Program 28. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 10.08.2020

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Program schůze rady města byl rozšířen o body č. 36  Participativní rozpočet č. 37  Zpráva o správě městských lesů a zeleně za II. kvartál 2020 č. …

Program schůze rady města byl rozšířen o body
č. 36  Participativní rozpočet
č. 37  Zpráva o správě městských lesů a zeleně za II. kvartál 2020
č. 38  Dohoda o převodu investorství – Spolek Jinak:

1)  Zahájení a schválení programu

2) Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

3) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

4) Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020

5) Pronájem barevných multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování- rozšíření stávajícího

tiskového  systému

6) Sportovní podlaha tělocvičny 1.ZŠ, Nové Město na Moravě

7) Okružní křižovatka ul. Masarykova – smlouva o společném postupu zadavatelů

8) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

9) Označení ulic názvem

10) Analýza vizuálního smogu Nové Město na Moravě

11) Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města a odměny řediteli II. ZŠ

12) MŠ – žádost o souhlas k přijetí účelově určeného věcného daru

13) I. ZŠ – Dodatek č. 1 Zřizovací listiny

14) Komunitní plán sociálních služeb města Nového Města na Moravě a Mikroregionu Novoměstsko 2021 – 2025, Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2021

15) Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady

16) Darovací smlouva na přijetí daru na nákup vozidla pro jednotku požární ochrany NMNM

17) Korespondence RM – problematika svozu komunálních odpadů

18) Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.6.2020, návrh na vyřazení části pohledávek z účetnictví

19) Bytová problematika – přímé přidělení bytů 2+k a 2+kk 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

20) Bytová problematika – opětovná žádost o novou NS na na 3 měsíce bez AO na byt 2+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

21) Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu I. Q/2020

22) Sportovní hala – mantinely pro florbal

23) Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu části p. č.2463/6 a p.č. 2463/14 v k. ú. NMNM (nad Billou) do majetku města od ČR – SPU

24) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3431/57, 3424/46 v k.ú. NMNM (ul. Wolkerova) – 5x

25) Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1011/7 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

26) Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. a NMNM (E.on. – Polní, Horní Dvůr, plyn. přípojka pro BD Mrštíkova – FO)

27) Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemek v k. ú. NMNM (Del nabíjecí stanice)

28) Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 311/6 x část p.č. 311/1 v k. ú.Pohledec

29) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí – p.č. 542 vč. stavby a p.č. 543 v k.ú. NMNM (Žďárská ul.)

30) Dispozice s majetkem – žádost NS sro o prominutí pachtovného v souvislosti s COVID-19

31) Návrh nových jednacích řádů komisí RM a výborů ZM

32) Dodatek ke smlouvě o závodním stravování se ZŠ L. Čecha

33) Kontrola plnění úkolů RM

34) Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

35) Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města

Soubory ke stažení