Program 34. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 07.12.2020

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body: 37. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č.p. 123 – KB …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body:

37. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č.p. 123 – KB
38. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 12 (poliklinika) – změna
39. Žádost spolku SFK Vrchovina z. s. o prodloužení dotačních smluv

a zároveň byly staženy tyto body z programu:
11. VZ „Dodávka zařízení pro školní jídelnu ZŠ Vratislavovo náměstí 124, NMNM“
14. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu – Dodatek č. 1
16. Žádost o individuální neinvestiční dotaci Diecézní charita Brno (- žádost zahrnuta v bodu č. 18):

1. Zahájení a schválení programu
2. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3. Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko, prodloužení splatnosti NFV z roku 2020
4. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
5. Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM
6. Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM
7. Smlouva o výpůjčce
8. Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě
9. Údržba zeleně a městského mobiliáře – Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě
10. Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o schváleném stavebním záměru vydaném ve společném rozhodnutí – Stavební úpravy fotbalového hřiště – IO-08-1 – přeložka vedení NN11. VZ “ Dodávka zařízení pro školní jídelnu Základní školy Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě“
12. Veřejná zakázka na stavební práce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“
13. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
14. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu Dodatek č. 1
15. Přehled celoměstských akcí 2021 a návrh programu roku divadel
16. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno
17. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
18. Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2021
19. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS
20. Změna platového výměru – Mgr. Veronika Teplá
21. Návrh na stanovení odměny Mgr. Augustýn – 2.ZŠ – „určená škola“ Covid 19
22. Smlouva číslo 6012104179 o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2021.
23. Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování – změna
24. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí 2020
25. Bytová problematika – Směrnice č. 1/2020 pro pronájem bytů ve vlastnictví města
26. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (SFK Vrchovina) a dodatek č. 6 k nájemní smlouvě (SK NMNM)
27. Dispozice s majetkem – směna pozemků p. č. 281/1, 281/2,281/3 x části p.č. 290/3, 947, 948 v k. ú. NMNM (záměr smuteční síně)
28. Dispozice s majetkem- část p.č. 3432/15 (14 m2) v k.ú. NMNM – přijetí daru (Kraj Vysočina – přechod pro chodce Maršovská)
29. Dispozice s majetkem – BVB na poz. p.č. 2808 v k.ú. NMNM (plyn. přípojka ul. Jamborova)
30. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 186/3 v k.ú. Jiříkovice u NMNM
31. Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p.č. 242/3, p.č. 244/16 v k.ú. Studnice u Rokytna (EGÚ Brno)
32. Dispozice s majetkem- výpůjčka p.č. 214/1 (6675 m2) a p.č. 214/8 (100 m2) vč. st. č.ev. 13 v k.ú. Maršovice u NMNM (SH ČMS Maršovice)
33. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 3424/4 (cca 70 m2) v k.ú. NMNM (Mrštíkova ul.)
34. Návrh na změnu organizační struktury
35. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
36. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení