Samospráva města

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 15.4.2024 – program, materiály

/ Lenka Stará

9. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 15. dubna 2024 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, …

9. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 15. dubna 2024 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 11.3.2024 do 8.4.2024 včetně informativní zprávy o činnosti MŠ

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok2023

 4) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2023

5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

6) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2023

7) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině NSS

8) Novoměstská kulturní zařízení

9) Změna č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě – požadavky

10) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM (Brněnská ul.)

11) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1325 v k.ú. NMNM (Brněnská ul.)

12) Dispozice s majetkem – nákup p.č.3223/5, 3241 v k.ú. NMNM – lesní pozemky

13) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/1 v k.ú. NMNM (Zahradní ul.)

14) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků p.č. 3909 k.ú. NMNM a 335/8 v k.ú.

Jiříkovice u NMNM – Kraj Vysočina (část silnice III/35315)

15) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod části p.č. 3929 v k.ú. NMNM (Správa železnic)

16) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 145/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

17) Volba členů výborů zastupitelstva města

18) Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

19) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2024

20) Diskuse

21) Závěr

Soubory ke stažení