Samospráva města

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 29.4.2019

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 4.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 29.4.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 4.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 29.4.2019

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: MVDr. Dan Sokolíček

Ing. Pavel Štorek

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Lubomír Buchta

Roman Wolker

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.02 hod. se dostavil pan Josef Košík.

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: MUDr. Jindřich Hauk – požádal o přesun – uskladnění mobilních WC, které jsou dosud chaoticky umístěné v areálu Vysočina Arény a působí nevhodně, na jiná méně viditelná místa.

Starosta města požádá správce zeleně Ing. Zdeňka Krejčího, aby zkontaktoval Sportovní klub Nové Město na Moravě a zajistil dodržování pořádku v městem pronajatém areálu.

Téma: pan Martin Junek – navrhuje regulaci venkovní reklamy ve městě – vytvořit jednotná pravidla, podmínky, za jakých se bude moci reklama umísťovat, dle jeho názoru objem reklamy přesáhl únosnou mez, je umístěna na plotech, domech, mobilních vozítkách a hyzdí město.

Starosta města přislíbil problematiku venkovní reklamy řešit s tím, že je možné se inspirovat i u jiných města a následně možnosti projednat v komisi architektury a rozvoje města.

Téma: JUDr. Libor Černý – upozornil na nepořádek na městem prodaných pozemcích na ul. Lesní a pod hřbitovem.

Starosta města přislíbil oslovit nové vlastníky těchto pozemků a požádat je o nápravu.

Téma: Roman Wolker – problematika odklízení vraků z ulic, stále jich přibývá (nachází se na ul. Sportovní, Křenkova, Budovatelů, starém sídlišti), celý proces trvá poměrně dlouho.

Starosta města konstatoval, že se připravuje nová legislativa, která by měla postupy zjednodušit a tím celý proces urychlit. Velitel městské policie pan Jiří Hradil obeznámil se současným postupem – městská policie dává podnět správci místních komunikací, který dále postupuje dle současně platné legislativy.

Téma: pan Martin Junek – upozornil na havarijní stav zdi u domu č.p. 101 na spodní části Vratislavova nám. a nutnost upozornit občany na potencionální riziko pádu zdiva.

Starosta města požádal odbor správy majetku města o zamezení průchodu např. páskou, dále v této souvislosti sdělil, že vlastník objektu požádal o dotaci z Programu regenerace MPZ právě na opravu části zdi tohoto domu.

Téma: starosta města – konstatoval, že byla vydána a jsou pravomocná potřebná povolení k dalšímu pokračování těžby v kamenolomu, kterou může na základě uzavřených smluv realizovat smluvní partner města.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/4/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Romana Wolkra.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/4/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Lubomíra Buchtu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/4/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 18.3.2019 do 15.4.2019

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018, účetní závěrka města za rok

2018, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2018

4) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

5) Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

6) Přijetí bankovní záruky na Městské lázně

7) Fond rozvoje bydlení v roce 2018

8) Žádosti o dotaci COOP

9) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2019

10) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Bike Events s.r.o. Tišnov

11) NKZ – Zřizovací listina

12) Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy

13) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2018

14) Územní plán Nové Město na Moravě – změna č.1

15) Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

16) Bytová problematika – vyřazení části pohledávek z účetnictví

17) Dispozice s majetkem – nákup p. č. 213/6 a 617/4 v k. ú. Pohledec (RD Pohledec)

18) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2 v k. ú. Hlinné

19) Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p.č. 3494/5 a části p.č. 3495/57 v k.ú. NMNM (Holubka) do majetku města od ČR- SPÚ

20) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 402/1 a 403 v k. ú. Olešná na Moravě

21) Dispozice s majetkem – zrušení Zásad privatizace 2018 – 2019

22) Problematika účasti města v SATT a.s. – záměr převodu akcií

23) Diskuse

24) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/4/ZM/2019 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 18.3.2019 do 15.4.2019

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 18.3.2019 do 15.4.2019 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Starosta města v rámci informací k činnosti rady města sdělil, že byla Báňským úřadem vydána pravomocná rozhodnutí umožňující další těžbu v kamenolomu. Tímto okamžikem vstoupily v platnost příslušné smlouvy a těžba v lomu může být obnovena.

Dále informoval o radou města přijatých pravidlech výkonu funkcí ředitelů neškolských příspěvkových organizací města, které stanovují bližší podrobnosti pro jmenování ředitelů těchto organizací s tím, že tímto dochází ke srovnání podmínek pro všechny příspěvkové organizace města. K této problematice se v diskusi vyjádřil zejména JUDr. Libor Černý a MUDr. Jindřich Hauk, kteří prezentovali svoje zkušenosti s vedením konkurzních řízení. V této souvislosti starosta města informoval o úvahách o sloučení NSS a Centra Zdislava a důvodech, proč není navrhováno sloučení organizací.

Dále se Ing. Ilona Komínková dotazovala, zda NKZ budou pokračovat v nové koncepci K Clubu i po návratu Mgr. Veroniky Teplé z rodičovské dovolené. Současný ředitel NKZ pan Daniel Šimek toto potvrdil s tím, že nová koncepce již vznikala v součinnosti s Mgr. Teplou.

Pro proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/4/ZM/2019 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018, účetní závěrka města za rok 2018, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018, bez výhrad

II. Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2018 bez výhrad.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozdělení výsledku hospodaření místních částí města dle přiloženého materiálu.

Přizváni: Ing. Tomáš Vlček, Ing. Radek Fila

V rámci tohoto bodu programu proběhla prezentace starosty města, ve které byli členové zastupitelstva města seznámeni s výsledkem hospodaření města za rok 2018, které skončilo schodkem ve výši – 29 128,2 tis. Kč. Schodek byl zapříčiněn zejména doplacením úvěru za městské lázně a vyššími investičními výdaji oproti předchozím rokům. K nejvýznamnějším investicím loňského roku patří I. ZŠ – odborné učebny, Pohledec – technická infrastruktura pro 12 RD, kanalizace Rokytno a přemístění ZUŠ v celkovém objemu cca 59 mil. Kč. Dále seznámil se zůstatky fondu rozvoje a rezerv, fondu rozvoje bydlení a fondu obnovy majetku, s provozním saldem a s očekávanými výsledky hospodaření v nadcházejících letech. Upozornil i na možná rizika ovlivňující hospodaření města v budoucnu – nižší daňové příjmy, čerpání dotací, růst provozních výdajů.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že návrh závěrečného účtu hospodaření města, účetní závěrku města a rozdělení výsledků hospodaření místních částí za uplynulý rok byl projednán ve finančním výboru s tím, že finanční výbor předložený návrh doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/4/ZM/2019 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nabytí nemovitostí dle přílohy tohoto materiálu vzniklých výstavbou v rámci investičních akcí realizovaných městem do majetku města v celkové hodnotě 5.687.125,62 Kč.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že problematika nabytí majetku pořízeného vlastní činností byla projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor předložený návrh doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení. Dále uvedla, že finanční výbor rovněž doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení předložený návrh rozpočtového hospodaření města, který bude projednán v následujícím bodu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/4/ZM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

6. Přijetí bankovní záruky na Městské lázně

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nahrazení existující 5% pozastávky bankovní zárukou a doporučuje schválit přistoupení na bankovní záruku podle podmínek uvedených v příloze č.1.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení investičních výdajů o částku 4.950.000,- Kč a navýšení schodku rozpočtu města na pol. 8115.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že problematika přijetí bankovní záruky na městské lázně byla projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor nedoporučuje žádosti společnosti PKS stavby a.s. Žďár nad Sázavou o přistoupení k bankovní záruce vyhovět. Finanční výbor rovněž doporučuje provést před vypršením záruční doby kontrolní den zaměřený na veškeré reklamace a nedodělky.

Bc. Jaroslav Lempera konstatoval své chybné hlasování s tím, že ale nepožaduje opětovné hlasování.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 1Proti: 19Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

7.1. 8/4/ZM/2019 Fond rozvoje bydlení v roce 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí zápůjčky panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a Společenství vlastníků Masarykova 228, Nové Město na Moravě dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a uzavření příslušných smluv o zápůjčkách.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

7.2. Fond rozvoje bydlení v roce 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí zápůjčky panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a uzavření příslušné smlouvy o zápůjčce.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 21Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

