Program 48. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.10.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č. 24 Dotační program na protihluková opatření č. 25 Smlouva o zajištění přeložky …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body
č. 24 Dotační program na protihluková opatření
č. 25 Smlouva o zajištění přeložky plynárenských zařízení a smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene – Infrastruktura RD Pohledec:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Žádost o dotaci – LC Zahradníkův kout
4. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
5. Žádost o poskytnutí investiční dotace – Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
6. Seznam dětí pro poskytnutí daru
7. I. ZŠ – Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě – vybavení 1. ZŠ
8. Dar zlaté lyže – historické ceny závodu Zlaté lyže Českomoravské vrchoviny
9. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.06.2021
10. Dispozice s majetkem – směna části pozemků p.č. 492/2 x.č. 467/3 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)
11. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k.ú. NMNM (u Ski hotelu)
12. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3912/4 v k.ú. NMNM (ul. Lesní) – 3x
13. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č.1075/2 – cca 4 m2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. nádraží- Alza)
14. Dispozice s majetkem- dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – zúžení předmětu nájmu v k.ú. NMNM (SK)
15. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú.Studnice u Rokytna , k.ú. NMNM (EG.D , plyn. přípojka FO- Žďárská, Německého, Novoměst. teplárenská – teplovod Probe)
16. Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 166/1 ( 244 m2) k.ú. Jiříkovice u NMNM
17. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 123 (bývalá KB)
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 (423 m2) v k.ú. NMNM (Brněnská)
19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 53/3 (cca 50 m2) v k.ú. Jiříkovice u NMNM
20. Smlouva o nájmu EÚD
21. Kontrola plnění úkolů RM
22. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
23. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení