projednávané pod bodem 11 a 12.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

12. 14/23/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 67/3 x část p.č. 53 v k.ú. Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k. ú. Hlinné, a to jak následuje:

– z majetku pana░░░░ ░░░░ ░ bytem Hlinné░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě část p.č. 53 (dle GP p.č. 53/2) o výměře 96 do majetku města;

– část p.č. 67/3 (dle GP p.č. 67/6) o výměře 81 m2 z majetku města do majetku░░░░ pana ░░░░ ░░░░ ░ bytem Hlinné ░ , 592 31 Nové Město na Moravě

bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že pan ░░░░ ░░░░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Se základním obsahem projednávané majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Ing. Mgr. Hana Janů v předchozím bodu sdělila, že nebude z důvodu střetu zájmu o této majetkové dispozici hlasovat.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

13. 15/23/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 50/1 x p.č. 47 v k. ú. Rokytno na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

– převod p.č. 47 o výměře 103 m2 z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Rokytno ░░

– převod části p. č. 50/1 o výměře 103 m2 (dle GP p.č. 50/3) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Rokytno░░ do majetku města, bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení body body 9, 10, 13, 14, 17, 18.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 16/23/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 94/2, p.č. 97 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemku p. č. 94/2 o výměře 173 m2 a pozemku p. č. 97 o výměře 9 m2 v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to paní░░░░ ░░░░ ░░░░ Petrovice ░░ , Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 36.400 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení body body 9, 10, 13, 14, 17, 18.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 17/23/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 622/3 v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to části p.č. 622/3 (dle GP p.č. 622/39) o výměře 3 m2 v k.ú. Pohledec, paní░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Pohledec ░░ za dohodnutou kupní cenu 450,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to části p.č. 622/3 (dle GP p.č. 622/38) o výměře 8 m2 v k.ú. Pohledec, ░░░░ ░░░░ ░░░ ,░░░░ bytem Pohledec ░░░ za dohodnutou kupní cenu 1200,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Se základním obsahem projednávané majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Ing. Tomáš Krejčí sdělil, že nebude z důvodu střetu zájmu o této majetkové dispozici hlasovat.

 

JUDr. Libor Černý navrhl po diskusi zvýšit cenu za m2 městem prodávaných pozemků na 150,- Kč. Předkladatel souhlasil a přistoupil ke hlasování o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

16. 18/23/ZM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej stavebních pozemků v k. ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 620/1 o výměře 700 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░ bytem Pavlovova░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 590 000 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/9 o výměře 941 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Rovečné░░░ za dohodnutou kupní cenu 3 105 300 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/5 o výměře 839 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Pavlovova░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 684 800 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/2 o výměře 935 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví (každý id. 1/2) paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Křičkova░░░ , Nové Město na Moravě a pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Čakovičky za dohodnutou kupní cenu 2 968 625 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/12 o výměře 796 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví ( každý id. 1/2) pan░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Sněžné ░░░ a pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Luční░░░ , Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 2 467 600 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/11 o výměře 797 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Čapkova░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 391 000 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/8 o výměře 738 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Karníkova ░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 140 200 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/17 o výměře 861 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░ bytem Pavlovova░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 518 425 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/28 o výměře 787 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Lucemburská░░░░ ░ Praha 3, za dohodnutou kupní cenu 2 262 625 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/29 o výměře 853 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Kobylnice, Brno venkov, za dohodnutou kupní cenu 2.533.410 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/32 o výměře 711 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Jiříkovice ░░ ,Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.147.220 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/30 o výměře 701 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Pavlovova ░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.032.900 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/14 o výměře 740 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Tyršova░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.220.000 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/13 o výměře 795 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Měřín za dohodnutou kupní cenu 2 321.400 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 620/2 o výměře 742m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Kárníkova░░░ ,Nové Město na Moravě a░░░░ ░░░░ ░░░░ Viniční ░░░░ ░ Brno Židenice, za dohodnutou kupní cenu 2 151 800 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/16 o výměře 803 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Keřová░░░░ Brno Žebětín za dohodnutou kupní cenu 2.320.670 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/31 o výměře 699 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Luční░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.957.200 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu

budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/15 o výměře 812 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Svahová░░░░ Brno za dohodnutou kupní cenu 2.127.440 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

 

Se základním obsahem projednávané majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Ing. Ilona Komínková a pan Martin Junek sdělili, že z důvodu střetu zájmů nebudou o této dispozici hlasovat.

 

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

17. 19/23/ZM/2022 Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 2496/4 podíl id. 1/11 v k.ú. NMNM (ÚZSVM) – MK (Brněnská)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BZR/1696/2022-BZRM, a to k pozemku p.č. 2496/4 ost. plocha, ost. komunikace v podílu id. 1/11 v k.ú. a obci Nové Město na Moravě, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Nové Město na Moravě – dle přílohy.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení body body 9, 10, 13, 14, 17, 18.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. 20/23/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna části p.č. 1006/1 a p.č. 1325 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě na Moravě, a to jak následuje:

– převod části p. č.1006/1 o výměře 657 m2 (dle GP p. č. 1006/6) z majetku města do společného jmění░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Nezvalova░░░ Nové Město na Moravě

– převod p. č. 1325 o výměře 610 m2 ze společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Nezvalova░░░ Nové Město na Moravě do majetku města, a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení body body 9, 10, 13, 14, 17, 18.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19. 21/23/ZM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Andrea Kramárová.

 

V rámci diskuse k tomuto bodu programu se hovořilo zejména o rekonstrukci ul. Lesní – avizováno od dodavatele pozdější dokončení – 11/2022, opravě ul. Hájkova – vítězný dodavatel odmítl uzavřít smlouvu o dílo na realizaci, bude tedy v letošním roce pravděpodobně řešena pouze oprava chodníku.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. Diskuse

V rámci tohoto bodu programu byly vzneseny následující příspěvky:

 

– Bc. Jaroslav Lempera informoval o výsledcích architektonické soutěže na studii smuteční síně s tím, že v krátké době budou návrhy vystaveny pro veřejnost

 

– Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města, informovala o činnosti finančního výboru za uplynulé volební období

 

– Ing. Pavel Štorek, předseda kontrolního výboru zastupitelstva města, informoval o činnosti kontrolního výboru za uplynulé volební období.

 

– Mgr. Hana Knapčoková – pozvala přítomné na prohlídku nových odborných učeben I. ZŠ, den otevřených dveří bude 20.10. 2022.

 

– Mgr. Helena Šustrová – připomněla „setkání padesátníků“, které se uskuteční 1.10. v kulturním domě

 

– Ing. Ilona Komínková pozvala na benefiční představení novoměstských ochotníků Světáci

– MVDr. Dan Sokolíček, starosta města Michal Šmarda, MUDr. Jindřich Hauk – ohlédli se za uplynulým volebním obdobím, poděkovali za spolupráci, která byla i přes rozdílné názory konstruktivní a vedla ve prospěch města a vyslovili přání , aby i nové vedení města bylo schopno podobně komunikovat i v budoucnu.

 

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

21. Závěr

Starosta města ukončil v 18.39 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Martin Junek

zastupitel

Ing. Ilona Komínková

zastupitel