8. Žádosti o dotaci COOP

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace COOP Družstvo Velké Meziříčí ve výši 23 908,39 Kč na pokrytí ztráty prodejny v MČ Slavkovice a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace COOP Družstvo Velké Meziříčí ve výši 38 586,96 Kč na pokrytí ztráty prodejny v MČ Maršovice a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající v navýšení odvětví bydlení komunální služby, územní rozvoj a snížení odvětví finanční operace v částce 62 495,35 Kč.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že finanční výbor žádost provozovatele prodejny potravin ve Slavkovicích a Maršovicích o poskytnutí dotace na dlouhodobý ztrátový provoz obou prodejen v roce 2018 projednal s tím, že s ohledem na negativní stanoviska osadních výborů obou místních částí k poskytnutí dotace, nedoporučuje zastupitelstvu města dotaci na pokrytí ztráty prodejen poskytnout.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 21Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

9. 9/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí neinvestičních dotací (příspěvků) na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2019, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření příslušných smluv o poskytnutí dotace (příspěvku) dle přílohy č. 3.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

10. 10/4/ZM/2019 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Bike Events s.r.o. Tišnov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč společnosti Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 32, 666 01 Tišnov, IČ: 26954397 na náklady spojené s pořádáním Juniorské světové série horských kol 2019 ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě ve dnech 24. – 26.5.2019 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2019 v částce 150 tis.Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že finanční výbor žádost společnosti Bike Events s.r.o. Tišnov o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000,-Kč na náklady spojené s pořádáním Juniorské světové série horských kol ve Vysočina Aréně v květnu 2019 projednal s tím, že doporučuje zastupitelstvu města dotaci ve výši dle žádosti, k odsouhlasení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 11/4/ZM/2019 NKZ – Zřizovací listina

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh nového úplného znění Zřizovací listiny Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00372854 dle přílohy č. 1 materiálu s účinností od 1.1. 2020.

Přizváni: Ing. Tomáš Vlček

V rámci diskuse se Ing. Ilona Komínková dotazovala na rozdělování činnosti na vedlejší a hlavní s tím, že dle sdělení vedoucího finančního odboru Ing. Tomše Vlčka bylo k tomuto přistoupeno na základě požadavku NKZ a je v kompetenci zřizovatele stanovit jak hlavní tak i vedlejší činnost zřizované organizace.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 12/4/ZM/2019 Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy“ v rámci 14. výzvy MAS Zubří země, program IROP, název výzvy: Podpora infrastruktury pro sociální služby (III.). Žadatelem bude Centrum Zdislava, příspěvková organizace města Nové Město na Moravě.

II. Zastupitelstvo města souhlasí

s financováním akce „Rekonstrukce šaten centra Zdislavy“ ve výši 550.000,- Kč v roce 2020, v případě získání dotace v rámci 14. výzvy MAS Zubří země, program IROP, název výzvy: Podpora infrastruktury pro sociální služby (III.).

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 13/4/ZM/2019 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2018

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2018.

Přizváni: Jiří Hradil

V rámci diskuse se řešila zejména problematika uzavírky Tyršovy ulice při činnosti akreditačního centra v kulturním domě (včasnější upozornění pro řidiče), zastavování aut na přechodech ze strany městské policie, problematika státní aut u obchodu COOP a v zimním období na Žďárské ulici, zazněla i pochvala na vyřešení dopravní situace před I. ZŠ. Starosta města informoval o záměru přemístění služebny městské policie z hasičské zbrojnice na hotelovou ubytovnu na Drobného ul. a o pořízení nového typu vozidla pro potřeby městské policie.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Jiří Hradil

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 14/4/ZM/2019 Územní plán Nové Město na Moravě – změna

I. Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení Změny č. I Územního plánu Nové Město na Moravě ve zkráceném postupu dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a schválit obsah Změny č. I Územního plánu Nové Město na Moravě dle přílohy č. 1 „Materiál k pořízení Změny č. I Územního plánu Nové Město na Moravě“.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

„Pravidla pro úhradu nákladů za pořízení změn Územního plánu Nové Město na Moravě“ dle přílohy č. 2.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

podíl navrhovatelů na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Nové Město na Moravě v následující výši:

a) společnost Aquasys spol. s r.o. ve výši 15000,- Kč + platná sazba DPH a schvaluje za tímto účelem uzavření Dohody dle způsobu úhrady nákladů na změnu ÚP NMNM dle Přílohy č. 2

b) Kraj Vysočina ve výši 34200,- Kč a schvaluje za tímto účelem uzavření darovací smlouvy s městem jako obdarovaným.

