Samospráva města

Program 26. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.03.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je navrhován ke stažení bod č. 18 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 256/1 v …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je navrhován ke stažení bod č. 18 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 256/1 v k.ú.Jiříkovice u NMNM:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM
3. Inventarizační zpráva za rok 2023
4. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2023
5. CZ – uzavření licenční smlouvy na informační systém Chytrá organizace
6. NSS – žádost o souhlas s podáním žádosti do programu Fondu Vysočina
7. 1. ZŠ – Souhlas se zapojením školy do 3. výzvy MAS Zubří země – IROP – Vzdělávání 2023
8. Smlouva o dílo – oprava místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí tryskovou metodou, strojem Patchmatic
9. Zpráva o hospodaření kamenolomu za rok 2023
10. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM (EGD- Purkyňova)
11. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – lodžie č.p. 1284-5 (ul. Mírová)
12. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 109 a 124 v k.ú. Maršovice u NMNM
13. Dispozice s majetkem – inflační doložka u pronájmů ZŠ Spolu
14. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí
15. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM (Brněnská)
16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1232 v k.ú. NMNM (Brněnská)
17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1325 v k.ú. NMNM (Brněnská)
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 256/1 v k.ú.Jiříkovice u NMNM – STAŽENO
19. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě
20. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
21. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
22. Diskuze

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta města