Samospráva města

Program 23. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 06.04.2020

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: – bod č. 14 Dotace a dotační programy na rok 2020 a 2021 – mimořádná opatření bude projednán v rámci …

Navrhovaný program schůze rady města:

– bod č. 14 Dotace a dotační programy na rok 2020 a 2021 – mimořádná opatření bude projednán v rámci bodu č. 4 Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení
– bod č. 11. NSS – žádost o navýšení kapacity lůžek pobytového zařízení pro Diakonii ČCE – středisko Myslibořice – byl STAŽEN z programu

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Fond rozvoje bydlení v roce 2020

 3. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

 4. Dopady krize do rozpočtu a plán jejich řešení

 5. Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

 6. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

 7. VZ „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2025“

 8. VZ “ Nákup 2 dopravních požárních automobilů pro jednotky SDH Hlinné a Jiříkovice“

 9. Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko architektonické studie

 10. Informace o průběhu investičních akcí města 2020

 11. NSS – žádost o navýšení kapacity lůžek pobytového zařízení pro Diakonii ČCE – středisko Myslibořice

 12. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny ZŠ Leandra Čecha

 13. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2020

 14. Dotace a dotační programy na rok 2020 a 2021 – mimořádná opatření

 15. Bytová problematika – užívání bytu 2+0 v č.p. 49 na Rokytně u Nového Města na Moravě

 16. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3467 (cca 200 m2) v k.ú. NMNM – Bezručova ul.

 17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 1382/5 (129 m2) v k.ú. NMNM (pod stavbou silnice I/19 ve vlastnictví ŘSD – kruhový objezd)

 18. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 628/1 (cca 100 m2) v k.ú. NMNM (ul. Radnická)

 19. Dispozice s majetkem-pacht p.č.83 v k.ú. Pohledec (rybník)

 20. Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3424/77 v k.ú. NMNM (Wolkerova ul.)

 21. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3363/6 (cca 200 m2) v k.ú. NMNM (areál koupaliště)

 22. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – Temo- Telekomunikace ( Tyršova – 2x)

 23. Prominutí pohledávky( smluvní pokuty ) – BJ 1011/10 v k.ú. NMNM

 24. Dispozice s majetkem – žádost o částečné prominutí nájemného – Mediclinic č.p.12

 25. Dispozice s majetkem – ručitelské prohlášení pro pronájem objektu č.p. 25 v Olešné (bývalé DDM)

 26. Kontrola plnění úkolů RM

 27. Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města