V rámci diskuse JUDr. Libor Černý dal na zvážení vyznačení i ochranného pásma kamenolomu v územním plánu města.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. arch. Josef Cacek

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 15/4/ZM/2019 Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí odvodu peněžních prostředků ve výši 53.200,-Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace spolku Novocantus, z.s., se sídlem Wolkerova 1250, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 050 31 109.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 16/4/ZM/2019 Bytová problematika – vyřazení části pohledávek z účetnictví

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti města v celkové výši 58.610,00 Kč představující jistinu dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytové jednotky č. 876░░ na ul. Purkyňova v Novém Městě na Moravě ve výši 6.015,00 Kč včetně poplatku a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 29.04.2019 ve výši 52.595,00 Kč, bývalého nájemce bytové jednotky č.876/░░ na ul. Purkyňova v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti města v celkové výši 212.856,00 Kč představující jistinu dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytové jednotky č. 727░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši 120.796,00 Kč včetně poplatku a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 29.04.2019 ve výši 69.144,00 Kč a nákladů na vyklizení BJ ve výši 22.916,00 Kč, bývalého nájemce bytové jednotky č.727░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě░░░░ ░░░░ ░ .

III. Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti města v celkové výši 72.666,00 Kč představující jistinu dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytu č. 731░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši 7.886,00 Kč včetně poplatku a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 29.04.2019 ve výši 64.780,00 Kč, bývalého nájemce bytu č.731░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Bystřice nad Pernštejnem.

Přizváni: Marcela Popelková

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

17. 17/4/ZM/2019 Dispozice s majetkem – nákup p. č. 213/6 a 617/4 v k. ú. Pohledec (RD Pohledec)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, pozemku p.č. 213/6 o výměře 258 m2 a p.č. 617/4 o výměře 79 m2 v k.ú. Pohledec, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 41.600 Kč.

Zastupitelé města byli ze strany místostarostů města pana Stanislava Marka a Bc. Jaroslava Lempery seznámeni se základním obsahem majetkových dispozic projednávaných pod body programu č. 17 a 19 a byl jim předložen návrh na společné hlasování o těchto bodech.

Tato dispozice byla hlasováno v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu č. 17 a 19.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. 18/4/ZM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2 (217 m2) v k. ú. Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 2 (dle GP p.č. 2/2 ) o výměře 217 m2 v k.ú. Hlinné ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Brno, za dohodnutou kupní cenu 39.386 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí a dále s podmínkou, že nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy bude ze strany kupujícího podepsána i příslušná smlouva s SVK Žďársko o umístění a provedení stavby kanalizace.

Ing. Mgr. Hana Janů oznámila střet zájmů při projednávání této majetkové dispozice a konstatovala, že nebude v této záležitosti hlasovat.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

19. 19/4/ZM/2019 Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p.č. 3494/5 (3329 m2) a části p.č. 3495/57 (cca 9850 m2) v k.ú. NMNM (Holubka) do majetku města od ČR- SPU

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s podáním žádosti o bezúplatný převod nemovitých věcí dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., a to pozemků parc.č. 3494/5 o výměře 3329 m2 a části parc.č. 3495/57 o výměře cca 9850 m2, vše v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do majetku města Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tato dispozice byla hlasováno v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu č. 17 a 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 402/1 a 403 v k. ú. Olešná na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemků p.č. 402/1 o výměře 609 m2 a p.č. 403 o výměře 190 m2 v k.ú. Olešná na Moravě.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 2Proti: 19Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

21. 20/4/ZM/2019 Dispozice s majetkem – Zrušení Zásad privatizace 2018-2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zrušení Zásad prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019) ze dne 12.12.2017.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22. 21/4/ZM/2019 Problematika účasti města v SATT a.s. – záměr převodu akcií

