Samospráva města

Program 11. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 05.06.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body 27. Žádost o dotaci – MAP IV 28. Smlouva o poskytnutí dotace od …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body
27. Žádost o dotaci – MAP IV
28. Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na přestavbu Modrého trailu a výstavbu Jumptrailu
29. ZUŠ – žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy, žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách hudební nauky
30. Žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy 1.ZŠ

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
4. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2024
5. VZ „Změna užívání a přístavba objektu č.p. 80 pro potřeby prádelny – Maršovice“
6. Smlouva o společném postupu s krajem Vysočina – stavba „Okružní křižovatka Komenského náměstí, Nové Město na Moravě“
7. Žádost o změnu účelu dotace SRPG Vincence Makovského
8. Dotační výzvy města Nové Město na Moravě pro rok 2024
9. Návrh investic a velkých oprav pro rok 2024
10. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
11. Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů za rok 2022
12. NSS – uzavření Licenční smlouvy CYGNUS® 2
13. Seznam dětí pro poskytnutí daru
14. Žádost Základní školy a Praktické školy Nové Město na Moravě o spolupráci s městem
15. Návrh Směrnice Rady města Nové Město na Moravě k řízení příspěvkových organizací
16. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nové Město na Moravě
17. Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ zřizovaných městem
18. Smlouva o dílo – Oprava zpevněné plochy u KD v mč. Jiříkovice
19. Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování – změna
20. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 255/3 (515 m2) v k.ú. NMN – Sportovní
21. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú.NMNM (Cetin, EG.D)
22. Dispozice s majetkem – pacht pozemku p. č 587 (2.656 m2) v k. ú. Pohledec – rybník
23. Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemku pro předzahrádku
24. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí
25. Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o nočním klidu
26. Diskuze
Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body
27. Žádost o dotaci – MAP IV
28. Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na přestavbu Modrého trailu a výstavbu Jumptrailu
29. ZUŠ – žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy, žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách hudební nauky
30. Žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy 1.ZŠ

 

Michal Šmarda
starosta města