Samospráva města

Program 24. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 05.02.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č. 31. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.
31. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě
32. Fond rozvoje bydlení v roce 2024

a současně jsou navrhovány tyto body ke stažení z programu

11. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2023
19. Dispozice s majetkem – Návrh cen nemovitých věcí-pozemků v majetku města určených k prodeji a pronájmu
20. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.145/1 (141 m2)v k.ú. Jiříkovice u NMNM
21. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.)

1. Zahájení a schválení programu
2. Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko
3. Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM
4. Žádost o nominaci zástupce města do hodnotící komise pro hodnocení ředitele PO zřizované krajem
5. Zápis do kroniky města
6. Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování člena Dozorčí rady
7. Návrh na stanovení platů ředitelkám PO
8. Žádost o poskytnutí finančního daru
9. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
10. NSS – změna úhradovníku pro odlehčovací službu
11. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2023 – STAŽENO
12. OZV města o nočním klidu
13. Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě
14. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 4. čtvrtletí 2023
15. Dětské hřiště ul. Mendlova – pořízení nových herních prvků
16. Bytová problematika – žádost o novou NS na ulici Tyršova č.p.730 v NMNM
17. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2023, odměna za snížení stavu dluhů
18. Bytová problematika – uvolněné byty Tyršova 730, Tyršova 731, Křenkova 732.
19. Dispozice s majetkem – Návrh cen nemovitých věcí-pozemků v majetku města určených k prodeji a pronájmu – STAŽENO
20. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.145/1 (141 m2)v k.ú. Jiříkovice u NMNM – STAŽENO
21. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.) – STAŽENO
22. Dispozice s majetkem- výpůjčka částí p.č. 305510, 3055/11, 3055/12, 157 v k.ú. NMNM – SK NMNM (HTU + Vrat. Náměstí)
23. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č.3929 (cca 524 m2) v k.ú. NMNM (město nájemce od SŽ) + Dohoda o vypořádání závazků
24. Smlouva o dílo na realizaci stavby „Terénní a parkové úpravy ul. Německého, Nové Město na Moravě, parc.č. 1653, 1661/1, 1583/1“
25. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
26. PeruTě NMNM s.r.o. – nepeněžitý příplatek
27. Smlouva o centralizovaném zadávání ČR MF, ČR MMR
28. Kontrola plnění úkolů RM
29. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
30. Diskuze
31. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě
32. Fond rozvoje bydlení v roce 2024

Michal Šmarda
starosta města