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úplatném převodu akcií uzavřené s městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, 594 13, IČ: 00295671, jehož předmětem je změna podmínek převodu akcií společnosti SATT a.s., Okružní 1889/1,Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 od města Velkého Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí dle návrhu Dodatku č. 1 uvedeného v příloze č. 18 materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úplatném převodu akcií uzavřené s obcí Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 3, 592 51, IČ: 00294233, jehož předmětem je změna podmínek převodu akcií společnosti SATT a.s., Okružní 1889/1,Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 od obce Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 3, 592 51 dle návrhu Dodatku č. 1 uvedeného v příloze č. 19 materiálu.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor problematiku účasti města v SATT, a.s. opětovně projednal s tím, že doporučuje postup, který by měl městu Novému Městu na Moravě umožnit městem Žďár nad Sázavou schválený návrh na odprodej akcií, akceptovat. Dopoučuje tedy návrh Dodatků č. 1 ke smlouvám s městem Velké Meziříčí a obcí Dolní Rožínka, jehož předmětem je změna podmínek převodu akcí, k odsouhlasení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

23.1. 22/4/ZM/2019 Diskuse

I. Zastupitelstvo města vyslovuje

, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm p) zák. O obcích, v platném znění, souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu – dohody o provedení práce mezi městem Nové Město na Moravě a panem Mgr. Jiřím Maděrou, členem zastupitelstva města, a to od od 2.5.2019 do 30.9.2019, jejímž předmětem je zpracování „Základní koncepce organizace a financování sportu ve městě“, s max. výší odměny 9950,-Kč (při hodinová sazba 200Kč/hod.), která je splatná po odevzdání práce nejpozději však dne 15.10.2019.

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

Mgr. Jiří Maděra – informoval o postupu prací na základní koncepci organizace a financování sportu ve městě – proběhla jednání se všemi zainteresovanými – se zástupci školských zařízení, sportovních oddílů, se členy sportovní komise, vedením TS služeb s.r.o. a Městských lázní. Prioritně se však věnuje otázce vybavení sportovní haly vč. případných úprav, dopřesňování projektu před jeho realizací.

JUDr. Libor Černý – konstatoval, že jím předložený prvotní materiál pro dnešní jednání Analýza výkonu činností TS služeb spol. s.r.o. je pracovní verze k diskusi, která bude, na základě výstupů ze semináře členů zastupitelstva města k této problematice, dále dopracována. Předpokládá předložení konečného materiálů k rozhodnutí na červnovém zasedání zastupitelstva města.

Starosta města konstatoval, že k oběma tématům se uskuteční pracovní seminář členů zastupitelstva města, a to dne 3.6.2019.

Starosta města – navrhl ve vztahu na pověření členů ZM zpracováním konkrétních úkolů, řešit i jejich finanční ohodnocení za tuto činnost.

Ing. Ilona Komínková – dotazovala se na aktuální stav a průběh realizace nástavby I. ZŠ.

Starosta města shrnul současnou situaci na stavbě, připustil pomalý náběh stavby v roce 2018 s tím, že v současnosti se situace zlepšila. Dále konstatoval, že nyní se řeší i komplikace se statikou – únosností části základů, kdy došlo k dočasnému přerušení prací a nastínil možné řešení problematiky – město by požádalo o prodloužení termínu dokončení stavby o cca 2 až 3 měsíce. Závěrem uvedl, že tato stavba je nejkomplikovanější ze všech staveb, které město dosud realizovalo.

Starosta města také poděkoval řediteli I. ZŠ Mgr. Ottovi Ondráčkovi za organizaci výuky i provozu školní jídelny v době stavby.

Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych a vedoucí odboru investic Ing. Andrea Kramárová upřesnili, že starostou uvedený problém se statikou se týká části základů budovy tělocvičny, nikoliv hlavní budovy školy.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

23.2. 23/4/ZM/2019 Diskuse

I. Zastupitelstvo města vyslovuje

, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm p) zák. O obcích, v platném znění, souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu – dohody o provedení práce mezi městem Nové Město na Moravě a panem JUDr. Liborem Černým, členem zastupitelstva města, a to od 2.5.2019 do 30.9.2019, jejímž předmětem je zpracování „Analýzy výkonu činností TS služeb s.r.o., návrhu alternativních způsobů těchto činností a případných změn, které by mohly být realizovány po dořešení těžby v lomu“, s max. výší odměny 9950,-Kč (hodinová sazba 200Kč/hod.), která je splatná po odevzdání práce nejpozději však dne 15.10.2019.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

24. Závěr

Starosta města ukončil v 18.49 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Roman Wolker

zastupitel

Lubomír Buchta

zastupitel