Samospráva města

Program 45. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26.07.2021

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 28 Lokalita RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 28 Lokalita RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní a bod č. 29 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí 2021:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022
4. VZ „Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě, etapa 2“
5. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
6. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky – vodní mlýn Petrovice
7. NKZ – hospodaření NKZ a KClubu za 1. pololetí 2021
8. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021 – 2022
9. Problematika parkování v Novém Městě na Moravě
10. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky (NKZ NMNM) a smlouva o pronájmu vývěsní skříňky (Horácká Galerie NMNM)
11. Uzavření smlouvy o dílo – oprava ulice Hájkova
12. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+k a 2+k v č.p. 301, 1+k v č.p. 730, 2+1 v č.p. 732, 1+kk v č.p.1515, přímé přidělení bytů 1+k v č.p.
730 a 2+1 v č.p. 732 v Novém Městě na Moravě
13. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
14. Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM
15. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 3536/1- cca 100 m2 v k.ú. NMNM (areál Soškova)
16. Dispozice s majetkem – nákup částí p.č. 733/1, 737/1 v k.ú. Nová Ves u NMNM (záměr rozšíření nájezdu na MK Nová Ves – Petrovice)
17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 416/2, 416/3 v k.ú. Slavkovice
18. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM – PODA a.s , EG.D, CETIN a.s.,. Satt a.s, Gasnet (opt. rozvody Tyršova, Malá,
Makovského, Radnická + el. Vlachovická + cyklo NMx Nová Ves, opt. kabel. rozvody NM Hájkova, plyn. přípojka Soškova)
19. Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 4 (36 m2) x část p.č. 81/1 (36 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM
20. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3424/20 a 3424/4 v k.ú. NMNM (kolem BD č.p. 1041, 1042, 1043- Mrštíkova ul.)
21. Dispozice s majetkem – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)
22. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 1583 – sportovní hala (bufet)
23. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)
24. Smlouva s ČP, s.p. hybridní pošta
25. Kontrola plnění úkolů RM
26. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
27. Diskuze

 

Michal Šmarda
starosta