Samospráva města

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 14.12.2020 – program, materiály

/ Lenka Stará

14. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 14. prosince 2020 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 …

14. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 14. prosince 2020 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem

od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě – 34. schůze rady města dne 7.12.2020

3) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

4) Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

5) Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko na rok 2021, prodloužení splatnosti návratné

finanční výpomoci z roku 2020

6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

8) Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

9) Žádost SFK Vrchovina o prodloužení dotačních smluv

10) Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

na rok 2021

11) Dispozice s majetkem – směna pozemků p. č. 281/1, 281/2,281/3 x části p.č. 290/3, 947, 948 v k. ú.

NMNM (záměr smuteční síně)

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 186/3 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

13) Dispozice s majetkem- část p.č. 3432/15 v k.ú. NMNM- přijetí daru (Kraj Vysočina – přechod pro

chodce Maršovská)

14) Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě – žádost o dotaci

15) Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města

16) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

17) Diskuse

18) Závěr

Soubory ke stažení