Samospráva města

Program 12. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 16. 09. 2019

/ Gabriela Holovičová

Program 12. schůze RM byl rozšířen o bod č. 42 Politik Zdravého města Nové Město na Moravě a skupina Zdravého města NMNM a Místní agendy …

Program 12. schůze RM byl rozšířen o bod č. 42 Politik Zdravého města Nové Město na Moravě a skupina Zdravého města NMNM a Místní agendy 21

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM
 3. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020
 4. Dotační program na protihluková opatření
 5. Dar Mikroregionu Novoměstsko na opravu komunikace
 6. Dar Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě
 7. Přechod pro chodce u Knězovce – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na umístění kabelu a stožárů osvětlení
 8. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací cyklo Nečasova – Nová Ves
 9. VZ „Parkovací místa a chodník na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě“
 10. VZ „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM“
 11. Informace o průběhu investičních akcí města 2019
 12. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhé čtvrtletí roku 2019
 13. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z.s.
 14. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
 15. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2020
 16. Seznam dětí pro poskytnutí daru
 17. Spolek Jinak – doplnění informací k žádosti o stanovisko ke zřízení soukromé základní školy v Novém Městě na Moravě
 18. Propagace města – nabídka společnosti SATT a.s. – zpravodajství Televize Vysočina
 19. MŠ – prodloužení délky provozu mateřské školy ve škol. Roce 2019/2020
 20. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+1 v č.p. 732 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě
 21. Bytová problematika-žádost o prominutí části poplatku a úroku z prodlení vzniklého z nájmu bytu v č.p. 301 a BJ v č.p. 970 v Novém Městě na Moravě
 22. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+0 v č.p. 49 na Rokytně, 2+kk v č.p. 301 a 2+1 v č.p. 730 v Novém Městě na Moravě, přímé přidělení bytu 2+1 v č.p. 731 v Novém Městě na Moravě
 23. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.06.2019
 24. Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č. 367/8 a 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě do majetku města ( od ÚZSVM) – pod MK + ochranné pásmo
 25. Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 3015/4 – 710 m2 v k. ú. NMNM (Purkyňova ) do majetku města od ČR – SPU
 26. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p .č.66 (62 m2) v k. ú.Hlinné
 27. Dispozice s majetkem-revokace RM + ZM +odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul. ( žádost o opakované projednání )
 28. Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 137/3 (352 m2) v k.ú. Olešná na Moravě ( pod pod MK)
 29. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 172 ( 2 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM
 30. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č.p. 449
 31. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č.225 a 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna
 32. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu II Q/2019
 33. Smlouva o užívání části výkonu transformátoru a technologie k transformátoru pro potřeby E.ON Distribuce, a.s.
 34. Dodatek č.1 „Smlouvy o provádění úklidových prací“ – České dráhy a.s.
 35. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2019 -2020
 36. Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě
 37. Změna názvů ulic, veřejných prostranství
 38. Ukončení smlouvy na aplikaci ZmapujTo
 39. Kontrola plnění úkolů RM
 40. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 41. Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města