Program 39. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 12.04.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č. 28 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě č.29 Dispozice …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body

č. 28 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě
č.29 Dispozice s majetkem – pronájem částí pozemku p.č. 136/2 a 152 – umístění nabíjecí stanice pro elektromobily
č.30 II. ZŠ – pronájem prostor a movitých věcí:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Fond rozvoje bydlení v roce 2021
4. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností
5. Smlouva o provozování Lesní techniky
6. Dohoda o umístění zařízení veřejného osvětlení na zařízení v majetku EG.D, a.s.
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
8. Směny části liniové stavby – chráničky Metropolitní sítě města Nové Město na Moravě
9. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2020
10. Třídění odpadů – Smlouvy o spolupráci Diakonie Broumov a DIMATEX CS – sběr textilu
11. Bytová problematika – směrnice Rady města Nové Město na Moravě č.1/2021 Domovní řád
12. Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 2024/1 x 2023/1 + nákup části p.č. 2023/3 v k. ú. NMNM(Bělisko)
13. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 81/1 (dle GP 81/20,81/21 ) v k.ú. Petrovice u NMNM
14. Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (od E.on ČR s.r.o.) – ul. Petrovická
15. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3424/20 a 3424/4 v k.ú. NMNM (Mrštíkova)
16. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz.v k.ú. Slavkovice, NMNM, Pohledec (přípojky a reko kabel NN – EG.D, plyn. přípojky FO, optický kabel – Satt a.s.)
17. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 153/1 (cca21m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka restaurace „U Pasáčka“
18. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 449 (poliklinika)
19. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
20. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
21. NKZ – návrh provozu K Clubu
22. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2021
23. Žádost společnosti Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
24. Návrh odměny ředitelce NSS
25. Kontrola plnění úkolů
26. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
27. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení