Program 26. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 29.06.2020

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Zahájení a schválení programu Dar uměleckých děl Horácké galerii Fond rozvoje bydlení v roce 2020 Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města …

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Dar uměleckých děl Horácké galerii

 3. Fond rozvoje bydlení v roce 2020

 4. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města

 5. Rozpočtové opatření na rok 2020

 6. Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na cyklostezku Nečasova

 7. Veřejná zakázka „Rekonstrukce ÚT a ohřevu TUV v objektu č. p. 48 v Pohledci“

 8. Bytový dům na ul. Malá v Novém Městě na Moravě – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko-architektonické studie

 9. Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

 10. Informace o průběhu investičních akcí města 2020

 11. Smlouva o poskytování ICT služeb

 12. Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě – návrh změn pro sociální oblast

 13. MŠ – žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III

 14. ZUŠ – Žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy, žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídách hudební nauky

 15. ZŠ, MŠ – návrh na stanovení platu řediteli/ředitelce organizace

 16. NSS – žádosti o prominutí nájemného za provozovnu v DPS, žádost o souhlas s přijetím věcného daru, návrh odměny ředitelce NSS

 17. Bytová problematika – žádosti o nové NS na na 3 měsíce bez AO na byt 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova, 2+k a 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 1+0 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

 18. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného, 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě,2+0 v č.p. 49 na Rokytně a přímé přidělení bytu 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

 19. Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce na byt 2+1 v č.p. 448 na ul. Školní a 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

 20. Bytová problematika – Žádost o souhlas s výměnou bytů a uzavřením nových smluv o nájmu bytu 2+kk a 2+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

 21. Bytová problematika – žádost o novou NS na na rok s AO na byt 2+1 v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

 22. Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 17.12.2018 – sběr jedlých olejů a tuků z domácností

 23. Žádost o prominutí nájemného za reklamní poutače Vesna Liberec s.r.o. – COVID-19

 24. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 255/1 (506 m2) v k.ú.NMNM (Sportovní ul.)

 25. Dispozice s majetkem- dodatek č. 5 k nájemní smlouvě – rozšíření předmětu nájmu v k.ú.NMNM – SK

 26. Dispozice s majetkem – propachtování zemědělských pozemků v k.ú. NMNM a Nová Ves u NMNM ZD NMNM a Agro Měřín a.s. – informativní zpráva

 27. Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3017/1 (301 m2), části p.č. 3041/5 (1171 m2) a části p.č. 3041/14 (3914 m2) v k.ú. NMNM – Medin a.s.

 28. Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 142 x část p.č. 143 v k. ú. Jiříkovice u NMNM

 29. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú.Jiříkovice u NMNM a NMNM ( GasNet s.r.o., E.on)

 30. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM

 31. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.163 (30 m2) v k.ú. Slavkovice

 32. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 83/2 (147 m2) v k.ú. Maršovice u NMNM

 33. Dispozice s majetkem – volné prostory po MP – Školní 448

 34. Smlouva o závodním stravování s 1. ZŠ NMNM, Vratislavovo nám.

 35. Kontrola plnění úkolů RM

 36. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 37. Diskuze

  Stanislav Marek
  místostarosta města

Soubory ke stažení