Samospráva města

Program 31. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27.05.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že z programu se stahují body č. 10. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1232 v …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že z programu se stahují body č.
10. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1232 v k.ú. NMNM (Brněnská)
16. Darovací smlouva – dešťová kanalizace Rokytno

a rozšiřuje se o bod č. 22. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu NMNM

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM
3. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2023
4. Seznam dětí pro poskytnutí daru
5. Stanovení úplaty za vzdělávání v mateřské škole, školních družinách a školním klubu pro školní rok 2024/2025
6. NKZ – hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2024
7. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2025
8. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí 2024
9. Dispozice s majetkem- bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM Kraji Vysočina (II/354 Petrovice – Hlinné)
10. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1232 v k.ú. NMNM (Brněnská) – STAŽENO
11. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1075/2 – cca 3 m2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. nádraží- PPL box)
12. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM (Cetin, EG.D)
13. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)
14. Smlouva o společném postupu s krajem Vysočina – stavba „III/35314 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka ul. Žďárská“
15. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 335/1 v k.ú. Pohledec
16. Darovací smlouva – dešťová kanalizace Rokytno – STAŽENO
17. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
18. SVK Žďársko memorandum o spolupráci v oblasti komunitní energetiky
19. Kontrola plnění úkolů RM
20. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
21. Diskuze
22. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu NMNM

Michal Šmarda
starosta města